joi, 30 mai 2019

MINILECTURĂ cu GÂND DE SEARĂ - DOAR O VORBĂ....! - VORBIREA CU HRISTOS
CAMARA

Sfantul Nicolae Velimirovici             Camara este, în întelesul obisnuit, chilia monahului ori o camera de mici dimensiuni, tainuita, din casa. Înauntrul omului aceasta „camara” este inima. „Tu însa, când te rogi, intra în camara ta” (Matei 6, 6) si acolo roaga-te, dar nu precum fatarnicii care se roaga ca sa fie vazuti de oameni. Intra în inima ta cu mintea, si acolo unde esti doar tu, arunca toate lucrurile cele din afara si te deda pe de-a-ntregul la rugaciune catre Domnul Dumnezeu.

Sfantul Nicolae Velimirovici, Simboluri si semne, traducere de Gheorghita Ciocioi, Ed. Sophia, Bucuresti, 2009, p. 55
TRECEREA IN VESNICIE

Arhiepiscopul Iustinian Chira           Moartea e, si pentru crestin, un amurg încarcat de melancolie. Despartirea de lumea aceasta e grea. Si soarele când apune se uita parca înapoi, spre plaiurile pe care le-a luminat o zi întreaga si care se acopera de umbra. Dar asa cum soarele rasare în alta lume, la fel si crestinul, prin Învierea din morti a lui Iisus Hristos, a primit încredintarea ca dupa urmeaza un stralucitor rasarit de soare, urmeaza o noua zi, o noua viata. „A murit”, o sa se spuna si despre mine si despre tine într-o zi; în ziua pe care eu nu o cunosc, care nu stiu când va sosi.

Arhiepiscopul Iustinian Chira, Cuvintele Parintelui - un ghid al frumusetii launtrice, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2009, p. 72-74.


Z I D U L
Sfantul Teofan Zavoratul          Pacatele mele sunt zid între mine si bunatatea Ta. Strica zidul acesta, ca sa ma pot apropia de bunatatea Ta, varsa asupra mea dragostea Ta si trage-ma la înaltimea Ta.

         Zidul pacatelor mele e însa darâmat de lacrimi si de frângerea inimii; drept aceea, daruieste-mi în toate zilele vietii mele sa-mi plâng pacatele cu osârdie si sa culeg roade care îmi vor fi de folos în Ziua Judecatii.

Sfantul Teofan Zavoratul, Psaltire sau cugetari evlavioase si rugaciuni, traducere de Adrian Tanasescu-Vlas, Ed. Sophia, Bucuresti, 2011, p. 32

NU FI NICIDECUM ASCULTĂTOR LA RĂU


  
        În capitolul anterior, am numit fărâmituri viețuirea duhovnicească oferită de pronia lui Dumnezeu vremurilor noastre. Ea se întemeiază pe călăuzirea în calea mântuirii după Sfânta Scriptură și scrierile Sfinților Părinți, după sfatul și cuvântul de învățătură primite de la părinții și frații contemporani. În sens propriu, aceasta este ascultarea călugărilor de demult, dar într-un alt chip, adaptat la neputința noastră, mai cu seamă la cea sufletească. Ascultătorilor(n.n. se referă la persoanele care fac ascultare) de demult, îndrumătorii lor duhovnicești le aduceau îndată la cunoștință voia lui Dumnezeu. Acum, călugării trebuie să afle singuri voia lui Dumnezeu în Scriptură și de aceea sunt supuși unor lungi și dese nedumeriri și greșeli. Atunci izbânda era grabnică datorită felului lucrării, acum este anevoioasă tot datorită felului lucrării. Aceasta este bunăvoirea Dumnezeului nostru față de noi și suntem datori să ne supunem ei și să ne plecăm cu mulțumire în fața ei. Viețuirea monahală de astăzi, potrivită Scripturii și sfatului părinților și fraților, este sfințită prin pilda celui ce a întemeiat monahismul, a Cuviosului Antonie cel Mare. El nu a fost în ascultare la un bătrân, ci la începutul său a viețuit singur, luând învățături din Scriptură și de la diferiți părinți și frați; de la unul a învățat înfrânarea, de la altul blândețea, răbdarea și smerenia, iar de la altul trezvia și tăcerea, străduindu-se să-și însușească virtutea fiecărui monah cuvios, dând tuturor ascultare după putere, smerindu-se înaintea tuturor și rugându-se neîncetat lui Dumnezeu. Începătorule, fă și tu asemenea! Arată egumenului și celorlalte stăpâniri mănăstirești ascultare nefățarnică, fără dorința de a plăcea oamenilor, ascultare străină de lingușire și slugărnicie, ascultare săvârșită pentru Dumnezeu. Fă ascultare de toți părinții și frații atunci când îți dau porunci ce nu sunt potrivnice Legii lui Dumnezeu, pravilei și rânduielii mănăstirii, precum și poruncilor conducerii mănăstirești. Dar nu fi nicidecum ascultător la rău, chiar de ți s-ar întâmpla să suferi pentru că nu vrei să placi oamenilor și pentru tăria ta. Sfătuiește-te cu părinții și frații cei virtuoși și înțelepți, dar primește sfaturile lor cu cea mai mare băgare de seamă. Și nu te lăsa atras de sfat după prima lui lucrare asupra ta! Datorită împătimirii și orbirii tale, un sfat pătimaș și vătămător poate să-ți placă, dar aceasta numai din neștiința și nepriceperea ta sau pentru că el este pe placul vreunei patimi ascunse în tine, pe care tu nu o cunoști. Cu lacrimi și cu suspine din inimă să-L rogi pe Dumnezeu să nu-ți îngăduie să te abați de la voia Lui cea sfântă spre a urma voia omenească cea căzută, a ta sau a aproapelui tău, adică a sfătuitorului tău. Atât în privința gândurilor tale cât și în privința gândurilor aproapelui, a povețelor lui, să te sfătuiești cu Evanghelia. Slava deșartă și îngâmfarea sunt dornice să-i învețe și să-i povățuiască pe ceilalți. Ele nu se îngrijesc de calitatea sfatului lor. Ele nu se gândesc că îi pot pricinui aproapelui o rană de nevindecat printr-un sfat nepotrivit, pe care începătorul nepriceput îl primește cu încredere oarbă și cu înflăcărare trupească. Ele au nevoie de izbândă, de orice fel ar fi această izbândă și oricare ar fi temelia ei. Ele vor să-l uimească pe începător (tot creștinul) și să-l supună sufletește. Ele au nevoie de lauda omenească. Ele vor să câștige faima de stareți și învățători văzători cu duhul, înțelepți și sfinți. Ele au nevoie să-și hrănească mândria lor. Dreaptă a fost întotdeauna rugăciunea Prorocului și dreaptă este mai cu seamă acum: „Mântuiește-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios, că s-a împuținat adevărul de la fiii oamenilor. Deșărtăciuni a grăit fiecare către aproapele său, buze viclene în inimă și în inimă rele au grăit.” (Ps 11,1-2) Vorba mincinoasă și vicleană nu poate să nu fie rea și vătămătoare. Împotriva unei asemenea meșteșugiri trebuie să ne purtăm cu băgare de seamă. „Cercetează Dumnezeiasca Scriptură”, spune Sfântul Simeon Noul Teolog, „precum și scrierile Sfinților Părinți, mai cu seamă cele practice, pentru ca, punând alături de ele învățătura și purtarea învățătorului și starețului tău (a duhovnicului), să o poți vedea ca în oglindă și să o înțelegi. Ceea ce este potrivit cu Scriptura, să-ți însușești și să ții minte, iar ceea ce este rău și mincinos, să recunoști și să lepezi, ca să nu fii înșelat.” Să știi că în zilele noastre au apărut mulți înșelători și învățători mincinoși. Cuviosul Simeon a trăit în veacul al zecelea după nașterea lui Hristos, cu nouă veacuri înainte de vremea noastră. Iată când răsuna glasul dreptului în Sfânta Biserică a lui Hristos cu privire la lipsa adevăraților povățuitori duhovnicești și la mulțimea învățătorilor mincinoși. O dată cu trecerea timpului, s-au împuținat tot mai mult povățuitorii cei buni ai monahismului. Atunci Sfinții Părinți au început să ofere tot mai adesea ca îndrumar Sfânta Scriptură și scrierile patristice. Cuviosul Nil Sorski(1), citându-i pe Sfinții Părinți care au scris înaintea lui, spune: „Nu mică este nevoința de a găsi un învățător nemincinos pentru această lucrare minunată (adevărata rugăciune a minții și a inimii).” Ei l-au numit nemincinos pe acela care are lucrarea și cugetul potrivite cu Dumnezeiasca Scriptură și care a dobândit judecată duhovnicească. Și au mai spus Sfinții Părinți că și pe atunci abia puteai găsi un învățător nemincinos pentru asemenea lucruri. Cu atât mai mult acum, când ei s-au împuținat foarte mult, trebuie căutați cu multă băgare de seamă. Iar dacă nu-i mai găsim, Sfinții Părinți ne-au poruncit să luăm învățătură din Dumnezeiasca Scriptură, ascultându-L pe Domnul Însuși, care spune: „Cercetați Scripturile, că socotiți că în ele aveți viață veșnică.” (In 5,39) „Căci toate câte s-au scris mai înainte” în Sfintele Scripturi „s-au scris spre învățătura noastră.” (Rom 15,4). Cuviosul Nil a trăit în secolul al XV-lea; el a întemeiat un schit nu departe de Lacul Alb, unde s-a îndeletnicit cu rugăciunea în deplină singurătate. Este de folos ca stareții acestor vremuri noi să ia aminte la smerenia și lepădarea de sine cu care vorbea Cuviosul Nil despre învățăturile ce le dădea fraților: „Nimeni nu trebuie să tăinuiască cuvântul lui Dumnezeu din nepăsare, ci să-și mărturisească neputința sa și totodată să nu ascundă adevărul lui Dumnezeu ca nu cumva să ne facem vinovați de încălcarea poruncilor lui Dumnezeu.” Să nu tăinuim cuvântul lui Dumnezeu, ci să-l vestim. Dumnezeieștile Scripturi și cuvintele Sfinților Părinți sunt la fel de multe ca nisipul mării. Cercetându-le cu atenție, să le propovăduim celor ce vin la noi și au nevoie de ele (celor ce întreabă și cer). Mai bine zis nu noi le propovăduim, fiindcă noi nu suntem vrednici de aceasta, ci le propovăduiesc Sfinții Părinți din Dumnezeiasca Scriptură. Iată ce pildă minunată pentru povățuitorii zilelor noastre! Ea este foarte ziditoare de suflet și pentru povățuitor, și pentru cel povățuit, este expresia deplină a lucrării săvârșite cu dreaptă-socoteală, care duce la izbândă și este legată de renunțarea la îngâmfare, la îndrăzneală nesăbuită și la nerușinarea în care cad cei ce urmează numai la arătare pe marele Varsanufie și pe ceilalți Părinți minunați, însă neavând harul acestora. Ceea ce în aceștia era expresia prezenței bogate a Sfântului Duh, în îndrumătorii cei fățarnici și nerozi este expresia grozavei neștiințe, a înșelării de sine, a mândriei și a îndrăznelii. Iubiți părinți! Să rostim cuvântul lui Dumnezeu fraților noștri cu toată smerenia și evlavia, cu conștiința că nu suntem îndeajuns de pregătiți pentru această slujire și păzindu-ne pe noi înșine de slava deșartă care îi ispitește cu putere pe oamenii împătimiți atunci când îi învață pe frați. Gândiți-vă că va trebui să dăm răspuns pentru fiecare cuvânt deșert (Mt 12,36). Cu atât mai greu va fi să dăm răspuns pentru cuvântul lui Dumnezeu rostit cu slavă deșartă și din dorința de slavă deșartă. „Pierde-va Domnul toate buzele cele viclene și limba cea plină de mândrie. Pe cei ce au zis: ” (Ps 11,3-4). Pierde-va Domnul pe cei ce caută slava lor, și nu slava lui Dumnezeu. Înfricoșătoare este amenințarea Domnului! Să rostim cuvântul de zidire atunci când este neapărat nevoie, nu ca niște învățători, ci ca unii ce au trebuință de învățătură și se străduiesc să devină părtași la învățătura dată de Dumnezeu în Cuvântul Lui cel Sfânt. „După darul pe care l-a primit fiecare,” spune Sfântul Apostol Petru, „slujiți unii altora ca niște buni iconomi ai harului celui de multe feluri al lui Dumnezeu. Dacă vorbește cineva, cuvintele lui să fie ca ale lui Dumnezeu,” rostite cu frică de Dumnezeu și cu evlavie față de cuvintele lui Dumnezeu, iar nu ca pe propriile sale cuvinte; „dacă slujește cineva, slujba lui să fie ca din puterea pe care o dă Dumnezeu,” nu ca din puterea sa, „pentru ca întru toate Dumnezeu să Se slăvească prin Iisus Hristos.” (1Pet 4,10-11). Cel ce lucrează din puterea sa lucrează spre slava deșartă și se aduce și pe sine, și pe cei ce îl ascultă jertfă satanei. Iar cel ce lucrează din puterea Domnului lucrează spre slava Domnului și săvârșește mântuirea sa și mântuirea aproapelui său prin Domnul, singurul Mântuitor al oamenilor. Să ne temem a da începătorului vreo învățătură nechibzuită, care să nu fie întemeiată pe Cuvântul lui Dumnezeu și pe judecata duhovnicească a Cuvântului lui Dumnezeu. Mai bine să ne socotim în neștiință decât să dăm o învățătură vătămătoare de suflet. Să ne păzim de marea nenorocire de a-l preface pe începătorul neștiutor din rob al lui Dumnezeu, în rob al oamenilor, (1Cor 7,23) atrăgându-l spre săvârșirea voii omenești căzute în locul voii celei atotsfinte a lui Dumnezeu. Relația simplă dintre povățuitor și cel povățuit este cu totul alta decât relația dintre stareț și ucenicul său, care face ascultare de bunăvoie și îi este rob întru Domnul. Sfatul nu conține în sine condiția de a-l împlini neapărat; el poate fi împlinit sau poate rămâne neîmplinit. Povățuitorul nu are nici o răspundere pentru sfatul său, dacă l-a dat cu frică de Dumnezeu și cu dreaptă-socoteală, nu din voia sa, ci fiind întrebat și silit. De asemenea, nici cel ce primește sfatul nu este legat de el. Ține de voia sa slobodă și de socotința lui să împlinească sau să nu împlinească sfatul primit. Este limpede că această cale a sfatului și a călăuzirii după Sfânta Scriptură se potrivește cu vremurile noastre slabe. Băgăm de seamă că Părinții ne opresc să dăm sfaturi aproapelui din îndemnul nostru, fără ca aproapele să ceară de la noi acest lucru. Dacă cineva dă sfaturi din voia sa, este semn că se socotește cunoscător și vrednic de cele duhovnicești, iar aici se ascund mândria și înșelarea de sine. Aceasta nu se referă la ocârmuitori și conducători, care sunt datori în toată vremea, ori de câte ori este nevoie, chiar și nefiind întrebați, să povățuiască obștea încredințată lor (2Tim 4,1-2). Dar când vizitează alte mănăstiri, ei trebuie să se călăuzească după sfatul dat de Cuviosul Macarie Alexandrinul Cuviosului Pahomie cel Mare. Pahomie l-a întrebat pe Macarie despre învățătura ce trebuie dată fraților și despre judecata ce trebuie făcută cu ei. Iar Avva Macarie i-a răspuns: „Învață-i și judecă-i pe cei supuși ție și nu judeca pe nimeni dintre cei străini.” Această rânduială au păzit-o și o păzesc toți ocârmuitorii care-și doresc a fi bineplăcuți lui Dumnezeu.

„Ofrandă monahilor contemporani” Capitolul 13 pag 78-83. Editura Egumenița 2011.
LUMANARICA
Sfantul Ioan din Kronstadt            Pentru arderea înaintea Domnului în vremea rugaciunii sa nu te zgârcesti la o lumânare din ceara: adu-ti aminte ca o arzi înaintea Celui care traieste întru lumina neapropiata si din lumina Sa te lumineaza si pe tine. Lumânarica ta e ca o jertfa de ardere de tot adusa Domnului; deci, ea sa fie dar adus lui Dumnezeu din inima desavârsita. Sa-ti aminteasca faptul ca tu esti dator sa fii luminator care arde si lumineaza. „Acela” – s-a spus despre Ioan Botezatorul – „era faclie care ardea si lumina” (Ioan 5, 35).


Sfantul Ioan din Kronstadt, In lumea rugaciunii, traducere de Adrian si Xenia Tanasescu-Vlas, Ed. Sophia, Bucuresti, 2003, p. 110APELE PRIMAVERII
Sfantul Inochentie al Odessei          Semn al apropierii primaverii sunt pâraiele de apa. Toata fata pamântului începe în acest rastimp a se topi si a lacrima; însesi nisipurile sunt umede, însesi pietrele sunt ude. Acelasi lucru se petrece si la începutul reînnoirii duhovnicesti a omului prin mijlocirea pocaintei: inima lui e plina de cainta si ochii lui sunt plini de lacrimi. Dupa cum în starea lui de nesimtire, omul ar vrea ca numai sa se veseleasca si sa râda necontenit, tot astfel acum plecarea lui de capetenie este tristetea dupa Dumnezeu si lacrimile. Caci ori pe ce-si pune ochii pacatosul acum, lumina fetei lui Dumnezeu, catre Carele s-a întors, îl face sa se rusineze si sa-i para rau. De se uita la sine si la sufletul sau, vede cât e de nepretuita rascumpararea pacatelor omenesti, cât de putin s-a folosit el de aceste scumpe si mari binefaceri, cât de adeseori a alungat de la sine darul milostivirii – si plânge. Chiar privirea la mila lui Dumnezeu îl face sa se caiasca si sa plânga, întocmai precum privirea cea blânda a tatalui umple de lacrimi ochii fiului care pentru prima oara se înfatiseaza înaintea lui, dupa întoarcerea de pe calea cea rea a pierzarii. „Izvoare de apa” – zice Sfântul David – „au izvorât ochii mei, pentru ca n-am pazit Legea Ta” (Psalm 118, 136); atât de puternic si de statornic era în el simtamântul de umilinta pâna la lacrimi, cu toate ca vrednicia sa cea mare de împarat al lui Israil cerea de la el sa aiba o fata vesela si plina de barbatie. Pâraiele primavara, de obicei contenesc dupa câtva timp; însa aceste izvoare de apa ale pocaintei, nu arareori, curg pâna la sfârsitul vietii omului.

Sfantul Inochentie al Odessei, Intelepciunea dumnezeiasca si rosturile naturii, traducere de patriarhul Nicodim Munteanu, Ed. Sophia, Bucuresti, 2012, p. 42-43.


CIUDAT!
Ciudat, cum 10 lei par așa de mulți dacă îi dai la biserică, dar par așa de puțini dacă mergi la cumpărături...

● Ciudat, ce lung pare să îi slujești lui Dumnezeu o oră, dar ce repede trec 90 de minute la fotbal...
● Ciudat, ce lungi sunt câteva ore în biserică, dar ce scurte sunt orele când vezi un film...
● Ciudat, cum noi de multe ori nu știm ce să ne rugăm, dar la prietena noastră/prietenul nostru întotdeauna avem ce să îi povestim...
● Ce interesant este când se lungește un meci de fotbal, dar cum ne pierdem răbdarea și cât ne tot uităm la ceas când durează programul de biserică mai mult decât de obicei...
● Ciudat, ce greu este să citești un capitol din Biblie, dar ce ușor este să "înghiți" 100 de pagini dintr-un bestseller...
● Ciudat, cum oamenii la un concert ar vrea cu tot dragul să stea pe primul rând, dar la biserică "se inghesuie" pe ultimul rând...
● Ciudat, cum pentru o slujbă în biserică ne trebuie 2, 3 săptămâni ca să anticipăm, dar cum găsim loc pentru alte lucruri și în ultimul moment în calendarul nostru de zi cu zi...
● Ciudat, ce greu este să spui la alții despre vestea cea bună, Evanghelia, dar ce ușor este să dai mai departe ultima bârfă...
● Ciudat, cât de repede se răspândesc bancuri pe internet, dar dacă cineva trimite mesaje despre Dumnezeu, se gândește lumea de 2 ori dacă să trimită mai departe...
Ciudat... nu?
Râzi... Sau te gândeşti?
● Ciudat, că persoanele din lista ta de contacte nu o să primească acest mesaj pentru că ești sigur că nu au ce face cu el...
Ciudat?... sau Trist?
VORBIREA CU HRISTOS


       Vin oameni și mi se plâng că le vorbesc copiilor lor, rudelor și prietenilor lor despre Dumnezeu, așa cum vorbesc și eu, dar nu îi ascultă. Odată a venit o doamnă și mi s-a plâns pentru același motiv. Și i-am răspuns:

       – Draga mea, ca să te ascult, trebuie mai întâi să crezi și să te încrezi în Hristos. Și numai după aceea să vorbești despre Acela. Tu urmezi cele pe care le-a spus Hristos? Îl iubești? Te-ai dăruit trup și suflet Aceluia? Ca să vorbești despre Hristos, trebuie să te nevoiești să arunci patimile și păcatele tale. Faci aceasta?

         – Nu, fiindcă sunt om și mă mânii și mă enervez și mă cert. Ei, am clevetit și eu când m-au clevetit pe nedrept. Este omenesc aceasta, măicuță, eu nu sunt Dumnezeu. El ar putea să îndure totul, eu nu pot. Uite, săptămâna trecută soacra mea și mi-a făcut observație că în mâncare am pus mai puțin untdelemn. Trebuia să mi-o spună în fața soțului meu? Mai bine îmi spunea în taină. Iar eu m-am mâniat și am alungat-o, dar fără să știe soțul meu. Să învețe altădată să nu mai vorbească.

           – Draga mea, atât de important era ceea ce ți-a spus, încât ai alungat-o pe nepusă masă? Dacă scoți atâta răutate, cum mai pretinzi să te asculte când vorbești despre Hristos? Știi ce spun în sinea lor? Îngrijește-te să te pui în rânduială mai întâi pe tine însuți și numai după aceea să vorbești despre Hristos.

            – Da, așa îmi spun și eu mă supăr, deoarece cred în Hristos.

            – Da, iubirea mea, dar cel care crede în Dumnezeu, nu face acestea pe care le faci tu. Când credem în Dumnezeu, ne străduim să nu-L rănim și facem ce ne-a învățat, iar nu ceea ce ne convine, după care vorbim despre Dumnezeu. Cum se împacă toate acestea? Adică se poate să avem doi părinți, pe Dumnezeu și pe diavolul? Nu se poate. Vom urma fie pe unul, fie pe celălalt. Ca să-L urmezi pe Dumnezeu, trebuie să primești să faci ceea ce vrea El, iar nu ceea ce vrei tu. Dacă urmezi voii Lui, atunci nu te va deranja ce va spune soacra ta, mama ta, soțul tău, vecinul. Căci fiii lui Dumnezeu sunt nobili și nu se ocupă cu astfel de lucruri de nimic. Ai înțeles?

            – Am înțeles, dar este foarte greu să fac ceea ce mi-ați spus.

            – Atunci, dacă este greu să trăiești lângă Hristos, nu ai dreptul să vorbești despre Hristos. Conștiința nu te mustră pentru toate acestea pe care le-ai făcut?

             – Mă mustră.

              – Atunci de ce nu te îndrepți pe tine însuți, astfel încât să dobândești dragostea lui Hristos al nostru și să fii fericită lângă El? Atunci El îți va pune în gură cuvintele Sale, pe care le vei spune mai întâi ție însăți, iar apoi și la ceilalți. Și să fii sigură că toți ceilalți te vor asculta și vor primi pe Hristos în inima lor, fiindcă vei fi devenit mai întâi tu însăți pildă de bunătate și dragoste pentru Hristos.Fragment din cartea Ascultă-mă!, de Monahia Porfiria, ce a apărut la Editura Evanghelismos
FRUMUSETEA MARII
Sfantul Vasile cel Mare             Frumoasa este marea pentru Dumnezeu pentru multe pricini; e frumoasa, pentru ca îmbratiseaza de jur împrejur insulele, dându-le în acelasi timp si frumusete si siguranta. Mai mult, marea apropie pamânturile care sunt la mari departari unele de altele si face pentru cei ce calatoresc pe mare neîmpiedicate legaturile dintre aceste pamânturi; prin aceste legaturi marea ne daruieste cunoasterea faptelor necunoscute; negustorilor le da prilej de îmbogatire si ajuta cu usurinta nevoilor vietii; celor bogati le ajuta sa exporte surplusul lor de produse, iar celor lipsiti le ajuta sa-si împlineasca lipsurile.

Sfantul Vasile cel Mare, Omilii la Hexaemeron, traducere de Pr. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucuresti, 1986, p. 118.


C A R T E A
Arhiepiscopul Iustinian Chira          Gândurile scriitorilor, ca toate gândurile mari, ca toate paginile serioase ale cartilor bune, sunt crâmpeie rupte din sufletul celui ce le-a creat si de aceea aceste gânduri se citesc cu sfiala si nu în fuga, ca o reclama ieftina si banala. În vechime, orice carte era considerata sacra, chiar daca nu avea nimic religios în ea si era citita si ascultata cu un fior de sfintenie. O carte este o fiinta vie. Când pun mâna pe Sfânta Scriptura, e un contact direct cu Dumnezeu, cu Moise, cu Proorocii, cu Apostolii…

Arhiepiscopul Iustinian Chira, Cuvintele Parintelui - un ghid al frumusetii launtrice, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2009, p. 16.


Înmormântarea Părintelui Nicolae Achimescu

Astăzi a plecat spre veșnicii bunul meu prieten din copilărie, Preotul Prof. Nicolae Achimescu. Nu aș putea scrie mai frumos despre el decât a făcut-o Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel în necrologul ce i l-a rostit la catafalc. Îl redau mai jos. Dumnezeu să te ierte, frate Nicule!

Cuvântul rostit de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la slujba de înmormântare a Părintelui Nicolae Achimescu, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti şi preot îmbisericit la Catedrala mitropolitană „Sfântul Spiridon” – Nou, Paraclis Patriarhal, din Bucureşti:

Părintele Nicolae Achimescu – un profesor erudit, un om onest şi un teolog mărturisitor

Cu discreția, eleganța și demnitatea care i-au caracterizat întreaga viață, bogata activitate didactică și științifică, precum și modul în care și-a îndeplinit responsabilitățile administrative și academice care i-au fost încredințate, Părintele Prof. Dr. Nicolae Achimescu, în seara zilei de 27 mai 2019, s-a mutat l-a viața veșnică.

Trecerea sa la cele veșnice, în plină activitate de redactare a unui Dicţionar enciclopedic al religiilor, a surprins și întristat nu numai pe membrii familiei sale, ci și o mulțime de ierarhi, profesori de teologie din țară și din străinătate, numeroși preoți, monahi și laici cărora Părintele Nicolae le-a fost profesor la studiile seminariale, de licență, masterat și doctorat, precum și generația actuală de tineri aflați în diverse forme de pregătire de la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din București, cu care, doar cu câteva zilele în urmă, a susținut ultimele examene.

Părintele Nicolae Achimescu s-a născut la data de 10 august 1955 în localitatea Siroca, comuna Godeanu din județul Mehedinți.

După studiile din localitatea natală, între anii 1970-1975 a urmat cursurile Seminarului Teologic din Craiova, iar între anii 1976-1980 pe cele ale Institutului Teologic de Grad Universitar din București.

Între anii 1980-1982, tânărul licențiat Nicolae Achimescu a urmat cursurile de doctorat în cadrul aceluiași Institut, la disciplina Istoria religiilor. În anul 1982 a absolvit un curs de limba germană în cadrul „Goethe Institut”, la Erlangen și Rothenburg ob der Tauber, Germania.

Între anii 1983-1984 și 1991-1992, Părintele Nicolae Achimescu a fost doctorand al Universității din Tübingen, Facultatea de Teologie Evanghelică, în calitate de bursier al organizației „Diakonisches Werk” din Stuttgart, iar în anul 1993 a obținut titlul de doctor în Teologie în cadrul Universității din Tubingen, cu calificativul „cum laude”, pentru lucrarea de doctorat Die Vollendung des Menschen in Buddhismus. Bewertung aus orthodoxer Sicht (Desăvârșirea omului în budism. Evaluare din perspectivă ortodoxă), elaborată sub îndrumarea a doi mari teologi Prof. Dr. P. Beyerhaus și Prof. Dr. J. Moltmann.

Vreme de 33 de ani, Părintele Nicolae Achimescu a slujit Biserica noastră ca ostenitor al Școlii românești de teologie.

Între anii 1986-1991 a fost profesor în cadrul Seminarului Teologic din Caransebeș, pentru disciplinele: Istoria religiilor, Teologie Dogmatică, Îndrumări Misionare și Limba franceză.

La solicitarea noastră ca Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, după momentul istoric al reînființării Facultății de Teologie „Dumitru Stăniloae” din Iași, Părintele Nicolae Achimescu s-a transferat, în anul 1993, ca lector titular pentru disciplina Istoria și filosofia religiilor, la această Facultate, contribuind alături de alți profesori la creșterea rapidă a prestigiului noii instituții.

În anul 1998 a promovat Conferențiar titular, iar în anul 2000, Profesor universitar. Din anul 2002 a devenit Conducător de doctorat la disciplina căreia i-a consacrat întreaga sa activitate: Istoria și filosofia religiilor.

Pentru activitatea sa asiduă și exigentă, la propunerea noastră, Consiliul Profesoral al Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași l-a ales Decan pentru perioada 2000-2004, după ce, în perioada 1 octombrie 1993 – 1 decembrie 1994, a fost Decan interimar al acesteia, o perioadă foarte grea, în care, după procese numeroase și istovitoare, reînființata Facultate de Teologie a redobândit clădirea fostului Seminar „Veniamin Costachi”, confiscată de regimul comunist, și care, transferată într-o stare de degradare inimaginabilă, a presupus eforturi imense de restaurare, amenajare și dotare cu mobilier, bibliotecă, laboratoare pentru specializările Secției Teologie – Artă Sacră și altele.

Între anii 2005-2010, a fost Directorul Școlii doctorale din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității „Al. I. Cuza”.

Vreme de opt ani: 2004-2012, a fost membru în Colegiul de Onoare al Universității „Al. I. Cuza” din Iași.

Tot în timpul activității desfășurate la Iași, Părintele Nicolae Achimescu a fost, în perioada 2000-2005, profesor pentru disciplina Istoria și filosofia religiilor în cadrul Facultății de Litere a Universității „Al. I. Cuza” din Iasi, Catedra de Literatură comparată și estetică.

După întronizarea noastră ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, pentru revigorarea învățământului teologic bucureștean, am solicitat Părintelui Nicolae Achimescu să preia disciplina Istoria și filosofia religiilor vacantată de mai multă vreme prin pensionarea Dlui Prof. Dr. Remus Rus, pe care a și onorat-o chiar din toamna anului 2008, mai întâi ca profesor suplinitor.

Deși ca un bun gospodar, la Iași, Părintele Nicolae și-a rânduit și cele necesare vieții de familie, s-a decis împreună cu soția sa, medicul Ana Cornelia Achimescu și fiica lor Iuliana, să se stabilească definitiv la București, în anul 2012 devenind profesor titular al Facultății de Teologie „Justinian Patriarhul” și în același timp director al Școlii doctorale din cadrul acesteia, responsabilitate pe care a îndeplinit-o până în anul 2017.

Pentru meritele sale, Părintele Nicolae Achimescu a fost cinstit și cu alte diverse funcții administrative și de conducere sau funcții onorifice, dintre care amintim:

·                    Membru al Academiei Germano-Române. Forum Internațional pentru Științe, Etică, Teologie, Literatură și Artă (Deutsch-Rumänische Akademie. Internationales Forum für Wissenschaften, Ethik, Theologie, Literatur und Kunst), din anul 2008;

·                    Director al Centrului de Studii și Dialog Interreligios și Intercultural din cadrul Universității din București, din anul 2014;

·                    Președinte al Comisiei de Teologie în Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, din anul 2011;

·                    Membru în Consiliul Național General al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) din cadrul aceluiași Minister, din anul 2011;

·                    Membru în Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD), Universitatea din București, din anul 2012;

·                    Expert evaluator în cadrul Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior (CNCSIS);

·                    Membru fondator al Centrului de Dialog și Cercetare în Teologie, Știință și Filosofie, Universitatea București, din anul 2010;

·                    Membru în Colegiul de redacție al periodicului Ortodoxia, revista Patriarhiei Române;

·                    Membru în Colegiul editorial al Revistei Române de Bioetică, din anul 2000.

Opera sa, bogată, valoroasă și actuală în același timp numără mai multe manuale universitare, volume (personale sau coordonate), zeci de studii științifice și sute de articole.

Deși toate lucrările au o certă valoare științifică, amintim doar câteva dintre ele pentru a surprinde universul preocupărilor sale academice: Testamentul Domnului nostru Iisus Hristos, ediție bilingvă, traducere din limba latină, note și studiu introductiv, Editura Polirom, Iași, 1996; Istoria și filosofia religiei la  popoarele antice, Editura Junimea, Iași, 1998 (ediția a II-a Editura Tehnopress, Iași, 2000; Budism și creștinism. Considerații privind desăvârșirea omului, Editura Junimea, Iași, 1999 (ediția a II-a, Editura Tehnopress, Iași, 2004; India. Religie și filosofie, Editura Tehnopress, Iași, 2001; Noile mișcări religioase, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2002 (ediția a II-a și a III-a, la aceeași editură); Religii în dialog, Editura Trinitas, Iași, 2005.

La sugestia noastră, în Ziarul Lumina și în săptămânalul Lumina de Duminică, Părintele Prof. Dr. Nicolae Achimescu a publicat câteva sute de articole prin care răspunde celor care, aflați în căutarea adevărului, întâmpină o mulțime de provocări și dileme promovate de noile ideologii și mișcări religioase sau pseudoreligioase. Aceste articole au fost republicate în două valoroase cărți Universul religios în care trăim, Colecția Media Christiana, Seria Lumina, Editura Trinitas a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2013 și Religie, Modernitate și Postmodernitate, Colecția Media Christiana, Seria Lumina, Editura Trinitas, Bucureşti, 2013.

Trebuie să apreciem şi faptul că Părintele Nicolae Achimescu a fost unul dintre primii profesori care, răspunzând hotărârii Sfântului Sinod din anul 2012 privitoare la alcătuirea de noi manuale universitare sau la revizuirea și reeditarea celor deja existente care s-au impus ca normative în învățământul teologic superior românesc, a publicat, încă din anul 2015, manualul său de Istoria și filosofia religiilor. Religii ale lumii antice, la Editura Basilica a Patriarhiei Române, în colecția Cursuri, Manuale și Tratate de Teologie Ortodoxă.

A coordonat unele volume colective dedicate unor problematici de maximă actualitate precum Inițiere și familie. O abordare fenomenologică, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012, sau Impactul secularizării asupra valorilor religioase și morale în societatea contemporană, ediție bilingvă, romano-engleză, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2015.

Delicatețea sa sufletească și virtutea recunoștinței care i-au luminat etapele vieții s-au reflectat și în determinarea sa profundă în realizarea volumului Omagiu Domnului Profesor universitar dr. Remus Rus, apărut, de asemenea, la Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 2012.

Suferind de câţiva ani de o boală pe care, printr-o voință de fier și printr-o disciplină ascetică, o ținea sub un strict control, Părintele Nicolae a fost învins de o altă boală care i-a fost descoperită doar cu câteva ore înainte de a pleca dintre noi, în seara zile de 27 mai 2019.

Fără îndoială că îmbolnăvirea sa a fost provocată în primul rând de pierderea prematură a soției sale, Ana Cornelia Achimescu, de profesie medic, în urmă cu șapte ani. Având o fire retrasă și studioasă, Părintele Achimescu s-a luptat mult cu singurătatea şi cu boala. Patriot autentic, analist profund, profesor erudit şi teolog sensibil, el a receptat cu multă durere în suflet suferințele sociale ale vremurilor noastre ca: sărăcia, depopularea țării, descreştinarea societății, diminuarea calității învățământului, corupția, plagiatul, dar şi manipularea ideologică a conștiințelor împotriva credinţei creştine tradiţionale în lumea de azi.

Ca teolog și slujitor al Bisericii, fidel acesteia în orice împrejurare, Părintele Nicolae Achimescu s-a simțit personal rănit de fiecare dată când Biserica a fost rănită pe nedrept, prin campanii de presă, prin proliferarea de acuzații false din partea unor mişcări religioase şi ezoterice sau a unor mișcări seculariste anticreştine.

Întristată adunare,

Firea harnică şi ordonată a Părintelui Prof. Dr. Nicolae Achimescu, cultura credinței, a muncii corecte și a dreptății, cultură primită în familie, studiile teologice temeinice, experiența academică germană armonios altoită pe moștenirea românească, l-au impus în ochii tuturor ca pe un profesor universitar de vocație, lăsând astăzi posterității imaginea celui mai prestigios profesor și specialist român al momentului, în domeniul Filosofiei și Istoriei Religiilor.

Strălucit și pasionat cercetător, Părintele Nicolae Achimescu a rămas mereu un om al credinței. Cu prilejul susținerii unei teze de doctorat în Teologie, a subliniat faptul că „un doctorat în Teologie nu se vrea un simplu demers ştiinţific abstract și neutral; un doctor în Teologie ar trebui să descopere, dacă nu mai mult, cel puţin armonia între ştiinţă şi religie, între cultura cuvântului şi cultura faptei, între cunoştinţe şi virtuţi, având în vedere că, în ultima perioadă a istoriei, s-au înmulţit cunoştinţele, dar s-au împuţinat caracterele”.

Adresăm părintesc cuvânt de mângâiere fiicei părintelui Nicolae, Iuliana, soțului ei și celor doi nepoți cu nume de voievozi români, Ștefan și Mihai, precum şi colegilor, discipolilor și tuturor celor întristați de plecarea dintre noi a Părintelui prof. dr. Nicolae Achimescu.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos Cel înviat să odihnească sufletul său în lumina, pacea şi iubirea Preasfintei Treimi!

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

Cu părintești condoleanțe și binecuvântări pentru familia îndurerată,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Sursa: ALEXANDRU STANCIULESCU BARDA


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu