marți, 20 februarie 2024

VLADIMIR UDRESCU - Tudor Arghezi: „Sunt și eu o țâră Gorjan”

 Tudor Arghezi:

„Sunt și eu o țâră Gorjan”

 

Istoria literară este un enorm rezervor de informații nu o dată revelatoa re, cu reflexe fascinante sau reacții bulversante. Scoase la lumină, unele referințe contrariază prin ineditul spectaculos, mai de fiecare dată modificând parțial sau radical traseul unor biografii ori imaginea unui destin literar. Și, după caz, în chip benefic sau în ipostaze defavorabile. Astfel că reperele istoriei literare se schimbă într-o altă stilistică epică, din nevoia obiectivă a unei viziuni integratoare, a unei coerențe în raport cu achizițiile informative extrase din imensul bazin cultural, ex plorat ingenios și stăruitor de unii cercetători dedicați rezolut, profesionist acestui demers exegetic.

Un caz recent, între altele câteva, este ilustrativ în această privință. Se cunoștea că, în anii 1952-53, poetul Geo Dumitrescu fusese trimis, ca element partinic propagandist de încredere, pe șantierul Hidrocentralei de la Bicaz. Anii trecând, scriitorul n-a suflat o vorbă despre îndeletnicirile lui de acolo: gazetăria tezist-bolșevică din paginile ziarului Zorii socialismului, o uzină de produs pe bandă rulantă ode de glorificare a noii orânduiri, adunate (destule dintre acestea) într-o culegere infectă, numită Șantierele luminii, o colecție de mistificări și imnuri comuniste, îngropată – a sperat autorul – în uitare. Numai că, recent, un cercetător onest, Constantin Bostan, s-a aplecat meticulos asupra acestui episod, evitat parșiv de poet, într-un serial (opt secvențe) din revista Convorbiri literare (decembrie 2022-iulie 2023): „, muncă jertfelnică și mucava politi că”. Dezvăluirile din acest serial îl definesc pe autorul Aventuri-lor lirice de mai târziu drept un zelos soldat înrolat în frontul realismului socialist, un scrib prolet cultist abject, falsificând triumfalist cruntele realități cotidiene, printr-un înjositor pact cu diavolul. Nu amintește nimic, de pildă, despre tragedia deținuților politici, forțați să-și îngroape viețile la fundația megaliticului edificiu. Or, până atunci, po etul trecea, la debut, drept un frondeur turbulent, „antiburghez” și antiliric, mai apoi – antifascist (de fapt, un troțkist mascat), în fine, la maturitate, un teribilist demistificator, dar pradă prozaismului steril și persiflării frivole. Autorul încerca, fentând realitatea, să-și ascundă trecutul compromițător din punct de vedere moral și axiologic, prin omisiune; de fapt, prin minciună. Astăzi, perspectiva critică asu pra scriitorului e de așteptat să se modifice esențial. „Oare ce părere ne-am fi făcut noi, tinerii critici de atunci, dacă am fi avut cunoștință de reportajele cu pricina?”, se întreabă Nicolae Manolescu în România literară, nr.31, 2023. Și continuă: „Și cum i-am fi interpretat poetului întrebarea din versul «La urma urmei din câte adevăruri se compune un om?»”. Necunoscând acea maculatură, autorul celei de a II-a ediții a Istoriei critice a literaturii române, 2019, se vede păgubit de un co mentariu adecvat, în acest caz, din perspectiva noilor „aventuri” nicidecum lirice ale istoriei literare.

Este doar un exemplu, menit a ilustra împrejurarea că istoria literară rămâne un teritoriu în permanență subminat de ape freatice în care colcăie informații de maximă relevanță, în așteptarea investigatorilor-scafandri pentru a le aduce la su prafață. Un cercetător de un asemenea calibru este, fără nicio îndoială, Ferenczes István. Poet, prozator și istoric literar maghiar, acesta (născut în 1944, la Păuleni Ciuc) a tipărit, în 2015, un substanțial și senzațional studiu, intitulat Arghezi-Er gézi, la Editura Harghita din Miercurea Ciuc. Concluzia excepționalei investigații arhivistice este una cu totul inedită, de uriaș efect cultural: mama reală a lui Tudor Arghezi este Ergézi Rozália, născută la 26 septembrie1859, în localitatea Vlăhița/ Szentkeresztbánya din actualul județ Harghita, trecută la cele veșnice la 3 iulie 1944, în București. Acum, scriitorul – un competent cunoscător al literaturilor ma ghiară și română – a scos de sub teascurile aceleiași case editoriale a III-a ediție a monografiei devenite deja reper biobibliografic: Arghezi-Ergézi.

Această descoperire memorabilă a spulberat definitiv sumedenia de mistifi cări, aproximații gratuite, supoziții și bâjbâieli biografice, găselnițe absurde, inter pretări eronate, ba chiar și unele susțineri argheziene piezișe, otova, adevărate piste false privitoare la descendența sa maternală, la mama sa: originea, data și locul nașterii, starea civilă și confesională, părinții și bunicii, rudele, ocupațiile familiei, împrejurările prin care, la București, a ajuns (chipurile) „bonă” a copiilor Poetu lui, precum și atâtea elemente care compun existența unei femei cu adevărat vitre gite de soartă, deși Istoria (cu ”I”) i-a hărăzit rolul de mamă a celui mai de seamă poet român al veacului XX. Calitate de care ne îndoim, cu imensă decepție, că ar f i avut cunoștință, dată fiind situația ingrată în care a sigilat-o nemiloasa existență. Și din acest punct de vedere, monografia lui Ferenczes István – întocmită sub sigla descoperirii adevărului – reprezintă, simbolic, o reparație morală, un îndreptățit omagiu adus Rozáliei Ergézi.

Noua ediție a cărții este îmbogățită cu un Appendix, o secțiune de Echouri și una de Anexe, aceasta din urmă cuprinzând reproduceri după diferite documen te: registre matricole, certificate de naștere, căsătorii și deces, hotărâri judecăto rești, facsimile ale unor manuscrise argheziene, portrete și fotografii semnifica tive. Appendix-ul încorporează patru poezii, care se adaugă edificator celorlalte versuri-argument din întâia ediție a volumului. Autorul reproduce un Catren ar ghezian, care i se pare, pe bună dreptate, lămuritor pentru poziția Magistrului de la Mărțișor față de propria-i biografie: „ascunderea adevărului din teama de a nu i se dezvălui originea maghiaro-germană dinspre mamă”. Poezia sună astfel: „E oltean, însă din fire/ Nu-i la minte prea subțire/ Și desigur a mințit/ Ca să crezi că nu-i corcit”. Cercetătorul maghiar consideră că această „temere din viața poetului, în acea perioadă” („a mințit”) ar trebui privită prin prisma mentalității vremii, „a opiniei publice, care-i atribuia o altă conotație, mai ales după apariția în presă a vitriolantelor pamflete argheziene”. Afirmație justificată dacă se ține cont de faptul că atât ar fi așteptat numeroșii săi adversari: să afle această „taină”, acest „adevărat călcâi al lui Ahile” și să se năpustească asupra lui spre a-l sfâșia literar. „A mințit – subliniază istoricul literar – din cauză că era constrâns să mintă”. Catren-ul este considerat de Fe renczes atât de sugestiv încât, la o eventuală reeditare a cărții, l-ar plasa drept motto.

O altă piesă-argument propusă în demonstrație este poezia Din flori, „al cărei merit de seamă este că poetul enunță explicit natura adevărată a relației cu mama prin expresia «mama curată», înlăturând orice dubiu în această privință”. Excepționala poemă (al cărei titlu este atât de relevant!), cu aparență de reportaj liric, cultivă o ambiguitate subtilă, un joc de rutant de oglinzi, din care se schițează ingenios portre tul unei mame „mâhnite, pribeagă prin lume, tăcută”, oropsită dramatic de soartă, nevoită „să plece la mun că la cinci jumătate”. Femeia trebuie să lase „singur în casă”, „în ulița strâmtă, săracă”, un „băiat mic”, care trăiește „ca un înger lăsat într-o seară/ Din cer într-un leagăn de ceară”. Grijulie, pentru copilul trist și singur, „bărbatul nădejdilor mamei curate”, căruia, plecând la lucru din zori, femeia, „din porția ei de la prânz/ A pus de o parte ceva și a plâns”. Deprimatului „bărbat de-o șchioapă” „îi trec pe la geam/ Poverile trase cu jug și cu ham/ Trec oameni strânși sub um brele/ Luptând cu picioarele grele./ Mai bine să nu știi ce zic ei de tine,/ Că tată ți-ar fi orișicine...”. Dicțiunea lirică argheziană, pe cât de derutantă, pe atât se dove dește de explicită, grație splendidei arte a desenului din covor.

Constituie mărturie prețioasă și un text al poe tului A.E.Baconsky, în care afirmă că despre tinerețea lui Arghezi cunoaște puține lucruri, poetul „păstrând o ciudată discreție în problema asta (...), o parte a copilăriei și-o petrece în Transilvania secolului XIX, nefiindu-i necunoscută nici limba lui Ady Endre, în care l-am auzit odată adresându-se către fata din casă, unguroaică în secuime” (cine alta decât Ergézi Rozália?).

Rika, ultimul titlu din acest capitol, este un element semnificativ pentru ceea ce țintește a dovedi istoricul literar: „originea secui-maghiar-germană a mamei lui Tudor Arghezi”. Care au fost împrejurări le? Cu ocazia unui congres al scriitorilor români, din 1955, revist Utunk din Cluj îl trimite la București pe redactorul Bodor Pál, între altele să-i smulgă și un in terviu deja reabilitatului poet mereu răzvrătit Arghezi. Din diverse pricini, convorbirea n-a putut avea loc. În schimb, tânărul publicist realizează un reportaj, evi dent viciat de ideologia vremii, dar nu asta e impor tant, ci faptul că – la un moment dat – în timp ce se întreținea cu Poetul, publicistul Bodor Pál este apelat telefonic de redacția clujeană. Convorbirea având loc în ungurește, reporterul se simte obligat să-și ceară scuze, ceea ce l-a făcut pe Arghezi „să pufnească în râs: Lasă, dragă, asta, mai bine spune-mi ce înseam nă «körülményes», pronunțând perfect cuvântul ma ghiar?”. Momentul, atât de stupefiant, l-a determinat pe interlocutor „să rămână cu gura căscată”. Însă, „cu multă bunătate, Arghezi a continuat, într-o ma ghiară perfectă, literară. Îmi place limba maghiară –«mert, erős, férfias, nem mézes-mázas és cukros». („pentru că e o limbă energică, bărbătească, nu e dulceagă, siropoasă”). Comentariul lui Ferenczes este decis: „Vorbele maghiare ale Maestrului, rostite cu gust subtil, mărturisesc faptul că trebuia să fi cu noscut limba maghiară în profunzime, amănunțit, ca acel om care și-a însușit o limbă în primii zece ani ai vieții. Și ceea ce și-a însușit omul până la această vâr stă (...) dăinuie o viață”. Aceeași idee o afirma, fără falsă modestie, și semnatarul acestor rânduri într-un text (Arghezi a fost și la școala maghiară), inclus în sumarul prezentei monografii: „Ceea ce cunoști în cei șapte ani de acasă se șterge greu din memorie, doar odată cu intrarea în neființă”. De altfel, este vorba de un adevăr universal, nu e nimic original aici: chiar și Irineu, episcopul de Lugudunum (Lyon), cel care a oficiat caracterul canonic al celor patru Evanghelii, susținea că „Tot ceea ce ai aflat în copilărie ți se alto iește pe suflet”. Însă, în urma reportajului publicat, re dacția revistei Utunk îi solicită autorului Flori-lor de mucigai un manuscris, iar autorul se execută generos, expediind o scriere memorialistică, intitulată Rika, ce va fi publicată în traducere la finele lui 1959. Ce era acel manuscris? Cu vorbele autorului, este „povesti rea unei călătorii lungi transilvane, făcute ca mic co pil împreună cu părinții, acum vreo 70 de ani”, stră bătând sate (al căror admirabil simț gospodăresc este deîndată sesizat cu încântare de viitorul mare gospo dar care se va dovedi însuși Arghezi), dar traversând și o tenebroasă pădure (Rika), într-un atelaj tras de cai. Trecând peste unele „incongruențe” sau „divergențe”, pe care cercetătorul le amendează (călătoria nu putea f i întreprinsă „cu părinții”, ci doar cu mama, din moti ve obiective etc.), ceea ce este în grad înalt revelatoriu rămâne prezența în memorial a unor cuvinte maghiare. Și nu oricum, ci „scrise întocmai, în limba maghiară, cu ortografie maghiară, de însuși poetul”. Iată câteva din această galerie: „szabad” („e liber”),„bizonis ten” („zău”), „nem tudom” („nu știu”), „passzus” („pașaport”, „kérem szépen” („vă rog frumos”), „gyermek” („copil”), „leány” („fată”), „köszönom” („mulțumesc”)...Faptul e în măsură a autoriza opinia lui Ferenczes că „în copilărie, băiatul a avut parte de o influență lingvistică maghiară profundă”. Aceste informații, colectate din surse îndeosebi livrești, com pletează fecund multiplele și insistentele investigații minuțioase pe teren (arhive, primării, școli, parohii, judecătorii, presă, așezăminte sociale și culturale, re dacții, categorii diverse de persoane etc.) – toate în ideea obsedantă care a dat de furcă istoriei literare: cine i-a fost mamă Marelui Alpha al liricii românești din veacul trecut?

Reacția criticii față de acest studiu temeinic, care – hélas! – rescrie biografia argheziană, este mar cată în volum prin opt titluri, sub semnătura a șase scriitori. Evident, recolta este cam pauperă: ne-am fi așteptat ca atitudinea istoriei literare autohtone să fie mult mai promptă și mai devotată unui subiect atât de șocant. Dar, n-a fost să fie. Câțiva dintre cei care au elaborat studii și cărți despre viața lui Arghezi au tă cut mâlc: probabil, nu voiau să fie clintiți nicicum din convingerile lor, chiar atunci când adevărul, cu totul evident, le răsturna opiniile anchilozate în clișee sau prejudecăți. Alții nu s-au pronunțat, fie din scepticism, f ie din încredințarea absurdă că n-are rost să-l tragem tocmai acum pe Arghezi dintr-un neam de secui-ma ghiari-germani, prin mama reală, Ergézi Rozália. Scriitorul Ferenczes István însuși a fost frapat de acest obscur aspect: „Ceea ce mă neliniștește în continuare este faptul că, în ciuda atâtor evidențe, chiar și acum, după o jumătate de veac de la trecerea în neființă a poetului, se mai află unii care au îndoieli în veridi citatea istoriei Arghezi-Ergézi...”. Surprinzător este, însă, că – în cazul altui remarcabil scriitor român, Pe tru Dumitriu (romanul Cronică de familie rămâne un reper al prozei postbelice autohtone) – critica nu s-a sinchisit nicidecum că și el a avut o mamă maghiară (Theresa, fiica Ecaterinei și a lui Carol von Debretzy, inginer secui din Sfântu Gheorghe): „Maică-mea era unguroaică. Admirabilă femeie. Întâi, a învățat per fect românește, fără urmă de accent. Apoi, a spus : «Voi sunteți copiii tatălui vostru, care e român»(năs cut în Ilfov, mai român ca așa mai greu găsești). Nu m-a învățat niciun cuvânt unguresc, am prins câteva cuvinte de la bucătăreasă. Dar, în cărțile mele, am fost nedrept cu mama, pe când, în realitate, ea era altfel decât în literatură, mult mai bine. Nu trebuie confundate planurile”.

Iată două situații cvasi-similare, care, în fili granul social și moral, sunt reflectate în chip diferit. Există, de asemenea, alți scriitori români semnificativi care provin din familii mixte, fapt care n-a deranjat pe nimeni, de ar fi să-i amintim doar pe Eugen Io nescu (mamă franțuzoaică, Thérèse Ipcar, fiica unui inginer francez) și Panait Istrati (tată grec, contraban dist: Gherasim-Gheorghios Valsamis). Dar, în vreme ce Petru Dumitriu, din acest punct de vedere (al nați onalității), nici nu e băgat în seamă, precum și ceilalți autori cu origini mixte, Tudor Arghezi e privit cu sus piciune. Până și un modest istoric literar, Mircea An ghelescu, catadicsește să scrie neglijent informațional și stilistic (Opera lui Tudor Arghezi, în România literară, nr.1-2, 2022): „Tânărul Ion N.Theodorescu, care a adoptat ca nome d’arte un nume purtat de fe meia care se pare că i-a dat naștere Rozalia Arghezzi. Este un nume incert din punct de vedere legal, dar in diferent pentru istoria literaturii pentru că, la aproa pe un secol și jumătate de la nașterea viitorului poet, orice urmă a vreunui document biografic de oarecare însemnătate s-a șters de demult”. Atât de vigilent a parcurs documentele din cartea lui Ferenczes István, încât nici măcar numele real al mamei poetului n-a fost în stare să-l rețină, într-o frază șleam pătă, parcă așternută cu repulsie. Unde va fi găsit, în respectivul studiu al cercetătorului maghiar, persoana numită „Rozalia Arghezzi”? Opinie sceptic-negati vă a avut și fostul președinte al Academiei Române, criticul și istoricul literar Eugen Simion, coordona torul general al Dicționarului literaturii române, unde semnează capitolul referitor la Tudor Arghezi: „Biografii săi indirecți dau altă versiune nașterii lui. Conform lor, Rosalia Arghesi, de naționalitate ger mană, venită din ținuturile Brașovului în București, ca menajeră, ce trecea drept , ar fi fost adevărata sa mamă (…). Dezbaterea n-a dus la niciun rezultat, așa că, în privința originii poetului, în imaginarul cititorilor rămâne cum a voit și a scris po etul: se trage din lumea tare și colțoasă a Gorjului”. Este surprinzător cum acest important istoric literar se manifestă cu atâta suficiență în abordarea documente lor privitoare la biografia argheziană (până și numele mamei este stâlcit – „Rosalia Arghesi”!). Ca și în ca zul altor comentatori, dogma este mai „tare” (ca să-i preluăm limbajul) decât adevărul, neaccepându-se re alitatea noilor descoperiri istoriografice…

Totuși, noutatea categorică a cărții lui Ferenczes István n-a fost trecută cu vederea de mai mulți literați români și maghiari: Gheorghe Grigurcu (Părinții lui Arghezi), Ion Nete (O uimitoare descoperire), Pècsi Görgyi (Ferenczes István: Arghezi-Ergèzi), Roxana Sorescu (Arghezi, un nume cu poveste), Ion Mierlu țiu (Rozália Ergézi a fost mama lui T.Arghezi!) și Vladimir Udrescu (Un caz elucidat după un secol: secuianca Ergézi Rozália – mama lui Tudor Ar ghezi; Arghezi a fost și la școala maghiară; Atrac ția transilvană a lui Tudor Arghezi). Ar fi meritat ca sumarul să cuprindă și un consistent text al scriitorului Zenovie Cârlugea, apărut în Portal-Măiastra, an XII, nr.1/46,2016: Din nou despre secuianca Ergézi Ro zália, mama lui Tudor Arghezi.

Poet de raftul întâi și cel mai competent critic de poezie contemporană, Gheorghe Grigurcu, susține că „scriitorul secui din România, Ferenczes István, ne-a oferit o acribioasă cercetare bilingvă”, întrucât „Arghezi și-a ascuns în bună măsură biografia, fie înfățișând-o în diverse variante, fie pur și simplu tre când unele date ale ei sub tăcere”. Dacă, în privința tatălui real, situația s-a clarificat între timp („Comer santul” Nae Theodorescu, născut în 1859, la Craiova, din părinții Tudor, de meserie cojocar, din Târgu Căr bunești, de unde și patronimicele Cojocaru și Cărbu naru, și Bălașa), situația mamei reale a lui Arghezi a rămas, până de curând, confuză, incertă, controversa tă. „Destinul trist” al Rozáliei Ergézi a fost, în sfârșit, decriptat, animat și reliefat în toate ramificațiile sale de scriitorul Ferenczes István. Avatarurile existen ței acesteia conțin toate ingredientele unui roman de aventuri dramatice. Faptul că fiul s-a comportat atât de ciudat cu propria-i mamă este „de presupus aici – notează Grigurcu – și un complex al poetului care se jena de condiția umilă a celei care i-a dat viață, complex analog cu cel al lui Mateiu I. Caragiale”, fiul nelegitim al marelui comediograf Ion Luca Caragiale. De unde și „o suferință a vieții lui Arghezi”, care „a fost neîndoios cea generată de condiția sa de copil din f lori, marcată și aceasta de propriile dubii”.

În comentariul său, Roxana Sorescu aduce în discuție un aspect inedit, care - tangențial, asemenea altor elemente – completează oportun faza aurorală a biografiei argheziene. Este vorba de gestul aproa pe neverosimil al poetului și prozatorului Vasile Voi culescu, prieten cu Arghezi, de a cumpăra un clopot pentru o proiectată biserică ortodoxă în Vlăhița! Toc mai acolo, în satul acela nordic, din apropierea Odor heiului Secuiesc și a băilor harghitene! El, scriitorul născut într-o comună buzoiană, Pârscov, dincoace de munți, în Regatul României… De unde până unde? Această intenție nu poate fi explicată decât prin ami ciția trainică a autorului de poezii mistice și proze fantastice cu cel ce scrisese uluitoarea poezie Duhov nicească. Doar astfel se lămurește misterul. Este in contestabil că Voiculescu a aflat, în mare secret, de la magistrul „cuvintelor potrivite”, multe informații pri vind biografia nebuloasă a acestuia, printre care - este de presupus! - și despre obârșia acestuia, pe care Ar ghezi o ferecase cu șapte lacăte în sinea lui. Nu există altă explicație pentru această inițiativă năucitoare a „doctorului fără arginți”, cum a fost numit în epocă, de a dona banii primiți în urma obținerii Premiului Național de Poezie (1941) pentru achiziționarea unui clopot, necesar unei viitoare biserici ortodoxe în ini ma Transilvaniei, în Szentkeresztbánya/Vlăhița, într-o localitate maghiaro-secuiască, unde localnicii sunt de confesiune romano-catolică! Gestul voiculescian poa te fi considerat și drept un omagiu adus marelui poet, implicit mamei sale, Ergézi Rozália. Altfel, de ce Vo icuescu n-ar fi investit banii într-o acțiune similară, bunăoară, în satul natal? Cum să-i dea prin minte unui om cu scaun la cap, așa tam-nesam, cum se zice, să fie părtaș la ridicarea unui lăcaș de cult ortodox tocmai într-un loc ca și necunscut? Dar, reflectând mai seri os asupra acestei întâmplări, subsemnatul ajunge la încheierea că, în defintiv, asemenea gesturi au întot deauna o motivație strictă. Asemănător s-a procedat și în alte situații. De exemplu, ziaristul de faimă și de cultură Pamfil Șeicaru: voluntar, ca sublocotenent pe frontul primului război mondial, în timpul unor lupte lângă Orșova, în 1916, este îngropat de viu, împreună cu un camarad, de explozia unui obuz. Scăpat cu viață ca prin minune, luând parte mai apoi și la alte bătălii, până la Oituz, este decorat cu Ordinul Mihai Viteazul în rang de Cavaler. Revenit, însă, din moarte, face un legământ în fața Celui de Sus că, în acel loc unde era să fie îngropat pe veci, pe dealurile Orșovei, va ridica o mănăstire. Ceea ce va și face mai târziu, lăcașul pri mind numele mamei sale: Ana. Așadar, treptat-treptat, în situația lui Arghezi, se descoperă aspecte aparent insignifiante, care – precum pilitura de fier – încep a coagula un contur biografic tot mai pronunțat. Nu e de mirare, astfel, că autorul Psalmilor, Tudor Arghezi - intrat tânăr în cinul călugăresc, fost ucenic la mă năstire, îmbrăcat în haină monahală ca Iosif, hirotonit diacon și adus la Mitropolie – s-a gândit să ridice o bi serică ortodoxă în zona de baștină a mamei sale și, im plicit, a unei părți a propriei copilării, când a deprins și limbile maghiară și germană și cunoscând oamenii locului și îndeletnicirile lor. Roxana Sorescu mai face și o altă observație tentantă: nu întâmplător Arghezi, născut într-o mahala bucureșteană, și-a construit la Mărțișor, în plin citadinism, un spațiu închis, oarecum securizat, „autarhic-paradisiac, după modelul gospo dăriilor secuiești și săsești din Vlăhița”. Asta, fiindcă avusese, încă din copilărie, un contact direct și fertil cu acel tip de civilizație rurală din zona harghiteană (la Tg. Cărbunești a ajuns abia la maturitate). Iată cum componente aparent minore sugerează aproape explicit realități secretizate în mod voit, dar care, în împrejurări misterioase, precum untdelemnul, ies la suprafață și prind a contura adevăruri indubitabile.

Într-un „echou” bine încheiat la toți nasturii ideatici și estetici, Pécsi Györgyi apreciază că volumul Arghezi-Ergézi de Ferenczes István este „elementul senzațional al istoriei literare româno-maghiare a anului 2015”. După ce amintește cazurile a doi poeți maghiari de însemnătate națională (Jὀzsef Attila – tatăl român și Petőfi Sándor – mama slovacă și tatăl sârb), scriitoarea maghiară este de părere că „nu e nimic straniu nici în faptul că, dintr-o dată, iese la iveală faptul că unul dintre cei mai de seamă poeți români, de talie universală, nu este un pur descendent al na ției sale”. Pécsi Györgyi reface prudent traseul cerce tărilor lui Ferenczes în privința acestui subiect-tabu, care a debutat cu „cercetarea și prelucrarea istoriei, a sorții propriei familii”. Faptul că tatăl său – în perioa da interbelică - a lucrat pe șantierele unor construcții bucureștene, l-a pus în legătură cu colonia maghiară din Capitala României, i-a dat imboldul de a studia cu atenție destinul de multe ori nefast al slujnicelor so site din Secuime. Și astfel ajunge la subiectul Arghezi, asumându-și sarcina de a elucida posibilele relații ale acestuia cu maghiarii: „Se afundă în munca gazeta rului pragmatic pasionat, de breaslă, a sociologului empatic, având, pe de o parte, un interes personal cu bună convingere, iar pe de altă parte, o intuiție poe tică adevărată. Astfel, cartea de sinteză Arghezi-Er gézi nu este doar o lucrare biografică riguroasă, ci și o operă bazată pe faptele exacte ale sociologiei, ale eseistului și ale poetului”. Care ar fi rezultatul acestor meticuloase investigații? În esență, este evocarea pasi ona(n)tă, dar riguroasă „a chipului acelei mici slujnice cu soartă nefastă, pe jumătate orfană, dusă în ispită de multe ori, abuzată de nenumărate ori, dar al cărei destin niciodată nimeni nu și-l asumase. Acel chip pe care Ferenczes îl poată adânc în inimă”. Din acest motiv, eseista maghiară consideră că „eroul adevărat al acestei cărți nu este, de fapt, poetul Tudor Arghezi, apreciat, de altfel, cu deosebită stimă de Ferenczes, ci mama lui adevărată, Erg Rozália. Una dintre multele sute de mii de fete secuience, provenite din surplusul de sărăcie a Secuimii, aceea care, într-un anturaj străin, singură-singurică, încearcă să-și creeze iluzii de bunătate, dezonorată, își pune nădejdea într-o sim plă supraviețuire”. Autorul „o poartă adânc în inimă pe Ergézi Rozália: de aceea, este așa de importantă pentru autor - pe lângă prezentarea adevărului bio grafic - clarificarea raportului mamă-fiu”. În context, Pécsi Györgyi îl citează pe onestul cercetător român al vieții și operei argheziene, Constantin Popescu-Ca dem: „Arghezi, oricum, cu sau fără voia lui, cu știrea sau fără știrea ei, a preamărit numele ei de familie, cu care el și-a pecetluit în nemurire opera, ca o dovadă de filială devoțiune”. Concluziv, autoarea scrie: „Ne mai rămâne de rezolvat încă o enigmă: cu regăsirea Rozáliei Ergézi, noi, maghiarii și românii, vom fi în stare să profităm de Arghezi, pentru a ne îmbogăți în omenie?”. Problematică, profundă și răscolitoare în trebare…

La rându-i, prozatorul și gazetarul Ion Nete este de părere că volumul Arghezi-Ergézi de Ferenczes István reprezintă „o uimitoare descoperire”, că acest studiu „se înscrie, cu adevărat, între evenimentele obligatoriu de consemnat în istoria literaturii”. Din această pricină, cartea este considerată „un eveni ment”, întrucât autorul „a făcut o reală demonstrație a vocației sale de cercetător”. Scriitorul român har ghitean rămâne chiar convins că, „de-acum înainte, din biografia marelui poet Tudor Arghezi, vor fi ex cluse acele aproximări, prin care mai mult e învăluit decât dezvăluit misterul mamei sale adevărate”. Co mentatorul mai avansează și ideea că acest demers de istorie literară poate fi privit și ca un „îndreptar”, în sensul că este în măsură să descifreze destule tâlcuri profunde ale versului arghezian. Iar prin adoptarea nu melui mamei sale reale, Poetul a aflat, probabil, „mo dalitatea de a-i mulțumi pentru că l-a adus pe lume, preamărindu-i, la rândul său, numele de familie”. În felul acesta, „a nemurit-o”. Ba chiar „și-ar fi împăcat sufletul”. Iar studiul lui Ferenczes István, care reface itinerariul devenirii lui Arghezi, „impune rostirea, cu tot respectul cuvenit, a numelui mamei unuia dintre cei mai mari poeți ai României”…

Nu constituia nicio pagubă dacă articolul su perficial al lui Ion Mierluțiu ar fi lipsit din sumar. Lec tura debilă a cărții dovedește precaritatea intelectuală a semnatarului: „Roz dovedească Ferenczes István, s-a născut în jurul anului 1861, într-un sat din preaj ma Brașovului”, când, de fapt, aceasta a venit pe lume (după cum s-a mai precizat) la 26 septembrie 1859, în localitatea Vlăhița/Szentkeresztbánya din actualul județ Harghita. Însăși editura a sesizat că I.M. dena turează adevărul afirmațiilor cercetătorului maghiar, dezinformare izvorâtă „dintr-o citire neatentă a căr ții”, fiind, de fapt, „o măsluire a esenței descoperirii lui Ferenczes István, cu care a deschis un făgaș nou în cercetarea biografiei lui Arghezi”.

„Cazul Ergézi Roz l-a preocupat și pe semnata rul prezentului text, dovadă cele trei comentarii din cuprinsul cărții, la care se poate adăuga un al patru lea (Arghezi – viața ca palimpsest), rămas în pagi nile revistei Portal-Măiastra, an XII, nr.2/47, 2016. Acum, textul Atracția transilvană a lui Tudor Ar ghezi poate fi întregit cu un nou fapt, furnizat de pro zatoarea Ștefania Velisar Teodoreanu, soția scriitoru lui Ionel Teodoreanu. Întâmplător, cele două familii (Arghezi și Teodoreanu) se aflau la Techirghiol, loca litate dobrogeană vestită pentru nămolul tămăduitor, cazate, ambele, pe palierul aceluiași hotel. La sfârșitul sejurului, Teodorenii pornesc spre mănăstirea Agapia din Moldova, iar familia Arghezi – ghici unde? – spre Transilvania: la Râșnov, lângă Brașov, unde Poetul (scrie Doamna Velisar) „ne chema și pe noi, cu multă insistență”. Pe fiul Rozáliei, de fiecare dată, îl atrăgea tainic, precum un magnet, zona ardelenească, un gând îl îndemna mereu spre obârșiile materne, spațiul care i-a pecetluit pentru vecie destinul. Avem încredințarea că alte amănunte semnificative, cu vremea, se vor ivi și vor rotunji acest tablou de suflet arghezian transil van.

Dar, esențial este că temerarul și energicul de mers investigator al lui Ferenczes István – sprijinit pe o categorică pasiune a căutării adevărului și o certă f ibrilație a spiritului creator – a bulversat benefic bi ografia argheziană. Iar câteva comentarii pe marginea cărții au completat avantajos ampla panoramă in formațională schițată de autor. Acestora le adăugăm acum o informație cu totul prețioasă, oferită de însuși Arghezi, așa, printre rânduri, ca unul care învățase la mănăstire să scrie și să citească „pe dedesubt”. O ex presie populară spune: „L-a luat gura pe dinainte”; pe Arghezi, însă, l-a luat condeiul, fiindcă asemenea mărturisire n-a mai făcut-o niciodată (din câte știm până acum), ca unul care și-a sigilat biografia într-o tăcere asurzitoare și și-a contrafăcut-o insistent. Ast fel, în ziarul Gorjanul (Anul XXIII, No 45, Tg.- Jiu, 11 Decembrie 1946, p.1), se tipărește o „tabletă” de Tudor Arghezi, intitulată Gorjul și Gorjanul, publi cată inițial în ziarul Adevărul și reluată în Gorjanul de „directorul ziarului, d. Jean Bărbulescu (...), per sonaj scundac, bondoc și un om de mare ispravă, de care mă leagă o ineluctabilă suvenire”, după cum scrie Arghezi. Textul acesta este reprodus de scriito rul Zenovie Cârlugea, directorul de proiect al revistei Portal-Măiastra, în nr.3/74, an XIX, 2023. Autorul „boabei și fărâmei” evocă momente din vremea când, în vremea ultimului război, a fost închis în lagărul de la Târgu Jiu: „Lagărul (...) îmi e constant și periodic prezent. La o săptămână, la două, poșta oltenească îmi aduce ziarul Gorjanul. Cum sunt și eu o țâră Go rjan, o dată prin lagăr și o dată prin descendență, mă reped numaidecât să-l desfac. Am neamuri de Tudori din Cărbunești, pe care nici nu le cunosc”. O preci zare mai limpede din partea Poetului nici că se putea: „Sunt și eu o țâră Gorjan”. Așadar, „o țâră” de gor jean, adică în mică măsură. „O țâră”- oleacă, într-o oarecare proporție. „O țâră” – nițel, doar un strop. „O țâră” – numai o picătură. „O țâră” – o fărâmă, întrucâtva, nu în totalitate. Etc. Deci, fiul Rozáliei Er gézi nu se mai codește, nu se mai ascunde în privința originii: este numai „o țâră Gorjan”, parțial oltean „prin descendență”.Altfel spus, este doar pe jumătate român. Această afirmație constituie bomba-bombe lor ca dezvăluire biografică a Marelui Alpha. Până la urmă, oricât s-ar fi ferit Arghezi să-și afirme răspicat ereditatea biologică, adevărul s-a strecurat, ici și colo, printre rânduri. Și trebuie să-l înțelegem, în definitiv, pe poet și pentru motivul fundamental că alegerea lui a fost decisivă, optând pentru limba română, ca ere ditate culturală unică, deși cunoștea din leagăn limbi le maghiară și germană. Nu mai zicem nimic despre franceza de mai târziu (poate și de altele). Trebuie să admitem că dezvăluirea realei lui descendențe mater ne – mai cu seamă în vremurile pe care le-a traversat și care deseori i-au fost potrivnice – l-ar fi expus altor vicisitudini și acuze. Scriitorul nu a dezvăluit originea și etnia propriei mame atât pentru a se proteja pe sine, cât și - probabil, în primul rând – pentru a o ocroti pe aceea care i-a dat viață („mama mică”), rămânând s-o nemurească prin preluarea numelui ușor adaptat contextului social-cultural, idiomului autohton.

Scriitorul Ferenczes István pretinde că - la o eventuală reeditare a cărții – ar așeza drept motto Ca tren-ul amintit în incipitul acestui comentariu. I-am sugera amical să opteze (poate chiar alături de Catren) pentru această afirmație tranșantă argheziană: „Sunt și eu o țâră Gorjan”...  

VLADIMIR UDRESCU


Sursa: MARIAN ILIE


 


 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu