luni, 30 iunie 2014

Sfântul Pavel – Apostol al Neamurilor și Ucenicul său Petre Țuțea – Apostol al Neamului


Gheorghe Constantin Nistoroiu
Pavel al lui Iisus Hristos, chemat de El Apostol, rânduit pentru vestirea Evangheliei  lui Dumnezeu, pe care a făgăduit-o mai înainte prin proorocii Săi, despre Fiul Său, care a fost rânduit Fiu al lui Dumnezeu întru putere, după Duhul sfinţeniei, prin învierea Lui din morţi, Iisus Hristos, Domnul nostru, prin care am primit har şi apostolie, ca să aduc în numele Său, la ascultarea credinţei, toate neamurile.”
(Sf. Ap. PAVEL - Epistola către Romani, 1,1-5)

„Poporul Român e una din minunile lui Dumnezeu în marşul Lui pe pământ.”
(Filosoful mărturisitor creştin-ortodox PETRE ŢUŢEA)

TAINA SUFERINŢEI ŞI A JERTFEI

Suferinţa creştin-ortodoxă este consubstanţială cu omul creştin şi este una din marile virtuţi dumnezeieşti în care rodesc toate celelalte între care Jertfa divină.
Un răspuns mulţumitor cu privire la suferinţă n-a venit din nici o parte a unui sistem moral, filosofic ori religios, fiindcă au confundat suferinţa de esenţă divino-creştină, cu durerea ca nevoinţă biologică, ca o necesitate psihologică (boală, patimă, depresie, închipuire, deprimare, amăgire, înşelare,etc.).  
Suferinţa zămisleşte Jertfa în care se întrupează Trinitatea virtuţiilor: credinţa, nădejdea şi dragostea.
În societatea atât de precară şi foarte turmentată de astăzi, Durerea şi-a extins deputăţia desculţă şi despletită a dramei hegemonico-democratice, prin pârghiile ei de putere:
deismul, diabolismul, desperarea, depresia, dezgustul, decadenţa, declinul, descompunerea, demenţa, delirul, debilitatea, deficienţa, digresiunea, degenerarea, delapidarea, delicvenţa, demagogia, demolarea, demonstraţia, demoralizarea, denaturarea, denigrarea, denivelarea, descumpănirea, deportarea, despotismul, destrăbălarea, desuetudinea, dezmăţul, deşertăciunea, detractarea, detronarea, devalizarea, devastarea, devierea, dezaxarea, dezbinarea, dezastrul, despuierea, dezechilibrul, dezertarea, dezinteresul, dezmoştenirea, deznaţionalizarea, dezolarea, dezonorarea, dezorganizarea, dezrădăcinarea, dezunirea, dialectica, dictatura, dilema, discreditarea, discriminarea, disimularea, disjuncţia, dispariţia, dispreţul, diversiunea, divertismentul, divorţul, dizgraţia, dobânda, dobitocia, doctrina, dosarul, dosirea, dresura, drogul, duba, duduia, duhoarea, duplicitatea, durerea, duşmănia, etc.
Suferinţa şi Jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos este izvorul celor şapte râuri ale durerii şi suferinţei creştinului:  vrăjmaşul, oamenii, firea personală căzută, suferinţa îngăduită de Dumnezeu ca putinţă a jertfei noastre, suferinţa acceptată de noi ca măsură a credinţei noastre, suferinţa din iubirea pentru semenul nostru, suferinţa Crucii sau jertfa ca împlinire şi dăruire întru dragostea de Dumnezeu şi de Neam.
Suferinţa este un dar-virtute de la Dumnezeu, iar durerea este un împrumut de la cel vrăjmaş şi de la oameni.
Aceste cauze fundamentale ale suferinţei şi durerii, traversează istoria omenirii de la un capăt la altul. Primele două dureri sunt „oferite” ca „dar” celor chemaţi, celor cu un caracter integru, celor fermi, celor drepţi, celor statornici în credinţă.
Cea de-a treia, durerea aparţine insului, individului, autonomului, proletarului, ghiftuitului, care se bălăcesc într-o mlaştină egoistă, cămătară a poftelor, pervertind conştiinţa.
Celelalte patru cauze ale suferinţei deşi ating starea interioară a sufletului, nu fac altceva decât să-l purifice în lumina şi focul credinţei, nădejdii şi al dragostei, fiindcă suferinţa arde în răbdare, luminează în bucurie, cântă în rugă, învaţă pe cei răi, slăveşte în har, mulţumeşte în durere, dăruieşte oricui, biruieşte în Cruce şi se înalţă în Jertfă.
Durerea poate avea consecinţe groaznice, dacă nu se intervine duhovniceşte prin sfintele taine: Suferinţa şi durerea în viaţa noastră sunt necesare, pentru că sunt participare la Patima Sfântă a lui Hristos.” (Mitropolit Hierotheos Vlachos- Psihoterapia Ortodoxă, vol II. Sofia. Bucureşti, 2001, p. 145)    
Marele nostru Apostol, Sfântul Pavel este dumnezeiesc în acest sens: Mă bucur de suferinţele mele pentru voi şi împlinesc în trupul meu lipsurile necazurilor lui Hristos, pentru Trupul Lui, adică Biserica. (Coloseni 1, 24)  
După Sfântul Teofilact al Bulgariei, cuvintele Apostolului nostru Pavel, au următoarea semnificaţie: în chip inegalabil şi Hristos era „dator” să sufere, dar a şi murit, şi nu a ajuns să împlinească toată datoria Lui de patimi; eu Pavel această datorie a lui Hristos o împlinesc şi sufăr patimile acelea, pe care Hristos era dator să le sufere prin Cuvântul vostru şi pentru întreaga Biserică a creştinilor.(ibid, p.145)
Fiecare suferinţă naşte o nouă existenţă spirituală în credinţa noastră ortodoxă, înmulţind-o.
Sunt cunoscute milioane de exemple ale suferinţei, de ipostaze martirice, muceniceşti, mărturisitoare întru Hristos, dar parcă cel mai grăitor este tot al Apostolului nostru Andrei, care îşi vede bucuria şi tămăduirea în suferinţă înainte de răstignirea sa: „Bucură-te Cruce Sfinţită cu trupul lui Hristos… Eu cu îndrăzneală şi cu bucurie vin către tine. Deci, Tu cu veselie primeşte-mă pe mine, că sunt ucenic al Aceluia, Care a fost răstignit pe tine. Primeşte-mă, că totdeauna te-am dorit şi am poftit a te îmbrăţişa. O, prea bună Cruce, care ţi-ai câştigat frumuseţea şi bunăcuvinţă din mădularele Domnului nostru”. ( J.P. Migne, Patrologiae cursus completes, 161 vol. Paris, 1857-1866).
Suferinţa izvorăşte din Credinţă, Nădejde şi Dragoste, pentru a birui, cum spune Iisus Hristos: „în lume necazuri veţi avea: dar, îndrăzniţi, Eu am biruit lumea!”(Ioan 16, 33).
Suferinţa creştină este direct proporţională cu plinirea şi primirea mângâierii: Binecuvântat este Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, părintele îndurărilor şi Dumnezeul a toată mângâierea. Cel ce ne mângâie pe noi în tot necazul nostru, ca să putem să mângâiem şi noi pe cei care se află în tot necazul, prin mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu, fiindcă precum prisosesc şi patimile lui Hristos în noi, aşa prisoseşte prin Hristos şi mângâierea noastră.(2 Corinteni 1, 3-5)

Durerea se trăieşte întru sine, pentru sine şi de aici tot chinul şi necazul: boli, decepţii, depresii, amăgiri, înşelări, invidii, clevetiri, pervertiri morale, descompuneri spirituale, etc.

Suferinţa trăită în duh, întru Dumnezeu, întru Neam şi întru aproapele aduce vindecare, izbăvire, împlinire, eroism, transfigurare, iluminare, înţelepciune, înălţare, mucenicie, martiriu, sfinţenie, trăire duhovnicească, îndumnezeire.

Creştinismul ortodox nu acceptă lauda pentru om, dar virtuţiile sale se mărturisesc prin fapte lui. Singura lauda sfântă este cea întru suferinţă: Ne lăudăm şi în suferinţe, bine ştiind că suferinţa aduce răbdare, iar răbdarea încercare, iar încercarea nădejde, iar nădejdea nu ruşinează, pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a revărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt, Cel dăruit nouă.” (Romani 5, 3-5)
Toată durerea şi chinul se îndreaptă prin pocăinţă, prin asceză, prin mistică spre biruinţa Crucii.
Răul, suferinţa, durerea sunt îngăduite de Dumnezeu ca îndreptare: în bine, în alinare, în credinţă, în nădejde, în dreptate, în adevăr, în libertate, în dăruire, în duhovnicie.
Suferinţa  suferă pentru Dumnezeu, pentru Neam, pentru semeni şi abia pe urmă pentru sine, pe când durerea este doar autonomă.
Suferinţa înnobilează, purifică, biruieşte, înviază, înalţă, îndumnezeieşte, înfrumuseţează, iubeşte, mântuieşte.
Durerea coboară, striveşte degradează, îndobitoceşte,  înrobeşte, profanează, sluţeşte, schimonoseşte, urăşte.  Absenţa pocăinţei creştine grăbeşte spre apariţia depresiei, decepţiei, groazei, sinuciderii.
Suferinţa este râvna neobosită care dezmoşteneşte din omul prigonit tristeţea durerii şi bucuria persecutorului..
Suferinţa e viaţa spiritului în transcendent, iar durerea e moartea voită a trupului şi a sinelui în deşertul acceptat ca deşertăciune.
Suferinţa nu te lasă singur. Toiagul ei este Neamul, mângâierea ei este Maica Domnului, nădejdea ei sunt Sfinţii, lumina ei sunt Îngerii, iubirea ei este Dumnezeu.
Durerea te aruncă în abisul singurătăţii, în prăpastia haosului, în mlaştina deznădejdii, în labirintul desperării, în nimicnicie.
Suferinţa thracului Iov crede, mângâie, nădăjduieşte Învierii: „Eu ştiu că Răscumpărătorul meu este viu şi că El în ziua cea de pe urmă, va ridica iar din pulbere, această piele a mea ce se destramă. Şi afară din trupul meu voi vedea pe Dumnezeu. Pe El, Îl voi vedea şi ochii mei Îl vor privi, nu ai altuia. Şi de dorul acesta măruntaiele mele tânjesc în mine.” (Iov 19, 25-27)
Prin conştiinţa creştină avem deplină libertate să alegem între   răul durerii sau binele suferinţei:
„Prin suferinţă omul ajunge să se purifice, să se desăvârşească, să-şi înalţe sufletul, să se sfinţească şi să se creştineze.” (Părintele Arsenie Boca-Rostul Încercărilor. Credinţa Strămoşească. 2004, p. 37).

Omenirea – Capodopera Creaţiei divine, este cel mai sublim Poem al Cunoaşterii dumnezeieşti, unde ar trebui să sălăşluiască permanent: Dumnezeu, Binele, Credinţa, Adevărul, Nădejdea, Frumosul, Dreptatea, Muzica, Cuvântul, Poezia, Filosofia, Munca, Splendoarea, Suferinţa, Sacrul, Sublimul, Jertfa, Dragostea, Fericirea şi Omul. 
Logica firii umane preferă însă direct fericirea, fără nici o asumare, fără nici o responsabilitate, degeaba.
Ortodoxia creştină, impune o altă logică (logica divină): suferinţa ca împlinire a jertfei, a sublimării, a iubirii.
Aşa cum Dumnezeu suferă din iubire pentru omul creat după chipul Său, la rândul său omul trebuie să sufere ca devenire întru asemănare cu Creatorul şi Ziditorul său.
Pentru atei, Crucea este nebunie, delir, groază, după cum spune Pavel, pentru creştinii ortodocşi, Crucea este nebunie sfântă, care   a ridicat înţelegerea umană la dumnezeirea cea mai presus de raţiune, a înălţat Suferinţa şi Jertfa divină la Dragostea cea vie.  
Sensul Suferinţei creştin-ortodoxe este sfânt şi treimic: Adevăr, Libertate, Iubire.
Suferinţa în Hristos este înţeleasă ca o pedagogie dumnezeiască, prin care Proniatorul  ne cere continuu comuniunea cu El, desăvârşindu-ne.
Suferinţa înţeleasă şi acceptată cu bucurie, este cea mai mare bunăstare spirituală a unui Neam. Este de fapt măsura credinţei şi preaplinul dragostei noastre.
Dumnezeu-Omul, Iisus Hristos este Suferinţa şi Jertfa, Sfântă, Măsura şi Măreţia tuturor lucrurilor Sale.
Suferinţa şi Jertfa creştinului trebuie să fie măsura şi măreţia întregii ortodoxii, mărturisite.
În acest meridian al comuniunii suferinţele şi jertfele Străbunilor noştri din toate timpurile au constituit sensul Învierii noastre.      
Suferinţa împlinită în jertfa sfântă are un timp al ei istoric, mesianic şi transcendent.  
Martiriul e mărturisirea de dimineaţă al nădejdii permanente, odrăslit în pământul soarelui-suferinţei, Dacia, ca-ntr-o bulboană serafică de cer a dreptei credinţei, din care picură neîncetat luceferii Jertfei, odrăslind Crucea Iubirii Dacoromâne.
„O voi eroi şi martiri, spune eroul, mărturisitorul şi poetul Petru Baciu, mucenici ai luptei pentru Hristos, care aţi urcat vitejeşte Drumul Golgotei, biruind moartea pământească între zidurile de sânge ale temniţelor, sau pe crestele de foc ale munţilor, călăuziţi de lumina biruitoare a Sfintei Cruci aţi trăit zguduitoarea dramă a sfintei chemări, răspunzând prezent la supremul apel al Mântuitorului Iisus Hristos, întru apărarea sfintei Sale aşezări.
Din carnea voastră răstignită pe lemnul Crucii, sau străpunsă de pumnalul trădării şi mişeliei, vor creşte glorii mari de noi mucenici care vor sta scut în faţa potrivnicului-biruinţă, ascunsă când zidul de ură şi mişelie se va prăbuşi.” (Petru C. Baciu, Răstigniri ascunse – mărturii ascunse, vol. I, Ed. Fundaţiei Culturale „Buna Vestire”, Bucureşti, 2004, p.504)

Sfântul Apostol Pavel este arhetipul inteligenţei umane, care a covârşit prin harul Duhului Sfânt dimensiunea cosmică a cunoaşterii filosofico-teologic-ortodoxe.
Înzestrat de Bunul Dumnezeu cu toate darurile suprafireşti, a trecut cu uşurinţă de pe Olimpul înţelepciunii filosofice, pe Everestul teologic al Evangheliei, spre Culmile Filocalice ale Duhului Sfânt, unde sălăşluieşte doar dumnezeirea.
Sfântul Apostol Pavel, Vlăstar nobil al Rădăcinii primordiale a Protodacilor, din Tarsul Ciliciei, a apărut în istorie cu  un nou mod de a o gândi, de a-i deschide căile cunoaşterii prin revelaţia divină, de a restaura istoria prin relaţia Patriarhală a Tatălui ceresc cu Creaţia Sa, prin harul comuniunii dintre Atotcreatorul şi Regele creaţiei, Omul.
Stăpân pe filosofia cunoaşterii, ca discipol al marelui retor Gamaliei, fratele ilustrului filosof Seneca, tot din stirpea regală a filosofilor Traci şi-a însuşit şi desăvârşit teologia ortodoxă a lui Iisus Hristos, Căruia I-a devenit prin chemarea specială şi alegerea divină  a Duhului Sfânt, cel mai mare Ucenic şi Apostol al tuturor neamurilor, care L-au urmat pe Mântuitorul lumii.
Punând Filosofia umană în lumina dumnezeiască a Teologiei ortodoxe, Pavel a înţeles consecinţele pe care le-a pus filosofia în procesul gândirii şi în mod expres al culturii antice, îndreptând-o şi corectându-i metodele, căile şi formele, spre Filosofia Duhului, spre Revelaţia lui Dumnezeu, spre simplificarea şi profunzimea evanghelică, spre teologia lui Hristos prin Primatul absolut al Cuvântului, care a devenit realitatea Adevărului însuşi.
Marele Apostol Pavel a orientat şi convertit spiritul filosofic uman nu spre prerenaştere vremelnică, ci spre duhul teologic hristic, spre îndumnezeirea veşnică.
Sfântul Apostol Pavel a urcat limitele raţiunii umane de la căutare, de la cunoaştere, la conştiinţa harică spre senzaţia Adevărului absolut, încununând înţelepciunea lumească cu lumina taborică a Logosului, întru Adevăr, Libertate şi Iubire dumnezeiască.
Privit doar prin prisma filosofică, fie ea chiar zamolxiană, gânditorul, omul de geniu îşi reduce dimensiunile cunoaşterii, chiar inspirat fiind, fiindcă gena lui religioasă nu-şi recapătă lumina harului şi nu creşte spre comuniunea cu Hristos, decât prin Duhul Sfânt.
„Filosoful, artistul ori savantul, spune Marele Petre Ţuţea, nu au har. Sunt inspiraţi. Sacerdotul creştin are har... Intelectul, este dat omului nu ca să cunoască Adevărul, ci ca să-L primească.” (Între Dumnezeu şi Neamul meu. Ed. Arta Grafică, Bucureşti, 1992, p. 41,60)
Apostolul Pavel, prin fiecare gând angajat, prin fiecare cuvânt rostit, prin fiecare faptă a creaţiei sale, prin fiecare rugă, prin fiecare jertfă, prigoană şi persecuţie, fie asupra sa, fie asupra creştinilor a provocat cunoaşterea absolută a lui Dumnezeu, respectiv a Evangheliei, care este încununarea dintre Suferinţa sfântă şi Dragostea dumnezeiască, chemându-i astfel pe toţi la mântuirea întru Hristos.

„Dator sunt şi elinilor şi barbarilor şi învăţaţilor şi neînvăţaţilor...şi vouă celor din Roma, căci nu mă ruşinez de Evanghelia lui Hristos, pentru că este puterea lui Dumnezeu spre mântuirea a tot celui ce crede, iudeului întâi şi elinului. Căci dreptatea lui Dumnezeu se descoperă în ea din credinţă spre credinţă, precum este scris: <<Iar dreptul din credinţă va fi viu>>.”  (Epistola către Romani 1, 14-17)
Finalitatea textului apostolic se referă la: dreptul prin credinţa mărturisitoare a ortodoxiei, nu la <<dreptul între popoare...>>, conferit de rabinismul iudaic, unor aleşi ai lor.
Cele tainice ale lui Dumnezeu, creaţia Sa, se descoperă prin făpturi, prin menirea lor, prin conştiinţa-chip a Omului, de la Facerea lumii, aşa încât filosofii, poeţii, artiştii, sacerdoţii, cărturarii, dar nici oamenii de rând nu au dreptul la clemenţă privind necunoaşterea lor nici întru cele de Sus, nici întru cele de Jos: „Pentru că, cunoscând pe Dumnezeu, nu L-au slăvit ca pe Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit, ci s-au rătăcit în gândurile lor şi inima lor cea nesocotită s-a întunecat.
Zicând că sunt înţelepţi, au ajuns nebuni.” (ibid. 1, 21-22)
Ortodoxia Adevărului lui Dumnezeu se descoperă din cer peste pământ şi cunoaşterii şi necunoaşterii şi dreptăţii şi nedreptăţii şi legii şi moralei şi: „peste toată fărădelegea şi peste toată nedreptatea oamenilor care ţin nedreptatea drept adevăr.,,   
Sinergia dintre Filosofia raţiunii şi Teologia ortodoxă a Cuvântului se împlineşte plenar şi absolut în Omul-cult, în Omul profet-mesianic, în Omul apostol-evanghelic al Filosofiei  Duhului Sfânt, care este împlinirea şi desăvârşirea a toate întru finalitate.
Omul cult, Geniul, Profetul, Apostolul, Mărturisitorul, Martirul, Misticul, Ascetul, nu concep ideea decât ca o întrupare, o împlinire, o jertfă, o înviere şi o finalitate înălţătoare ca desăvârşire întru  Cuvânt.
În gândirea lor ipoteza devine o teză afirmată a spiritului, o dogmă revelată a Adevărului, ce netezeşte Calea Libertăţii spre care se îndreaptă Iubirea cea atotstăpânitoare.
Antinomia în lumina Adevărului revelat nu este o contradicţie, ci o împlinire, o coexistenţă, o comuniune de har, credinţă şi adevăr.
Fără cuminecare harică, fără acest raport de comuniune hristică, actul creator devine o pseudocunoaştere, chiar dacă este înveşmântat în podoaba erudiţiei sau înmiresmat în elocinţă, cum inspirat grăieşte alt mare filosof şi profet al gândirii creştin-ortodoxe Ernest Bernea: „Filosoful, omul de ştiinţă, creatorul în general, fie el poet, pictor, muzician sau chiar profet, nu pot ignora acest raport fără a cădea în eroare şi a se manifesta descumpănit.” (Ernest Bernea, Trilogie Filosofică, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002, p. 15)
Dacă apropierea de lumea simplă şi complexă a lucrurilor şi a fenomenelor este un urcuş fundamental-dialogal al omului, atunci comuniunea cu Creatorul tuturor este Înălţarea spirituală propriu-zisă.
„Dialogul omului cu lucrurile, remarcă acelaşi mare filosof Ernest Bernea, aşa cum există ele în realitatea concretă, deschide calea ascensională a creaţiei, spiritul activ putând prelucra datele prinse în obârşia lor către o sinteză nouă, aceea care ne pune în stăpânirea adevărului.” (Op. cit. p. 20)
Fenomenul cunoaşterii atestă prezenţa unui lucru real care există, atât în cunoaştere cât şi în necunoaştere. Chiar dacă el, fenomenul cunoaşterii în sine nu poate fi cuprins şi exprimat raţional, el se afirmă şi se confirmă teologic deasupra sinelui.
Realul este o prezenţă activă, obligatorie, ca un dat ontologic al trăirii, care nu implică doar existenţa noastră ci şi finalitatea creativă.
Adevărul revelat Apostolului Pavel, nu se lasă încercuit metodelor, preceptelor şi sistemelor filosofice ale timpului raţiunii umane, ci se circumscrie teologiei lui Hristos, infinitului Înţelepciunii divine, celor care dispun de forţa supranaturală şi sublimă a Jertfei.
În actul cunoaşterii Sfântul Pavel trece de la realitatea subiectivă nedefinită, neasumată, participativă imperfecţiunii, stricăciunii, la adevărul revelat obiectiv, împlinit, asumat, absolut.
Adresându-se romanilor care au înlocuit Slava Atotcreatorului Dumnezeu cu cea a omului voit-păcătos, asemănător târâtoarelor, întrezărind doctrina suveranităţii papismului,  Sfântul Apostol Pavel îi avertizează fără menajamente, dându-le jos masca fariseico :
„Plini fiind de toată nedreptatea, de desfrânare, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de purtări rele, bârfitori, grăitori de rău, urâtori de Dumnezeu, ocărâtori, semeţi, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, nesupuşi părinţilor, neînţelepţi, călcători de cuvânt, fără dragoste, fără milă.” (Romani 1, 29-31)
Nu în lege trebuie să existe omul, ci să se desăvârşească în har, nu să trăiască în frică, ci să sălăşluiască în iubire, în comuniune cu Duhul.
Dreptatea nu constă în lege, ci în credinţa şi dragostea de Dumnezeu.
Deasupra legii este întotdeauna Dreptatea, iar deasupra Dreptăţii, permanent Adevărul şi deasupra tuturor, atotveşnicia lui Dumnezeu prin Iubire.

Prigoana, persecuţia, tortura, arestarea, martiriul Apostolului Pavel.
  
Luând poruncă de la Domnul pentru propăvăduirea Evangheliei şi primirea neamurilor (precum şi a iudeilor dintre ele), în Biserica Ortodoxă a lui Hristos, după multă trudă, osteneală şi călătorii misionare încununate cu succes, ajungând la Ierusalim, cele două tabere ale iudeilor, fariseii şi saducheii auzind nerespectarea Legii şi rânduielii lui Moise îl arestează în templu, convocând sinedriul spre cercetarea lui. Pavel s-a apărat în adevăr, arătând trecerea sa miraculoasă de la apărător al Legii şi prigonitor al lui Hristos la misiunea de Ucenic apologet al Domnului.
„Arhiereul Anania a poruncit celor ce şedeau lângă el să-l bată peste gură.” (Fapte 23,2)
Apărarea lui Pavel a stârnit zâzanie între cele două tabere de iudei, care peste 40 dintre ei s-au legat prin blestem că-l vor ucide pe Apostol.  Ei, orbii sufleteşte nu ştiau că Mântuitorul Hristos avea un plan dumnezeiesc cu Ucenicul Său preaiubit, căruia arătându-i-se noaptea i-a grăit:
„Îndrăzneşte, Pavele! Căci precum ai mărturisit cele despre Mine la Ierusalim, aşa trebuie să mărturiseşti şi la Roma.” (Fapte 23, 11)
Dincolo de expresie Mântuitorul prevesteşte marile prigoane care vor veni peste Biserica Sa, atât din partea iudeilor prin instituţia totalitară rabinică, cât şi din partea romanilor prin instituţia absolutismului papal.   
Pârâşii lui Pavel aduceau împotriva lui: multe şi grele învinuiri, pe care nu puteau să le dovedească. (Fapte 25, 7)
Salvarea lui Pavel de atentatul iudaic pregătit i-a fost cetăţenia romană care la pus sub jurisdicţia judecăţii cezarului.
Aşadar, călătoria spre Italia a făcut-o Marele Pavel în lanţuri, îndreptându-se spre „ospitalitaea” nebunului Nero, dar şi spre martiriul sfânt întru Hristos, Temelia Bisericii Ortodoxe.
Legea poate deseori mutila, strivi, ucide, dar harul continuu zideşte.
Legea subjugă, surpă, închide, înrobeşte, Adevărul însă eliberează, descătuşează, se jertfeşte, înnobilează, îndumnezeieşte, iubeşte.
Omul nu trebuie să se învârtoşeze în inima sa printr-o aspiraţie fariseică, talmudică, ci trebuie să se inspire hristic, evanghelic.
La Judecata de Apoi, pe care Tatăl-Creatorul a cedat-o Fiului Său Iisus Hristos, oamenii toţi laolaltă: şi păgâni şi atei şi creştini nu vor fi judecaţi după legea fiecărei naţii, nici după răul pe care l-au făcut semenilor şi lui Dumnezeu de-a lungul istoriei, ci după neîmplinirea binelui, adevărului, dragostei, jertfei, suferinţei întru Dumnezeu, întru aproapele şi întru sine, legea scrisă în inima lor ca o conştiinţă pură, îndumnezeită apoi  prin  Evanghelia Dragostei Divine. 
Căci, zice Apostolul Pavel: „Ceea ce arată fapta legii scrisă în inimile lor, prin mărturia conştiinţei lor şi prin judecăţile lor, care îi învinovăţesc sau îi apără, în ziua în care Dumnezeu va judeca, prin Iisus Hristos, după Evanghelia mea, cele ascunse ale oamenilor.
Dar dacă tu te numeşti iudeu şi te reazimi pe lege şi te lauzi cu Dumnezeu şi cunoşti voia Lui şi ştii să încuviinţezi cele bune, fiind învăţat din lege şi eşti încredinţat că tu eşti călăuză orbilor, lumină celor ce sunt în întuneric, povăţuitor celor fără de minte, învăţător celor nevârstnici, având în lege dreptarul cunoştinţei şi al adevărului, deci tu, cel care înveţi pe altul, pe tine însuţi nu te înveţi?
Tu, cel care propăvăduieşti: Să nu furi – şi tu furi?
Tu, cel care zici: Să nu săvârşeşti adulter, săvârşeşti adulter?
Tu, care urăşti idolii, furi cele sfinte?
Tu, care te lauzi cu legea, Îl necinsteşti pe Dumnezeu, prin călcarea legii?
<<Căci numele lui Dumnezeu, din pricina voastră, este hulit între neamuri>>, precum este scris.
Căci tăierea împrejur foloseşte, dacă păzeşti legea; dacă însă eşti călcător de lege, tăierea ta împrejur s-a făcut netăiere împrejur.” (Romani 2, 15-25)
În actul cunoaşterii depline, gândirea Sfântului Pavel nu este o formă fixă, nu este un postulat definitoriu, ci este un act creativ, apostolic asumat finalităţii existenţiale a omului creştin ortodox.
Taina cunoaşterii divine poate fi în funcţie de abordare; ca necesitate sau ca sens spiritual creştin: fie un luminiş al ne-ordinii materiale, ori o potecuţă ateo-nihilistă sau o Cale mistic-religioasă, filosofico-teologică, filocalico-ortodoxă, care premerge cultului şi culturii Duhului, nu culturii şi civilizaţiei terestre.
Cultura şi civilizaţia terestră, filosofico-ştiinţifică, dependentă gândirii autonome, nu este axiologică, adică verticală şi orizontală, ca profunzime spirituală şi înălţare harică, ci este o linie orizontală, nerectilinie, neuniformă, un fel de minus continuu şi din când în când, cu cât? şi întreruperi...
Un astfel de progres nu poate nici atinge cunoaşterea şi nici să o exprime, dat fiind o anumită orientare a gândirii şi o mentalitate a concepţiei, care sărăceşte spiritul şi deformează realitatea.
Realitatea este o existenţă fiinţială, doar Adevărul este veşnic suveran. El este o evidenţă a Persoanei, a Esenţei dumnezeeşti însăşi.
Adevărul nu poate fi asumat sau solicitat de un joc al minţii, oricât ar fi ea de odihnită şi de doctorală, ci doar de Libertatea Duhului şi Dragostea Trinităţii divine absolute.
Dacă realitatea este obiectul cunoaşterii, cu siguranţă Adevărul este Obiectul supracunoaşterii, al revelaţiei Iubirii.
Tocmai de aceea Sfântul Pavel – Ucenicul lui Hristos a devenit marele Apostol al Iubirii tuturor Neamurilor, cu semnificaţia divină că în dragoste trebuie să dăruieşti totul, dar să şi corectezi permanent:
De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător.
Şi de aş avea darul proorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de aş avea atâta credinţă încât să mut şi munţii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt.
Şi de aş împărţi toată avuţia mea şi de aş da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi foloseşte.
Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu  pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte.
Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul.
Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr.
Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă.
Dragostea nu cade niciodată.
Cât despre proorocii – se vor desfiinţa; darul limbilor va înceta; ştiinţa se va sfârşi; pentru că în parte cunoaştem şi în parte proorocim.
Dar când va veni ceea ce este desăvârşit, atunci ceea ce este în parte se va desfiinţa...
Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea. Iar mai mare dintre acestea este Dragostea.”(1 Corinteni 13, 1-10, 13)

Petre Ţuţea, jertfa asumată 
Petre Ţuţea este prin însăşi conştiinţa, cultura, spiritul, suferinţa, credinţa, pătimirea, jertfa şi mărturisirea sa, o Catedrală a înţelepciunii, o cetate a culturii, o erudiţie epocală.
Toată existenţa şi misiunea marelui filosof creştin Petre Ţuţea au fost ca o reînnoire sub revelaţie divină, de o înaltă dimensiune dumnezeiească.
„Revoluţie, în sensul de renaştere spune Filosoful, nu există! Dacă e o <<restructurare>> a omului, aceasta s-a întâmplat o singură dată în timp, la apariţie lui Hristos. Atunci s-a suprapus teandric omul divinizat şi divinitatea devenită om şi a fost anulată istoria care era întemeiată pe conversaţia dintre Eva şi dracul. Aşa începe istoria. De atunci încoace, omul aproximează sau se mişcă într-un fel comod, util sau gratuit şi eronat.”( Între Dumnezeu şi Neamul meu, Ed. Arta Grafică, Bucureşti, 1992,  p.20)
Petre Ţuţea şi-a asumat cultura ca pe o expresie a revelaţiei naturale, păstrându-şi cu înaltă demnitate chipul pe care i l-a daruit Hristos.
Prin fiinţa sa s-a asumat umanului, iar prin persoana sa şi-a pus în mişcare raţiunea, cea mai înaltă putere sufletească cumpănită sub pronia harului divin pe care şi-a pus temelie dumnezeiască.
Petre Ţuţea înţelege că cea mai mare demnitate a omului este aceea de a fi permanent în comuniune cu Dumnezeu sub raportul discipolului de creator-continuator al Creaţiei, asumându-şi astfel, prin credinţă, dragoste şi jertfă rostul, menirea şi sensul spre mântuire.
În Închisoarea de la Aiud pe care cei mai elevaţi naţionalişti dacoromâni şi mai mistici creştini ortodocşi au transformat-o în cea mai înaltă Academie Teologică din lumea ortodoxă, neegalatul Apostol al Neamului Petre Ţuţea a ţinut o conferinţă despre Platon şi despre Hristos.
„Am spus că Platon e un personaj mărunţel şi cuviincios faţă de măreţia lui Hristos. Pe Platon poţi să-l scuturi şi să constaţi că arhetipurile lui sunt filosofice, dar dacă muţi arhetipurile în religia lui Hristos, devin modurile în care vede el divinitatea... Creştinismul a apărut în istorie şi a penetrat timpul şi spaţiul istoric cu veşnicia...  Omul se mişcă asimptotic de la ideal spre perfecţiune; şi această perfecţiune apare în Predica de pe Munte unde Hristos zice: <<Fiţi voi dară desăvârşiţi, cum desăvârşit este Tatăl vostru din cer>>” Conferinţa din Aula Penitenciarului a încheiat-o sublim în stilul caracteristic al originalităţii:
Fraţilor, dacă vom muri toţi aici ( era tânăr în haine vărgate şi în lanţuri), nu noi facem cinste Poporului Român că murim pentru el; ci faptul că ne-a făcut onoarea să murim pentru el. (op. cit. p. 21-22)

Rostul său a fost să cearnă cultura prin sita religioasă a cultului creştin ortodox, spre a-i reda spiritului libertatea transcendentă de har.

„Pentru mine libertatea transcendentă, mărturiseşte Filosoful, aparţine invizibilului Sfântului Apostol Pavel. În Scrisoarea a doua  (Epistola) către Corinteni, Sfântul Apostol Pavel spune următorul lucru: <<Noi nu suntem dintre aceia care cred în cele ce se văd, căci cele ce se văd sunt trecătoare; noi suntem legaţi de cele care nu se văd, care sunt eterne.>>...Aici Pavel se întâlneşte cu entropia fizicii moderne, Căci entropia duce la sfârşitul universului, la Judecata de Apoi.  Acest invizibil al Sfântului Apostol Pavel este însuşi Adevărul... M-a întrebat odată Nae Ionescu ce cred despre Pavel. Âsta nu-i om, domnule, este toată Mediterana (op. cit. p. 24, 47)

Menirea sa ca filosof creştin naţionalist a fost să împletească cele două fenomene spirituale cultura şi cultul în apoteoza Libertăţii, a universalităţii, sub aura hristică a Cuvântului revelat.
„Eu nu sunt antisemit că am crescut în spiritul Bibliei.
Nu se poate un creştin să fie antisemit. Eu sunt hristocentric în cultura Europei că, dacă scot Biblia din Europa, laureaţii premiului Nobel devin vrăbii pe crăci... Libertatea nu poate fi gândită decât dogmatic potrivit cu doctrina creştină care este religia libertăţii.” (ibid. p. 32-33)

Sensul său existenţial i-a fost cu mult mai profund: de o adâncime mistic-duhovnicească în spirit şi de o înălţare ortodoxă în suferinţă şi jertfă prin care şi-a transfigurat fiinţa asemeni marilor martiri.
Unul din sensurile sale profunde a fost acela al comunicării erudite, al comuniunii sfinte, al moşirii cuvântului nobil, al înnoirii lui permanente, aristocrate în expresie cultică, majestuoasă, de a împlini ca pe o cuminecare naţionalismul dacoromân şi ortodoxia sfântă în acelaşi Potir al mântuirii Neamului nostru jertfitor întru Iisus Hristos – Domnul nostru.
Fiind deopotrivă dacoromân şi creştin ortodox, Petra Ţuţea şi-a asumat o parte din sublimul trinitar al împlinirii divine.
„Fără Dumnezeu, fără credinţă omul devine un animal raţional care vine de nicăieri şi merge spre nicăieri.” (ibid. p. 64)
Petre Ţuţea a dăltuit ca un mare Profet muzica cuvintelor, naşterea lor din darul Duhului, din lumina Cuvântului cu strălucire şi umor.
Urmând taina luminii Logosului a născut din fiecare cuvânt har şi din fiecare expresie înţelepciune.
Mircea Eliade, spune în jurnalul său că: „Domnul Petre Ţuţea este inteligenţa cea mai vie pe care a cunoscut-o în toată viaţa lui..., iar Ştefan Augustin Doinaş îl consideră ultimul socratic.” (Între Dumnezeu şi Neamul meu, op. cit. p.18)
Fiecare cuvânt al lui Petre Ţuţea a trăit ca o lumină din lumină, din rodire în suprarodire, din precuvinte în cuvinte alese, din prevestire în suferinţă, din suferinţă în bunăvestire, din bunăvestire în mărturisire, din mărturisire în jertfă, din jertfă în iubire spre îndumnezeire.
Cuvântul care zideşte şi îndumnezeieşte creştinul este manifestarea ordinii religioase în conştiinţa dacoromânului, ca un îndreptar asupra destinului său, deasupra căruia stă dogma ortodoxă a lui Dumnezeu.
„Cum am scăpat după cei 13 ani de puşcărie, din ce am scăpat, nu se poate să fie vorba de destin. Eu n-am destin. M-a protejat Dumnezeu. Destinul nu operează la mine. Întâmplările au alergat peste mine, dar n-au reuşit să mă nimicească. Asta m-a dus cu gândul la Dumnezeu care e situat deasupra întâmplărilor vieţii mele. Şi El m-a condus... Dogma e o formă purtătoare de mister. Misterul este singura formă eliberatoare de neliniştile mărginimii personale, din înlănţuirea cosmică şi comunitară şi din cele produse de perspectiva infinitului şi a morţii.”(op. cit. p. 65)
Purtător al Tradiţiei multimilenare, şi-a aşezat expresia cultică într-o apoteoză de taină, într-o atitudine apologetică faţă de Dumnezeu şi de Neam prin cultură şi spiritualitate.
Dincolo de trăirea religioasă, dincolo de păstrarea eternă a valorilor testamnetare ale Naţiunii noastre dacoromâne, Filosoful creştin Petre Ţuţea s-a angajat cu toată fiinţa şi persoana sa cultă în actualitatea apostolică a Cuvântului întrupat, spre măreţia poporului dacoromân în mersul lui spre mântuire:
„În principiu, am certitudinea invincibilităţii poporului român. E atât de viguros neamul ăsta al nostru, că nu mă îndoiesc că virtuţiile lui îl scot din impas. Asta e certitudinea mea. Istoria lui îmi dă argumente în sprijinul credinţei mele că poporul român nu poate fi înfrânt. (Revista Rost-manifest românesc. 2002, p. 4)

Marele nostru filosof, fie la catedră, fie în celulă prigonit, torturat şi persecutat de călăi şi-a pus sufletul în candela Icoanei şi toate cuvintele şi le-a pus în dreapta aşezare a rosturilor.
„Mă mişc între Dumnezeu şi neamul din care fac parte. În afară de aceşti termeni, nu văd nimic semnificativ între cer şi pământ... Anchetatorii simţeau că Petre Ţuţea este duşmanul absolut, duşmanul în ipostază chintesenţială: el întruchipa într-un dozaj unic credinţa în Dumnezeu, firescul ideilor, hazul enorm al formulării, pe scurt tot ce era mai greu de clintit din sufletul naţional.” (Petre Ţuţea între Dumnezeu şi Neamul meu, Ed. Arta Grafică, Bucureşti, 1992, p. 15)

Pavel-Apostol al Neamurilor şi Petre Ţuţea Apostolul nostru
Asemănări şi deosebiri

-amândoi provin din stirpea precreştină protodacă;
-amândoi sunt creştini ortodocşi, trăitori, purtători ai Crucii;
-amândoi au fost înzestraţi cu inteligenţă sclipitoare de geniu;
-amândoi au fost binecuvântaţi cu har şi harisme speciale;
-amândoi au fost chemaţi şi aleşi pentru misiune şi vocaţie întru Hristos;
-amândoi au propăvăduit Cuvântul lui Dumnezeu şi Evanghelia Sa;
-amândoi au fost prigoniţi, arestaţi, în lanţuri, persecutaţi, torturaţi;
-amândoi s-au bucurat de Suferinţa Crucii şi Jertfa întru Hristos;
-amândoi au iubit Adevărul mai presus de viaţa lor;
-amândoi s-au dăruit cu toată dragosta Iubirii lui Hristos;
-amândoi au fost chinuiţi de iudei şi farisei deşi au iubit toate neamurile;
-amândoi au înţelepţit pământul cu erudiţia lor enciclopedică;
-amândoi au adus odrăslire Logosului în lumea ortodoxă, mărturisindu-L;
-amândoi sunt odrăslire a Crucii lui Hristos în lume;
-amândoi sunt ecouri de fior, de dor, de eroi şi martiri ai biruinţei;
-amândoi au trăit misticul în Suferinţa şi Jertfa aleasă;
-amândoi au ales Calea martirică-mesianică a Învierii;

-unul este dumnezeiescul Pavel, celălalt este divinul Petre Ţuţea!
Bucurie, slavă şi dragoste lor!Din ciclul: Filocalia Suferinţei şi a Jertfei,
Dacoromânia, Brusturi-Neamţ,
Ajunul Sf. Apostoli Pavel şi Petru
sâmbătă, 28 iunie 2014

O lume mirifică

"Poveşti duioase pentru curioşi şi curioase" este subtitlul cărţii pentru copii, proaspăt ieşită de sub tiparul Editurii Oscar Print, a autoarei Alina Lavinia Grigoraş intitulată:

Scufia cu Vise


Scrisă cu finiţe, talent şi multă dragoste, cartea este dedicată copiilor de grădiniţă şi şcoala primară. Ea inspiră, confortează, informează, delectează, provoacă şi amuză şi, în mod special dă curaj şi pregăteşte copiii în întâmpinarea vieţii, îi atrage şi îi familiarizează cu lumea care îi aşteaptă. Le dă linişte şi calm.
O carte plină de tandreţe, care te transpune de cum pui mâna pe ea într-o lume plină de vis, plină de vise şi împliniri. De sfaturi părinteşti. O carte scrisă de o mamă pentru fiicele ei. Un dar.
În primul an de şcoală o vedem pe Sara care se întâlneşte cu literele alfabetului, isteţe şi jucăuşe de care e fermecată, o cucereşte şi se împrieteneşte cu ele.


Mai departe ne întâlnim cu Miruna cea preocupată – şi urmărită de misteriosul X. Un necunoscut trufaş care îi complică viaţa la matematică. 


Apoi aventurile unui fir de nisip visător de noi tărmuri ne poartă cu el într-o călătorie plină de mister, năzbâtii şi învăţăminte prin generozitatea prietenilor noştri vântul, soarele şi ploaia etc. Întregul univers.


Cartea ne introduce în lumea copiilor pe care îi ajută să nu le fie frică de necunoscut folosindu-se de simboluri, vers şi metaforă, ca - ciupercuţe cu pălăriuţe, vermişori jucăuşi şi broscuţe, gândăcei, căţeluşi şi pisicuţe, iepuraşi, spiriduşi şi zâne frumos ilustrate de culorile creioanelor artistului Kavalerra Dan Lorinz. Nu mai puţin, Alina are grijă să ne reamintească de Moş Ene pe la gene, care cu scufia lui haioasă ne-a purtat mai pe toţi în lumea viselor copilăriei noastre.
Poveştile se citesc uşor, te absorb şi trecerea se face elegant, plutind mirific de la o călătorie la alta, luminate într-un mod original de desene, toate profesional legate şi tehnoredactate  de Elena Preda.
Superba şi spectaculara călătorie în lumea mirifică a fiicelor Sara şi Eva cărora autoarea Alina Lavinia Grigoraş, mama lor, le dăruieşte  această frumoasă salbă de poveşti: “Ele m-au inspirit să scriu această carte, eu am încercat să le ofer o imagine a lumii înconjurătoare.”
Călătorie plăcută!

Ben Todică


*
**
***
**
*

Și acum o poveste din cartea:marți, 24 iunie 2014

oraţie de nuntă

Cătălin Afrasinei

la nunta mea am primit în dar UN CAVOU pe care
pentru orice eventualitate când m-am dus în cimitir
să-l caut nu l-am mai găsit după ce l-am dat
la ,,pierderi irecuperabile’’ m-a încurajat mama
,,aşa ţi-a fost ursit să-ţi cauţi moartea şi locul de veci
şi ele să dispară’’
DE LA NAŞTERE ŢI-A MURIT MOARTEA
în etate fiind la naşterea ta
să nu mor de cosmice dureri
să nu mă arunc pe fereastră
sub privirile directorului de spital
care se temea de puşcărie
nu de moartea mea
nu de naşterea ta
securitatea numindu-l cel mai bun director
laureîndu-l
pusese de strajă toate surorile toate ambulanţele
-vă imaginaţi cum arătau pe atunci
ÎNAINTE DE CUTREMUR-
toţi pacienţii să mă păzească
ACESTA NU VA FI OM OBIŞNUIT
le-a spus directorul spitalului TUTUROR
ca să-i îmbărbăteze din moment ce
toţi stăm pe lângă mă-sa să–l nască
FIŢI SIGURI va veni o vreme
când vom sta pe lângă el ca SĂ TRĂIM
le-a mai spus directorul spitalului TUTUROR
în timp ce mama începuse să recite LUCEAFĂRUL
ca să-i mai treacă din durerile facerii
singura poezie pe care o ştia învăţată
la comanda poetului ion brad artist al poporului comunist
care ştia el ce ştia despre o învăţătoare care-nvaţă luceafărul
în dureri cum se va îndurera lumea tot aşa se va dezdurera
şi nici o salvare din lume nu va putea să-i ia dragostea şi s-o ucidăluni, 23 iunie 2014

Targul de la Tinca

           Targul de la Tinca are loc, conform traditiei, in fiecare luni. Este un targ unde vin oameni de la zeci de km departare, unii chiar din judetele apropiate. Trebuie spus ca Tinca este o comuna mare, situata la o intersectie de drumuri: Oradea - Arad (prin Ineu) si Salonta - Beius. A fost candva centru de Plasa, asa cum erau numite unitatile administrative inainte de judete si regiuni. A fost un puternic centru administrativ, care in urma cu 25 de ani, era propus pentru a deveni oras.
           Asadar, fiind asezat strategic, la rascruce de drumuri, intotdeauna targul saptamanal s-a tinut, indiferent de anotimp.
          De dimineata, inca inaintea ivirii zorilor, pe drum se aud rotile de carute, caini in urma lor si voci mai vesele ori somnoroase. Carutele ce merg la targ unele sunt pline cu saci grei de cereale, altele cu animale, iar altele sunt pline de oameni dornici sa cumpere din targ.


          Pentru ca societatea a evoluat, multi vanzatori isi duc marfa cu masini mai mari ori mai mici.

          Ajungand in piata, fiecare vanzator isi aranjeaza marfa si testeaza pretul pietei. O spun din proprie experienta, deoarece in urma cu o saptamana, am vandut si eu 25 boboci de rata. A fost o experienta interesanta pentru mine.


          Un targ nu poate exista fara o ambianta potrivita. La o taraba, un D.J. isi vindea CD-urile si casetele, popularizandu-si marfa prin difuzoare date la maxim. Alaturi, la alte tarabe, sfaraiau pe gratare, intr-un nor mare de fum, mici apetisanti, carnati, gratare si pulpe de pui. De la o dugheana, se vindeau bauturi alcoolice, la toi, bere si sucuri.


          La poarta de intrare in piata, o femeie are pe masuta o movila rosie, de boia de ardei. Sunt putini cei ce fabrica acasa boia de ardei . Langa ea este un mester cojocar. Fie iarna, fie vara, vine din judetul Arad cu cojoace si caciuli de blana. Vara, pentru ca nu este sezonul lor, vinde perini si plapume din melana , destul de reusite si care au cautare. Mai vinde diferite articole de imbracaminte, (traditionale la tara), pentru femei si barbati.
          Intrand in piata, mai putem vedea mesteri fierari, care fac potcoave, caiele,(cuie pentru potcoave), scoabe, sape, furci, coase, bice, topoare si alte obiecte necesare vietii la tara. Alaturi, isi vand marfa tamplarii: cozi de sape , de furci, de coase, maturi de sorg, maturi de nuiele, pentru maturatul in curte, ori in poiata (grajdul de animale).


          Din spatele unor masini se vinde var bulgari, (var nestins). Acesta se produce in varariile (camenite) din Muntii Apuseni. Este o indeletnicire veche de cand lumea. Trebuie spus ca acesti oameni, producatorii de var, din vremuri stravechi, mergeau prin tara, unde isi vindeau varul pe cereale (troc, cum se mai spune). In apropiere, isi vand marfa negustorii de sare. Sarea bulgari este necesara si se cumpara de catre proprietarii de oi si vite.


          Mai in marginea pietii este sectorul de animale. Se vand porci si purcei, in mod frecvent, vitei si vaci, uneori cai si manji. In apropierea vitelor sunt producatorii si vazatorii de harnasament.
         La alte tarabe se vand tot felul de obiecte necesare unei gospodarii: pile, ciocane, clesti, amvelope de biciclete, becuri, sfoara, manusi de lucru, cizme de cauciuc, papuci de gradina si altele.


         Bineinteles, nu lipsesc produsele de bazar: imbracaminte si incaltaminte, pentru copii, femei si barbati. Se mai vand perdele, lenjerie de pat, metraje si altele.


         Un loc in piata este ocupat de producatorii de mobila si mic moblier: canapele, mese scaune, fotolii, dulapuri. Alti mesteri tamplari vand geamuri si usi, necesare noilor case.
         Mai sunt, la alte tarabe, vanzatorii de flori. Este o incantare sa privesti multitudinea de culori si forme, care vor umple gradinile si ferestrele multor case.
        Din camioane mari, cu usile deschise la spate, se zaresc stive mari de cherestea: scanduri, sipci, coarne. Acestia sunt motii, din Muntii Apuseni. Candva, demult, acestia veneau in convoaie de carute, prin sate si isi vindeau marfa pe cereale.


         Sectorul unde se vand produsele agricole, (legumele si fructele) este in alta parte. Acolo poti sa deosebesti pe producatori de comercianti. Imi place sa cumpar de la batrani, care, cu truda si sudoare, au lucrat pamantul si acum vand in piata, pentru un pret mic. Si mai am un motiv sa cumpar de la batrani: sigur nu au tratat cu substante chimice legumele. In piata de legume, pe langa gard, se aseaza vanzatorii de pasari si oua. Se vand gaini, rate, gaste, curcani, uneori porumbei si iepuri.


         Mai sunt si vanzatorii de lapte si produse lactate: branza, smantana, cas, telemea si lapte.
         Aceasta este Piata din Tinca. In ziua de luni Tinca este foarte animata. Uneori, circulatia se blocheaza, fiind nevoie de interventia celor de la politie. In jurul pranzului, rand pe rand, se strang tarabele, oamenii isi impacheteaza marfa ramasa, altii isi numara banii cartigati si toata lumea pleaca multumita. Dupa amiaza, Tinca este pustie, doar in parc se aud glasuri de copii, veseli ca parintii le-au cumparat cate ceva din piata. Candva, demult, cand eram noi copii, parintii ne promiteau ca daca suntem cuminti, ne vor cumpara bomboane de 1 leu.
         Alte vremuri, alti oameni, doar Targul a ramas acelasi.

Doina Marta

Excursie la Budapesta

                La sfarsitul lunii octombrie, impreuna cu un grup de "tovarasi si prieteni", membri ai organizatiei "Pro Romania Europeana" din Oradea, ne-am imbarcat intr-un microbus, dimineata la ora 8,00. A fost o zi frumoasa, insorita si calda, de toamna tarzie. In scurt timp,am strabatut orasul si am si ajuns la Vama Bors.
               De cum am trecut in tara vecina, Ungaria, s-a simtit un aer de Occident. Strazile mai largi, mai curate si cu multe marcaje. Casele, chiar daca erau mici, erau frumos aranjate cu multe flori. Campiile, (singura forma de relief), erau cu roadele culese iar pamanturile proaspat arate. Pe marginea autostrazii, era perdea  de pomi, pentru a proteja impotriva vanturilor si a zapezilor. In rest, pusta ungara., un fel de Baragan al nostru (ca intindere, vorbesc).
               Dupa aproximativ doua ore, ajungem la marginea Budapestei, de unde, dupa inca o ora, am ajuns in centru. De la intrare, am vazut multe institutii, intreprinderi industriale, magazine mari, stadionul echipei de fotbal Ferenczvaros, reconstruit din temelii.
               Prima oprire am facut-o la Cimitirul Municipal, pentru a depune flori si lumanari la mormantul marelui carturar roman Emanuil Gojdu.Cu parere de rau am constatat ca nu se vrea ca mormantul acestuia sa fie gasit. Nu exista indicatoare in acest sens. Dupa mai multe telefoane si dupa plimbari lungi printre morminte, am ajuns, in sfarsit , la marginea cimitirului. Am gasit mormantul! Acesta, frumos ingradit cu fier forjat, cu monument de marmura, era plin de flori si tricolor romanesc. Pe monument erau pozele lui Gojdu si ale ultimei sale sotii. Am depus florile si am aprins lumanari, timp in care o lacrima mi-a aparut in coltul ochiului. Nu se putea altfel, doar era pentru cel ce este patronul spiritual al liceului cu acelasi nume din Oradea, pe care l-am absolvit cu ani in urma .
               In sfarsit, dupa ce ne-am cazat, la o pensiune ce semana cu un "saloon" din filmele americane, facut din lemn si carton, am plecat intr-un tur al orasului, fara ghid, doar cu soferul, care mai cunostea orasul. Incepea sa se insereze si orasul era luminat feeric Toate cladirile importante se vedeau de la departare.
               Am trecut pe langa Palatul Parlamentului, construit la 188o si care in prezent este in reconstructie. Ulterior am aflat ca se va vinde la licitatie, intrucat intretinerea lui este costisitoare.


               Pe malul drept al Dunarii am zarit o ridicatura, un deal, numit Dealul Gellert, pe care este construita o cetate, un bastion al pescarilor. Despre acest bastion pot sa spun ca a fost construit cu scopul de a semnala orice ambarcatiune ce putea sa apara pe Dunare. Avea si rol de vama. Pe platoul de pe deal s-a construit un mare monument al eroilor.


               Palatul Regal, construit de regele Bela al IV-lea, in secolul XIII-lea. A fost distrus in 1686, cand armata habsburgica l-a eliberat de otomani. A fost reconstruit in secolul XVIII. Acesta gazduieste in prezent Muzeul de istorie al Budapestei, Galeria  Nationala  de Arta, Muzeul de Arta Contemporana.
               Biserica Mathyas - in 1309, Carol Robert de Anjou, a fost incoronat aici ca Regele Carol I al Ungariei. In 1470, Matei Corvin si-a adapostit aici armele.
               Piata Eroilor, patrimoniu universal UNESCO - a fost construit in 1896, la comemorarea a 1000 de ani de la sosirea ungurilor in Bazinul Carpatic.
               Podul cu lanturi, una din cele mai frumoase privelisti - are lungimea de 375 m si latimea de 16. La capete are cate doua statui. Cand il privesti noaptea, pare o dantelarie de lumini.
               Bazilica Sf. Stefan - primul rege al Ungariei, este cea mai mare din Budapesta si poate adaposti 8500 de oameni. Aceasta gazduieste mana dreapta mumificata a Sf. Stefan.
              Opera din Budapesta - construita in stil neorenascentist - intre anii 1875-1884, pentru a marca cei 1000 de ani. Este decorata cu 7 kg de aur. Are nenumarate statui, printre care si cele ale lui Mozzart, Beethoven, Verdi, Liszt si Erkel, primul director al Operei.


              Marea Sinagoga - cea mai frumoasa din lume, construita intre anii 1844-1859, dupa planurile lui Ludwig Forster.
              Insula Margareta - insula aflata langa podul cu acelasi nume de pe Dunare - are lungimea de 2,5 km. Adaposteste o gradina zoo, o gradina japoneza, piscina, pista de alergare de 5 km si ruine din secolul XIII.
             Nu departe de Piata Eroilor se afla un castel, o copie a Castelului Huniazilor de la Hunedoara, cladire ce adaposteste un muzeu (de stiinte naturale).
             Acestea sunt, in mare, cele mai importate obiective de vizitat in Budapesta. Peste tot unde te duci, vezi arhitectura clasica, carateristica Vienei si Parisului, cu statui mari pe fatade, cu ornamentatie bogata.
             Tarziu in noapte, ni se facuse foame, asa ca ne-am oprit la un bistro, un local mic,unde am mancat celebrul "gulas" (care, de altfel, nu lipseste din meniul niciunui local din Ungaria).
             A doua zi, dupa micul dejun, ne-am intalnit cu ghidul desemnat de agentia de turism. Acesta era maghiar din Oradea, emigrat in urma cu peste 20 de ani in Ungaria. Programul lui era prevazut pe parcursul a 3 ore, dar care s-a prelungit pe toata ziua. Impreuna am parcurs o parte din obiectivele aratate mai sus. Cu lux de amanunte, ne-a prezentat foarte multe date, despre obiectivele vizitate, unele  erau doar legende, dar fiind frumos prezentate, au prins.
            Unul din obiectivele principale vizitate de noi au fost Curtile Gojdu. Dupa cum se stie, marele carturar roman a trait si a murit la Budapesta. A fost avocat  si a lasat o mare mostenire fundatiei care ii poarta numele. Aceasta avea menirea de a sustine material tineri romani la studii in Budapesta, mai ales la studii teologice. Curtile Gojdu se intind pe mai multe hectare, pe mai multe strazi. Astazi, toate acestea au ramas statului ungar, deoarece, legile lor stabilesc ca revendicarile sa se faca in limite mici, nu ca la noi, integral.Procesul de revendicare a averilor Fundatiei Gojdu este greoi, nu se vrea restituirea acestora. In prezent, in cladirile respective functioneaza diferte localuri, restaurante, firme, etc.


             Nu departe de Curtile Gojdu, se afla un petic de pamant romanesc, mai precis un asezamant monahal, o manastire de maici, si de fapt, Episcopia Ortodoxa Romana din Ungaria. Intrand in curte, ne-a intampinat un adevarat santier de constructii. Am urcat pe scarile in spirala, pana la etaj, unde se afla instalata o biserica, unica biserica ortodoxa romana din Budapesta. Este recent renovata, dar are nevoi multe si bani putini. In biserica se fac nunti, botezuri. In rest, se tin lectii pe diferite teme cu copiii romanilor din parohie.
             Seara s-a incheiat, purtati de un vapor, pe valurile Dunarii. A fost extraordinar, a fost minunat. Privelistile care ni s-au aratat, au fost de vis. Tot ce vazusem ziua, avea o taina, acum, noaptea. Statuile de pe cladiri pareau reale .Podurile erau, parca, inlantuite de ghirlande de lumini. Vaporasele treceau in sus si in jos, purtand turisti dornici de imagini frumoase. La un moment dat, ghidul nostru ne-a provocat cu  o intrebare: cine vrea sa conduca vaporul? Nu am stat prea mult pe ganduri si am ridicat mana. Am urcat pe puntea de sus, unde capitanul vasului mi-a spus ce sa urmaresc, cum sa tin carma. M-am descurcat bine, dar la inceput era sa intru intr-un cap de pod, nestiind ca la vapor trebuie sa invarti cu putere carma, nu ca la o masina, usor.


              In sfarsit, iar tarziu, am ajuns sa ne culcam. Dimineata, iar la drum. Obiectivul - Institutul Cultural Roman din Budapesta. Acesta functioneaza intr-o cladire cumparata de statul roman - asadar, iar pamant romanesc. De la strada, curtea se vede plina de verdeata. In curte, troneaza falnic bustul poetului Mihai Eminescu. Institutul Cultural Roman gazduia, in acea perioada, o expozitie de arhitectura romaneasca.. In restul timpului, acolo au loc diferite activitati culturale cu romani si pentru romani, cercuri artistice pentru copii, gale ale filmului romanesc si strain, concerte de muzica, intalniri de tot felul. Acesta isi indeplineste pe deplin rolul pentru care a fost infiintat.
              Lasam in urma Budapesta. Drumul pare, parca, mai lung. Suntem cu totii tacuti. Cu totii ne gandim la diferenta dintre Budapesta si Bucuresti. Budapesta - oras occidental. Bucuresti - oras balcanic. Budapesta - oras curat, civilizat, pe cand Bucuresti - asa cum il stim cu totii.
              Am scris aceasta relatare, in urma excursiei facute recent prin Transilvania si Bucovina.
              S-au facut multe pe la noi si se vor mai face multe. Avem multe lipsuri (ma refer la curatenie, la protejarea mediului), dar avem ceva ce nimeni nu are,  avem ceva ce nimeni nu ni-l poate lua. Avem munti, avem dealuri, avem poiene, pajisti, avem animale salbatice (nu numai in gradinile zoo), avem o istorie de mii de ani. Dar mai avem ceva: avem oameni de valoare cu care ne mandrim in lume.Si toate acestea, oare, nu cantaresc mai greu decat tot ce altii au? Va invit si pe voi sa va convingeti de cele spuse de mine.

Marta Doina