sâmbătă, 27 august 2022

Ioan Nicolae Mușat - Ergogetica Împărăției Cerurilor - part 1

 
Ergogetica Împărăției Cerurilor

- part 1

 

 

Din ce perspectivă trebuie să privim tot și toate ca să ne îndreptăm viața, ca să ne câștigăm viața de aici și cea de dincolo?

Cum, cu ce ne putem ajuta pe noi înșine și unii pe alții ca să ne fie bine, mai bine? Dar oare ce este binele? Despre ce bine putem să vorbim?

Binele lumii este total opus binelui adevărat și cel de aici dar și cel veșnic… Doar cunoscându-L pe Dumnezeu adevărat, Voința, Lucrarea, Planul Său adevărat de izbăvire și mântuire a oamenilor, familiilor, adunărilor, neamurilor și popoarelor putem să înțelegem și să lucrăm credința adevărată, adevărata milă, adevărata afecțiune, adevărata dragoste, adevăratul trai, adevărata slujire.

Căci în slujire, că vrem sau nu vrem se ascund toate și adevărata dragoste și adevăratul post și adevărata rugăciune și adevărata milă… făcând slujirea adevărată sau falsă.

Am spus că Ergogetica este Iconomia adevăratei slujiri sau, altfel spus, lucrarea maximizării adevăratei slujiri. Adevărata slujire care include și reflectă toate necesitățile și oportunitățile, tot, toată cunoașterea și înfăptuirea în adevăr, dragostea, credința, nădejdea, postul, rugăciunea, curajul, mila, răbdarea, smerenia,… tot, adevărata slujire lui Dumnezeu, oamenilor, creației, Planului lui Dumnezeu în Voia Sa.

Dar, dumnezeul căruia i te închini este Dumnezeu Cel adevărat? Închinarea pe care i-o dai este oare cea adevărată? Zeci de mii de închinări la zeci de mii de dumnezei deși toți cred că se închină Dumnezeului adevărat cu închinarea, slujirea adevărată. De aceea Unul este Dumnezeu dar oamenii Îl văd și-I slujesc în zeci de mii de chipuri, fiecare grupare fiind sigură că ea este în adevăr, ba chiar unele își impun dumnezeul cu sabia peste alte grupări, neamuri și popoare…

Dreapta cunoaștere este implicit și dreapta slujire „Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis” Ioan 17,3

Dreapta cunoaștere implică dreapta slujire iar dreapta slujire adâncește și desăvârșește dreapta cunoaștere prin și datorită tuturor canoanelor, restricțiilor, condiționărilor pe care le implică, acea cale strimtă căci largă este calea amăgirii.

Creșterea științifică și tehnologică, acest fenomen inerent ființelor inteligente, mondializarea, ca fenomen extrem de natural al unei omeniri într-un spațiu finit de determinare și viețuire, duce obligatoriu la o evoluție, dacă se apucă pe o cale greșită, atunci evoluția pe acea cale, dacă este calea bună, evoluția pe acea cale… Erorile părelnic mici din urmă cu mileniile s-au transformat în erori cataclismice prin mondializarea datorată creșterii științifice și tehnologice. Au fost doar două cetăți ale spurcăciunii, Sodoma și Gomora, iar acum spurcăciunea sub-animalică a împânzit tot pământul. Războaiele informaționale, chimice, biologice, bacteriologice, sanitare, etc, pandemiile mai mult sau mai puțin provocate, vaccinurile cu modificarea ARN-ului, distrugerea omului și familiei, distrugerea națiunilor, setea, foamea, distrugerile apocaliptice de tot felul, catastrofele climatice naturale sau provocate, guvernarea mondială atroce pe principii indezirabile sau chiar spurcate și satanice, sunt doar câteva din extremele și, din păcate, realele probleme ale oamenilor, ale familiilor, neamurilor și popoarelor privind securitatea și viața lor, destinul lor… Oamenii aleargă la zeii și dumnezeii lor, la templele, adunările spirituale și bisericile lor pentru a afla ce și cum să facă pentru a ajunge cu cele mai puține pierderi de partea cealaltă a tuturor acestor probleme iar acolo primesc tot felul, zeci de mii de analgezice spirituale mai mult sau mai puțin rupte de realitate, căi de suportare a suferinței și necazurilor iar nu privind zidirea viitorului adevărat, real, concret, sigur. De la a nega și chiar batjocori răul și suferința incredibile care au venit până la a rămâne blocați, paralizați de tot ce se petrece, de la încrederea oarbă și surdă în guvernanții locali, regionali și mondiali până la negarea categorică a oricărei posibilități de scăpare din capcanele deja întinse și care îi sugrumă și arde pe toți, în acest vacarm de incertitudini, frici și disperări, mai mult sau mai puțin destăinuite, ne aflăm toți cei care avem măcar o vagă cunoaștere despre vremurile în care trăim.

Ne-a adus aici nu doar necunoașterea ci, mai ales, falsa cunoaștere, nu doar necredința, ci, mai ales falsa credință, nu doar neputința ci, mai ales, putința răului, putința imaginării și punerii în lucru a răului, înșelătoriei, cruzimii, aroganței, dorințelor demonice ale unora și necunoașterea, credulitatea, nepăsarea, frica, necredința și disperarea celor mulți, oameni și popoare, 90-92% din populația globului care suntem victimele minților și voințelor oamenilor demonici de 05% și a slugilor lor incredibile de 7,5-8%, stăpânii actuali ai lumii.

Zeci de mii de cărți se scriu și se vor scrie privind tot răul, distrugerile, suferințele, nedreptățile, atrocitățile pe care le suferă, încă din secolul trecut și le vor mai suferi încă oamenii și popoarele, cărți care devin documente de importanță inestimabilă pentru istoria popoarelor și lumii, dar, alături de acestea mai trebuie miile și zecile de mii de cărți necesare reconstrucției umane de după potopul de foc și durere, scrierile cuvintele, faptele acelor suflete și minți alese care nu doar să „stingă” acest Cataclism Energetic Global în care a intrat omenirea ci și să aducă, la nivel teologic, filosofic, politic și social a Zidirii Împărăției Cerurilor pe pământ, după poruncile, Tatăl nostru („vie Împărăția Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer așa și pre pământ” și „Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui…” și „Mergând învățați toate neamurile (popoarele), botezându-le în numele Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt!”, „Dați-le voi să mănânce..”,  „Pentru că vouă vi s-a dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei cerurilor, ..”, „Adevărat zic vouă că voi cei ce Mi-aţi urmat Mie, la înnoirea lumii,..” precum și altele… care arată nu doar înnoirea lumii ci chiar obligația creștinilor de a o face, nu oricum, în, prin, întru Bisera lui Hristos Domnul sub puterea Duhului Sfânt.

De-a lungul mileniilor, prin căderea și neascultarea de Dumnezeu, lumea s-a satanizat încetul cu încetul, pas cu pas până a ajuns lumea, sub conducerea satanică la stadiul satanic de azi, o formă a iadului pe pământ, o formă incredibilă de cădere umană, o inversare a valorilor umane, răul devine bine și binele devine rău, o formă absurdă, înjugată, instabilă și extrem de periculoasă viață în legea fără de legii, în legea contrară vieții, civilizația Lamehiană (Lameh din Cain, nu nepot al lui Enoh), o civilizație a răzbunării și nedreptății de șaptezeci de ori câte șapte, „infinita” răutate.

A venit Hristosul oamenilor și popoarelor Care a adus Civilizația vieții, adevărului și dreptății, a milostivirii și iertării de șaptezeci de ori câte șapte, „infinita” înțelegere și bunătate, adică inversarea prin bunătate, cunoaștere, zidire și sacrificiu a inversării dată de răutate, necunoaștere, demolare și egoism, pe scurt: inversarea inversării, adică trecerea de la civilizația Lamehiană (a răzbunării și morții), la Civilizația Creștină, a dreptății, vieții și milei (pentru că mila în afara dreptății sprijină nedreptatea, adică moartea).

De aceea s-a spus cuvântul vieții: „Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui…, când? ACUM… Adică înaintea de a căuta și a te îngriji de ce vei bea sau ce vei mânca… Iar acest ACUM este de două milenii asupra noastră, dar omenirea nu a căutat „dreptatea lui Dumnezeu” și nici a face pe pământ „Împărăția lui Dumnezeu” după cum Hristosul oamenilor și popoarelor a poruncit TUTUROR, ci, pentru că li s-a părut că răul este suportabil și parcă „dracul nu-i chiar atât de negru”, au continuat cu ale lumii… Din păcate, chiar acum, când mai toți preoții și arhiereii consideră că trăim vremuri apocaliptice, chiar acum sunt mulți dintre preoții și arhiereii lui Hristos Domnul care se împotrivesc cu îndârjire nu doar lucrării Împărăției lui Dumnezeu pe pământ ci chiar mărturisirii acestei voințe și Plan al lui Dumnezeu ca și când acestea ar fi împotriva ORTODOXIEI… Ce să mai cerem creștinilor care vin din an în Paște la Biserică și nici măcar n-au citit temeinic Sfânta Scriptură?

Sfânta Scriptură ne asigură de doar două trepte ale existenței umane pe pământ, nu trei, nu cinci, nu o mie…, două forme de civilizație. Este prima treaptă, prima formă de civilizație, așezarea umană pe dreaptă credință în toate ale vieții personale și comunitare adusă prin Moise, acum deja celebrele zece porunci împreună cu tot ce le însoțește, (Vechiul Testament) pentru persoană, familie, neam și popor, civilizație rudimentară care îți asigură doar existența pe pământ nu și mântuirea, îți asigură posibilitatea ÎNȚELEGERII și PRIMIRII veștii mântuirii nu și lucrarea mântuirii. A doua formă de civilizație, cu reguli clare atât pentru om și familie cât și pentru adunare, comunitate oricât de mică sau mare („unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu voi fi și Eu cu ei”), cu reguli clare pentru om, familie, adunare, ținut, neam popor și grup de popoare, Civilizația Creștină adusă prin marea Jertfă și minunata Înviere de Hristos Domnul și susținută permanent de apostolii și sfinții lui Dumnezeu, în, prin, întru Biserica Domnului, civilizație care este mântuitoare și fiecare om, familie, adunare, neam popor își asigură mântuirea în funcție de cum respectă Legea Dragostei lui Dumnezeu, în funcție de cum slujește în, prin, întru Biserica Domnului atât pe Dumnezeu și creația Sa cât și semenii (om, familie, neam popor), cei care au fost, sunt și vor fi, cei puternici și cei slabi, cei cunoscători și cei mai puțin cunoscători, cei vrednici și cei nevrednici…

Or, Ergogetica este tocmai Iconomia acestei drepte slujiri în, prin, întru Biserica lui Hristos Domnul, sub puterea și ajutorul Duhului Sfânt pentru desăvârșirea celor din Biserica lui Dumnezeu și pentru aducerea oamenilor, familiilor, adunărilor și popoarelor în Biserica lui Dumnezeu „pentru ca toți să fie una” după cum este Voia și Planul Domnului.

Pentru oameni și popoare acest proces de trecere de la lumea morții la lumea vieții, de la Civilizația Lamehiană la Civilizația lui Hristos Domnul este cu neputință datorită îndârjirii demonice și ajutorului demonic pe care-l au conducătorii lumii, dar, ce trebuie făcut și este cu neputință oamenilor și popoarelor va fi făcut pentru că este cu putință la Dumnezeu, Căruia nimic din ce este bun și de folos în Planul Său nu poate să-I fie cu neputință.

Despre limitele Civilizației Moiseice (după Moise), a vorbit clar Hristos în mai multe rânduri în Evanghelie dar și în pilda tânărului bogat care voia mai mult decât să trăiască pe pământ conform Legii Moiseice pe care o cunoștea și o practica, dar acest tip de civilizație asigură o minimă conviețuire între oameni, familii, adunări, ținuturi, neamuri și popoare.

Pentru accederea la o civilizație net superioară civilizației Moiseice care este și ea net superioară civilizației Lamehiene (satanice) trebuie înțeleasă și practicată zilnic și în orice împrejurare Legea Dragostei lui Dumnezeu adusă prin Marea Jertfă și minunata Înviere de Hristos Domnul iar această înțelegere și practicare nu se poate face decât și numai în Una Biserică adevărată, Ortodoxă, a lui Hristos Domnul, în Poporul lui Dumnezeu (Biserica) sub întreaga Lege a lui Dumnezeu, Legea Harului și nu a literei (căci „litera ucide iar harul dă viață”)

Procesul Marii Treceri, a omului și omenirii de la moarte la viață a început încă de la alungarea omului din rai, a fost înnoit și împuternicit de Hristos Domnul pe Sfânta Cruce și este continuat întru desăvârșire în, întru, prin Biserica Domnului, prin puterea și lucrarea Duhului Sfânt iar Hristos Domnul nu pogoară a doua oară până când oamenii nu-și vor face sarcina lor sub puterea Duhului Sfânt, după cum este prorocirea: „Stai de-a dreapta Mea până voi pune dușmanii Tăi așternut picioarelor Tale”, nu vine Hristos ca să facă ceea ce credincioșii creștini trebuie să facă… pentru ca, la un moment dat Hristos Domnul să pogoare în slava dată Lui de oameni și popoare!

În numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!

 Ioan Nicolae Mușat

Bo-Zău, 26 august 2022
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu