sâmbătă, 6 august 2016

Chemarea lui DumnezeuChemarea lui Dumnezeu la credinţa creştină a unui musulman

   Acest musulman sa născut în 1926 întro in­sulă a arhipelagului Dodecanez. Toată copilă­ria şia petre­cuto jucânduse cu copiii creştinilor, deşi el era musulman. În ajunul sărbătorilor creştine mer­gea să colinde împreună cu copiii satului, cântând din fluier. Casa unde stăteau era un staul. Acolo, întro noapte din ajunul Crăciunului, după ce sau întors de la colindat, sa întins să se odihnească. Deodată a simţit că se deschide uşa şi i Sa arătat Hristos. Purta un hiton alb şi chipul Său era luminos. Mântuitorul a zâmbit şi ia spus:
  Pentru tine am venit. Eşti copilul Meu.
Apoi Sa făcut nevăzut. Acelaşi lucru sa întâm­plat şi în următoarele două nopţi.
Copilul avea pe atunci cam treisprezece ani. Nu ştia ce să facă, dacă să spună aceasta cuiva sau nu. După ce sa gândit, sa hotărât săi spună bătrânului Nicolae, primarul satului, un bărbat venerabil. A mers la casa lui, ia povestit cele petrecute şi îndată a cerut săl boteze. Atunci primarul la întrebat:
– Copilul meu, teai gândit bine?
– Da, mam gândit bine. Vreau să mă botezaţi.
Atunci primarul ia explicat că aceasta ar fi greu de realizat, fiindcă este minor şi sar putea ca părinţii lui să se împotrivească. La sfârşit, ia spus:
– Copilul meu, dacă Hristos tea luminat şi îţi doreşti atât de mult botezul, ai răbdare să ajungi la vârsta maturităţii. Atunci să ceri botezul şi te vei desfăta de el.
Lucra mai ales pe bărci de pescuit, care pe vremea aceea erau cu vâsle şi cu pânze. Adeseori mergeau pe ţărmurile învecinate, mai ales în golful aflat la est de insula Kos. Odată, aşa cum veneau din golf şi se îndreptau spre insulă cu barca plină de peşti – erau trei în barcă – sa iscat deodată o furtună înfrico­şătoare. Barca sa umplut de apă, iar el se străduia să scoată apa cu o tinichea. Aşa cum scotea apa, a găsit în tinichea o iconiţă mică a Sfântului Nicolae. Îndată o voce înlăuntrul său a strigat:
– Nu mă arunca!
Atunci a luat iconiţa, a ridicato sus şi a spus:
– Sfinte Nicolae, izbăveştene şi când va veni cea­sul să mă botez, voi lua numele tău.
Peste puţin timp au ajuns pe ţărmul insulei Kos.
Mai târziu a plecat în Asia Mică. Aici a lucrat pen­tru un timp întro ţesătorie. După o vreme a plecat împreună cu alţi locuitori din insulă, ca să cunoască Smirna şi Ţesme. Ia plăcut acolo şi de aceea a rămas să lucreze.
În prima seară au dormit întro magazie care fusese biserică. Ceilalţi doi, sora şi fratele său, care erau musulmani, nu sau putut linişti până ce nu au ieşit din biserică şi au dormit pe câmp. Şi astfel el a rămas acolo singur în întuneric.
După ce a dormit puţin, a deschis ochii şi a văzut o lumină ieşind din Sfântul Altar. A privit afară: era întuneric. Biserica însă strălucea. În noaptea următoa­re sa petrecut acelaşi lucru. În a treia noapte, împreu­nă cu lumina a auzit şi o voce spunândui:
– Să nuţi uiţi făgăduinţa! Eşti copilul Meu.
După aceasta, până dimineaţă sa tot gândit cum ar putea să devină creştin în Turcia. Când sa trezit, a văzut că vocea ieşise dintro icoană a Mântuitorului sculptată în marmură. Aceasta era singura care mai rămăsese şi era zidită în peretele de deasupra Alta­rului. În aceeaşi zi, după vreo douătrei ore, a venit un ordin ca toţi refugiaţii să se întoarcă în patria lor. Era anul 1945. Astfel, sa întors în Kos, cugetând în sine că de acum putea să se boteze. Până atunci nu spusese nimic celor din familia sa.
Pe atunci arhipelagul Dodecanez, care fusese sub ocupaţie italiană, se afla sub stăpânirea englezilor. Astfel, un timp a lucrat în Poliţia engleză până la eliberare, care a avut loc în 1947. Mai târziu, în 19491950, în ziua când musulmanii sărbătoresc Bairamul, mama lui ia spus:
– Scoalăte ca să mergi şi tu jos, căci în ultima vreme teai făcut ca un creştin.
– Nu sunt creştin, dar voi deveni când mă voi boteza, voi fi miruit şi voi primi Sfânta Împărtăşanie.
În aceea noapte a văzut în vis că se deschide acoperişul casei şi, în camera sa, coboară trei Îngeri care îi spun că vor săl ia împreună cu ei. Atunci el ia întrebat dacă poate să zboare împreună cu ei, dar deodată a văzut că a început să zboare printre Îngeri, până la malul mării. Când au ajuns acolo, mai întâi Îngerul ce mergea înainte, apoi cel din dreapta, iar la sfârşit cel din stânga lau cufundat în mare fiecare câte o dată, după care sau întors cu toţii acasă.
Dimineaţă, când sa trezit, şia dat seama că ve­nise timpul să se boteze. A coborât, aşadar, la malul mării, a găsit un marinar care era un cunoscut deal său şi după ce ia explicat scopul său, acela la luat ca ajutor al lui pe corabie şi au ajuns în Kalimnos, la mitropolie. Apoi a mers la Mănăstirea Sfântului Ioan Teologul din Patmos, unde la căutat pe Stareţul Amfilohie Makris. Împreună cu el a venit şi Nicolae Nicolaidis, care ia fost naş de botez.
După prima întâlnire cu părinţii Amfilohie şi Meletie, sa rânduit ca botezul să se facă la Sfânta Peşteră a Apocalipsei. Şi întradevăr, în dimineaţa urmă­toare a fost botezat de către părintele Ieremia sub crăpătura întreită a stâncii, ce se află în Sfânta Peşteră, primind numele de Nicolae. Când sa întors în Mănăs­tirea Sfântului Ioan, sa dus să se închine la Moaştele Cuviosului Hristodul, care de această dată răspândeau bunămireasmă, lucru ce nu se petrecuse în ziua pre­cedentă. După ce au luat binecuvântarea părinţilor Amfilohie, Meletie şi Ieremia, sau întors în Kalimnos.
Acolo Nicolae a stat în casa părintelui Chiril. În a treia noapte după ce sa botezat sau petrecut urmă­toarele:
Tânărul Nicolae încă mai purta cămaşa de botez şi se întinsese să se odihnească întro cameră aflată chiar lângă mare, pe care părintele Chiril o folosea pentru a picta. Uşa camerei ce dădea spre mare era între­deschisă. Deodată a auzit vocea mamei sale. Nicolae şia deschis ochii şi ia spus în turcă:
– Mamă, cum de ai venit aici? Ce vrei?
– Am venit să te iau împreună cu mine, ia răs­puns mama sa.
– Mamă, sunt botezat şi miruit. Pleacă, căci nu pot veni împreună cu tine.
– Ridicăte şi vino cu mine! ia strigat ea şi îndată sa repezit asupra lui şi la prins de umeri ca săl ridice.
El însă a împinso, strigând:
– Mamă, nu mă întina!, şi privirea ia căzut pe o icoană a lui Hristos.
Atunci a strigat, făcânduşi semnul Crucii:
– Hristoase al meu, mântuieştemă!
Atunci ea sa ridicat şi ia spus:
– Mai biruit.
Şi ieşind pe uşă, sa aruncat în mare, udând şi uşa. Când păruta lui mamă a ieşit, a văzut în urma ei o coadă de animal, iar atunci când a dispărut în mare, a înţeles că aceea nu era mama lui. Dimineaţă, părintele Chiril, care auzise strigătele, la întrebat ce sa întâm­plat. Când a aflat, ia spus:
– Nu te mâhni, Nicolae, fiul meu! Era diavolul şi a venit să te ispitească.
Nicolae cel de curând botezat a rămas un timp în Kalimnos, unde sa însurat, iar mai târziu sa întors în Kos.
Nicolae sa învrednicit de multe descoperiri ale lui Dumnezeu şi de cercetări ale Harului dumnezeiesc. Când trecea prin greutăţi cerea cu simplitate şi cu credinţă ajutorul lui Dumnezeu şi îl primea.
Pe când locuia în Kos, sa petrecut următoarea întâmplare:
Era Marţea cea Mare. De câteva zile era vreme rea şi Nicolae, care pe atunci se îndeletnicea cu împletitul coşurilor, ajunsese întro stare foarte grea. Nu putea să cumpere nici măcar mielul de Paşti şi cu multă greutate prindea câţiva peşti pe care îi vindea, ca să poată trece Paştele. Seara sa rugat Domnului:
– Hristoase al meu, nu am pe nimeni altul căruia săi spun durerea mea. Numai Tu mă vei ajuta, Hristoase al meu.
Şi zicând acestea, a adormit. În vis a văzut că se află întrun loc plin cu arbuşti şi o Lumină venea spre el.
Atunci i Sa arătat Hristos purtând hiton şi o cunună de spini, iar pe Chipul Său curgeau picături de Sânge. Îndată Nicolae a alergat ca să I se închine şi Mântuitorul la binecuvântat. Nicolae a îngenuncheat înaintea Crucii Sale, zicând:
– Hristoase al meu, ajutămă să prind câţiva peşti, ca să trec Paştele.
Atunci Hristos cu o voce dulce ia răspuns:
– Să mergi, fiul Meu, la Karteri.
Şi îndată Sa făcut nevăzut. Deodată a simţit că soţia lui îl scoală, zicândui:
– Ce ai? Îţi faci Cruce prin somn?
– Nu ştiu, am visat, ia răspuns el fără săi spună nimic altceva.
În Miercurea cea Mare, pe o ploaie torenţială, a luat două dinamite şi a mers către locul pe care il arătase Domnul, ce se afla la o distanţă de mai bine de o oră. Pe drum îşi făcea semnul Crucii şi se ruga zicând:
– Hristoase al meu, vin… ajutămă!
Cu aproape 200 de metri înainte de a ajunge la Karteri, a văzut trei peşti lucind. Atunci Nicolae a alergat acolo strigând:
– Îţi mulţumesc, Hristoase al meu!
A aruncat cele două dinamite mici şi marea sa um­plut de peşti. A continuat să mulţumească Domnului şi a început să umple sacul pe care îl avea cu el, iar cu ajutorul celor doi catâri pe care îi împrumutase, săi transporte şi săi vândă.
Câţiva ani mai târziu sa petrecut altă întâmplare: tatăl său era internat grav bolnav în spitalul din Kos şi, potrivit diagnosticului medicilor, mai avea puţin de trăit. Pe când Nicolae cobora mâhnit scările, a zărit icoana Sfântului Pantelimon. Atunci sa oprit şi sa rugat Sfântului din inimă:
– Sfinte al meu, Panteleimoane, mai dăruieştei doitrei ani de viaţă!
În dimineaţa următoare, înainte de a merge la muncă – lucra pe atunci în Dimos – a mers la spital, iar tatăl său ia spus:
– Îţi mulţumesc, copilul meu, că lai trimis pe doctor. A venit la mine un medic tânăr şi ma întrebat: Cum te simţi?. Nu mă simt bine, iam răspuns eu. Atunci acela mia prins capul şi mia spus: Nu ai nimic, eşti bine. Iar când a plecat mia spus: Ma trimis fiul tău, Nicolae, ca să te văd”. După puţin timp, mam simţit bine.
Atunci Nicolae a înţeles că fusese Sfântul Pantelimon şi de aceea la întrebat pe tatăl său:
  Îl vei recunoaşte dacă îl vei vedea?
Şi îndată a adus icoana Sfântului înaintea tatălui său, iar acela la recunoscut pe doctor în persoana Sfântului Pantelimon.

Sursa: marturieathonita.ro
(Pr. ASB)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu