miercuri, 22 iulie 2015

Civismul eminescian între patriotism şi naţionalismValeriu Lupu – doctor în ştiinţe medicale

“Sămânţa din care a răsărit acest popor e nobilă şi poporul nu va muri de cât atunci când românii vor uita nobleţea seminţiei lor”
Mihai Eminescu

Ne amintim de civism arareori, iar atunci când abordăm tema o facem cu oarecare stângăcie, limitându-ne la interpretări şi uneori chiar la răstălmăciri care adesea-i golesc conţinutul. Termen străvechi, derivat din latinescul civitas-civitates (cetăţean - cetăţeni), civismul însemna o anumită atitudine a locuitorilor unei colectivităţi faţă de cetate, faţă de locuitorii ei şi faţă de normele de convieţuire din respectiva cetate. Cine are curiozitatea să caute în dicţionarul explicativ al limbii române va găsi cel puţin cinci definiri, de la simplu patriotism (reţinut ca sinonim), la “atitudine politică şi etică de bun cetăţean” (fără a face precizarea, faţă de cine şi faţă de ce?), “devotament patriotic”(?), sau “sentiment profund de dragoste şi devotament civic – patriotism” şi nu în ultimul rând “atitudine, zel, devotament de care dă dovadă un bun cetăţean” pentru fiecare din aceste definiţii ridicându-se aceleaşi întrebări; faţă de cine? faţă de ce? şi, în raport cu cine şi cu ce?
Indiferent cum am privi aceste definiri, cel puţin două neajunsuri majore pot fi uşor remarcate. În primul rând se referă doar la patriotism, ceea ce pare insuficient, chiar la o analiză sumară, pentru că este ca şi cum te-ai închina la o icoană fără să crezi în ea. În al doilea rând, invocă o atitudine politică şi etică de bun cetăţean ceea ce pare a fi un nonsens, pentru că noţiunea de etic şi mai ales politic, cu caracterul lui partizanal, este greu de abordat din perspectiva patriotismului.
Este adevărat că civismul presupune o atitudinea civică, dar aceasta nu poate fi limitată doar la cetate, patrie, baştină sau proprietate, pentru simplul motiv că astfel s-ar rezuma doar la un soi de ataşament pasiv pentru o zonă existenţială de care individual se simte oarecum legat afectiv. Cu atât mai puţin s-ar putea rezuma la ceea ce îndeobşte înţelegem prin politică, pentru că atitudinea civică s-ar limita astfel la un grup de cetăţeni reuniţi prin interese comune, nu întotdeauna concordante cu interesele comunităţii.
Nu voim să trăim într-un stat poliglot unde aşa numita patrie este deasupra naţionalităţii (….) Dacă e vorba ca acest stat să înceteze de-a fi românesc, atunci o spunem drept că ne e cumplit de indiferentă soarta pământului lui” (Timpul, 31 iulie 1880)
Pentru a fi complet civismul ar trebui să acopere trei aspecte principale care să privească colectivitatea în ansamblul ei. Primul ar fi respectul pentru valorile colectivităţii în care individul vieţuieşte, fie ele ereditare sau patrimoniale. Al doilea ar fi implicarea afectivă în viaţa colectivităţii, iar al treilea aspect ar fi făptuirea, adică participarea activă, constructivă la emanciparea materială şi spirituală a respectivei colectivităţi.
Pe de altă parte trebuie subliniat faptul că civismul, aşa cum îndeobşte este înţeles, nu se poate manifesta deplin decât în cadrul colectivităţii căreia-i aparţine afectiv şi efectiv individul, prin urmare noţiunea de apartenenţă etnică sau naţională se impune ca necesară şi obligatorie în definirea acestui sentiment. Atâta timp cât cel în cauză nu satisface dezideratul acestui tip de apartenenţă, civismul său îşi pierde din importanţă, pentru că se rezumă doar la aspectul său exterior, şi anume la acel tip de respect care în ultimă instanţă nu poate fi asimilat decât unui comportament civilizat. Un străin de colectivitate poate să îndeplinească acest deziderat când vizitează o ţară străină, sau chiar atunci când vieţuieşte temporar în acea ţară, fiind suficient să se rezume doar la respectarea legilor şi valorilor locale, asta neînsemnând altceva decât o bună educaţie sau atitudine civilizată, dar în nici un caz nu satisface noţiunea de civism în plenitudinea sa, pentru că nu răspunde celorlalte aspecte, adică implicarea şi făptuirea constructivă.
”Iubim ţara şi naţia noastră astfel cum n-o iubeşte nimeni, cum nimeni n-are puterea de-a o iubi. În noi trăieşte restul de energie pe care voi în viaţa publică aţi ştiut a-l nimici” (Timpul, 22 februarie 1879) spunea Eminescu cu durere şi cu furia disperării în faţa realităţilor timpului său generate de demagogia politicianistă a “păturii superpuse” formată din alogeni, postulanţi şi cumularzi. Ca şi în citatul de mai sus, Eminescu, deşi individualizează termenii, nu-i concepe decât împreună.  
Iată de ce avem convingerea că civismul, pentru a se manifesta deplin, presupune o anumită doză de afecţiune, afinitate şi apartenenţă prin care individul să se regăsească în colectivitatea respectivă, pornind de la relaţiile de familie, etnie şi în cele din urmă în colectivitatea naţională, De aceea credem noi că civismul în ansamblul său asociază patriotismului încă un pilon de bază şi anume naţionalismul, fără a se putea substitui unul altuia, pentru  că doar împreună definesc şi se regăsesc în noţiunea de civism. A reduce civismul doar la patriotism, aşa cum se încearcă adeseori, înseamnă a-i trunchia semnificaţia şi a-i limita conţinutul. Este ca şi cum ai încerca să separi trupul de suflet.  
De aceea nu trebuie uitat că atât naţionalismul cât şi patriotismul au o puternică amprentă biologică şi spirituală prin care au realizat de-a lungul istoriei acel sentiment de unitate care au făcut colectivităţile naţionale să se simtă solidare ca origine, ereditate, limbă, credinţă, istorie, tradiţie, cultură, perimetru geografic etc. „A aparţine unei naţiuni e un fapt firesc de la care nu te poţi sustrage, ca nici de la naştere sau de a avea părinţi. Dacă deci apartenenţa la o naţiune e un fapt firesc, naţionalismul trebuie să fie şi el o atitudine firească”  spunea Nae Ionescu (Naţionalism şi ortodoxie, Predania, 1937, nr 8-9, pg 121-123)
Este de-a dreptul dezarmant să constaţi astăzi că personalităţi de talie şi lideri de opinie din cultura noastră, în încercarea de a eluda naţionalismul, amestecă noţiunile de o manieră mai mult decât jenantă, deturnându-le chiar înţelesul (G Liiceanu, A Pleşu, H R Patapievici, A Cioroianu etc.). A exclude naţionalismul din structura civismului înseamnă a-i nega în bună parte înţelesul, pentru că în ultimă instanţă naţionalismul şi patriotismul, chiar dacă definesc domenii oarecum diferite (biologic şi spiritual), ele se regăsesc în civismul cotidian al fiecărei naţiuni sau colectivităţi naţionale.
“Naţiunea nu e numai categorie logică, ci şi colectivitatea reală care ne defineşte pe fiecare din noi, locul, cadrul şi principiul întregii noastre acţiuni şi existenţe în veac; iar naţionalismul nu e numai o doctrină politică ci o atitudine polivalentă care acoperă tot aşa de bine sectorul spiritual sau economic, politic sau cultural-estetic al activităţii noastre” (Nae Ionescu – Naţionalism şi ortodoxie, Predania, 1937, nr 8-9, 121-123).
Pornind de la cele de mai sus se poate concluziona că; dacă patriotismul defineşte dragostea şi ataşamentul faţă de patrie (perimetrul geografic în  care sălăşuieşte colectivitatea naţională din care faci parte), naţionalismul defineşte dragostea şi ataşamentul pentru neamul căruia-i aparţii; dacă patriotismul defineşte ataşamentul faţă de casa şi baştina natală unde ai văzut lumina zilei, naţionalismul defineşte respectul şi ataşamentul faţă de părinţi, bunici, moşi şi strămoşi cu tradiţiile lor; dacă patriotismul presupune respect pentru ţara ta, pentru simbolurile naţionale, pentru legile ţării şi tot ce aparţine patriei tale, naţionalismul presupune respect şi ataşament pentru limba, istoria şi cultura neamului tău. Este mai mult decţt evident că este vorba de o asociere biologică şi spirituală care nu se poate concepe înafara naţionalismului şi patriotismului.
Prin urmare, patriotismul defineşte dragostea şi ataşamentul faţă de patrie cu tot ce presupune acest sentiment; casa, baştina, perimetrul geografic, simbolurile naţionale, legile ţării şi tot ceea ce aparţine organic patriei tale, în fapt este ceea ce anticii defineau prin jus soli, adică dreptul pământean, consacrat istoric, pe care o colectivitate naţională îl are ca un dat natural.
La rândul său naţionalismul presupune dragostea şi ataşamentul faţă de neam sau naţiune; părinţi, filiaţie ereditară, încrengătură familială care se va regăsi apoi în colectivitatea naţională sub forma iubirii naţionale, pe care Paulescu o definea ca acel sentiment instinctiv, asemănător iubirii familiale (conjugale, filiale, parentale, şi frăţească) pentru toţi cei care au origine comună, vorbesc aceiaşi limbă, împărtăşesc aceleaşi tradiţii şi valori culturale. Este mai degrabă o realitate biologică ce ţine în bună măsură de zona instinctuală şi nu reprezintă de fapt altceva decât suportul natural al entităţilor etnice, naţionale şi statale (N C Paulescu – Fiziologie filosofică, Ed. Fundaţia regală pentru literatură şi artă, Buc. 1944)
În acest fel şi naţionalismul poate fi regăsit în ceea ce anticii consacrau prin jus sangvinaris (dreptul sângelui) prin care se consfinţeau drepturile patrimoniale ale unei colectivităţi date pe seama dreptului natural şi istoric. Sub acest aspect chiar şi patriotismul până la un punct, poate fi considerat o reflecţie a iubirii naţionale, pentru că în fapt nu reprezintă altceva decât ataşamentul afectiv faţă de perimetrul geografic în care vieţuieşte o colectivitate etnică sau naţională, din care faci parte şi căreia-i aparţii biologic.
Aprofundând cele două noţiuni şi corelându-le semnificaţia, ne putem da seama de ce civismul individual şi colectiv, filtrate prin gândirea naeionesciană, nu poate fi decât o categorie logică ce se înscrie în firescul lucrurilor şi nu poate fi înţeles ca firesc fără cele două componente ale sale.
Eminescu a ştiut foarte bine şi a trăit din plin aceste sentimente pe care le-a pus viguros în pagină, atât în scrierile sale poetice, dar mai ales în proza social-politică şi jurnalistică. Deşi în opera lui se observă o asociere constantă a naţionalismului cu patriotismul, el nu a confundat niciodată cele două noţiuni. “Naţionalitatea trebuie simţită cu inima şi nu vorbită numai cu gura. Ceea ce se simte şi se respectă se pronunţă arareori”. Această percepţie face parte din trăirile fără cuvinte ale omului, ca o necesitate a intimităţii lui pe care o îndeplineşte şi o simte structural, organic, ca un dat biologic a cărui chintesenţă se traduce prin ceea ce îndeobşte denumim sentimentul naţional.
Astfel naţionalismul devine cea mai înaltă treaptă de percepţie a sentimentului naţional care, cu toată evoluţia sa istorică extrem de sinuoasă,  rămâne o realitate atâta timp cât vor exista naţiunile. “Singura realitate este naţiunea, dincolo de ea nu este nimic” spunea D’Israeli în secolul al XIX-lea. Sub forma interesului naţional, spaţiului vital, interesului superior al naţiunii, naţionalismul a rămas o constantă în viaţa popoarelor şi nu rareori exacerbarea acestui sentiment a produs adevărate drame în istoria umanităţii (vezi fascismul italian şi naţional-socialismul german din perioada interbelică). De aici şi derapajele sângeroase datorită  alunecării în xenofobie şi rasism a unor doctrine naţionaliste într-o conjunctură dată. Este şi motivul pentru care naţionalismul a fost şi rămâne din nefericire încă ostracizat, mai ales după cel de al doilea război mondial, cînd valenţele sale au fost stângaci preluate de patriotism.
Despre naţionalism vorbesc astăzi mai ales cei care doresc dispariţia acestui sentiment din viaţa popoarelor, în numele unor doctrine globaliste sau hegemonice. Ce s-a ales de homo sovieticus din epoca expansiunii sovietice? Ce s-a ales de omul de tip nou al comunismului târziu? Ce s-a ales de omul superior al doctrinei rasiale din perioada interbelică? Este exact ce se va alege şi din supermanul american (invincibil, atotputernic, atotştiutor, perspicace), care de aproape un secol promovează o adevărată subcultură, şi probabil că se va alege şi din omul european dacă cumva komisarii europeni vor avea ideea de a lansa o asemenea sintagmă nefericită din turnul lor kafkian.
Este un adevăr probat istoric astăzi că cel mai redutabil adversar al acestor doctrine s-a dovedit a fi tocmai naţionalismul, de aici şi pornirea atât de agresivă a adepţilor globalizării împotriva acestui sentiment, imposibil totuşi de eradicat tocmai datorită suportului său biologic, ceea ce par să nu înţeleagă cei care se manifestă astăzi vehement în spaţiul public.
Ataşamentul pentru poporul său pe care Eminescu îl mărturiseşte mereu cu afecţiune, compasiune şi durere, îl face să-şi iubească conaţionalii cu toată fiinţa sa. “Ce să spun, iubesc acest popor bun, blând şi omenos pe spatele căruia diplomaţii clădesc castele şi răzbele (….), popor nenorocit care geme sub măreţia palatelor de gheaţă ce i le aşezăm pe umeri” (Timpul, 25 aprilie 1882). Incapabil de a se opune mişeliei păturii superpuse poporul român îşi duce crucea în tăcere şi înfruntă vicisitudinele vremurilor pentru că “rău sau bun Românul e adevărat. Inteligent fără viclenie, rău – dacă e rău - fără făţărnicie; bun fără slăbiciune; c-un cuvânt ni se pare că atât calităţile cât şi defectele românului sunt întregi, neînchircite; el se arată cum este. N-are o cocoaşe intelectuală sau fizică ce caută a o ascunde, nu are apucăturile omului slab” ( Timpul, 15 martie 1880), sau, altfel spus “nu are cocoaşa intelectuală şi fizică a defăimătorilor de neam şi ţară” cum s-ar putea rezuma ceea ce Eminescu demonstra cu atâta convingere.
De altfel această temă Eminescu o va dezvolta mai ales în polemica sa cu “Românul” cotidian liberal (al partidului roşilor, liberal n.n) care practica un antiromânism uneori de-a dreptul scandalos. De aici şi faptul că majoritatea articolelor sale referitoare la evenimentele cotidiene naţionale şi internaţionale, vor fi pătrunse de o adâncă simţire naţional-patriotică, atitudine care avea să-i aducă nenumărate necazuri, nu numai în timpul vieţii ci şi postum.
Convins de calităţile poporului său Eminescu nu oboseşte în a milita pentru structurarea statului român după talentul naţiunii române “cestiunea de căpetenie pentru istoria şi continuitatea acestei ţări este ca elemental românesc să rămâe cel determinant, ca el să dea tiparul acestei forme de stat, ca limba lui, înclinările lui oneste şi generoase, bunul lui simţ, c-un cuvânt geniul lui să rămâe şi pe viitor norma de dezvoltare a ţării şi să pătrundă pururea această dezvoltare” (Timpul, 17 decembrie, 1881)
Din această iubire nedezminţită pentru poporul său nu putea decurge în mod necesar decât patriotismul eminescian, sentiment care atinge sublimul prin frumuseţea versurilor dedicate iubirii de ţară şi sacrificiului suprem în apărarea ei. Trebuie remarcat faptul că patriotismul în opera eminesciană se manifestă de timpuriu, fără fasoane şi cosmopolitisme de circumstanţă şi va rămâne, ca şi naţionalismul său, o constantă a întregii sale opere. “E mică ţărişoara noastră (principatele unite, apoi regatul României n.n), îi sunt strâmte hotarele, greutăţile vremilor au ştirbit-o, dar această ţară mică şi ştirbită, e ţara noastră, e ţara românească, e patria iubită a oricărui suflet românesc; într-nsa găsim toate putinţele dezvoltării, întocmai ca într-una oricât de întinsă” (Misiunea noastră ca stat – Timpul, 2 nov. 1879). Nu cred că îngemănarea naţionalismului cu patriotismul poate fi exprimată mai convingător decât o face Eminescu în afirmaţia de mai sus.
Trăirile sufleteşti se vor regăsi în poeziile sale sub forma unor adevărate subtilităţi lirice, pline de căldură şi avânt patriotic.

“Un suflet numai plânge, în doru-i se avântă
L-a patriei dulci plaiuri, la câmpii râzători”

Doru-i nestăvilit pentru plaiurile natale ating suprema trăire în dorinţa fierbinte de aşi revedea baştina natală atunci când este departe;

“Da, da a-şi fi ferice, de-aş fi încă odată
În patria-mi iubită, în locul meu natal”
(Din străinătate)

Maniera în care Eminescu se exprimă, tumultul sufletesc şi trăirile afective ce răzbat din scrierile sale, atunci când se referă la patrie şi neam, dovedeşte faptul că el şi-a însuşit cu asupra de măsură ceea ce înţelepciunea populară reţine ca postulat existenţial, că pentru om; mama, casa şi baştina, sunt legăturile cele mai puternice care-i marchează existenţa pe întreg parcursul vieţuirii sale, că nostalgia copilăriei creează spaţiul celei mai duioase reverii care-l va însoţi toată viaţa.
Desigur, în acest context patria nu poate fi percepută decât ca leagăn existenţial şi spiritual pentru toţi acei care încearcă asemenea trăiri. Mai mult, din conştiinţa faptului că aparţii unei patrii a părinţilor, moşilor şi strămoşilor tăi, dar mai ales a copiilor copiilor tăi, trebuie să rezulte neapărat acea emulaţie spirituală care să stea la baza acelei atitudini civice, de respect, implicare şi făptuire, capabilă să aducă bunăstare şi prosperitate poporului tău. “Cu cât ne iubim mai mult ţara cu atât mintea noastră trebuie să fie mai nepărtinitoare, cu atât cugetarea trebuie să rămână mai rece, pentru ca ea să ne fie o bună călăuză şi să ne împiedice de la agitaţii în întuneric şi lupte cu fantasme. Numai o astfel de ţară poate fi îndreptată pe căile bune, zbuciumările deşarte pot fi ferite, relele pot fi stârpite”
Dacă pentru gândirea şi analizele sale necruţătoare, prezentul naţional era o constantă, Eminescu nu uită nici o clipă că ţara sa are un trecut pe care-l venerează şi un viitor pe care reuşeşte să-l prefigureze cu binecunoscuta-i intuiţie profetică. Viitorul patriei sale trebuie să fie măsura poporului său în ansamblul naţiunilor lumii. De aici şi optimismul eminescian care prin modul cum străpunge timpurile capătă dimensiuni atemporale pentru poporul şi patria sa.
Mai mult, optimismul său se va afirma de o manieră atât de convingătoare încât poezia “Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie” de exemplu, poate fi oricând ridicată la rang de imn naţional. Şi asta datorită modului cum îşi evocă patria cu trecutul ei glorios şi poporul cu caracterul şi aspiraţiile sale în drumul său spre viitor. Pentru că admiraţia pentru istoria ţării şi naţiunii sale, îndemnurile ce ţâşnesc din versurile sale înaripate, sunt atât de mobilizatoare încât citindu-le, efectiv te regăseşti ca entitate românească într-un spaţiu binecuvântat care nu este altceva decât patria străbună.

Ce-ţi doresc eu ţie dulce Românie
Ţara mea de glorii, ţara mea de dor,
Braţele nervoase, arme de tărie,
La trecutu-ţi mare, mare viitor.

Dincolo de efuziunea sentimental-patriotică cu care te înfiorează această strofă cititorul va avea surpriza să constate mai apoi delicateţea şi suavitatea sentimentului iubirii şi al păcii, caracteristică poporului său, care-l orbeşte până şi pe Marte;

Îngerul iubirii, îngerul de pace
Pe altarul Vestei, tainic surâzând,
Ce pe Marte-n glorii să orbească-l face
Când cu lampa-i zboară, lumea luminând.
El pe sânu-ţi vergin, încă să coboare
Guste fericirea raiului ceresc,
Tu îl strange-n braţe, tu îi fă altare,
Dulce Românie, asta ţi-o doresc.

Finalul apoteotic al poeziei este măsura civismului eminescian care se ridică în faţa posterităţii ca o strălucită pildă de iubire înflăcărată şi nemărginită pentru patria sa, naţia sa şi viitorul ei.

Ce-ţi doresc eu ţie dulce Românie
Tânără mireasă, mamă cu amor,
Fiii tăi trăiască numai în frăţie
Ca a nopţii stele, ca a zilei zori,

Viaţă în vecie, glorii, bucurie
Arme cu tărie, suflet românesc
Vis de vitejie, fală şi mândrie,
Dulce Românie, asta ţi-o doresc.

Îmbinarea perfectă a naţionalismului cu patriotismul străbate ca un fir roşu această minunată poezie, ca de altfel întreaga operă eminesciană, şi stă la baza civismului său de care nu s-a dezis niciodată. Ceea ce este interesant este faptul că nobleţea acestor sentimente Eminescu nu le găseşte la nivelul “păturii superpuse” ci la nivelul României profunde, acea Românie a omului obişnuit, aflat la talpa ţării, prin jertfa căruia avea să capete contur România Mare de mai târziu. Din acest civism avea să izvorască nedezminţitul optimism eminescian, care visa mereu la o ţară puternică, frumoasă, cu oameni cinstiţi, preocupaţi de destinul şi viitorul patriei lor. “S-o facem mare pe ţărişoara noastră, prin roadele muncii noastre şi prim mărimea vredniciei noastre, căci de astăzi înainte nimeni nu ne mai jigneşte în lume şi dacă nu putem să ne urmăm în pace dezvoltarea atunci e bine să ştim că nu mai sunt copitele sălbaticilor vrăjmaşi care strivesc sămânţa abia încolţită, ci hula, vrajba şi ura ce ne-o facem noi înşine” (Timpul, 2 noiembrie 1879)
Aceste generaţii aveau să vină aşa cum le prefigura Eminescu în scrierile sale, iar mesajul său nu va rămâne fără ecou în inimile lor, pentru că el arăta fără echivoc că fundamentul acestui tip de civism nu poate fi altul decât respectul pentru valorile neamului tău şi patriei tale, respectul pentru istoria, limba şi cultura neamului tău, respectul pentru părinţii şi străbunii tăi, în sfârşit pentru moştenirea pe care aceştia ţi-au lăsat-o şi pentru care şi-au dat viaţa în momentele de cumpănă ale neamului. Pentru că tulburătorul avertisment eminescian “sămânţa din care a răsărit acest popor e nobilă şi poporul nu va muri de cât atunci când românii vor uita nobleţea seminţiei lor” (Timpul, 16 aprilie 1878) avea să fie preluat şi trăit în chip jertfelnic, în spiritul unui civism desăvârşit, de tineretul naţionalist al perioadei interbelice, cunoscut în istorie ca Mişcarea Legionară.
Ceea ce ştia Eminescu la fel de bine este faptul că formarea acestor convingeri pornesc încă din fragedă pruncie, prin ceea ce familia reuşeşte să sădească în sufletul generaţiilor care se succed. Educaţia prin şcoală preia aceste valori, le adânceşte prin metode specifice şi le dă aureola unor principii etice şi morale, puternic susţinute de tipologia spirituală a poporului nostru şi fericit întruchipate în biserica strămoşească, prin tot ce a însemnat şi înseamnă ea în istoria poporului nostru.
Aceste principii capătă consistenţă şi contur în sufletul urmaşilor sub forma respectului pentru valorile culturale ce-i aparţin. Iată de ce răstălmăcirea trecutului istoric, cosmetizarea lui, sau mai rău, subordonarea lui unor interese politice conjucturale, nu fac decât să stârnească resentimente şi chiar să fie contraproductive. Pentru că până la urmă educaţia în familie, şcoală şi biserică poate clădi acel edificiu maestuos al românului adevărat, al cetăţeanului adevărat, iubitor de neam şi ţară pe care-l visa Eminescu. “Nu cu fraze şi cu măguliri, nu cu garde naţionale de florile mărului se iubeşte şi se creşte naţia adevărată” (Conservarea naţionalităţii, suprema lege – Timpul, 27 mai 1871)
Acestor piloni educaţionali (familie, şcoală, biserică) li se adaugă astăzi mai mult ca oricând impactul massmediei, atât de accesibilă şi la îndemână astăzi şi, din nefericire, atât de frivolă şi distructivă sub aspectul moralităţii individuale şi colective, pentru că în goana sa după rating dezbină şi demobilizează, bagatelizând noţiunile de patrie - patriotism şi naţiune - naţionalism. “Măsura patriotismului nostru va fi dată de faptele pe care vom avea ocaziunea de a le împlini în viitor, iar nu de profesarea nimic costisitoare a unor idei pe care individual şi le alege după plac” ceea ce jurnalismul contemporan nu pare să aibă în vedere
Urmărind filonul gândirii eminesciene sub aspectul civismului, atât de cald şi impetuos în acelaşi timp, până şi Emil Cioran, cu tot pesimismul şi negativismul său a exclamat entuziasmat “Ce-a căutat pe aici acel pe care şi Buddha ar fi gelos? Fără Eminescu, am fi ştiut că nu putem fi decât esenţial mediocri, că nu este ieşire din noi înşine, şi ne-am fi adaptat perfect condiţiei noastre minore. Suntem prea obligaţi faţă de geniul lui şi faţă de tulburarea ce ne-a vărsat-o în suflet”
Prin această nobilă tulburare, strecurată pentru veşnicie în sufletul poporului său, generaţiile posteminescu aveau să treacă în marile încercări ale istoriei noastre, realizând visul milenar al naţiunii – România Mare - care astăzi, mai mult ca oricând, merită din partea fiilor ei aureola unui adevărat civism, croit pe măsura visului şi geniului eminescian, în care cele două sentimente, naţionalismul şi patriotismul, două trăiri până la urmă, să se regăsească puternic îngemănate în sufletul românului trăitor de veacuri al spaţiului său mioritic şi hărăzit lui prin graţie divină.
Pentru că „A fi bun român nu e un merit, nu e o calitate ori un monopol special, ci o datorie pentru orice cetăţean al acestui stat, ba chiar pentru orice locuitor al acestui pământ, care este moştenirea, în exclusivitate şi istorică, a neamului românesc. Acesta este un lucru care se înţelege de la sine” (Adevărul doare – Timpul, 1 aprilie, 1881).


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu