luni, 26 iulie 2021

GHEORGHE NISTOROIU - MIHAIL Diaconescu – Apologetul Ortodoxiei şi Dacoromânismului

 MIHAIL Diaconescu – Apologetul Ortodoxiei şi Dacoromânismului

(partea a III-a)

 

 

   „Făcutu-m-ai ca să mă bucur că sunt;

   Suflat-ai Duh, asemenea să-ţi fiu;

   Gătitu-mi-ai Edenul, ca să te cânt;

   Te-ai răstignit, ca iarăşi să fiu viu!”

                   (Petru C. Baciu)

 

 

   Profesorul Mihail Diaconescu, Argeșeanul nostru de aur, rânduit și odrăslit de Bunul Dumnezeu în Corola FRUMUSEȚII Vetrei nemuritoare a DACIEI - Grădina Maicii Sale – Fecioara MARIA VLAHERNA CARPATINA, întru sublimul FRUMUSEȚII fizice, psihice, spiritual-religioase, creative, așează în Trinitatea FRUMOSULUI – divin, cosmic și uman, Aura FRUMOSULUI românesc, asemeni Generalului- locotenent dr. GRIGORE Stamate, slujitor-sacerdot al Cuvântului scris, alt Fiu de aur al Țării GORJULUI, al DACOROMÂNIEI, care se mândrește cu OLTENII săi, adică cu OLTENII noștri. ”Acei consăteni minunați și frumoși, de aleasă simțire și desăvârșită omenie, cărora le păstrez, în raiul amintirilor personale, o considerație aparte și o imensitate de DOR... Este o comoară Dumnezeiască OLTENIA noastră, atât de românească; este o bijuterie de neprețuit GORJUL, în care STEJARUL – satul tinereții noastre va rămâne, cel puțin pentru mine, un diamant de suflet niciodată de egalat.” (Grigore Stamate, Stejarul Tinereții Mele, Ed. Axioma Print, 2017, p. 33)

 

   Lumina creației Fiului de Aur al Țării de Argint – Argeșul – Mihail Diaconescu, și-a pogorât razele, surâsul, muzica, graiul, ruga, poezia, harul și cugetarea în undele serafice cu reflexe albastre de Voroneț ale Cerului sacru peste mantia Cuvântului întrupat din CUVÂNTUL dumnezeiesc, brodând astfel brocardul estetic al EXPRESIEI pe țesătura trinitară filocalică și sofianică a FRUMOSULUI.

 

       Frumosul Uman

  

   Înainte de Înomenirea LOGOSULUI dumnezeiesc, Care a re-creat Lumea prin Înţelepciunea Evangheliei Sale, în omenire sălăşluia în culturile antice, frumosul uman ca fiind de provenienţă „zeiască”. În cultura tracică, frumosul uman – kalokagathia, întrupa deopotrivă natura etică şi pe cea estetică. Creştinismul – Religia Vieţii şi a Iubirii, aduce un prinos de frumuseţe Omului încreştinat prin virtuţiile teologice pe care i le-a odrăslit în taine Mântuitorul nostru Hristos.

 

   Cel mai învăţat Om al veacului al IX-lea, Patriarhul ecumenic Photios – Fotie (858-867; 877-886), mărturisea în capodopera sa Despre Ortodoxie, că „Frumuseţea plastică este cea care afirmă că exprimă Divinul, ea este deci necesară.” (Apud Andre Grabar, Iconoclasmul bizantin. Dosarul arheologic, trad., pref., şi note Daniel Barbu, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1991, p. 3,8)

 

   În capodopera sa Teologia dogmatică ortodoxă, părintele profesor universitar, academician Dumitru Stăniloae, arată că: În trupul omenesc raţionalitatea plasticizată îşi atinge maxima complexitate... Dacă raţionalitatea materializată a ordinii minerale, vegetale, şi animale îşi are originea într-un act creator al lui Dumnezeu, Care a dat o existenţă proprie acestei raţionalităţi prin plasticizare, ca un chip al nesfârşit-de-complexei raţionalităţi divine, şi dacă actualizarea acestei complexe raţionalităţi plasticizate îşi dezvoltă potenţele sale, condusă continuu de influenţa raţionalităţii divine, în trupul omenesc această raţionalitate plasticizată îşi atinge complexitatea maximă.” (pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă, vol. I, Ed. I.B.M. al B.O.R., Bucureşti, 1978, Cap. Crearea omului, p. 375)

 

   Minucius Felix, Marcus (finele sec. II – încep. sec. III), apologet creştin, tâlcuieşte Chipul lui Dumnezeu dăruit Omului la Facere, care se reflectă doar în creştinul trăitor ca teofor, hristofor sau mariofor întru culmea asemănării sale cu Divinul. „Însăşi frumuseţea noastră, arată pe Dumnezeu făcătorul nostru!” (Octavius XVII, 11)

 

   Frumuseţea omului creştin dacoromân are un sens religios profund ortodox!

 

   Filosoful ierarh Nemesiu de Emesa (sec. IV-V), în tratatul Despre natura omului, sublinia cugetarea, surprinderea şi mirarea sa metafizico-mistică: „Cine ar putea să admire cum trebuie nobleţea acestei fiinţe, care uneşte în ea cele muritoare cu cele nemuritoare, cele raţionale cu cele iraţionale, care poartă în firea ei chipul întregii creaţiuni, ceea ce a făcut ca ea să fie numită microcosmos, care se bucură de multă atenţie din partea lui Dumnezeu, pentru care există cele prezente şi viitoare, pentru care Dumnezeu Însuşi S-a întrupat, care tinde către nemurire şi evită tot ce e muritor, care, creată după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, este rege în cer, trăieşte cu Hristos, e copilul lui Dumnezeu, e aşezată mai presus de orice stăpânire şi autoritate? Cine ar putea înşira privilegiile acestei fiinţe? Ea traversează mările, frecventează cerul cu ochiul spiritului, reflectează la mişcările, distanţele şi volumul astrelor, recoltează pentru sine pământul şi marea, dispreţuieşte fiarele şi monştrii apelor. Întreaga ştiinţă, artă şi cercetare o fac să triumfe; ea întreţine cu cine vrea raporturi dincolo de graniţă, cu ajutorul scrisului, nu se lasă stânjenită de trup şi profeţeşte viitorul. Omul e stăpân peste tot, el se bucură de toate, vorbeşte cu îngerii şi cu Dumnezeu, porunceşte făpturilor şi demonilor, cercetează firea lucrurilor, se osteneşte pentru Dumnezeu, este sălaş şi templu al lui Dumnezeu.” (Apud G. Wither, The Nature of Man, London, 1636)

 

   Urmare a acestei tâlcuiri minunate a filosofului – ierarh Nemesiu de Emesa, părintele profesor Dumitru Stăniloae, sintetizează în tratatul său: „Aşa cum Logosul divin, Creatorul chipurilor raţiunilor Sale necreate, S-a făcut prin întrupare, pe lângă Subiectul raţiunilor Sale necreate, şi subiectul chipurilor create ale acestor raţiuni, aşa e destinat subiectul uman să se facă, pe lângă purtătorul chipurilor create ale raţiunilor divine, şi purtătorul raţiunilor necreate ale Logosului împreună cu Acesta.” (Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Chipul lui Dumnezeu şi spiritualitatea Lui în lume, în „Ortodoxia”, Bucureşti, An. XXV, Nr. 3 Iulie-Sept., 1973, p. 354)

 

   „Frumuseţea omului, arată profesorul Mihail Diaconescu, ca raţionalitate plasticizată de maximă complexitate  care exprimă divinul se realizează plenar numai în plan spiritual. Infinit mai presus decât orice armonie corporală este frumuseţea sufletească a omului.” (Prof. Univ. Dr. Mihail Diaconescu, Prelegeri de Estetica Ortodoxiei I. Teologie şi estetică, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Ed. Doxologia, Iaşi, 2009, p. 133)

 

   Clement Alexandrinul (c.150-c. 211/ 215), trac născut la Atena, un erudit în arheologie, filosofie, literatură, mitologie, poezie, teologie, exclama că, „cea mai minunată frumuseţe este frumuseţea sufletească! Sufletul este frumos când este împodobit cu Sfântul Duh, care are în el podoabele date de Duhul cel Sfânt: dreptatea, curajul, castitatea, iubirea de bine, simţul ruşinii... Frumuseţea fiecăruia, plantă sau vieţuitoare, stă în virtutea sa; iar virtutea omului stă în dreptate, cuminţenie, bărbăţie şi credinţă în Dumnezeu. ” (Pedagogul, Cartea a III-a, 64,1; Cartea a II-a, 121, 3)

 

   Sfântul Vasile cel Mare (330-379), unul dintre cei mai mari Părinţi ai Bisericii lui Hristos, trac capadocian a grăit şi scris numai cuvinte frumoase despre Dumnezeu, despre Creaţia Sa şi despre Om, afirmând: „Unii înţelepţi au definit frumuseţea ca fiind simetria şi armonia privirilor sufletului, iar puterea au înţeles-o ca o consecinţă a virtuţiilor supuse cercetărilor. Totuşi, ca să se nască în suflet şi frumuseţe, dar şi putere pentru săvârşirea celor ce trebuie făcute, aveau nevoie de harul dumnezeiesc... Frumos e orice suflet, privit în simetria puterilor sale proprii; dar frumuseţea cea adevărată, cea mai plăcută, adică firea cea dumnezeiască şi fericită, se poate privi, se poate contempla numai de cel ce are curăţită mintea. Cel ce-şi aţinteşte ochii la luminile şi harurile lui Dumnezeu primeşte ceva de la El; ca de la o culoare îşi colorează propriu lor trup cu o strălucire înfloritoare... Urmele frumuseţii sufletului se arată în starea sufletească a omului sfânt.” (Omilie la Psalmul XXIX, în Scrieri, Partea întâi, trad., introd., note Pr. D. Fecioru, Ed. I.B.M. al B.O.R., Buc.1986)

 

   Metodiu de Olimp (+311), ierarh martir al persecuţiei tiranului Daia, un teolog sistematic de mare profunzime, în tratatul său Aglaofon sau despre Înviere, elaborează ideea că, „Precum un artist topeşte bronzul unei statui stricate de timp, Dumnezeu a topit vechea stare a omului păcătos pentru ca, într-o operă de artă, să-l înfăţişeze cu o frumuseţe nouă. Topirea statuii este moartea trupului păcătos. Învierea sufletului este simbolizată de forma şi strălucirea nouă a lucrării de artă.” (Apud Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman, Patrologie, vol. II, Ed. I.M.B. al B.O.R., Bucureşti, 1985, Cap. Metodiu, p. 444)

 

   Înţelepciunea lui Dumnezeu conferă omului creştin frumuseţe în raport cu frumuseţea omului creştin (virtuţiile sale alese) pe care i-o oferă lui Dumnezeu.

 

   Sfântul Simeon Noul Teolog, în comuniunea cu Divinul, simte Frumuseţea lui Dumnezeu ca pe o îmbrăţişare strălucitoare şi nemuritoare în acelaşi timp.

   „Mă împărtăşesc de lumină, particip la slavă/ şi-mi luminează faţa, ca şi a Celui iubit al meu./ Şi toate mădularele mele se fac purtătoare de lumină./ Devin atunci mai frumos ca cei frumoşi,/ mai bogat decât cei bogaţi, mai puternic ca toţi cei puternici.”

   (Sfântul Simeon Noul Teolog, Imnele iubirii dumnezeieşti, Imnul 16, în vol. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Studii de teologie dogmatică ortodoxă)

 

   Marele pătimitor, prigonit pentru frumuseţea sufletului său înflorit întru dragostea de Dumnezeu, de Fecioara Maria şi de Neamul său traco-geto-daco-român, poetul şi mărturisitorul Virgil Maxim asemăna Omul cu un Pom. „Prin trup, prin organele lui, omul asimilează energiile pământului pe care le transformă printr-o lucrare tainică în cuvinte de comunicare a nădejdii de viaţă veşnică: frunzele verzi; a dragostei de Dumnezeu, de părinţi, de soţie, de copii, de semeni; a actelor de binefacere, prin dăruirea roadelor, materia transfigurându-se din energie brută, amorfă, în energie spirituală, dirijată spre sensul pe care i-l dă Duhul Sfânt, lucrător a tot binele.” (Virgil Maxim, Imn pentru crucea purtată, Ed. Antim-2002, p. 202)

 

   Sfântul – exprimare a frumosului uman

 

   Desăvârşirea frumosului creștin este atinsă numai de Artist, Geniu, Profet, Poet, Scriitor, Filosof, Teolog, Preot, Călugăr, Monahie, Erou, Mărturisitor, Martir şi Sfânt.

 

   Idealul creştinului ortodox fiind Mântuirea, are o singură cale: SFINŢENIA!

 

   Fibra sfinţeniei are ţesătură spirituală. Sfântul face saltul de la microcosmos la macrocosmos, trăindu-şi plenar viaţa sa şi pe cea a omenirii întregi ca Daruri divine, impulsionând în acelaşi timp transfigurarea Creaţiei dumnezeeşti.

 

   Porfira sufletească a Sfântului este ţesută din adevăr, bunătate, dreaptă credinţă, delicateţe, dragoste, dăruire, jertfă, sensibilitate, solidaritate umană, bucuria vieţii, contemplarea permanentă a Frumuseţii lui Dumnezeu-Treime şi a Fecioarei-Mamă.

 

   În corola spirituală a Sfântului sălăşluiesc deodată Frumuseţea lui Dumnezeu, revărsată din abundenţă, doldora peste sublimul Creaţiei Sale.

 

   În Sfânt se întrepătrund frumuseţea divină, frumuseţea creaţiei şi propria frumuseţe, împărtăşindu-se aşadar, trinitar de FRUMUSEŢE.

 

   Peste Frumuseţea Sfinţilor ninge pleroma divină a Frumuseţii energiilor necreate.

 

   Toţi Sfinţii au o frumuseţe a lor spirituală, dar cu o trăsătură-asemănare comună. Am privit însă, Chipurile-Icoane ale Sfinţilor, Mărturisitorilor, Mărturisitoarelor, Neomucenicilor dacoromâni din secolul al XX-lea, Arsenie Boca, Daniil Tudor, Sofian Boghiu, Constantin Galeriu, Ilarion Felea, Gherasim Iscu, Gheorghe Jimboiu, Ion Moţa, Vasile Marin, Valeriu Gafencu, Ioan Ianolide, Gheorghe Calciu-Dumitreasa, Constantin Oprişan, Iustin Pârvu, Nicodim Măndiţă, Ilie Imbrescu, al Maicilor pătimitoare Mihaela Iordache, Mihaela Portase, Tatiana Răduleţ, Maftidia Grancea, Nicodima Vasilache, Patricia Codău, Aspazia Oţel Petrescu, dar chipul Avvei Arsenie Papacioc are o frumuseţe cu totul şi cu totul aparte.

 

   Pare un mic astru în înfăţişarea sa regală, serafică, cerească, binefăcătoare şi binecuvântată, coborât pe un pisc carpatin în care se împleteşte cerul minţii-fruntea înaltă, străjuită de doi mici luceferi-ochii pătrunzători şi clarvăzători, strălucirea inimii-reflectarea feţei angelice şi codrul-abundenţa darurilor, prefigurat în barba lungă de pustnic, ca cea a sfântului Onufrie, dar maiestuasă cu o atracţie magnetică irezistibilă, fascinantă prin care se resfiră abundent geniul creativ, dragostea atotcuprinzătoare, susurându-şi profetismul şi dăruindu-se necontenit semenilor întru transfigurarea lor prin spiritul ortodox înspre Calea Hristică.

 

   În persoana sa neasemuită se întrupau monahul ascet tulburător de smerit, de isihast şi cavalerul acelei sublimei aristocraţii care se transmite milenar în cei aleşi.

 

   Un părinte contemporan al mănăstirii Slatina, unde Arsenie Papacioc era egumen, mărturisea că avea „cea mai splendidă barbă din sud-estul lumii.” (Între timp şi veşnicie – Viaţa părintelui Arsenie Papacioc, Ed. Accent Print, Suceava-2014, p.130)

 

   Clement Alexandrinul, în capodopera sa Pedagogul, sublinia între altele, că, „Barba degajă o mare putere megnetică şi are o deosebită înrâurire asupra cugetului.”

 

   Profesorul universitar, prolific şi rafinat scriitor creştin Mihai Rădulescu, tâlcuitor al adâncimilor spiritului, care mi-a fost îndrumător în Facultatea de Teologie-Bucureşti, apoi apropiat colaborator întru tainele Mărturisitorilor Ortodoxiei româneşti, prigoniţi şi întemniţaţi în lagărele comuniste din România Penitenciară, şi el persecutat de regimul diabolic, l-a cunoscut pe marele părinte la Mănăstirea Cheia şi a fost copleşit până la extaz de chipul marelui Duhovnic, încât ni l-a redat ca pe o sacră moştenire. „Stareţul mănăstirii, părintele Arsenie, mi se înfăţişa ca o siluetă fără pereche, după cum nepereche îi era şi duhul aprins de o dragoste pentru semeni rar întâlnită. De statură nu prea înaltă, cu mădularele firave şi mărunte, pielea ce-i îmbrăca puţina carne, lăsa să se strevadă prin ea mai dihai decât hârtia de calc. Unghiile, la fel de transparente, atât de subţiri îi acopereau vârful degetelor, cât numai să schimbe roşul sângelui în trandafiriu. Ochii lui senini, luminoşi sau scânteietori, după simţământul tălmăcit, îngăduiau şi ei să i se urmărească lăuntrul, acela de nepipăit, de nespus în cuvinte,  îndulcit ca mierea prea multului har, când zvâcnitor în înalt, când plutitor şi niciodată înecat în mâlul unde ne împleticeam noi, ceştilalţi.

 

   Faţa, umerii, pieptul, ba şi pântecul sub centura-i grea, cu însemnele lui Alfa şi Omega pe catarama de metal, îi erau adiaţi de o barbă de neimitat de vreun peruchier de pe pământ. Lată cât cuprinde, lungă cum nu s-a mai văzut (65 cm), ezita între alb, negru şi cărunt; mereu o cutreiera boarea, o răsfira, o învolbura, o zvârlea înainte-i; tortul ei cânepiu avea un suflu propriu, o existenţă de sine, un mod de a petrece prin lume de o originalitate netulburată. Ea desena în văzduh întrebări îndreptate către neclintirea brazilor; ea şuguia cu norii nestatornici; ea se înduioşa asupra firavelor ace verzi ale ierbii zdrobite; ea se mira de statornicia stâncilor.

 

 Lucrurile stăteau ca şi când părintele Arsenie ar fi vieţuit dimpreună cu barba sfinţiei sale în acelaşi trup; dumneaei în dialog cu firea dimprejur; dumnealui adâncit în rugăciunea inimii, pe când schimba vorbe cu cel din faţa sa. Şi niciodată nu puteai jura care îl stăpânea, întrecându-l în tăria voinţei pe celălalt, Măria Sa Barba sau smeritul ieromonah, şi de partea cui înclina mai plin de îndurare, de iertare şi de înţelegere, Iubirea Divină.” (Mihai Rădulescu, Testament între înger şi diavol, Ed. Ramida, Bucureşti, 1995, p. 301-303)

 

   În Avva Arsenie Papacioc s-a revărsat toată FRUMUSEŢEA Maicii Domnului, conturându-i Aura de frumuseţe dacică desăvârşită.

 

   Jertfa asumată în temniţele ateo-comuniste ca suferinţă pentru poporul său drept măritor creştin, precum şi dragostea pentru Mântuitorul Hristos şi Fecioara Maria, i-au transfigurat chipul într-o aură serafică a îndumnezeirii devenind şi de aproape şi de departe unul dintre cei mai frumoşi Sfinţi ai Ortodoxiei Hristico-Marianice.

 

 

 

              FRUMUSEŢEA

 

   „Nu vis de piatră-n nemişcare pură,/ nici rece sfinx în cremenea nevinii,/ ci, vie, din azurul tău, şi crinii/ şi lebăda-n zăpada lor te fură.// Prin tine, o cutremur cald de linii,/ materia palpită şi se-ndură,/ şi lutul prinde zâmbete pe gură/ şi lacrima ia aurul luminii.// Tu vii din marea Omului iubire,/ ce toate le-nmlădie şi’nfierbântă./ Dezmierzi, şi piatra unduie subţire,/ tresari, şi bronzul freamătă şi cântă,/ voieşti, şi sfere noi pe cer se’ncheagă,/ surâzi, şi ochii mărilor se roagă.” (Radu Gyr, Anotimpul Umbrelor, Ed. Vremea, Bucureşti-1993)

 

   Tuturor fascinaților de FRUMOSUL divin, cosmic, uman, dar mai ales românesc!

 

 

   26 Iulie 2021, Gruiu-Snagov, reședința prietenului meu, scriitor adânc și sublim General-locotenent dr. GRIGORE Stamate.

 

 Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu