duminică, 24 martie 2024

Gabriel Ungureanu - Evoluţia istorică a conceptelor de conştiinţă şi conştienţă

 Evoluţia istorică a conceptelor de conştiinţă şi conştienţă

Gabriel Ungureanu Dr. în psihologie, Cercetător la Inst. „C. R. Motru” Academia Română

24 Martie 2024

 

 

Crestomaţie de texte şi cercetări semnificative

 

„Cogito ergo sum” (R.Descartes)

 

La începutul vieţii pe Terra

 

Activitatea reflexivă umană a debutat încă din zorii umanităţii (evident că nu există un consens ştiinţific, filosofic sau religios cu privire la data şi locul acestui debut; şi astăzi avem doar speculaţii şi ipoteze generate şi acceptate politic n.a.) cu scopul natural şi iniţial al supravieţuirii, dezvoltării şi relaţionării între indivizii acelor specii umane primordiale.

 

După cum arată savantul român Mircea Eliade (Istoria Ideilor şi Credinţelor Religioase, 1999) în perioada când aceşti prehominieni au dobândit o postură bipedă, se pare că au deprins şi reflexele de orientare cum ar fi cele de sus, jos, dreapta şi stânga. Astfel a fost organizat, observat şi contemplat spaţiul terestru dar şi cel astronomic din jurul acelor fiinţe ale începutului (Eliade, 1999).

 

Printre alte forme de viaţă create cu sens înalt şi aflate în curs de dezvoltare inteligentă pe Terra şi paleantropii au început să evolueze pas cu pas de-a lungul milioanelor de ani  învăţând şi câştigându-şi locul în cursa pentru umanitate. Pentru a supravieţui, la un nivel iniţial şi instinctual, ceata iar mai târziu hoarda umană şi tribul au stabilit interdicţii de acces la hrană şi de împerechere vis-a-vis de membrii altor comunităţi din proximitate. Dar aceste tabu-uri au fost încălcate de alte grupuri defavorizate, şi astfel chiar de la început oamenii au fost atacaţi violent de alți oameni cu ocazia expediţiilor războinice de jaf a depozitelor de hrană şi capturare de sclavi.

 

Probabil că aceste raiduri războinice au avut în afara jafului şi un efect cross-experienţial de cunoaştere dar şi unul de evitare a cosangvinizării hoardei. Însă nu în ultimul rând aceste conflicte deosebit de violente au produs traume psihologice care lăsat urme de neşters în istoria de dezvoltare a omului aflat la începuturi. Probabil că datorită dezolării produse la nivel grup sau individual acele traume psihologice au generat în final reacţia reflecţiei cu privire la acele evenimente şi ulterior a apariţiei unor reglementări morale, general valabile pentru grupuri cât mai mari de oameni. Astfel aflat în mod repetat sub presiunea extincţiei şi devastărilor sălbatice produse de alţi oameni ori de elementele naturii dezlănţuite, omul preistoric a conştientizat necesitatea apariţiei unui sistem de coduri morale care aveau să impună reguli obligatorii între grupuri, între membrii aceluiaşi grup şi conducător, între bărbaţi şi femei precum şi între om şi zeul venerat. În acest sens amintim aici doar câteva sisteme de organizare: Codul lui Manu în India, Codul lui Hammurabi în Babilon, Legea celor XII Table la Roma, Decalogul (Cele 10 porunci) în Israel,etc. La nivel individual aceste noţiuni morale rudimentare au susţinut încă din antichitate incipienţa conştiinţei umane ca factor axiologic de autoreglementare morală între bine şi rău. Probabil că într-un astfel de mediu s-a dezvoltat la început conştiinţa morală prin raportare la Sine şi la ceilalţi.

 

În antichitate

 

Primii gânditori și filosofi greci au fost atraşi de studiul minţii şi sufletului omenesc în raport cu elementele de logică şi etică la care aveau acces în acel timp. De pildă Socrate vorbea despre semnul său daimonic adică despre o voce interioară morală care apărea şi îl cenzura atunci când era pe cale să greşească. În lucrarea sa Istoria Psihologiei, în capitolul III intitulat Concepţia Aristotelică Despre Suflet, profesorul român Grigore Nicola evidenţiază faptul că sufletul era deja cunoscut ca subiect de studiu încă de la elevii lui Platon şi deci ceva mai târziu şi de Aristotel. Astfel acest savant al antichităţii a formulat într-o lucrare celebră intitulată De Anima (Despre Suflet) consideraţia că sufletul era fie un ansamblu de de atribute generale ale materiei în mişcare, fie ca o natură divină, nemuritoare, înlănţuită în trupul vremelnic. Faţă de Platon, mentorul care a influenţat-promovat dualismul dintre suflet şi viaţa biologică a corpului, Aristotel a unit în suflet funcţii spirituale şi vitale: prin definirea sufletului ca formă a trupului natural, Aristotel ridică o barieră de netrecut spre psihologia pitagorico-platoniciană. În privinţa instrumentării cogniţiei, opoziţia Platon-Aristotel a creat un invariant al divizării ce dăinuie şi în zilele noastre: în timp ce primul recunoaşte forţa intuitivă a sufletului şi respinge observaţia, respectiv cercetarea ca observare atentă a realului. Pentru Aristotel, existenţa obiectivă a lumii corporale este o certitudine, nu mai trebuie demonstrată; de aici a conchis că gândirea, referindu-se la corpuri, trebuie să se sprijine pe senzaţii şi reprezentări. Studiul mişcării este o instructivă aplicaţie în acest sens: mişcările în spaţiu sunt cauzate de năzuinţa şi intelectul practic; baza dinamică a acestora este constituită de obiectul năzuit şi de reprezentarea sensibilă şi reflexivă (Nicola, 2001).

 

Definiţia şi conceptul conştiinţei

 

Conform Dicționarului Larousse conștiința este ,,o proprietate de reflexivitate a ființei umane care îi permite să aibă experiențe subiective, ceea ce face ca subiectul să poată spune anumite lucruri despre propriile sale acte mentale, stările emoționale, percepții senzoriale, credințe”( Larousse, 2006).

 

Încă din vechime definiţia conştiinţei a fost orientată de elementele sale constitutive astfel: ,,Conștiința (din latinescul conscientia) este un proces cognitiv care provoacă emoţii și asociații raționale bazate pe filosofia morală a unui individ sau pe sistemul său de valori. În termeni comuni, conștiința este adesea descrisă ca ducând la sentimente de remuşcare atunci când o persoană comite un act care intră în conflict cu valorile sale morale. Măsura în care conștiința influențează judecata morală înainte de o acțiune și dacă astfel de judecăți morale se bazează sau ar trebui să se bazeze pe rațiune a determinat dezbateri, în mare parte din istoria modernă, între teoriile moderne în juxtapunere la teoriile romantismului și a altor mișcări reacționare după sfârșitul Evului Mediu[1].Termenul conştiinţă se originează în limba latină- conscientia - dar a fost preluat distorsionat din limba greacă din substantivul syneidesis (syn – cu, împreună şi eidesis-cunoaştere) care evidenţia funcţia raţiunii de a discerne binele de rău (idem).

 

Descoperirea clasică a conştiinţei

 

Descrirerea conştiinţei apare încă din vechime în primul rând în marile texte filosofice şi religioase. Astfel diferite abordări deosebit de profunde regăsim în tratatele indiene hinduse: Upanishade, Brahma Sutra, Bhagavad Gita unde abilitatea discernerii binelui de rău se datorează unei corecţii karmice în care sufletul care transmigrează de a lungul mai multor existenţe are multe experienţe în care învaţă calea cea dreaptă. De asemenea o aplecare deosebită asupra acestui concept regăsim şi în zoroastrism, taoism, budism, politeismul roman şi bineânţeles nu în ultimul rând în creştinism. Împăratul savant Marcus Aurelius în celebra sa lucrare ,,Gânduri despre sine însuşi” arată în Cartea a-II-a următoarele consideraţii: ,,Eu în schimb care am înţeles că natura binelui este frumuseţea morală şi că cea a răului este urâtul moral şi că natura celui ce greşeşte este înrudită cu mine, nu numai prin sângele şi sămânţa sa, ci şi prin raţiune şi participarea la divin, nu pot suferi vreun neajuns de la vreunul dintre ei, căci nimeni nu mă poate urâţi moral, iar eu nu mă pot mânia pe unui înrudit cu mine, nici nu-l pot urâ” (Aurelius, 2013).

 

În creştinism printre multele exemplificări în acest sens descoperim în Cartea Geneza că această conştientizare a sinelui s-a produs prima oară la căderea omului din starea de fericire şi inocenţă în care se afla: ,,Atunci li s-au deschis ochii la amândoi şi au cunoscut că erau goi, şi au cusut frunze de smochin şi şi-au făcut acoperăminte”. Şi Sf. Apostol Pavel arată în Romani 9:1 raportarea sa la conştiinţă: „Spun adevărul în Hristos, nu mint, martor fiindu-mi conştiinţa mea în Duhul Sfânt”. De asemenea în Evanghelia după Luca 10: 30-33 găsim pilda bunului samaritean evocată de Mântuitorul Iisus Cristos care face o trimitere la conştiinţa morală: ,,Iar Iisus, răspunzând, a zis: Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon, şi a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au rănit, au plecat, lăsându-l aproape mort; Din întâmplare un preot cobora pe calea aceea şi, văzându-l, a trecut pe alături; De asemenea şi un levit, ajungând în acel loc şi văzând, a trecut pe alături; Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el şi, văzându-l, i s-a făcut milă” (Noul Testament,Biblia).

 

Mai departe în istoria Evului Mediu timpuriu conştiinţa a fost cercetată de o serie de gânditori de mare prestigiu printre care listăm aici pe misticul Al Ghazali (1058-1111) și nu în ultimul rând pe Sf. Toma dAquino (cca.1225-1274).

 

Perioada premodernă

 

Se evidenţiază cercetări despre conştiinţă în operele unor filosofi precum Rene Descartes (1596-1650), Thomas Hobbes (1588-1679), Baruch Spinoza(1632-1677), Friedrich Hegel (1779-1831), Arthur Schopenhauer (1788-1860), Immanuel Kant (1724-1804) și mulți alții pe care economia articolului nu ne permite să-i amintim.

 

Abordarea științific-analitică

 

Profesorul Mielu Zlate precizează în lucrarea sa ,,Introducere în psihologie” că psihicul uman prezintă o mare diferenţiere şi neregularitate structural-funcţională. Astfel acesta se evidenţiază prin trei niveluri: psihic conştient, subconştient şi inconştient. În cercetările de debut ale psihologiei conştiinţa a fost definită foarte concret şi limitativ ca fiind totul (psihologia fără inconştient) sau nimic (psihologia fără conştiinţă). Uneori a fost redusă la o stare de vigilenţă iar alteori a fost extinsă până la dizolvarea ei în viaţa psihică. Alteori a fost asociată cu gândirea reflexivă şi critică, cu Eul şi personalitatea sau cu praxisul şi etica volitivă. În actualitate s-a considerat că poate fi adăugată chiar şi maşinilor electronice. După 70 de ani în care a fost ignorată de cercetare, datorită lui Jean Piaget studiul conştiinţei ca subiect esenţial al psihologiei a fost readus în prim planul cercetărilor (Zlate, 2000).

 

Ce este conştiinţa în viziunea ştiinţifică clasică. După Sillamy ,,conştiinţa este locul senzaţiilor şi al percepţiilor noastre, realitatea subiectivă a acestora, materia primă a vieţii noastre psihice: ea organizează datele simţurilor, ne situează în timp şi spaţiu, este cunoaşterea a ce însoţeşte activitatea spiritului”(Zlate apud Sillamy, 2000).

 

În opinia profesorului Zlate (Introducere în Psihologie, 2000) conceptul conştiinţei a parcurs trei etape de clasificare, clarificare şi definire:

 

Prima etapă este plasată temporar de la debutul psihologiei ştiinţifice până spre anii 1930 şi a răspuns la întrebarea „ce înseamnă a fi conştient?”. Citând lucrarea „Conştiinţă şi Inconştient” din 1941 a lui V. Pavelcu se evidenţiază la debut următorii oameni de ştiinţă care au răspuns la această întrebare: Spencer, 1875, James,1906, Rigano,1920, Wallon,1924, Janet,1928, Claparede, 1920, Wundt.

 

Listăm aici câteva consideraţii: a) a fi conştient înseamnă a gândi, a stabili relaţii; a fi conştient înseamnă de a dispune de capacitatea de a face sinteze; c) a fi conştient înseamnă a te putea autosupraveghea; a fi conştient înseamnă a te putea adapta la noile solicitări. Aceşti psihologi au conturat prin contribuţiile lor, implicite sau explicite, printre alte cercetări şi funcţiile conştiinţei şi anume: relaţia, sinteza, autosupravegherea, adaptarea. V. Pavelcu însă le consideră limitate şi afirmă că ar fi trebuit ,,să interpretăm conştiinţa drept o activitate de înţelegere, o funcţie de supraveghere şi de adaptare (Zlate, 2000).

 

În cea de a doua etapă a anilor 1940-1960 printre mulţi alţi gânditori se evidenţiază şi lucrările marelui savant Henri Ey (1900-1977): Conştiinţa 1963 şi Manual de Psihiatrie, 1967. Răspunzînd la întrebarea deja menţionată el prezintă alături de funcţiile conştiinţei şi două abordări general-explicative, una aparţinând psihologiei funcţionale şi cealaltă fenomenologiei. Definind conştiinţa într-o manieră structural-complexă savatul Ey evidenţiază unitatea şi eterogenitatea fenomenelor de conştiinţă. El arăta printre altele că: „A fi conştient înseamnă a trăi particularitatea experienţei proprii, transformînd-o în universalitatea ştiinţei ei”. Deci, cu alte cuvinte savantul francez înţelege conştiinţa ca pe o structură complexă care are un rol de organizare a vieţii de relaţie cu alţii şi cu lumea pentru că el arată mai departe: ,,a fi conştient înseamnă de a dispune de un model personal al lumii”. Într-o altă lucrare el apreciază conştiinţa drept ,,acea formă de activitate bazală a creierului şi gândirii care poate fi definită ca organizarea experienţei sensibile actuale” (Zlate, 2000).     

 

A treia etapă care debutează în anii 1970 pînă în actualitate, îl are ca gânditor principal pe celebrul psiholog Jean Piaget care evidenţiază starea de conştiinţă drept o ,,acompaniatoare” a acţiunilor. În lucrarea acestuia din anul 1974 ,,La prise de consience” sunt diferenţiate conceptual două situaţii: conştiinţa în act şi conştiinţa reflexivă sau priza de conştiinţă. Acest aspect a fost explicat astfel: când un individ este rugat să-şi descrie acţiunile, o mare parte din cunoştiinţele lui nu sunt verbalizate imediat, pentru că ele nu au fost încă conştientizate. Aceasta înseamnă că, funcţional, acţiunea reuşită nu are nevoie să fie ghidată în permanenţă de conştiinţa reflexivă.

 

 Piaget a insistat pe faptul că priza de conştiinţă se traduce printr-o cogenerare ulterioară a elementelor cognitive dintr-un plan psihologic în altul (de la acţiune la reprezentare; de la reprezentările concrete la cele formale) printr-o dinamică non-automatizată şi care presupune o permanentă muncă psihică interioară de concepţie şi redefinire a elementelor implicate. Alţi autori citaţi în lucrarea sa pun accentul în definirea conştiinţei pe senzaţii şi afectivitate.,, A fi conştient înseamnă în mod esenţial a avea senzaţii: adică a avea reprezentări mintale încărcate de afectivitate a ceva ce mi se întîmplă aici şi acum” adică evidenţiază intenţionalitatea. Unii sesizează poziţia şi orientarea afirmând că ,,individul se raportează la ceva din afara sa, el fiind conştient de...”.

 

Reconsiderând o definiţie din Manualul de psihologie 1976 profesorul Mielu Zlate defineşte conştiinţa astfel: ,,o formă supremă de organizare psihică prin care se realizează integrarea activ subiectivă a tuturor fenomenelor vieţii psihice şi care facilitează raportarea-adaptarea continuă a individului la mediul natural şi social”. Această definiţie evidenţiază faptul că dimensiunea conştiinţei nu se indentifică cu psihicul în ansamblul său cu toate că este apreciată drept cea mai importantă funcţie de relaţie cu realitatea. Autorul deja menţionat explică logica structurală a definiţiei sale pornind de la etimologia cuvintelor străine care se iniţiază ca indicatori: con-scientia; con-sience; so-znanie. Adică arată că starea conştientă este o reproducere cu ştiinţă, individul îşi dă seama de ceva, un obiect, fenomen, eveniment pe care le reproduce subiectiv perceptiv sub formă de imagini, noţiuni sau impresii (Zlate, 2000).

 

Ion Mânzat și Ovidiu Brăzdău în lucrarea lor ,,Conștiința Multidimensională.O perspectivă Psiho-Sinergetică”[2] din anul 2003 îl citează printre alții și pe marele psiholog transpersonalist Ken Wilber care consideră importante 12 categorii de orientări în studiul conștiinței: „științele cognitive; introspecționismul; neuropsihologia; psihoterapia individuală; psihologia socială; psihiatria clinică; psihologia dezvoltării; medicina psihosomatică; stările de conștiință modificată; tradițiile orientale; abordarea cuantică ;  orientarea bioenergetică” (Mânzat, Brazdău 2003).

 

Confuzia frecventă între conceptele conştiinţă şi conştienţă

 

Profesorul Ionel Mohârţă evidenţiază aceste erori conceptuale istorice în lucrarea sa apărută în 2019 „Dincolo de percepţia obişnuită”: din cauza traducerilor greşite în limba română din alte limbi de circulaţie ştiinţifică cum ar fi engleza sau germana se produc erori majore de înţelegere cu privire la cele două concepte fundamental diferite. Cuvintele „conştiinţă” şi „conştienţă” nu sunt sinonime şi nici conceptele. În limba germană bewusstein înseamnă conştienţă în timp ce gewissen este conştiinţă. În dicţionarul explicativ al limbii germane (Duden) se poate citi semnificaţia acestor cuvinte: Bewusstein - Psychologie: „Totalitatea tuturor acelor procese psihice prin care omul devine conştient de lumea exterioară şi de sine”. Gewissen- conştientizarea binelui şi răului propriei acţiuni; conştientizarea obligaţiei avute în faţa unei autorităţi. Deasemenea în limba engleză apar diferenţe semnificative: Consciousness-starea de a fi conștient și receptiv la mediul înconjurător. Awarness-cunoașterea sau percepția unei situații sau a unui fapt; Conscience-simțul moral al unei persoane referitor la bine și la rău, considerat ca fiind un ghid al comportamentului unui om. Deoarece majoritatea traducerilor la noi se fac din limba engleză în limba română, semnificaţiile acestor cuvinte au rol deosebit în înţelegerea fenomenelor psihologice. Cea mai mare eroare constă în traducerea cuvântului consciousness prin ,,conştiinţă”.

 

Observăm această confuzie la mulţi autori români dar și străini care se pare că nu au avut calificarea lingvistică necesară atunci când au citat şi/sau interpretat conceptele de conştiinţă şi conştienţă. Conştienţa (Consciousness) înseamnă starea de a fi conştient, de a fi lucid reprezentând de asemenea o stare de sensibilitate aparte, proprie faţă de stimulii interiori şi exteriori şi nu se confundă cu conştiinţa (conscience) care trimite în general la glasul interior, cel care ne avertizează cu privire la moralitatea unei fapte, situaţii, etc (Mohârţă, 2019).

 

Definiţia şi conceptul conştienței

 

Termenul conștiență derivă tot din latinescul conscientia (lb. lat. cum și scire, a fi conștient).În sensul său originar, a fi în stare de conștiență înseamnă a fi conștient de ceva și a împărtăși cunoașterea cu un altul sau cu sine; o altă accepțiune a termenului era pur și și simplu aceea de cunoaștere (Facco, 2020).

 

Conștiența desemnează o stare corticală particulară, caracterizată printr-o sensibilitate specială, individuală, la stimuli interni sau externi, marcând o conștientizare a persoanei proprii și a mediului ambiant. Conștiența reprezintă un aspect al funcționării creierului, este deci un fenomen nervos, propriu organismelor posesoare de sistem nervos central bine dezvoltat, devenind progresiv mai complexă pe măsura dezvoltării filogenetice și atingând gradul maxim la om odată cu apariția limbajului - fenomen esențial, care a contribuit la dezvoltarea ei[3].

 

Conform dicționarului Larousse se consideră că ,,proprietatea de a fi conștient aparține în esență proceselor care implică mecanisme de control ale activității psihice interne spre deosebire de fenomenele automate care sunt în mod normal nonconștiente” (Larousse, 2006).

 

Profesorul Mohârță concluzionează în acest sens în lucrarea sa deja amintită mai sus: „Prin urmare Conștiența are semnificația de experimentare conștientă a vieții, capacitatea de a reflecta asupra lumii și asupra sinelui și de a acționa în conformitate și în armonie cu Sinele nostru și cu tot ce ne înconjoară” (Mohârță, 2019).

 

Eric R. Kandel în lucrarea sa „Mintea Tulburată. Ce ne spun ciudățeniile creierului despre noi înșine” evidențiază următoarele: ,,Când vorbesc despre conștiință[1], psihologii cognitiviști fac trimitere la diferite stări, în diferite contexte: trezirea din somn, conștientizarea apropierii unei persoane, percepția senzorială și planificarea și acționarea acțiunilor voluntare. Pentru a înțelege aceste stări diferite trebuie să analizăm conștiența din două perspective independente care se suprapun: Prima perspectivă este starea de excitație generală a creierului - de exemplu faptul că ești treaz versus somnul profund. Din această perspectivă, nivelul conștiinței se referă la diferite stări de stimulare și vigilență, de la trezirea din somn la conștientizarea gândirii conștiente normale, în vreme ce lipsa conștiinței se referă la situații precum somnul, coma și anestezia generală. A doua perspectivă este conținutul procesării în starea de excitație a creierului- de exemplu, faptul că-ți este foame, vezi un câine s-au simți miros de scorțișoară. Din perspectiva conținutului trebuie să stabilim ce aspecte ale informației senzoriale sunt procesate conștient și ce aspecte inconștient. Dacă nu ne aflăm într-o stare de veghe nu putem procesa stimulii senzoriali, conștient sau inconștient” (Kandel, 2020). Conținutul conștientizării, starea noastră de conștiență este mediată de cortexul cerebral. Profesorul John Searle evidențiază în lucrarea sa „Mintea. O scurtă introducere în filosofia minții“ caracteristicile importante ale conștienței: a) sentimentul calitativ; b) subiectivitatea; c) unitatea experienței; d) intenționalitatea; e) dispoziția; f) distincția între centru și periferie; g) plăcerea și neplăcerea; h) situaționalitatea; i) conștiința activă sau pasivă; j) structura de gestalt; k) sentimentul de sine (Searle, 2018). Și celebrul cercetător Charles Tart distinge la rândul său în cercetarea „State of Counsciousness” din 1975 ca stări esențiale ale conștiinței luciditatea, energia și structura. (Mânzat, Brăzdău, 2003).

 

Bernard Baars și Stan Franklin propun în anii 1980 o teorie cognitivistă a conștienței. În acest sens profesorii Mânzat și Brăzdău citează această opinie științifică în lucrarea lor amintită mai sus: conform „teoriei accesului global” (global workspace theory) conținuturile conștiinței sunt conținute într-o zonă de acces global, acesta reprezentând un procesor central care mediază comunicarea între procesori incoștienți specializați. Când aceste instanțe specializate vor să transmită o informație întregului sistem psihic, ei o trimit către o zonă centrală, care se comportă ca un fel de centralizator, oferind informația celorlalte instanțe care o solicită sau care au nevoie de aceasta. În ansamblu teoria lui Baars reprezintă o explicație a accesului cognitiv, arătând cum anumite conținuturi informaționale sunt accesibile întregului sistem. Scopul lui Baars nu este explicarea apariției conștiinței sau relația directă cu creierul ci doar explicarea funcționării conștiinței în cadrul psihismului” (idem).     

 

Abordarea avansată a cercetării conceptului conştienţei

 

În lucrarea sa din 2022 „Izvorul Ascuns. De ce şi Cum Se Naşte Conştiinţa”  psihanalistul Mark Solms autor al lucrării de mai sus arată că în 1995 filosoful australian David Chalmers a formulat „problema grea a conştienţei”. Această problemă se referă la faptul că la ora actuală nu există un consens ştiinţific referitor la acest subiect. Unde anume este generată conştiinţa în creier?

 

De 150 de ani s-a răspuns că se află în cortex! Şi atunci, se întreabă Mark Solms, ce se întâmplă în cazul copiilor cu hidroanencefalie unde cortexul lipseşte. Conştiinţa ar trebui să dispară în aceste situații şi totuşi dovezile arată că aceşti copii nu sunt comatoşi sau în stare vegetativă ci dimpotrivă comportamentul lor arată că ei sunt conştienţi. Totuşi Solms arată că aceşti subiecţi nu sunt lipsiţi de creier adică cortexul nu a fost eliminat chirurgical. Deoarece etica interzice evident şi nu se pot face experimente pe oameni, atunci s-au făcut pe animale de laborator. Antonio Damasio un alt cercetător celebru al domeniului arată în acest sens că „mamiferele decorticate prezintă o persistenţă remarcabilă a comportamentului coerent, orientat spre obiective corespunzătoare senzaţii lor şi conştiinţei”. Situaţia experimentală este incredibilă „mamiferele supuse decorticării cerebrale sunt mult mai active, mai emoţionale şi mai receptive faţă de cele normale” (Solms, 2022).

 

Cu privire la conştienţa oamenilor neurofizicianul Francis Crick laureat al Premiului Nobel pentru medicină afirmase foarte sigur pe sine în 1994 în cartea sa The Astonishing Hypotesis: The scientific Search for the Soul că: ,,ipoteza uimitoare este că tu, bucuriile şi tristeţile tale, amintirile şi ambiţiile tale, sentimentul identităţii tale personale şi al liberului arbitru, nu eşti de fapt decât comportamentul unui mare ansamblu de celule nervoase cu, cu moleculele lor aferente” (idem). Dar un an mai târziu filosoful australian David Chalmers a afirmat că preocuparea lui Francis Crick pentru corelativele neuronale ale conştiinţei era o problemă uşoară- una corelaţională, şi nu una cauzală. A cărei soluţie putea să explice unde, dar nu şi de ce şi cum apare conştiinţa. Pentru Chalmers, problema dificilă a conştiinţei era: cum şi de ce activităţile neurologice produc experienţa conştiinţei? Pentru el problema se învârtea în jurul a ceva cum e al experienţei: „Un organism are stări mentale conştiente dacă şi numai dacă există „ceva cum e să fii acel organism”. Prin urmare, problema dificilă este: de ce şi cum apare calitatea subiectivă a experienţei din evenimente neurofiziologice obiective?

 

Câteva răspunsuri parțiale la „problema grea a conștienței” enunțată de David Chalmers

 

Dar cum se corelează mintea și creierul între ele? Această problemă veche a fost cunoscută ca problema minte-corp, dar a fost recent denumită „problema dificilă”. Conform lui Chalmers (1999) principalele probleme pentru studiul conștienței sunt două: easy problem (problema ușoară) și hard problem (problema dificilă). Prima e ușoară pentru că modelul de cercetare este clar și intrumentele sunt disponibile: este paradigma mecanicistă tradițională a neuroștiințelor și a altor discipline științifice. Scopul esențial este cercetarea și înțelegerea diferitelor funcții cerebrale-precum limbajul și modificările acestuia (afaziile), diferitele funcții mentale, procese decizionale, mecanismele somn veghe - dintr-o perspectivă obiectivă în termini cantitativi computaționali, neurochimici și neurofiziologici.

 

Problema dificilă - cea a trăirii subiective și a naturii experienței -este problema crucială și încă nerezolvată, nu mai puțin relevantă, dar calitativ diferită față de înțelegerea mecanismelor cerebrale unice care stau la baza vieții psihice.

 

Cercetătorii Enrico Facco și Fabio Fracas evidențiază excepțional în lucrarea „Enigmele Conștienței” (2019) următoarele aspecte lămuritoare: „Calitățile subiective ale experienței (de pildă: în ce constă experiența de înroșire a feței, a senzației dureroase din durere) au fost indentificate cu denumirea de Qualia[4]. Qualia par să nu poată fi cercetate științific, cel puțin nu prin metoda de cercetare adoptată actualmente deci scapă investigării, dar nu sunt mai puțin importante față de datele de tip mecanicist computational ce fac obiectul neuroștiințelor, întrucât fără qualia dispare experiența, deci viața psihică însăși.De exemplu experiența unei culori nu este mai puțin importantă decât lungimea ei de undă și impactul ei asupra receptorilor din retina. Sau experiența durerii față de mecanismele unice ale transmiterii sale în sistemul nervos central. Durerea e fără îndoială o experiență universal și una dintre problemele clinice practice cele mai relevante în medicină prin frecvența sa, suferința gravă și compromiterea calității vieții pe care le comportă. În vreme ce abordarea mecanicist-reducționistă asupra durerii(aparent a problemei ușoare) e indispensabilă pentru a-i înțelege mecanismele și a elabora noi terapii farmacologice capabile să interfereze cu căile ei de transmitere în sistemul nervos, acest lucru este totuși insuficient: abordarea dominantă bazată pe utilizarea analgezicelor și medicamentelor adjuvante (precum antidepresivele) se dovedește adesea a fi sub așteptările medicilor și pacienților, în ciuda accesului la noi medicamente foarte puternice. Acest lucru se întâmplă deoarece durerea este materie a experienței subiective- cum s-a stabilit prin definiția durerii universal acceptate în literature științifică (Merskey,1994)-deci nu poate fi rezolvată doar pe calea ușoară. Merită să subliniem în acest sens că tehnicile de meditație și hipnoză, care fac parte din lumea minții, au demonstrate clar mari capacități de modificare intenționată a activității zonelor cerebrale inconștiente ce aparțin neuromatricei durerii și de modulare fie a percepției, fie a reacției la stress asociate cu aceasta, cu o intensitate ce poate ajunge până la analgesia chirurgicală (Facco,2014, 2016).

 

Chestiunea ridicată de qualia și problema dificilă nu este, deci, doar ceva teoretic ce stă la baza conștienței, ci are o importanță clinică crucială. Deci este necesară înțelegerea experienței din punct de vedere subiectiv (din perspectiva persoanei) și înțelegerea felului în care să fie gestionată de minte modificând activitatea cerebrală. Este vorba despre un aspect de o importanță practică primară prin implicațiile terapeutice potențiale, căci hipnoza, meditația și alte tehnici comportamentale demonstrează efecte terapeutice importante. În același timp, acestea îi restituie subiectului suferind conștiența, responsabilitatea și rolul de parte activă în procesul gestionării simptomelor și al vindecării, în care terapeutul este catalizator, nu artizan. Doar așa este posibilă dezgroparea și readucerea la viață a acelei alianțe terapeutice autentice, iremediabil pierdute în abordarea mecanicistă, care îl reduce pe pacient la un purtător pasiv și irelevant al bolii.

 

În sinteză, definirea conștienței ca produs al complexității creierului e rezultatul unui acord de substanță al lumii științifice cu privire la faptul că experiența are o bază fizică în fiziologia creierului însă cum și pentru ce se realizează acest lucru rămâne ceva neclar. Așa cum afirmă metaforic același Chalmers, nu e deloc limpede cum ,,acel soi de budincă de grăsime cenușie” (creierul) poate să traducă reacții chimice și activități electrice în experiențe și gândire cu semnificațiile lor, al căror flux se extinde cu mult dincolo de necesitățile impuse de lupta pentru supraviețuire. Acestora li se adaugă activitatea inconștientă, doar parțial sondabilă și mult mai vastă, misterioasă, dar nu mai puțin importantă decât cea conștientă. Dacă relația intimă minte- creier este indubitabilă, totuși nu este clar care este natura ei, în timp ce corelația dintre activitățile mentale și activarea circuitelor cerebrale nu semnifică un raport de cauză efect, ci doar de asociere: afirmarea contrariului, după viziunea materialistă, e ca și cum am susține că picioarele sunt cauza mersului, excluzând a priorii posibilitatea că putem merge pentru că mintea a decis și a gestionat operațiunea prin modificări neuromusculare absolut necesare. O cauzalitate bidirecțională de la creier la minte și invers pare mai rațională, dar acest lucru necesită o modificare de paradigmă. Deja e clar că mintea poate să modifice creierul atât funcțional cât și structural și a venit momentul  să-i restituim minții acest rol negat apriorii de materialismul sec 20” (Facco, Fracas, 2020).   

 

În final filosoful D. Chalmers concluzionează abrubt și șocant arătând că „experiența nu face parte din universul fizic cunoscut” și pretinde că, conștiența necesită ceva fundamental la ontologia noastră ceva nonfizic ce este mai mult decât proprietățile invocate de fizică, ceva care să completeze legile fizice. Mark Solms la rândul său este convins că Francis Crick dar și David Chalmers au căutat funcția conștienței într-o manieră eronată și în dimensiunea greșită. El spune: „Forma fundamentală a conștiinței[5] nu este ceva cognitiv, ca vederea, ci e ceva afectiv. Chalmers a avut dreptate- dar numai în acest sens- să sugereze că conștiința nu este o funcție cognitivă: funcția primară a conștiinței nu este să perceapă, să-și amintească sau să înțeleagă ci să simtă! Ca să rezolve problema dificilă a conștiinței, știința trebuie să indentifice legile care guvernează funcția psihică a simțirii. Sentimentul este forma fundamentală a conștiinței, premisa ei obligatorie!” (Solms, 2022).

 

Michael A. Graziano cercetător la Princetown propune ca soluție teoria schemei atenției în care arată că substanța conștienței nu este compusă din informații sau din mecanisme neuronale ci este o esență eterică și inerentă persoanei. „Eu susțin că schema atenției funcționează în același mod. Conține un set bogat de informații, însă limitat. Descrie proprietățile atenției, dar nu proprietățile fizice mecaniciste. Pe baza acestui model intern, credem intuitiv într-o experiență mintală dinăuntrul nostru care poate deține informații și ne poate face să acționăm, așa cum face atenția, dar care nu are o relație anume cu nimic fizic. Aspectul fizic este irelevant pentru ea. Această esență mintală, experiența în sine, este în acest sens metafizică. Nu poți să o atingi, nu e netedă, nu are textură, nu e dură, nu are relief, nu e grea nu e ușoară, mirositoare, verde sau ascuțită. Nu se încadrează nicăieri în aceste dimensiuni fizice, după cum atingerea nu există în dimensiunea gustului. Și totuși conform acestei teorii, schema atenției face referire la cel puțin o proprietate fizică. Prezintă atenția ca având un centru fizic undeva în noi. Cu acest tip de model intern ar trebui să avem o intuiție despre o esență mintală suprapusă lumii fizice, în sensul că putem să indicăm un loc și să spunem: e cam pe aici. E un fel de duh care se află într-un spațiu fizic, deși îi lipsesc alți parametri fizici. Potrivit acestei teorii, fantoma din mașină, energia conștientă din noi, este o intuiție provenită direct din schema atenției, cu o descriere incompletă a atenției” (Graziano,2021).

 

Profesorul Ionel Mohârță evidențiază aportul cercetărilor lui Stuart Hameroff, Scot Hagan și alții de la universitatea McGill din Canada, care au elaborat o teorie colectivă privind natura conștienței umane: „Conform teoriei lor microtubulii și membranele dendritelor reprezintă internetul corpului. Fiecare neuron din creier se poate conecta în același timp și poate vorbi cu oricare alt neuron, simultan, prin intermediul proceselor cuantice interioare. Toate aceste observații au confirmat cercetările lui Fritz Albert Popp. Conștiența ar fi un fenomen global care are loc peste tot în corp, și nu doar în creierul nostru. Conștiința la nivelul ei cel mai profund ar fi lumină coerentă”(Mohârță, 2019).

 

În actualitate și Dr. Tony Nader evidențiază în lucrarea sa „Un Ocean Nemărginit de Conştiinţă. Răspunsuri Simple La Marile Întrebări Ale Vieţii”: „Creierul este un transductor al conștienței. Poate experimenta conștiența. Dacă îl vătămăm pierdem conștiența. Conștiența, prin natura ei esențială se află dincolo de creier și de individualitate. Este ființă pură, neîngrădită, sinele a toate și al tuturor, câmpul unificat” (Nader, 2022).

 

Concluzii parțiale

 

Profesorul John Searle concluzionează în lucrarea amintită mai sus: „conștiința este cauzată de procese de micronivel situate în creier și se realizează în aceasta ca trăsătură sistemică sau de nivel superior. Dar această caracterizare nu abordează însăși complexitatea structurii și natura exactă a proceselor cerebrale implicate” (Searle, 2018).

 

De asemenea și R. Kandel își precizează aprecierea rezervată cu privire la acest subiect ultracomplex: „Astăzi unitatea conștiinței-conștientizarea-eului rămâne cel mai mare mister al creierului. Sigmund Freud avea dreptate: nu putem înțelege conștiința fără să înțelegem că gândirea conștientă este impregnată de procese mintale, inconștiente complexe. Deși tulburările creierului pot perturba numeroase aspecte ale experienței noastre conștiente-cogniția, memoria, dispoziția, interacțiunea socială, voința, comportamentul-cea mai mare parte din ce am descoperit despre conștiință din aceste tulburări se aplică până acum interacțiunii dintre procesele conștiente și cele inconștiente. Cel mai probabil, această interacțiune este esențială pentru viitoarea înțelegere a modului în care ia naștere conștiința” (Kandel, 2020).

 

 

Până acum nu cunoaștem o arie cerebrală localizată într-o dimensiune somatică și care să poată fi indentificată drept centru neurologic funcțional al conștienței, putem vorbi doar despre fenomene psihologice, spirituale și neurologice emergente, aflate în dinamică și care pot fi măsurate separat într-o abordare relativ exactă și științifică. Așadar avem ipoteze diferite paradigmatic care se referă la locul și natura conștienței. Rămâne ca într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat cei care vor analiza și studia mai aprofundat această stare psihologică de existență să utilizeze o paradigmă nouă și cuprinzătoare cu ajutorul căreia să identifice și să confirme, natura și sursa conștienței umane, oricare ar fi aceasta și din oricare dimensiune s-ar iniția aceasta (n.a.).

 

Bibliografie:

 

- Solms, M., Izvorul Ascuns. De ce şi cum se naşte conştiinţa Editura Polirom, Bucureşti, 2022, p.64, 65, 271, 272.

- Nader, T., Un Ocean Nemărginit de Conştiinţă. Răspunsuri Simple la Marile Întrebări Ale Vieţii. Bucureşti, Editura Polirom, 2022, p.66.

- Graziano, M, S, A., Conştiinţa Dintr-o Nouă Perspectivă. O teorie Ştiinţifică a Experienţei Subiective. Bucureşti, Editura Humanitas, 2021, p.116, 117.

- Kandel, R, E., Mintea Tulburată. Ce ne spun ciudăţeniile creierului despre noi înşine. Bucureşti, Editura Polirom, 2020, p.290,295,296,319.

- Zlate, M., Introducere în Psihologie, Iaşi, Editura Polirom, 2000, p.243, 244

- Zlate, M., Fundamentele Psihologiei, Iaşi, Editura Polirom, 2009, p.

- Mânzat, I., Brazdău, O., Conştiinţa Multidmensională. O perspectivă Psiho-Sinergetică, Bucureşti, Editura Psyche, 2003,p.143,144.

- Mohîrţă, I., Terapia Sonoluminică. Calea Evoluţiei Psihospirituale, Craiova, Editura Sitech, 2023, p.185, 186, 187, 192.

- Mohârță, I., Dincolo de percepția obișnuită Editura Herald, București, 2019, p.220,221.

- Searle, J, R., Mintea. O scurtă introducere în filosofia minţii Editura Herald, Bucureşti, 2018, p.156, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 166,180.

- Eliade, M., Istoria Ideilor şi Credinţelor Religioase, Editura Univers Enciclopedic, Editura Univers Ştiinţific, 1999, p.15.

Nicola, Gr., Istoria Psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2001, p.39, 46, 47.

- Aurelius, M., Gânduri despre sine însuşi Bucureşti, Editura Humanitas, 2013, p.83.

Facco, E., Fracas, F., Enigmele Conștienței Editura For You, București,2020 p, 27,28,29,30,37,38,

- Larousse. Marele Dicționar al Psihologiei., Editura Trei, București, 2006, p.253,254.

Webliografie

www. ro.wikipedia.org/wiki/Conștiință#Abordare_religioasă

www.ro.wikipedia.org/wiki/Conștiență

www.arpt.ro

----------------------------------------------

[1] www.ro.wikipedia.org/wiki/Conștiință

[2] O lucrare excepțională. Recomand parcurgerea ei înainte de studiul altor lucrări care tratează acest domeniu.

[3] www.ro.wikipedia.org/wiki/Conștiență

[4] Traducere greșită după R Kandel. Autorul se referă la conștiență nu la conștiință. Acest gen de greșeală apare la multe lucrări traduse în limba română.

[5] Orice stare de conștiență are un are un aspect calitativ (Searle,2018).

[6] Traducerea greșită a termenului. Corect este ,,conștiență”.n.a.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu