luni, 28 decembrie 2020

Vasilica GRIGORAȘ – Câteva considerații despre o „OPERA MAGNA”

 Vasilica GRIGORAȘ – Câteva considerații despre o „OPERA MAGNA”

 

A apărut revista trimestrială „Meridianul Cultural Românesc”, Anul VI, Nr. 4(24), octombrie-decembrie 2020.

Mulțumiri prof. dr. Dumitru V. Marin, director și redactor șef al revistei pentru publicarea recenziei „Câteva considerații despre o „OPERA MAGNA”!

Felicitări scriitorului, eseistului și jurnalistului Dumitru V. Marin pentru laborioasa și interesanta lucrare în trei volume!

Anul 2021 cu sănătate, putere de muncă și fertile realizări!

LA MULȚI ANI!

Este posibil ca imaginea să conţină: text

XXX

„Cultura și mai ales jurnalistica vasluiană din ultima jumătate de secol este magistral reprezentată prin grupul său de presă și prin opera sa de prof. dr. D.V. Marin. El este cel mai veritabil lider cultural al generației.” Mihai Batog-Bujeniță, scriitor, Iași, 2020.

 

Aserțiunea de mai sus este probată prin fapte de aleasă ținută intelectuală de dascălul de limba și literatura română, doctor în Filologie, specializarea Folclor. Ca scriitor, Dumitru V. Marin a debutat în 1958. Îmbrățișând genul narativ, în decursul timpului a scris povestire, nuvelă, roman. Acestora li se adaugă o prodigioasă activitate jurnalistică, adunând în decursul timpului un frumos și bogat palmares (40 de volume).

 

Deși literat, prof. D.V. Marin este omul numerelor, al cuantificărilor atunci când este vorba de munca și efortul său creativ. Este inițiatorul primei televiziuni din țară (1990 cu Licența 001/TV), a înființat Unison Radio Vaslui (1993), Unison Radio Bârlad (1994), ziarul „Meridianul”, (1996), Revista internațională „Meridianul Cultural Românesc” (2015), singurul Grup de Presă complet (2017). Actant neobosit pe tărâm ziaristic a intervievat 9 președinți de stat, 14 prim-miniștri, zeci de miniștri, deputați, senatori, ambasadori, înalți ierarhi ai bisericii (P.F. Teoctist, P.F. Daniel, mitropoliți, episcopi), conducători de județe, municipii și comune și mulți alți intelectuali ori oameni simpli, demni de respect și admirație. A transmis în direct la radio – Tv – ziar știri din 32 de țări, de pe 4 continente. Vicepreședinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și președinte al filialei Vaslui din 2005. Ca urmare a activității de jurnalist infatigabil este inclus în Enciclopedia „Istoria Jurnalismului din România”. A organizat multiple manifestări social – culturale în județele Iași, Vaslui, Bacău, Galaţi; zilele Meridianului, simpozioane interjudețene, ample acțiuni cultural – științifice și de popularizare – Gala Ziariștilor (pentru județul Vaslui) și a fost invitat la Craiova, Baia Mare, Iași, Târgoviște, București, Râmnicu-Vâlcea, Timișoara etc.

 

Acestea fiind spuse, la care se mai pot adăuga multe altele, Dumitru V. Marin ne surprinde cu o nouă inițiativă. La Editura PIM din Iași, în anul 2020, a apărut „OPERA MAGNA” – cea mai mare și probabil cea mai bună, esențială, populară sau cea mai renumită realizare a autorului – (după definiția din dicționar), care înmănunchează roadele muncii sale ca folclorist, scriitor și jurnalist. O lucrare de mari întinderi, trei volume de peste 500 de pagini fiecare.

 

Volumul I – (Folcloristică): TUDOR PAMFILE și Revista ION CREANGĂ; PAMFILE-MARIN: Destine istorice; Considerații privind cântecul popular… (1975); Eseuri și articole.

 

Prima lucrare din volum reprezintă ediția a II-a cu comentarii și adăugiri după 22 de ani a tezei de doctorat în folcloristică. O cercetare a activității etnologului Tudor Pamfile, personalitate marcantă a culturii române, laureat al premiului „Neuschotz” al Academiei Române în anul 1909, la care se adaugă o atentă examinare a stilului, conținutului și autenticității revistei „Ion Creangă”.  Realizarea acestei lucrări presupune un studiu laborios, de mare responsabilitate și finețe literară. Profesorul Dumitru V. Marin reușește să finalizeze acest demers literar prin obținerea doctoratului în anul 1998.

 

În paginile celui de-al II-lea volum al lucrării „Opera Magna” sunt incluse mai multe scrieri. În partea întâi, întâlnim „primul roman realizat pentru Vaslui, în istoria sa culturală.” (Teodor Pracsiu), intitulat: „Zăpada pe flori de cireș în spațiul pentru iubire”. Un roman de dragoste, al cărui personaj principal este profesorul Teo Merianu, îndrăgostit de o elevă, adolescenta Elena Șorea. Deși o dragoste aprinsă, acțiunea deraiază spre o tragedie existențială cu ample implicații sociale, soldate cu suferințe și destrămare sufletească.

 

În Partea a II-a, regăsim „Alte scrieri: povestiri și texte” scrise cu vervă și aplomb literar, unele deja publicate, altele inedite

 

Partea a III-a: Pagini de istorie adevărată, netruncheată și „unice performanțe jurnalistice”, prin care sunt dezvăluite fapte de vitejie ale armatei române pe câmpul de luptă din cele două războaie mondiale, dar și de după război, aspecte din viața oamenilor în timpul secetei din 1946. Este vorba de  „Jale și eroism românesc la Cotul Donului… și după”.

 

Cea de-a IV-a parte, „Reportajul ca mijloc artistic de comunicare” sunt impresii de călătorie în 32 de țări vizitate. Autorul a dat măsura reporterului înzestrat cu har, sporit în observație, abil în comunicare și în a exprima esența imaginilor din timpul și locul în care s-a aflat.

 

Volumul al doilea se bucură și de Addenda 1 și 2, aprecieri ale unor mari personalități din România și Republica Moldova asupra activității și operei autorului. După propria mărturisire, volumul al II-lea din „Opera Magna” este „O carte cu înalte trăiri omenești”.

 

Volumul al III-lea cuprinde între cele patru coperte: „Contribuții de lider cultural”; „Articole de fond din M.C.R” (Meridianul Cultural Românesc); „Editoriale din ziar, 2020”. Articole de jurnalism literar și nu numai.

 

Dacă ne-am propune să realizăm un portret al autorului, am începe prin a spune că este un om extrem de activ, iar atunci când își dorește să realizeze ceva, nu-l poate opri nimeni și nimic. Cu dibăcie își stabilește țeluri/ținte de atins, și nu modeste, iar pentru acest lucru știe să stabilească obiective și să descopere mijloacele potrivite. Tenacitatea sa debordantă poate fi comparată cu un soi de încăpățânare creativă. Întreaga activitate, dar în mod deosebit cea jurnalistă prin întâlnirile și contactele cu oameni de seamă, personalități marcante ale vieții culturale, literare, ziaristice, științifice, istorice, politice… îi conturează în timp a adevărată aureolă. Nu i-a scăpat nicio ocazie, niciun prilej pe care să nu-l așeze cu măiestrie în geamantanul său de călătorie în lumea minunată a scrisului.

 

Ziarele și revistele care trec proba acurateții și obiectivității reprezintă, alături de cărțile tipărite, valori materiale și spirituale inestimabile ale  patrimoniului național. Apariția și evoluția unor publicații periodice în municipiul și județul Vaslui, cu extensie și în alte județe ale Moldovei este strâns legată de numele profesorului dr. Dumitru V. Marin. Contribuția sa la inițierea unor posturi de audio-vizuale, de ziare și reviste este de necontestat. Revista de cultură și literatură „Meridianul Cultural Românesc” a văzut lumina tiparului în anul 2015, dovedindu-și în timp valoarea ideatică, literară, culturală și artistică prin iscusința deosebită a fondatorului acesteia în a identifica și apropia colaboratori de notorietate din județ, din țară și din diaspora românească. Împreună contribuie efectiv și semnificativ la informarea publicului, dar și la progresul limbii, literaturii și gândirii estetice „cu arma cuvântului și sensibilității omenești”. Acest lucru este dovedit și argumentat prin substanțialele materiale incluse: studii de istorie și critică literară, poezie, proză, dramaturgie, literatură umoristică, eseuri, interviuri, articole și materiale de limbă și lingvistică, istorie, etnografie, știință și educație, artă, comentarii politice, opinii și gânduri ale unor „semnatari pentru metaforă-idee-înțelepciune-umor, altfel spus, pentru istorie, pentru viață!” (Dumitru V. Marin)

 

Prin strategia editorială adoptată s-a străduit să ofere o imagine de ansamblu, fidelă și detaliată a realităților românești postrevoluționare, a ceea ce este valoros în istoria recentă, însă, în aceeași măsură și a ceea ce este dăunător bunului mers al societății. Articolele și editorialele semnate de directorul și redactorul șef al revistei au un conținut enciclopedic, fiind abordate varii domenii ale cunoașterii umane. A emis judecăți de valoare și și-a exprimat puncte de vedere obiective, dar și subiective, însă structura articolelor este coerentă, cu repere signaletice curente, bogate în informații. Abordează în scrierile sale atât metoda descriptivă cât și cea interpretativă, bazate pe selecție și adnotări migăloase, încercând cernerea esențialului de secundar, valorificarea moștenirii literare, respectarea adevărului istoric și restituirea valorilor spirituale ale poporului român generațiilor prezente și viitoare. „Revista de față urmărește nu să distrugă vise, ci să le creeze. Nu greșim niciodată, visând.” (Dumitru V. Marin).

 

Cu toate aceste multe și mari realizări personale și în colaborare, jurnalistul vasluian nu duce lipsă nici de contestatari și detractori. Mai mult decât conștient de faptul că „nimeni nu aruncă cu pietre în pomul fără roade”, împotriva acestora, întotdeauna a avut la îndemână o pană ascuțită și în cerneală un dram de otravă. În acest spirit au avut loc confruntări de idei, uneori extrem de dure, ziarele și revistele transformându-se în adevărate seismografe care au înregistrat cutremure cu multe grade ale opiniilor oponenților. Multitudinea și diversitatea de păreri dovedesc libertatea fenomenului jurnalistic, dreptul la opinie, la libera exprimare. Interesul literar și civic al autorului rezidă în redarea obiectivă, uneori destul de colorată (cu lumini și umbre) a mediului și ambianței sociale actuale. Jurnalistul excede în reacții virulente împotriva tainițelor și circumstanțelor sumbre ale epocii în care trăim, apărând legitimitatea drepturilor și aspirațiilor oamenilor. Autorul, deținătorul lacătului și cheii culturii și jurnalismului vasluian se simte un om liber, având conștiința lucrului bine făcut.

 

Pentru activitatea și opera sa, prof. dr. Dumitru V. Marin a primit nenumărate aprecieri elogioase ale unor mari personalități actuale. Amintim: „Mișcându-se cu dezinvoltură între Vaslui – Iași – Bacău – București sau Krakovia – Istanbul, Londra – Moscova, capabil să fie deopotrivă performant ca manager, reporter, operator tv, conducător auto, scriitor, editorialist, monografist, capabil să se dedice unor riscante inițiative politice, om de lume și în același timp întreprinzător eficient, Dumitru V. Marin ni se propune ca un model de umanitate, dezirabil acum și, relativ, în viitor! Performer de excepție, creator prin excelență, personalitatea lui D.V. Marin nu va putea fi ajunsă sau egalată prea devreme, dacă nu cumva, niciodată. D.V. Marin, este și rămâne unic în istoria Vasluiului.” (prof. univ. dr. Alexandru Ionescu, laureat al Academiei)

 

Cu siguranță, „Opera Magna”, mărturie a harului, tenacității și vitalității de creație, va rămâne pentru posteritate o performanță, nu numai în perimetrul vasluian ci și la nivel național.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu