marți, 31 august 2021

Vasilica Grigoraș - POEME - POEMS ( in English Alina Lavinia Grigoraș )

 POEME - POEMS

 

Autor: Vasilica Grigoraș

 

Traducere în limba engleză de Alina Lavinia Grigoraș

Din volumul în pregătire „Porumbeii mirării - The doves of wonder

 

 


~*~

ÎNDORURATĂ DE INOCENȚĂ

 

De la o vreme

adun toate temerile

le așez cu răbdare

în desaga încă verde

a cuvintelor roditoare

care vibrează

în sângele-mi îndorurat

de dulceața inocenței.

 

În curgerea fină

a nisipului din clepsidră

mă răsfăț în anotimpul

versului alb așezat cu migală

în poemele zvăpăiate

din avalanșa

dorurilor neostoite.

 

Iubesc adânc și alintos

precum un flutur jucăuș

înfruptat de fiorii

ninsorilor dalbe din camera

de curat a  imaginației

apoi cu smerenie îmi reazăm

tâmpla brumată

de cerul nopții și mă las pradă

candorii fără sfârșit.

 

 

 

LONGING FOR INNOCENCE

 

I have been gathering all fears

lately

putting them patiently

in the still green saddlebag

of the fruitful words

that are vibrating

in my blood longing

for the sweetness of innocence.

 

In the smooth flow

of the sand in the hourglass

I indulge myself in the season

of the white verse carefully placed

in the fidgety poems

from the avalanche

of the tireless longing.

 

I love deeply and cuddly

like a playful butterfly

feasted by the hills

of the white snowfalls from the clean

room of imagination

then I humbly lean up

my frosty templ

against the night sky and I am at the mercy

of the endless candor.

 


 

 

PĂSĂRILE SPERANȚEI

 

Veniți păsări ale speranței,

construiți cuiburi de gânduri armonice

în copacul lui Van Gogh

să-mi recunosc portretul

neliniștii fără anotimp.

 

Veniți păsări ale speranței,

întindeți aripile trilului troienit

de proaspete flori de cireș,

miruiți în acorduri cerești fruntea încruntată

și-adânc brăzdată de crengi uscate

spre împrospătarea humei din mine.

 

Veniți păsări ale speranței,

rodiți arborii cuvântului,

ridicați ramurile înfrunzite albastru

spre cerul spuzit cu stele pitice

pentru a inspira poeme multicorde

cu gust de cântec vertical.

 

Veniți păsări ale speranței,

însămânțați pecetea iubirii cristaline,

împlinirea dorului de murmurul litaniei,

dezveliți taina zborului arborescent

pentru a reveni la izvorul creației,

spre cumințenie, cumpătare și dulce pocăință.

 

 


 

THE BIRDS OF HOPE

 

Come on, birds of hope,

build your nests of harmonic thoughts

in Van Gogh’s tree

to recognize my portrait

of the unrest without season.

 

Come on, birds of hope,

spread your wings of the trill

snowed by fresh cherry blossoms

anointed in heavenly arrangements the glum forehead

and deeply furrowed by dry twigs

to refresh the clay in me.

 

Come on, birds of hope,

fruit the trees of the word,

lift the branches with blue leaves

to the sky sparkling with tiny stars

to inspire multi-beat poems

with taste of vertical song.

 

Come on, birds of hope,

sow the seal of the crystalline love,

the fulfillment of longing for the whisper of litany,

unveil the mystery of the arborescent flight

to return to the spring of creation,

to obedience, sobriety and sweet penitence.

 

 

 


VERDE CRUD

 

Într-o plimbare simptomatică

prin aglomerările policrome

ale dimineţii unui vis

încerc un exerciţiu de respiraţie.

 

Din colţul irişilor

care mijesc suav

spre orizontul larg deschis

o infuzie de energie spirituală

îmi trezeşte fiorul

unei ploi de stele

cu chef de a picta instant

până la epuizare

cu acelaşi penson al inimii

preferat, adorat

în timp ce mă alint în verde crud

peisaj rupt din poveste

şi savurez gustul

unui parcurs inedit.

 

Trasez abil tuşe transparente

cu puterea unui unghi ascuţit

las în grija vântului

şi a pistruilor primăverii

să desăvârşească

opera verde a iubirii.

 

 

 


RAW GREEN

 

In a symptomatic walk

through the polychrome congestion

of the morning of a dream

I try a breathing exercise.

 

From the corner of the irises

that are delicately squinting

to the wide open horizon

an infusion of spiritual energy

wonders my thrill

to a meteor shower

in the mood of instantly painting

to exhaustion

with the same brush of the heart

preferred, adored

while I am fondling in the raw green

kind of magic landscape

and I savor the taste

of a unique journey.

 

I am skillfully charting transparent sidelines

with the power of an acute angle

leaving under the care of the wind

and of the springs’ freckles

to complete

the green masterpiece of love.

 

 

 


VĂLUL CUMINȚENIEI

 

Din cutele minții

răsare un gând pufos

care mă îndeamnă

să scotocesc în lada

de zestre a întregii ființe.

 

Recenzez dota primită la naștere

și surprinsă de noile descoperiri

acopăr cu vălul cumințeniei

stânca din mine

ca nu cumva

zimții neciopliți încă

să rănească mâna blândă

a iscusitului sculptor

de visuri poetice.

 

La brațul cuvântului

plin ochi de înțelesuri subtile

mă înaripez de-ndată

cu speranța zborului

prin ploaia despletită

a ideilor năzdrăvane

ostoindu-mă vădit

într-un strașnic poem

ce pâlpâia-n tăcere.

 

 

 


THE VEIL OF OBEDIENCE

 

From the wrinkles of the mind

a fluffy thought comes out

which urges me

to search in the hope

chest of the entire soul.

 

I review the dowry recieved at birth

and surprised by the new discoveries

I cover the rock in me

with the veil of obedience

lest the yet blunt cogs

hurt the gentle hand

of the skillful sculptor

of poetical dreams.

 

On the arm of the word

full up of subtle meanings

I am winged all of a sudden

with the hope of flying

through the disheveled rain

of the naughty ideas

obviously appeasing me

in a swell poem

that was flickering in silence.

 

~*~

VASILICA GRIGORAS


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu