vineri, 24 martie 2017

S P I T A L U L Ep.5


ORGANIZAŢIA STATULUI JIDOVESC
A) CAHALUL ELEMENTAR

Comunitatea ovreiască este guvernată de Cahal, instituţie nu numai religioasă, dar şi politico-economică - cu alte cuvinte, Cahalul exercită autoritatea naţională (dominaţia) şi administrează averile asociaţiei (proprietatea).
Cahalul se compune din:

a) - un haham sau rabin174 care este un fel de preşedinte;

172 Ibidem.
173 Cuza, I. cit, p. 1908.
174 Iată ce scrie despre hahami, un ovrei, Siniger, membru notabil al Consistoriului ovreiesc din Paris:
Rabinii nu sunt, - ca preoţii sau ca pastorii comunităţilor creştine, - miniştrii necesari ai cultului nostru. Slujba rugăciunilor, în sânul templelor, nu este efectuată prin intermediul lor. Ei nu sunt confidenţii conştiinţei noastre. Puterea lor nu face nimic pentru mântuirea sufletelor. Funcţiile lor preoţeşti se mărginesc la serbarea nunţii (pe care un simplu laic poate tot aşa de bine s-o îndeplinească), iar atribuţiile lor se limitează la pronunţarea din anvon a unui 69

b) - o mulţime de slujbaşi, ca să zic aşa, laici (bocherimi, roschimi, tuvimi, icovimii gaboimi, daionimi, chebuimi, etc.). Aceştia sunt aleşi de către „assif” sau adunarea comunităţii ovreieşti, care se reuneşte, în acest scop, o dată pe an, la Paşte.
Dintre aceşti slujbaşi, unii formează un tribunal, „Bet-Din”, chemat să judece conflictele ce se ivesc printre ovrei, care, sunt astfel scutiţi să alerge la tribunalele creştinilor. Acest tribunal este pus sub autoritatea Cahalului. De altfel, el este condus de haham, care este şi şeful Cahalului.

Diferitele instituţii ale statului talmudic îşi au reşedinţa în curtea principalei sinagogii.
Vom examina în mod succesiv:
I. - şcolile talmudice ale Cahalului;
II. - veniturile Cahalului (proprietatea);
III. - modul cum Cahalul îşi exercită autoritatea (dominaţia).


I. - Şcolile talmudice

- Cahalul are un învăţământ care este liber.
mic număr de rugăciuni... Diploma de rabin se potriveşte cu toate profesiile... şi astfel numărăm printre noi, hahami în barou, hahami în prăvălii şi hahamii vânzători în bâlciuri... Rabinii trec drept oameni care au o cunoştinţă adâncă despre Talmud... dar ei nu posedă elementele nici unei ştiinţe utile şi, cei mai mulţi, nu ştiu nici întrebuinţarea limbii naţionale. Alipirea lor fanatică la practici absurde, pe care timpul şi raţiunea le-au lepădat, este un titlu la consideraţia lor reciprocă şi la veneraţia ortodocşilor. Îngâmfarea lor este tot atât de excesivă cât le este de adâncă ignoranţa. Dacă invoci luminile lor religioase, ei opun misterele; dacă îi grăbeşti, ei strigă că eşti în contra religiei; dacă stăruieşti, se supără. Ei au fatuitatea puterii şi voinţa intoleranţei”. (Singer, Des consistoires en France, Paris, 1820, p. 32-33. Delamay. Edit. - Vezi Mousseaux, Le juif, Ch. III, p. 38).
Un alt ovrei, preşedintele Consistoriului central al jidovilor din Franţa, zice:
În ceea ce priveşte slujbele lor spirituale, „rabinii sunt slabi şi nuli... Cât timp israeliţii vor avea, ca interpreţii religiei nişte tăbăcari, nişte zarafi, nişte negustori ambulanţi şi chiar nişte cămătari, - căci mulţi dintre ei îndeplinesc aceste nobile şi liberale profesiuni, - nu se vor găsi niciodată la înălţimea epocii”. (A. Cerfbeer de Medelsheim, Les juifs, leur histoire, leurs auteurs, Paris, 1847, p. 557. - Vezi Mousseaux, Le juif, Ch. III, p. 40-41).
Un al treilea ovrei, - acesta haham convertit, - zice ironic „Trebuie să rectific greşeala, - atât de comună printre persoanele străine de cultul jidovesc, - că rabinii sunt preoţii ovreilor. Aceşti oameni n-au decât conducerea con-ştiinţei celor ce vor să se adreseze lor, în cazuri grave, - de pildă, când nenorocirea a vrut ca o lingură destinată pentru post, să cadă într-un vas care serveşte la gras, - sau când, din greşeală, a stins mucul unei lumânări, în sfânta zi a Sâmbetei...” (Drach, lére lettre d'un rabbin converti, Paris, 1825, p. 69. - Vezi Mousseaux, Le juif. Ch. III, p.49).
Totuşi, în localităţile unde vechiul cult talmudic şi-a păstrat toată puterea, hahamii au încă slujba de sacrificatori, în timpul omorurilor rituale. De altfel, ei păstrează vasul unde a fost cules sângele victimelor omeneşti, - sânge, care este destinat manducaţiei. (Mousseaux, Le juif, Ch. III, p. 46).
Se înţelege aversiunea pe care o resimt israeliţii civilizaţi, împotriva hahamilor, când te gândeşti că aceştia nu sunt la drept vorbind, preoţi, ci mai curând, un fel de sub-prefecţi agramaţi şi foarte tiranici ai Statului jidovesc talmudic. 70

Pentru a ajunge institutor „belfer” sau profesor „melamed” nu este necesar să treci examene, nici să ai diplome.
Şcolile talmudice, „heder”, sunt de mai multe categorii - în număr de patru - după etatea elevilor care se instruiesc în ele.
În heder-ul superior se învaţă Talmudul, precum şi codul Şulhan-Aruk, care cuprinde legislaţia Statului ovreiesc.
Aceia care au trecut prin această şcoală înaltă, devin „moreni” şi singuri, au dreptul la vot în Comunitatea ovreiască.
Cei ce n-au ajuns la această şcoala superioară, -neavând decât cunoştinţe talmudice incomplete, - formează „am haareţi”, care nu fac parte din comunitatea jidovilor şi sunt, ca să zicem aşa, nişte pariaş.
Dar, deasupra hederului superior, există un fel de universitate talmudică, „chebot”, unde hahamii învaţă, prin viu grai, pe ovreii moreni, unele părţi din tradiţie (Kabbalah) care nu sunt scrise nici chiar în Talmud, probabil pentru că nu pot fi mărturisite.


II. – Proprietate

Cahalul are finanţe ca orice stat bine organizat.
Venituri. - Veniturile statului ovreiesc se împart în ordinare şi extraordinare.
1. Printre veniturile ordinare, numărăm:
a) - impozitul pe chirii, strânse de la proprietarii ovrei;
b) - un impozit, care seamănă cu patenta şi care este plătit de jidanii ce exercită diferite meşteşuguri;
c) - impozitul pe moşteniri;
d) - impozitul pe carnea cuşer, tăiată de hahami.
175 Astăzi, acest impozit este plătit, la noi, în România, nu numai de ovrei, dar chiar şi de creştini, şi într-adevăr, toate vitele sunt tăiate de hahami şi pentru toate, ei strâng o taxă în folosul Cahalului. 71

2. Printre veniturile extraordinare ale Cahalului, să cităm numai pe acelea ce rezultă din vânzarea dreptului de exploatare a creştinilor.
Cahalul, conform Talmudului, este stăpânul absolut al averilor şi chiar al vieţii tuturor persoanelor care se găsesc în circumscripţia sa, - adică atât a ovreilor cât şi ale creştinilor.
El poate deci să vândă la jidani:
a) - dreptul de exploatare exclusivă a proprietăţii unui goi (Hazaca);
b) - dreptul de exploatare exclusivă a persoanei unui goi (Marufie).
Din momentul în care un creştin a fost vândut, de Cahal, unui jidan, a cumpărat dreptul de a-l exploata exclusiv, ceilalţi ovrei nu pot să se amestece, decât numai ca să ajute pe primul jidan să-l ruineze definitiv pe goi.
Astfel de isprăvi sunt de necrezut. Dar BRAFMANN le atestă şi le dovedeşte cu numeroase documente.
Ca exemplu de Marufie, să cităm, între multe altele, otrăvirile şi infamiile săvârşite de cârciumarii şi de proxeneţii ovrei, - asupra cărora vom reveni, cu detalii, mai departe.
Ca exemple de Hazaca, să cităm furturile, înşelătoriile, cămătăria şi jurămintele false, efectuate de samsari, de contabili, de secretari de avocaţi, de ovreii zişi de casă pe care toată lumea îi cunoaşte şi care au ruinat pe boierii moldoveni.
Iată, de altfel, două documente autentice ale Cahalului din Rusia, luate din cartea lui BRAFMANN176, - care se referă,
Astfel, la Iaşi, în 1891, tăierea rituală, fiind la un moment dat suspendată şi înlocuită cu puncţia cefalică, - s-a descoperit că venitul acestei tăieri rabinice, se suia la suma anuală de 165.025 lei.
Această sumă era împărţită în chipul următor:
53.664 lei, pentru leafa hahamilor,
22.439 lei, pentru întreţinerea spitalului ovreiesc.
Restul de 88.725 lei a fost păpat, fără ca întrebuinţarea-i să se găsească înscrisă în registrele comunităţii, - şi profesorul Cuza crede că acest fond a fost cheltuit pentru a corupe pe funcţionari şi pe alţi demnitari români.
176 Volumul al II-lea al cărţii lui Brafmann cuprinde 1055 de documente ale Cahalului, începând din 1789 şi mergând până la 1869.

primul, la vinderea unui spital ce aparţinea unor călugări catolici şi al doilea, la vinderea a două prăvălii care erau proprietatea unui creştin.
„No. 261. Joi, în ajunul lunii nouă, Acra, 5562.
Reprezentanţii Cahalului şi Adunarea generală, alcătuită din toate autorităţile jidoveşti ale acestui oraş, au hotărât:
Dreptul de a exploata spitalul şi piaţa de lângă dânsul - proprietăţi aflate la una din extremităţile stradei Caidani şi aparţinând călugărilor catolici - este vândut rabinului Isaac fiul lui Gherson.
S-a vândut totodată aceluiaşi Isaac, fiul lui Gherson, dreptul de a exploata piaţa aparţinând municipalităţii oraşului situată în apropierea proprietăţilor mai sus pomenite.
Acest drept de exploatare a proprietăţilor creştinilor e vândut numitului rabin Isaac, urmaşilor şi împuterniciţilor lui, fără ca nimeni să poată să-i conteste acest drept al său, - pentru dobândirea căruia Isaac a plătit, în casa Cahalului, preţul convenit.
În consecinţă, dreptul acesta este inviolabil, pentru vecie şi numitul Isaac poate să dispună de dânsul după voinţă, adică să-l vânză, să-l amaneteze, să-l dăruiască oricui ar voi, într-un cuvânt, să facă cu dânsul orice i-ar plăcea.
Dacă guvernul ar lua aceste locuri pentru a construi cazărmi sau orice alt edificiu public, este aspru interzis oricărui alt iudeu de a contracta vreun angajament cu guvernul şi, singur, numai Isaac fiul lui Gherson, va avea dreptul să intre în tratări cu guvernul, pentru a obţine adjudecarea tuturor lucrărilor.
Pe lângă aceasta, mai este anume interzis oricărui alt ovreiu de a lua asupra sa orice mijlocire, şi numai Isaac fiul lui Gherson, va putea fi factorul guvernului sau al municipalităţii, pentru tot ce se atinge de locurile al căror drept de exploatare Isaac l-a cumpărat.
177 Actele de vânzare, făcute de Cahal, sunt învestite cu toate formele legale şi aprobate de şapte reprezentanţi ai Comunităţii. Iscăliturile sunt legalizate de doi notari şi înregistrate în arhivele Cahalului (Pinkes), pentru neschimbare.

Se porunceşte hotărât fiecărui Cahal din lumea întreagă să proteagă acest drept câştigat de Isaac fiul lui Gherson, pentru dânsul, pentru urmaşi sau pentru împuterniciţii săi; şi fiecare Cahal, ca şi fiecare Bet-Din, va trebui să urmărească pe orice individ care ar voi să pună vreo piedică exercitării depline şi întregi a acestui drept să-l trateze ca duşman şi să-l silească a plăti orice pagubă care ar putea să rezulte din amestecul său duşmănesc.
În cazul unei neglijenţe din partea Cahalului şi al Bet-Dinului, în urmărirea delicuentului, - pentru a-l sili să plătească daunele ce ar fi suferit Isaac fiul lui Gherson, - Cahalul va fi obligat să plătească din casa lui, în cel mai scurt timp, toate pagubele suferite de Isaac fiul lui Gherson, de urmaşii sau împuterniciţii săi.
Publicaţia acestui act de vânzare va fi trimeasă tuturor Sinagogelor.”
„Sâmbătă, Secţia Emor, 5559.
În conformitate cu hotărârea reprezentanţilor oraşului, s-a vândut lui Iohel-Mihei, fiul lui Aaron, dreptul de exploatare a două prăvălii de piatră, aparţinând creştinului Baicov...
Actul de vânzare, în regulă şi după toată forma, se va redacta de Cahal, aprobându-se de sfântul Bet-Din şi va fi înmânat numitului Iohel-Mihel, fiul lui Aaron, care trebuie să verse pentru aceasta, în casa Cahalului, suma de 200 de ruble de argint”178.
Cahalul poate să dea în judecată pe ovreiul cumpărător care nu se ţine de angajament
„No. 22, Miercuri, Secţia celor 5 cărţi, Vorah. În urma protestului făcut de reprezentanţii Cahalului, în contra numitului Eleazar, fiul lui Efraim, - cu privire la exploatarea pieţei şi a clădirilor aflate pe dânsa, aparţinând creştinului
178 Brafmann, I. cit, II. - Vezi Cuza, „Neamul Românesc”, p. 455, 7 martie 1908.

Zwanski, de meserie blănar, - s-a hotărât în şedinţa plenară a reprezentanţilor Cahalului, că trebuie să se deleagă doi avocaţi (toanim) care vor pleda înaintea Bet-Dinului, apărând cauza şi drepturile Cahalului”.
Cheltuieli. - Cu aceste venituri, Cahalul întreţine pe hahami şi pe ceilalţi funcţionari ai Statului ovreiesc. El dă subvenţii şcolilor, institutelor de binefacere şi ajută pe ovreii căzuţi în sărăcie.
Dar cea mai mare parte din resursele Cahalului, serveşte la două scopuri:
a) - Să corupă pe funcţionarii Statului creştin (primari, prefecţi, judecători, etc), precum şi pe oamenii politici, pe membrii parlamentului, până şi pe miniştri.
Iată, ca exemple, două documente împrumutate de la BRAFMANN:
Marţi, Secţia celor 5 cărţi, Şelah, 5555.
Reprezentanţii Cahalului, recunoscând necesitatea de a face anumite daruri şefilor municipalităţii oraşului, au hotărât că fondurile necesare pentru aceasta, se vor da de către casapii care au rămas datori Comunităţii în urma concesiei tăierii vitelor, ce li s-a acordat. Suma hotărâtă acestor daruri se va vărsa în mâinile Sameşului, care va ţine socoteala exactă.
„Miercuri, Secţia celor 5 cărţi, Vaiceei, 5558.
a) - Reprezentanţii Cahalului au împuternicit casieria Cahalului ca să dea banii necesari sărbătoririi, printr-un dejun splendid, cu cele mai bune vinuri, judecătorilor tribunalului creştin, chemaţi a-şi da verdictul în afacerea lucrătorilor ovrei...”.
179 Ibidem, p. 1992, 22 octombrie 1910.
180 Cahalul posedă samsari, care sunt adevăraţi agenţi de poliţie şi care sunt de mai multe feluri. Astfel unii dintre ei sunt misiţi, la curent cu afacerile creştinilor, alţii sunt puşi pe lângă diferite autorităţi ale creştinilor (prefectură, primărie, tribunale, poliţie, armată, etc.) pe care le spionează şi cărora le corupe funcţionarii, adesea prin lefuri fixe. Aceşti samsari, raportează isprăvile lor Cahalului, care le înregistrează.
181 Brafmann, I. cit.,T. II. - Vezi Cuza, „Neamul Românesc”, p. 456, 7 martie 1908.

b) - Să ajute societăţile cooperative jidoveşti (havre) mai ales pe acelea ale micilor meseriaşi (croitori, tinichigii, etc.) şi a micilor comercianţi (cârciumari, negustori de mărunţişuri, etc.), care sunt în lupta cu creştinii.
În România, aceste havre avansează bani ovreilor, pentru ca ei să poată vinde ieftin şi să distrugă astfel concurenţa. Pe urmă, după ce au acaparat meşteşugurile şi negoţul, jidanii organizează o exploatare neomenoasă şi, prin falimente frauduloase, sfârşesc prin a ruina pe creştini.
Ovreii fac la fel în agricultură, mai ales în Moldova. Ei primesc subvenţii de la Cahale, - adesea chiar din străinătate - şi cu aceste fonduri, ei pot să arendeze suprafeţe de pământ colosale, mărind foarte mult arenzile şi expulzând, de la locurile lor, pe arendaşii creştini. Pe urmă, ei asupresc pe ţă-rani, - care, de aici înainte, ajung la discreţia lor, - îi storc şi îi seacă, făcându-i să cadă în mizerie şi să moară de foame.


III. – Dominaţie

Cahalul are autoritate absolută asupra ovreilor pe care îi guvernează.
Pentru ca să oblige pe jidovi să se supună la deciziile sale, el recurge, împotriva îndărătnicilor, la mai multe mijloace de constrângere.
În caz de infracţiuni puţin grave, Cahalul poate să osândească, pe un ovrei, să-şi piardă dreptul de morein până ce se va supune.
El poate, de asemenea, să decreteze confiscarea averii jidovului nesupus, - bunăoară, zestrea unei femei vinovate.
„Luni, 5 Famus, 5562.
Pe lângă aceasta, vinovata va pierde definitiv drepturile asupra dotei, care va fi în întregime confiscată, - afară de 500
182 Brafinann, I. cit, T. II. - Vezi Cuza, „Neamul Românesc”, p 456, 7 martie 1908.

de florini în rochii şi alte lucruri pe care le posedă. Doi delegaţi ai Cahalului vor fi prezenţi la îndeplinirea acestei sentinţe, supraveghind cu îngrijire”.
Dar mijlocul cel mai drastic de constrângere, este excomunicarea, - care se aplică jidovului ce „dispreţuieşte pe un haham, ce nesocoteşte Talmudul sau vorbele rabinilor, ce-şi vinde pământul unui nejidan, ce jură în contra coreligionarilor înaintea unui tribunal neovreiesc, etc...”.
Excomunicarea are două grade: ea este mică sau mare.
În primul grad sau Niddui, excomunicatul trebuie să trăiască izolat şi separat de ceilalţi, - de care să stea despărţit, cel puţin de patru coţi. El nu poate să se apropie decât de nevastă şi de copii.
În timpul excomunicării, nu îi este permis să se spele, nici să se tundă. Dacă moare, judecătorul cere să i se pună o piatră pe sicriu, ca să arate că mortul ar fi meritat să fie ucis cu pietre, fiindcă nu s-a pocăit şi a fost dat afară din comunitate.
De altfel, nimeni nu trebuie să-l plângă sau să-i însoţească cadavrul, - nici măcar rudele lui.
Niddui-ul durează 30 de zile; dar poate să se prelungească timp de 60 de zile şi chiar 90 de zile, dacă excomunicatul nu s-a îndreptat. Dar dacă nici atunci nu se observă vreo ameliorare, Niddui poate fi urmat de Cherem.
Marea excomunicare sau Cherem este echivalentă cu moartea civilă; şi într-adevăr, ovreiul în contra căruia s-a pronunţat Cheremul, este ca mort între vii.
El este exclus din comunitate, din havre, din Sinagogă şi din toate funcţiile Cahalului.
Nimeni nu mai poate să comunice cu el, nici să locuiască cu el, nici măcar să-i închirieze o odaie.
183 Ibidem, p. 452, 7 martie 1908.
184 Karo, Şulhan-Aruk, Jore Deach, 334. - Vezi Rohling, I. cit, p. 99.
185 Rohling, I. cit, p. 99-100.
186 Cheremul poate să lovească chiar pe un goi.

Dacă în trei zile nu se supune, Bet-Din îi vinde toată averea mobilă şi imobilă primului cumpărător ce se prezintă şi preţul este vărsat în tezaurul Cahalului.
Excomunicarea Cheremului este pronunţată, cu mare solemnitate, în prezenţa a cel puţin zece martori.
Se aprind făclii, se sună din trâmbiţe şi se pronunţă, asupra păcătosului, afurisenii înspăimântătoare. Când ceremonia s-a isprăvit, se sting făcliile, - ceea ce înseamnă că vinovatului i s-a închis lumina cerului.
Formula excomunicării Cherem conţine, între altele, urmă-toarele blesteme:
„După judecata lui Dumnezeu, N... fiul lui N... să fie excomunicat
Să vie asupra lui plăgi adânci, boli lungi şi înfricoşătoare.
Casa lui să devie vizuina monştrilor.
Steaua lui să se stingă după firmament şi să fie crudă, mânioasă şi furioasă pe dânsul.
Cadavrul lui sa fie aruncat viperelor şi bestiilor sălbatice.
Aurul şi argintul lui să fie împărţit la alţii.
Fiu lui să cadă în mâinile duşmanilor.
Urmaşii lui să se cutremure în ziua aniversării sale....
(Aici urmează blestemele îngerilor, ale serafimilor, ale ofanimilor şi ale altor personaje talmudice).
Să fie înghiţit ca Kora şi banda sa.
Sufletul să iasă din el îngrozit şi tremurând.
Desfiderea lui Dumnezeu să-l omoare.
Să fie sugrumat ca Achitophel.
Lepra să fie ca aceea a lui Ghiezi.
Să cadă şi să nu se mai scoale.
Să nu fie înmormântat în cimitirul lui Israel.
Nevasta sa să fie dată altora şi când el va muri, altul să se plece peste ea.
Un proprietar nu mai poate să-şi închirieze casele, sau nu mai poate să îşi vândă grânele, când este afurisit în Sinagogă, de un haham; de asemenea, un avocat sau un medic nu mai are clienţi ovrei şi, prin calomnie, pierde şi clienţii creştini.

Această afurisenie să cadă peste N... fiul lui N... şi peste tot neamul său.
Iar Dumnezeu să-şi verse, asupra mea şi asupra întregului popor al lui Israel, pacea şi binecuvântarea sa. - Amin”187.
Iată acum textul a două acte autentice de afurisenie (Cherem), - unul, ce provine din Cahalul din Botoşani şi se refera la un jidov, care a spus adevărul într-un proces al ovreilor din Darabani (jud. Dorohoi), cu un proprietar creştin, în 1879; - altul, care e ieşit din Cahalul din Noua-Suliţă (Basarabia) şi priveşte pe un creştin (Mihail Sturdza)188.
1. - „Binecuvântat fie numele celui Etern.
Ascultaţi, voi care trăiţi în timpul acesta.
Aţi auzit voi de atrocităţile la care au fost expuşi fraţii noştri din târguşorul Darabani, din partea groaznicului apăsător Cimara, - să piară numele lui...
Când judecătorii au chemat martorii care văzuseră faptele, ca să asculte arătările lor, - au chemat şi pe unul din fraţii noştri, Moise Bacal Weinstein, care locuieşte aici, în oraşul nostru, de mai mulţi ani... Acest Moise, prin mărturia lui mincinoasă, a justificat pe prigonitor înaintea judecătorilor, zicând că ar trebui să se caute mâna ovreilor în infamia ce se întâmplase şi că aceştia fuseseră vinovaţii...
În urma acestei mărturii, judecătorii au pronunţat o hotărâre nedreaptă, deoarece prigonitorul Cimara a ieşit din proces nevinovat şi justificat de acuzaţia care apăsa asupra lui, - iar bieţii ovrei fură condamnaţi la închisoare şi la amendă...
De aceea ne-am adunat noi, Comunitatea din Botoşani, în număr de 500 de bărbaţi, ca să afurisim şi să gonim din sânul nostru pe mizerabilul care se numeşte „Moise Bacal Weinstein, - să piară numele lui, - şi să-l osândim la tot răul în consecinţă să cadă asupra lui toată anatema care e scrisă în
187 Buxtorf, Le talmud., n. 828. - Vezi Rohling, I. cit, p. 100-102.
188 Aceste Cheremuri se găsesc în facsimile în cartea lui Verax (La Roumanie et les Juifs. Bucureşti, 1903, p. 289), care le dă şi traducerea franţuzească.

cartea legii lui Moise, asupra omului care îşi întoarce inima de la Dumnezeul său...
Voi toţi, fraţilor, să ştiţi ca l-am afurisit în sunetul trâmbiţelor şi după toate riturile prescrise de legile noastre.
De aceea, este oprit a vorbi un cuvânt cu el sau de a sta împreună cu dânsul. Să nu intre în Sinagogă, căci el nu este decât carne spurcată pentru cel Etern şi pentru Israel.
Urâţi-l cu ură şi să fie pentru voi un obiect de spaimă, - căci este afurisit!
Botoşani, 9 Elul, în ajunul zilei Reconcilierii”.
2. - „Hotărârea întregii imunităţi din Noua-Suliţă. Ne-am impus cu jurământ şi cu afurisenie (Cherem) să fie oprit oricui din târguşorul nostru, de a bea rachiu din cârciuma de aici; care aparţine d-lui Conte, căci el prigoneşte şi supără pe bieţii oameni, pentru ai alunga cu lucrurile lor, cum nu sa mai auzit la nici una din comunităţile Israelului, de la un capăt al lumii la altul.
De aceea veţi şti, o, voi fraţilor, fii ai Israelului, că nimeni din oraşul nostru nu trebuie să bea rachiu provenit din cârciuma de aici, din Noua-Suliţă. Acela care va călca această hotărâre, să fie muşcat de şarpe; acela care o va respecta, să fie binecuvântat şi fericit.
Noi, mai jos iscaţii: Toată comunitatea”.
Aceasta este organizaţia Cahalului elementar.
Sa vedem acum ce se ştie despre Cahalele superioare.


B) CAHALELE SUPERIOARE

Din cele ce preced, rezultă că, pretutindeni şi întotdeauna,
189 Verax, I. cit. p. 4849. (Ed. prescurtată).
190 Ibidem, p. 51.
„Cuvântul Şarpe (Nahaş), - zice Dr. Octavian Isopescul, profesor la Universitatea din Cernăuţi, - este o sinteză cabalistică a trei cuvinte, ale căror iniţiale îl compun: Nidui: exil; Cherem: afurisenie; Şanta: blestem; Astfel vorbele: „să fie muşcat de şarpe”, înseamnă în realitate: „să fie lovit de exil, de blestem şi de afurisenie”.

- de la împrăştiere şi până azi, - ovreii au trăit şi trăiesc, pe teritoriile altor naţii, grupaţi în Comunităţi, guvernate de Cahale talmudice. Toate aceste comunităţi sunt strâns legate şi se ajută reciproc; ele se reunesc într-un Sinod, o dată pe an şi formează un adevărat stat jidovesc, în statele celorlalte naţii.
Deasupra acestor Cahale elementare, există, în fiecare ţară, asociaţii mai puternice, dar mult mai misterioase şi al căror rost nu a fost dezvăluit, până acum, de nimeni. Astfel sunt Anglo-Jewish-Association din Londra, - Israelitiche-Allianz din Viena, - Verband der Deutschen Juden din Berlin, etc.
Aceste asociaţii naţionale, ca şi anumite ordine ovreieşti internaţionale, - de pildă, ca ordinul american Bnei-Berith (fiii alianţei)191 - foarte răspândit în România, - se confundă cu Francmasoneria.
În capul acestei organizaţii secrete, - în ceea ce priveşte scopul, - se găseşte Alianţa Israelită universală, fondata de CREMIEUX192 şi care rezidă în Paris.
Această instituţie supremă are conducerea generala a Cahalelor, ea concentrează în mâinile sale guvernul naţiei jidoveşti întregi.
Dar adevăratul centru al ovreimei e înconjurat de un adânc întuneric. Într-adevăr, Alianţa jidovească nu datează decât din 1860, totuşi e sigur, că o autoritate superioară a funcţionat încontinuu, din vechime, pe ascuns, într-un oraş necunoscut, - la Constantinopol193, la Bagdad, sau în altă localitate, - şi de altfel, nu se ştie dacă astăzi nu există, undeva, un jidan învestit cu puterea regală.
În tot cazul, această alianţă ovreiască universală reprezintă, faţă de celelalte naţii, poporul lui Israel.
191 Archives israélites XX, 1866, p. 885. - Vezi Mousseaux, Le Juif, p. 347.
192 Cremieux a fost şi Suveran, mare maestru al ritului scoţian al Francmasoneriei din Franţa.
193 Vezi Cnabauty, Les Juifs nos maîtres, 1882, p. 5 şi următoarele.
194 Alianţa ovreiască universală dispune de presa lunii întregi, de care se serveşte pentru a înşela şi a domina opinia publică.
În Sanhedrinul din 1840 din Cracovia, ovreiul Montefiore a zis: „Cât timp nu vom poseda jurnalele lumii întregi, ca să zăpăcim şi să înşelăm popoarele, puterea noastră va fi o himeră”.

Iată apelul lui CREMIEUX, adresat către ovrei, - apel din care reiese o bucurie sălbatică pentru reuşită şi din care se văd principalele scopuri către care tinde organizaţia actuală a poporului lui Israel.
„Alianţa pe care voim s-o întemeiem nu e nici franţuzească nici englezească nici nemţească... ea e jidovească, ea e universală.
Împrăştiaţi în mijlocul unor popoare care sunt duşmane drepturilor şi intereselor noastre, vom rămâne jidovi,... membri ai „poporului ales”... : Naţionalitatea noastră este religia părinţilor noştri, - şi nu recunoaştem alta...
Trăim în ţări străine şi nu ne putem interesa de interesele vremelnice ale acestor ţări, întrucât interesele noastre morale şi materiale sunt în primejdie.
Religia jidovească trebuie să cuprindă într-o zi pământul întreg.
Catolicismul, duşmanul nostru secular, zdrobit în luptă, e aproape să îngenuche.
Pe zi ce trece, reţeaua, pe care ovreii o aruncă asupra pământului, se va întinde, - şi măreţele profeţii ale cărţilor noastre sfinte se vor îndeplini... Nu e departe timpul în care toate bogăţiile pământului vor aparţine numai jidovilor...
O nouă împărţire mesianică, un nou Ierusalim, trebuie să se ridice în locul dublei cetăţi a împăraţilor şi a Papilor”195.
* * *
În rezumat, Cahalul este organizaţia naţiei ovreieşti. El este rezultatul dogmei talmudice a poporului ales, dogmă în virtutea căreia ovreii nu trebuie să se contopească cu alte popoare, căci Dumnezeu le-a făgăduit să posede tot pământul şi să stăpânească lumea întreagă.
Astăzi, ovreii au ajuns să fie stăpânii presei universale. Astfel, ei deţin cele mai mari ziare:
La Londra: Times, Daily Telegraph etc.
La Paris: Le Matin, Le Temps, Le Figaro etc.
La Berlin: Berliner Tageblatt, Berliner Volkszeitung etc.
La Viena: N. Freie-Presse, Fremdemblatt etc.
La Budapesta: Pester Loyd, Magyar Hirlap etc.
La noi: Adevărul, Dimineaţa, Facla, etc.
195 Arhives israélites, XXV, p. 651, 1861. - Vezi Mousseaux, Le Juif, Ch. XIII. p. 266. - Vezi şi Cuza, I. Cit.

Cahalul este reacţia contra oricărui progres, el este obscurantismul clerical cel mai orb; el dă naştere la dispreţul cel mai insultător contra goimilor, consideraţi ca vite şi la ura cea mai atroce, de moarte, contra întregii omeniri nejidoveşti.
Cahalul este organizaţia misterioasă care, învăluită sub aparenţele inofensive ale Comunităţilor confesionale, a făcut cu putinţă conservarea poporului ovreiesc, în mijlocul naţiilor puternice, pe care le-a doborât, sau pe care e pe drum să le distrugă.
El este cheia problemei ovreieşti şi explică lipsa oricărui elan de reînnoire şi de înaintare în sânul iudaismului196, - pe care-l stăpâneşte, în mod absolut şi tiranic, prin teroarea Cheremului.
Cahalul este factorul corupţiei care răstoarnă statul nostru; - el este cauza acaparărilor, a trusturilor, a falimentelor care minează comerţul, industria şi agricultura în România; - el este organul care rătăceşte opinia publică prin ziarele pe care le subvenţionează; - el este agentul propagării perfide a materialismului şi a ideilor liberaliste, socialiste, anarhiste; - el este puterea ocultă a Francmasoneriei.
Cahalul este, în fine, agentul revoluţiilor, care au zguduit lumea şi care, de câtva timp, tulbură liniştea nenorocitului popor românesc.
Aceasta este puterea ocultă ovreiască, împotriva căreia omenirea este dezarmată, pentru că nu o cunoaşte.


EFECTELE CAHALELOR TALMUDICE

Posedând arme veninoase, - ca Talmudul şi ca realizarea sa concretă Cahalul, Israel porni să cucerească lumea.
196 Cuza, „Neamul Românesc”, p. 1996. 22 octombrie 1910.

Să vedem mai întâi, ce se petrece în ţările în care iudeii au putut să-şi satisfacă, nu numai patima de proprietate, dar şi patima de dominaţie, prin dobândirea drepturilor de cetăţenie.
Trebuie să spunem însă, de la început că ovreii nu au obţinut nicăieri aceste drepturi, decât după ce au făcut să izbucnească nişte revoluţii teribile. Astfel ei au devenit cetăţeni ai Franţei în timpul marei Revoluţii şi au ajuns cetăţeni ai Austriei, ai Germaniei, ai Italiei, în urma revoluţiei din 1848.
Şi notaţi bine că, fiind detestaţi de toate popoarele, - de câte ori au voit să forţeze porţile unei noi naţii, au recurs la acelaşi mijloc - la Revoluţie.
Vom începe prin Austro-Ungaria, ţara cea mai apropiată de a noastră.


AUSTRO-UNGARIA

„Ovreii nu erau nimic în Austria, înainte de 1848, - zice TROCASSE197.
Acum însă, ei joacă acolo un rol dominant şi, sunt singurii cărora le-a folosit Revoluţia. S-ar părea că vienezii, construind baricade şi înfruntând mitralierele soldaţilor împărăteşti, n-au avut alt scop decât să distrugă digurile, ridicate de prevederea trecutului, în contra valurilor cotropitoare ale ciumei semitice... Şi, într-adevăr, cucerirea absolută a unei împărăţii, de către jidovi, în timp de 50 de ani, este, fără doar şi poate, unul din faptele cele mai caracteristice ale istoriei contemporane”.
Să examinăm, mai întâi, ce se întâmplă în fosta provincie românească, Bucovina.
Pe urmă, vom trece la alte părţi ale împărăţiei şi anume: la Galiţia, la Ungaria şi la Austria.
197 F. Trocasse, L'Autriche juive, Paris, p. 124 (A. Pierret, édil.).


BUCOVINA

Bucovina, - care a fost răpită Moldovei în 1775, de către Austria, - prezintă un exemplu izbitor de ceea ce ar deveni România, dacă n-ar fi luat măsuri ca să se apere împotriva pericolului israelit.
În 1769, numărul familiilor ovreieşti, care locuiau în această provincie, era de 206.
În 1780, această cifră se încinci şi se urcă la 1069199.
În 1846, populaţia jidovească se ridicase la 11.500 de indivizi.
Însă, după 1848, când jidanii câştigară drepturile de cetăţenie, numărul lor merse crescând din ce în ce. Astfel:
În 1850 erau 14.500,
În 1857, - 30.000,
În 1869, - 47.000,
În 1880, - 67.000,
În 1890, - 83.000,
În 1900, - 96.000.
Înmulţirea iudeilor între 1846 şi 1908 a fost deci de 713%.
Oraşele fiind repede umplute, ei nu întârziară să se reverse asupra satelor.
Ocupaţia de preferinţă a acestor ovrei, - ca şi a celor din România, - este comerţul cu băuturi spirtoase. Ei ţin mai toate cârciumile; şi, într-adevăr, în 1885, posedau 95% din debitele de rachiu. De aceea, alcoolismul face, în Bucovina, ravagii înspăimântătoare.
Tot comerţul şi toată industria ţării sunt în mâinile iudeilor200, - în mod mai complet chiar decât în Moldova.
198 Datele statistice referitoare la Bucovina au fost luate de Verax, din Dr. Zeiglauer, Geschichtliche Bilder aus der Bukowina, Cernăuţi, 1899, p. 2 şi următoarele, - şi din Dr. Polek, Statistik des Judenthums in der Bukowina, etc.
199 Iată cum se exprimă, în privinţa lor, Comisia numită în 1782 la Viena, de împăratul Josef II:
„Nu se pot considera ca supuşi ai împăratului, ovreii din Bucovina, intraţi în această provincie prin înşelătorie şi fraudă. Aceşti ovrei, trebuie să fie trataţi ca străini...'' Şi într-adevăr, la început, au fost supuşi unui regim special, care micşoră emigraţia lor în ţară (Verax, I. cit, p. 8).

Afară de asta, ei au acaparat cu totul profesiile liberale. Astfel pe când în 1865 nu erau decât 2 avocaţi israeliţi, în 1900 ajunseseră la numărul de 82, pentru 14 creştini.
Dar, ce e mai mult, de la 1862, de când prima bucată de pământ căzu în mâinile lor, - numărul marilor proprietari ovrei crescu din ce în ce, - aşa că în 1900 ajunse să întreacă cifra enormă de 80%.
Multe din moşiile, rămase românilor, sunt de asemenea ipotecate la jidani, care le vor pune în vânzare şi le vor cumpăra peste puţin.
Cât despre mica proprietate, 60% din imobile sunt grevate de ipoteci la ovrei201.
Se înţelege, prin urmare, de ce moldovenii, care altădată prosperau în această provincie, - pe când ei erau stăpâni, - nu se mai înmulţesc deloc, pier şi dispar puţin câte puţin, sub gheara Austriei, care i-a dat pe mâna acestor blestemaţi paraziţi.
Având, astfel, tot comerţul şi toată industria în mâinile lor, acaparând toate profesiile liberale, având în posesia lor casele din oraşe şi, pe deasupra, moşiile şi marile domenii rurale, având în sfârşit puterea, prin voturile pe care le cumpără, ovreii au devenit stăpânii sau mai bine zis satrapii acestei nenorocite ţări, pe care o sug până la măduvă.
Dulcea Bucovină, vesela grădină de care vorbeşte poetul, a devenit azi o pustie funebră, un adevărat cimitir pentru bieţii români, - pe care jidanii îi urmăresc şi îi ucid prin mizerie şi prin alcoolism.


GALIŢIA

200 O statistică recentă, - ale cărei cifre au fost culese din actele prefecturilor împărăteşti ale Bucovinei, - arată că în momentul de faţă se găsesc în această provincie: Meseriaşi: 737 români, pentru 5089 ovrei.
Negustori: 454 romani, pentru 8567 ovrei. (Toronţiu, „Neamul Românesc”, 30 sept. 1911).
201 Verax, I. cit, p. 57-61. Toate aceste amănunte au fost date lui Verax, de către Dr. Bălan, şeful cancelariei dietei din Bucovina, după publicaţiile oficiale.

Situaţia este şi mai deplorabilă în Galiţia.
Într-adevăr, „în Galiţia şi în anumite cantoane ale Ungariei, ovreii ţin hanuri şi cârciumi unde vând rachiu... Ceea ce este, pentru clasele inferioare, un pericol de moarte.
Aceşti cămătari, negustori cu bucata, vând rachiu pe datorie ţăranilor... şi prin dobânzi excepţionale, jupoaie poporul de ultima lescaie.
Ţăranii, ruinaţi, se dau la băutură, pentru ca să-şi uite necazurile; şi, ca întotdeauna, singur jidanul câştigă, în mijlocul zăpăcelii universale”202.
Pe lângă aceasta, comerţul şi industria precum şi profesiile liberale sunt în întregime în mâinile ovreilor.

Mai mult, - aceştia, îndată ce au căpătat drepturile de cetăţenie, s-au aruncat năpraznic asupra domeniilor rurale, care le-au dat în mână puterea politică.
„Interdicţia făcută ovreilor din Galiţia (Polonia austriacă), de a poseda pământ, a durat până la 1867, cel puţin în ceea ce privea pământurile de arat.
La această dată, de 1867, nu erau în toată Galiţia decât 38 de proprietari, din rasa lui Iuda.

Or, 3 ani după ridicarea interdicţiei, - adică în 1870, - se găseau în provincie, 68 de proprietari ovrei, având dreptul de vot.
Trei ani mai târziu, în anul 1873, ei ajunseră la cifra de 289; iar în 1880, după statisticile oficiale, marii proprietari jidani erau în număr de 680!
Calculele referitoare la mica proprietate sunt, din nenorocire, şi mai semnificative, în timp de 18 ani, de la 1874 la 1892, 43.000 mici proprietăţi au trecut în mâinile jidovilor.
Actualmente, ei posedă pământurile cele mai fertile din ţară; şi, mai bine de doua milioane de locuitori, care altădată erau şi ei proprietari, servesc, ca slugi, la jidani, pe fostele moşii ale părinţilor lor”.
202 Trocasse, I. cit.,.


După un asemenea tablou, ar trebui să cadă cortina.
Şi totuşi, ascultaţi cele ce urmează:
În Galiţia, totul aparţine ovreilor. Ei au acaparat nu numai întreaga proprietate urbană, dar şi mai toată proprietatea rurală.
Nenorociţii de ţărani sunt obligaţi să închirieze de la jidovi, pe preţuri exorbitante, pământurile care le aparţineau altădată; şi rareori ajung să se poată plăti.
Pentru ca să reintre în fonduri, jidanul cumpăra, ieftin de tot munca ţăranului pentru toată perioada agricolă următoare.
Odată contractul încheiat, această muncă este revândută, de ovrei, cu un câştig enorm, vreunui arendaş din Galiţia, din Ungaria sau din Moldova, - de cele mai multe ori unui alt jidov.
Ţăranul îşi vinde munca ovreiului, cu 12 florini pe lună (25 lei), plus mâncarea; iar acesta o revinde în Moldova, cu un preţ ce variază între 45 şi 60 lei pe lună, plus mâncarea şi cheltuielile de transport.
Adesea, se văd lucrând pe câmpiile Moldovei, ţărani ruteni, slabi, jigăriţi; zdrenţăroşi, abrutizaţi de sărăcie şi de alcool, - adevăraţi iloţi, în veacul al douăzecilea”.
În realitate, halul acesta de plâns constituie o adevărată robiei. Iată ce ne aşteaptă pe noi Românii, dacă vom avea neghiobia să dăm, vreodată, jidanilor, drepturi de cetăţenie!
„Prin cruzimea de care a dat dovadă, - şi care întrece pe aceea a fiarelor de pradă, - jidovimea austriacă provoacă indignarea când îndrăzneşte să vorbească de civilizaţie şi de progres.
În fapt, ea a rămas sălbatică, şi produce moartea, prin foamete şi prin muncă istovitoare;... ea merge chiar până să uite dreptul imprescriptibil al omenirei, - dreptul de a trăi.
203 Trocasse, I. cit., p. 135.
204 Verax, I. Cit. p.63.


UNGARIA

Acelaşi lucru se întâmplă şi în Ungaria. Ne va fi de ajuns să spunem că:
Ţăranii în sate şi burghezii în oraşe, sunt cu totul ruinaţi... Castelele şi moşie au trecut cu miile, în mâinile jidanilor. Camăta a distrus totul,... ca o lepră fără leac.
Doctorul HORSKY, scria, de curând, următoarele: „În 1862, ovreii nu aveau nici un cot de pământ în Ungaria. Acum, după 30 de ani, a treia parte din pământul întregului regat le aparţine... Trei jidovi posedă, ei singuri, 100.000 hectare”.


AUSTRIA

Austria propriu-zisă, nu este nici ea mai fericită.
Tot comerţul este în mâinile iudeilor.
Tot aşa e şi cu industria.
„Fabricanţii, - constrânşi să plătească preţurile iudeilor - părăsesc meşteşugul.
Lucrătorii, exploataţi şi ei la rândul lor, nu întârzie să cadă în cea mai grozavă mizerie.
Salariile sunt minime; sunt salarii de foamete, ne-îndestulătoare pentru a face să trăiască o familie”.
Pe lângă aceasta, profesiile liberale, - mai cu seamă acelea de avocat şi de medic209, care permit să exploateze mizeria şi suferinţa bieţilor creştini, sunt cu totul ocupate de jidani.
205 Trocasse, I. cit, p. 146.
Acum se înţelege de ce, în 1898, a izbucnit o răscoală înfricoşătoare a ţăranilor polonezi, împotriva jidovilor, în 33 de districte ale Austriei. Este de remarcat că în timpul acestei revolte, - pe când mii de ţărani au fost ucişi, - nici un ovrei nu şi-a pierdut viaţa. (Trocasse, I. cit, p. 166)
De altfel, în Galiţia, guvernul, - ca să dea un exemplu, - a stabilit o stare de asediu permanentă (Trocasse, I. cit, p. 176).
206 Idem, Leit, p. 261.
207 Idem, I. cit, p. 130.
208 Trocasse, I. cit, p. 132.
209 „Este oprit unui medic israelit să vindece pe un Akum, chiar când a fost plătit pentru aceasta... ,
Dar este permis medicului ovrei să experimenteze asupra unui Akum, pentru a vedea dacă un medicament este eficace sau este omorâtor” (Karo, Şulhan-Aruk, Jore Dear, 158).

Şi nici nu mai vorbim de judecătorii ovrei, care transformă dreptatea într-o prostituată, ce-şi vinde favorurile cui îi dă mai mult.
Însă mai e ceva.
Ovreii organizează cartele şi trusturi, speculând mai ales asupra produselor de alimentaţie şi asupra celor necesare traiului (grâu, zahăr, petrol, lemne, cărbuni etc.).
Astfel, „ei acaparează toate grânele disponibile şi, odată în stăpânirea lor, ei reglează cursurile preţurilor, după placul, sau mai bine zis, după interesul lor”.
În acelaşi timp, prin lovituri de Bursă, ei şterpelesc, în mod periodic, micile economii pe care creştinii reuşiseră să le strângă.
O speculă neruşinată îşi întinde gheara peste tot, - chiar şi peste mizeriile, suferinţele şi nenorocirile omenirii.
Însă ovreii nu s-au mulţumit să adune bogăţii colosale, strângând în mâinile lor toate industriile, întreprinderile, comerciale şi financiare.
A trebuit ca şi pământul să le aparţină... pentru ca influenţa potică pe care o dă proprietatea, să devină apanajul lor”.
Într-adevăr, „iudeii sunt deja proprietari a mai mult de jumătate din casele din Viena... Şi dacă vom consulta starea creanţelor ipotecare ce pot cu uşurinţă să ducă la o expropiaţie, le aparţin 70% din clădiri”.
„În ce priveşte proprietatea funciară, până la 1848, era interzis ovreilor să devină cumpărători. De atunci, ei şi-au câştigat cu vârf timpul pierdut. Baronul Rotsehild, posedă, el singur, aproape un sfert din marea proprietate în Boemia (de
210 Trocasse, I. Cit. p. l37.
211 Trocasse, I. cit., p. 137.
212 Idem, I. cit, p. 145.
213 Idem.
214 Idem, I. cit, p. 133.

şapte ori mai mult decât familia imperială), - fără să mai vorbim de ceea cei aparţine în celelalte provincii (Austria de Jos, Moravia, Silezia), precum şi în Ungaria.”215
„Nu prin talent, nici prin ştiinţă, nici prin lucru, nici printr-o activitate productivă, s-au urcat ovreii până în vârful scării sociale, - ci, numai prin intrigă, îndrăzneală, viclenie, îndemânare de a exploata pe aproapele, lăcomie nesăturată şi lipsă de orice scrupule.
Astfel jidovii, - însuşindu-şi fără ruşine fructul muncii concetăţenilor lor, - au ajuns repede să reunească în mâinile lor bogăţia şi influenţa, - adică elementele dominaţiei.
Din nimic, ei au devenit, în 50 de ani, totul, în monarhia Habsburgilor”.216
Acestea sunt efectele Cahalului!
Acum, că am văzut nenorocirile unei ţări mari, care a avut imprudenţa să dea ovreilor drepturile de cetăţenie, să examinăm modul cum ei au procedat în altă ţară mare, adică în Franţa, pentru a putea intra în posesia aceloraşi drepturi.
Aceasta ne va permite să înţelegem manevrele ascunse, de care se servesc la noi, pentru ca să ajungă la un rezultat analog.


FRANŢA

Lăsând sub tăcere acapararea bogăţiilor acestei ţări, care este aproape la fel cu cea din Austro-Ungaria, nu ne vom ocupa decât de modul cum ovreii au ajuns să se introducă în Franţa şi de mijloacele oculte de care s-au servit pentru ca să capete drepturile de cetăţenie.
Aici, - ca pretutindeni, - ei au încercat mult să-i înşele pe francezi asupra intenţiilor lor. Văzând însă că nu le reuşeşte cu minciuna, ei făcură un mare pas care le aduse, o dată cu drepturile dorite, căderea monarhiei şi răsturnarea Bisericii creştine, duşmana lor ereditară.
215 Idem.
216 Trocasse, I. cit, p. 142.

Ei creară Francmasoneria şi, cu ajutorul ei, preparară şi săvârşiră Marea Revoluţie, zisă franceză, - care ar trebui mai bine să se numească marea Revoluţie jidănească.
Mai târziu, pentru a obţine drepturile de cetăţeni într-o simplă colonie franceză, Algeria, ei profitară de nenorocirile ce rezultaseră pentru ţară dintr-un dezastru naţional, adică din războiul din 1870.
„În secolul al XII-lea, „ovreii din Franţa ajunseră la cifra de 800.000, pe care nu o ating încă azi. Ei erau tot aşa de bogaţi ca şi acum şi stăpâneau jumătate din Paris”.217
Storcâd poporul, sărăcindu-l şi ruinându-l prin camătă, - încercând prin Cahal să vatăme corporaţiile meseriaşilor şi ale negustorilor, atât de trainic stabilite în timpul Evului Mediu, - căutând să dărâme Biserica, atât de puternică la acea epocă, prin nenumărate erezii, pe care le scorneau neîncetat, - ba, ce e mai mult, îngrozind lumea prin crime rituale, atât de dese pe vremea aceea, - ovreii au fost, în mai multe rânduri, goniţi din Franţa.
Însă, intrând din nou prin fraudă, îndată ce furtuna încetă şi reîncepând aceleaşi isprăvi ca şi mai înainte, fură definitiv expulzaţi din Franţa, de Charles al Vl-lea, în 1394.
De atunci, ei se ascunseră.
Sub Ludovic al XIV-lea, nu se găseau la Paris decât trei sau patru familii israelite218. În plus, ei erau toleraţi la Metz, unde Henric al IV-lea luase sub protecţia sa 24 familii care se coborau din cele dintâi 8 menaje, stabilite în acest oraş sub predecesorul sau.
Cucerirea Alsaciei a adus Franţei un număr considerabil de iudei, - şi înaintea marii Revoluţii din 1789, se aflau în număr de vreo 20.000 în această provincie.
217 E. Drumont, La France juive, I, p. 143.
218 E. Drumont, I. cit, I, p. 213.
219 Idem, I. cit, I, p. 247.

În acelaşi timp, câţiva ovrei reuşiră să se stabilească la Paris, - însă în condiţii foarte nesigure şi asemănătoare cu înscrierea în condicuţe, ce se aplică la o anumită categorie de femei220. Astfel, în 1778, mureau la Paris, de la 12 la 15 iudei pe an; ceea ce reprezintă o populaţie de vreo 400 de indivizi221.
Însă, chiar din 1767, jidovii încercară să se strecoare în Franţa, profitând de faptul că străinii, - cu ajutorul brevetelor acordate de rege, - puteau să intre în breslele de meserii şi de comerţ.
„Petiţia negustorilor şi a vânzătorilor din Paris, în contra admiterii ovreilor” cuprinde, între altele, pasajele următoare:
„Se pot asemăna jidanii cu nişte viespi care se introduc în stupi ca să omoare albinele, să le deschidă pântecele şi să le ia mierea ce se găseşte în ele...
Ei cred că orice autoritate este o uzurpaţie asupra lor, - nu au decât o dorinţă, aceea de a ajunge la o împărăţie universală - şi privesc toate bunurile ca şi când le-ar aparţine.
Ovreii nu pot să se laude că au adus lumii vreun folos, în diferitele ţări, unde au fost toleraţi... Ei profită de descoperirile altora, pentru ca să le altereze producerile, practică tot felul de cămătării, cumpără de la oricine, chiar de la un asasin sau de la un servitor, introduc mărfuri interzise sau defectuoase, oferă risipitorilor sau nenorociţilor datornici, resurse care le grăbesc ruina, practică scomturile, micile schimburi, agiotagele, împrumuturile pe amanete, traficurile şi negoţurile cu lucruri vechi...
Dacă se îngăduie unui singur jidov, o singură casă de comerţ, într-un oraş, se permite comerţul la toată naţia şi se opun, fiecărui negustor, forţele unui popor întreg222.
Cu mult mai înainte de Revoluţie, pe la începutul secolului al XVIII-lea, ovreii reuşiră să introducă în Anglia, Francmasoneria, societate secretă pe care au imaginat-o şi au construit-o după modelul Cahalului lor.
220 Idem, I. cit. I, p. 220.
221 Idem, I. cit, I, p. 259.
222 Idem, I. cit, p. 236.

Englezii au făcut apoi să treacă în Franţa această funestă asociaţie.
Aici, Masoneria, dându-se, în mod mincinos, drept o instituţie filantropică, înşelă într-un chip nedemn nobilimea, burghezimea şi, cu toate avertismentele Papilor, o mare parte din cler. Mulţi proşti căzură în perfida cursă ce li se întinsese şi intrară cu grămada în adunarea suspectă.
Abuzând de încrederea acestor naivi şi acoperindu-le ochii cu un văl des, care îi împiedica să vadă, Francmasoneria putu să lucreze în tihnă, ca să dărâme, puţin câte puţin, organizaţia socială.
Ea amăgi, de altfel, pe toată lumea, - pe unii mai mult decât pe alţii, - şi mai ales pe revoluţionari, care îşi închipuiră că maşina împingea pentru ei, fără să bănuiască măcar, că ea lucra, pur şi simplu, pentru Israel.
Însă, vom expune mai departe originea Francmasoneriei şi rolul ei în timpul marii Revoluţii.
De altfel, într-o publicaţie anterioară223, am arătat pe larg, după TAINE, înspăimântătoarea dezlănţuire a patimilor de proprietate şi de dominaţie, care a avut loc în timpul acestei groaznice furtuni sociale.
Aici, nu vom insista decât numai asupra câtorva peripeţii jidoveşti, care s-au desfăşurat, începând de la acest tragic eveniment şi până în zilele noastre.
Când Constituanta se reuni, ovreii din Paris solicitară emanciparea tuturor israeliţilor din Franţa.
Dezbaterea, începută la 21 septembrie 1789, se continuă câteva zile, însă Adunarea, foarte încurcată, amână soluţia.
La 30 aprilie 1791 şi la 27 septembrie 1791, deputaţii, câştigaţi de jidani, reveniră la asalt, - dar, fără nici un succes,... aşa era de mare scârba ce inspira această lepră.
223 Paulescu, Instincte sociale, Conflicte şi Patimi, etc, p. 159 (C. Sfetea, edit. 1910).

Tocmai în octombrie 1793, - adică după 4 ani, de luptă neîncetata, - Israel triumfă.
Să notăm, că aceasta s-a întâmplat în plină Teroare.
Prima grijă, - pentru ca să se arate demni de emancipare, - fu să se repeadă asupra diamantelor Coroanei, în furtul cărora jucară un rol de căpetenie. Toţi ovreii din Paris au fost implicaţi în această afacere. Dar, numai câţiva iudei subalterni, care s-au lăsat să fie prinşi, au fost judecaţi şi în urmă executaţi.
Ovreii fură, de asemenea, aceia care organizară jefuirea bisericilor şi distrugerea capodoperelor, inspirate de credinţa geniului pictorilor din Evul Mediu... Adesea ei cumpărară biserici întregi, cu un pumn de bancnote şi le dărâmară - sau, când liniştea fu restabilită, le închiriară, foarte scump, credincioşilor.
Mobilierele emigraţilor erau o altă ocazie de operaţii fructuoase. Membrii Convenţei se înţelegeau, cu ovreii, pentru ca să-şi însuşească averile acestor proscrişi.
Cea mai mare parte din furturile şi jafurile de care vorbeşte TAINE, avură, - dacă nu ca autori direcţi, - cel puţin ca instigatori şi ca tăinuitori de obiecte dosite, pe aceşti blestemaţi fii ai lui Israel.
Atunci, au început să ia naştere averile enorme ale multor jidani din Franţa.
Câţiva ani mai târziu, în 1806, PORTAIIS, jurisconsul celebru, colaboratorul lui NAPOLEON, - într-un memoriu pe care-l prezentă împăratului, -scrise cele ce urmează:
„Constituanta crezuse că, pentru a face pe ovrei buni cetăţeni, era de ajuns să-i facă să participe... la toate drepturile de care se bucură cetăţenii francezi. Dar, din nenorocire, experienţa a probat că... nu avusese prevedere.
224 Drumont, I. cit, 1. p. 286-290.
225 Drumont, I. cit, I, p. 300-303.
226 Astfel un jidan a cumpărat şi a dărâmat, în 1797, biserica St Jaques dele Boucherie, din care un singur turn a rezistat distrugătorilor. Acum el ornează un scuar situat aproape de piaţa Chatelet (Drumont, I. cit, I, p. 150).
227 Drumont, I. cit, I, p. 304-305.

Greşeala provine din faptul că revoluţionarii nu au vrut să vadă decât o chestiune de toleranţă religioasă, în problema ce aveau de rezolvat în ceea ce priveşte starea civilă a israeliţilor din Franţa.
Jidovii nu sunt numai o sectă, ci un popor. Acest popor avea altădată un teritoriu şi un guvern. El a fost împrăştiat, fără să fi fost distrus; şi acum rătăceşte pe tot globul, pentru ca să caute un refugiu, iar nu o ţară; el există la toate naţiile, fără să se confunde, cu ele; pretutindeni el se crede că trăieşte pe pământ străin...
Astfel ovreii formează, peste tot, o naţie în naţie; ei nu sunt nici francezi, nici nemţi, nici englezi, nici prusieni, - ci pur şi simplu ovrei...”.
Şi NAPOLEON I, într-o discuţie în Consiliul de Stat, adăugă:
„Nu se plânge lumea de protestanţi şi de catolici, cum se plânge de jidani. Răul pe care ei îl fac, nu vine de la indivizi, ci chiar de la constituţia acestui popor. Sunt nişte lăcuste şi nişte omizi, care pustiesc Franţa”.
Treizeci de ani mai târziu, într-o carte remarcabilă, - Les Juifs rois de l'epoque, - TOUSSENEL scrie:
„Ovreii au lovit toate statele cu o nouă ipotecă, pe care aceste state nu o vor plăti niciodată cu veniturile lor.
Europa este înfeudată dominaţiei lui Israel; această dominaţie universală, - pe care aţâţi cuceritori au visat-o, - Iudeii o au în mâinile lor... Israel a impus tribut tuturor statelor, produsul cel mai clar, al muncii tuturor cetăţenilor, trece în punga jidanilor, sub numele de dobândă a datoriei naţionale”.
228 Idem, I. cit, I,p. 317-318.
229 Drumont, I. cit, l, p. 331.
230 Idem, I. cit, I,p. 350
Michelet, vorbind şi dânsul de ovrei, se exprimă astfel: Jidanii,... murdara şi prolifica naţie,... au rezolvat problema

De atunci, ovreii au înaintat mult. Ei organizară maşina de exploatare a popoarelor, din care au ieşit trusturi formidabile, - lovituri de bursă dezastruoase, krac-uri şi panamale ce ruinează o ţară întreagă, războaie (ca acela din Tonkin, etc.)231 etc. etc.
Astăzi, sub republica francmasonă, jidanii au ajuns să fie stăpâni absoluţi pe Franţa.


ALGERIA

Să vedem acum, în ce condiţii, ovreii au căpătat drepturile de cetăţenie în Algeria.
În 1870, în timpul războiului ce a doborât Franţa, - al cărei pământ era invadat de duşmani, - jidanul CREMIEUX, care împreună cu jidanul GAMBETTA erau membri ai guvernului Apărării naţionale, dădu decretul de naturalizare, în masă, a ovreilor din Algeria.
Profitând de un astfel de moment pentru a da un astfel de decret, CREMIEUX şi cumătrul său GAMBETTA au trădat Franţa, pentru ca să servească interesele neamului lor.
Şi pentru ce o asemenea favoare?... atunci când decretul din 1848, referitor la naturalizarea străinilor, deschidea iudeilor o poartă destul de largă.
Cu atât mai mult că în 1870 această măsură avea şi un caracter odios: arabii, care-şi făcuseră datoria în mod eroic în timpul războiului, erau lipsiţi de dreptul de a vota, - ce era dăruit cu toptanul şlehtei jidoveşti.
De altfel, ura împotriva acestui neam netrebnic, era aşa de intensă, încât pentru ai înflăcăra pe turcoşi împotriva austriecilor, în timpul războiului din Italia, era de ajuns să li se spună că aveau în faţa lor nişte jidani.
de a volatiliza bogăţia... Acum ei sunt stăpânii omenirii! Din palme şi din ghionţi, au ajuns pe tronul lumii!” (Michelet, Discours citat de Hallez în Les Juifs en France, 1854, p. 37. - Vezi şi Chabauty, I. cit, p. 164).
231 Drumont, I. cit, II, p. 12
232 Idem.
233 Drumont, I. cit, n, p. 34.
234 Drumont, I. cit, p.22.

Acest decret de naturalizare excită, în Algeria, o indignare unanimă. El avu, ca efect imediat, o răscoală îngrozitoare a populaţiei arabă şi cabilă.
Când un ofiţer francez se prezenta la Sidi Mahomed Ben Ahmed el Mokrani, - mare senior arab, - şi îi înmână decretul lui CREMIEUX, Aga scuipă pe el, - şi trimise înapoi generalului AUGERAUD crucea de ofiţer a legiunii de onoare, pentru ca să arate tot dezgustul şi adâncul său dispreţ, francezilor, care s-au înjosit până la a se pune în rând cu jidovii.
MOKRANI căzu ca un erou şi revolta fu înecată în sânge, de armata franceză, - redusă la trista necesitate de a se pune în serviciul acelora ce trăiau numai din camătă şi din furtişaguri.
Nu ne vom mai opri asupra celorlalte ţări din Europa, care, din acest punct de vedere, nu stau mai bine ca Austria şi ca Franţa.
Nu vom spune deci, nimic despre Italia, care are jidani ca prim-miniştri (Luzzati), ca miniştri de război (Ottolenghi), ca primari ai Romei (Nathan); nici de Anglia, unde, în momentul de faţă, trei miniştri, tăiaţi împrejur, se îndeletnicesc cu un gheşeft monstru236, ce a dat naştere unui scandal colosal, a cărui faimă a făcut ocolul pământului; nici de Germania, unde ovreii sunt, de asemenea, foarte puternici şi unde HERMAN KUHN scria, în 1881:
„Poziţia iudeilor în Germania este foarte avantajoasă... Fiecare comunitate jidovească se administrează ea însăşi, îşi ridică impozitele, îşi dirijează şcolile, fără intervenţia autorităţilor civile. Israeliţii formează, într-adevăr, un Stat în Stat”.
235 Idem, I. cit, II, p. 24.
236 Sub titlul de „Neplăcuta păţanie a trei miniştri ovrei din Anglia”, Universul din 1 aprilie 1913, publică, sub semnătura binecunoscută a lui I. G. D., o notiţă plină de interes: în guvernul englez se găsesc acum trei ovrei: Sr Rufus Isaar, ministru de justiţie, Dl Hetbert Samud, ministrul poştelor şi Dl Montagu, subsecretar de Stat la depar-tamentul Indiilor.
Or, astăzi, câteşitrei sunt traduşi înaintea unei comisii parlamentare, sub inculpapa că au avut un amestec... ciudat, în oarecare afaceri, ce privesc „finanţele publice”. Şi jurnalistul continua: „Din timpuri imemorabile, Anglia fusese prezervată de spectacolul unor miniştri târâţi pe banca acuzaţiei. A trebuit să se găsească în guvern trei miniştri jidani, pentru ca această glorioasă tradiţie să înceteze”.

Dar, să vorbim puţin de o ţară mare, în care ovreii - ca cei de la noi - nu se bucură de drepturile de cetăţenie... adică de Rusia.
Aceasta ne va permite să ne dăm seama de uneltirile sau de tertipurile pe care jidanii din România le întrebuinţează pentru ca să-şi atingă scopul dorit.
Să vedem, prin urmare, ce s-a petrecut în Rusia, în timpul războiului cu Japonia.


RUSIA

În Rusia, - unde ei se numără cu milioanele, - ovreii sunt lipsiţi de drepturile civile şi politice, măsură excelentă pentru poporul rus, însă deplorabilă pentru vecinii lui, - în particular pentru noi, - unde vine să se reverse prisosul acestui furnicar.
Jidănimea rusească se agită cu furie şi, prin Nihilişti238 (sectă de anarhişti), - tulbură liniştea Statului şi pune într-un pericol continuu viaţa Ţarului şi a principalilor săi colaboratori.
Mai mult, prin presa europeană, Cahalele calomniază Rusia şi o discreditează în ochii lumii străine, care îşi închipuie uşor că o monarhie absolută este un îngrozitor flagel, pe când ruşii se găsesc foarte bine sub un asemenea regim.
Văzând ca nu ajung la nimic, nici prin teroare, nici prin minciună, ovreii - profitând de momentul când Rusia era încurcată într-un război nenorocit, încercară să escaladeze bariera.
Într-un ceas aşa de dezastruos pentru patria comună, jidănimea n-a văzut decât un singur lucru: interesul ei.
237 Copin-AIbanceffi, Le drame maçonique, I, Pouvoir occulte, p. 369.
238 Nihiliştii, afară de ovrei, se recrutează mai ales dintre tinerii semikulţi şi neexperimentaţi, pe care Iuda îi orbeşte cu uşurinţă, oglindind înaintea ochilor lor, vorbele umflate de Progres, de Libertate, de Egalitate, de Frăţie şi alte gogoşi francmasonice.
239 Să amintim moartea tragică a lui Alexandru II care a fost ucis de o bombă, aruncată de un nihilist. De asemenea, Stolipin, prim-ministrul imperiului, a fost asasinat de un jidan numit Bagrow, în septembrie 1911,

Poporul rus, - ne spuneau telegramele agenţilor, care mai toate sunt în mâinile ovreilor, - reclamă o constituţie şi o garanţie; pentru acest lucru se răscoală.
Însă, în realitate, poporul rus nu ştia câtuşi de puţin ce e o constituţie şi ce sunt garanţiile.
Când, în loc să citeşti în ziare depeşele agenţiilor jidoveşti, citeai scrisorile particularilor care vedeau cu ochii evenimentele, constatai că poporul rus mergea fără să ştie pentru ce, - ici pentru o cauză, colo pentru alta, - sau mai bine zis se năpustea ca o bestie turbată, mereu excitat împins în stradă de către jidani, care minţeau cu neruşinare şi îl făceau să creadă că, punându-se în grevă, arzând şi asasi-nând, apără cauza Ţarului şi a Rusiei”.
Şi, într-adevăr, s-au văzut „instigatori, care răsculau poporul, în numele Ţarului, - pentru al elibera”.
Francmasonii Constituantei şi ovreii revoluţionari din Rusia, lucrară exact în acelaşi sens.
În cursul unei revoluţii sângeroase, avu loc intrarea jidovilor în naţia franceză; tot astfel, în mijlocul masacrelor, ei încercară să se încorporeze în naţia rusă. Şi, pentru a ajunge aici, ei au dezlănţuit războiul civil când patria, în care voiau să intre, era zdrobită din afară.242
Aceeaşi soartă ne ameninţă şi pe noi, românii, din partea jidovimei.


ROMÂNIA

Acum, cunoscând modul cum jidovii au lucrat în mai multe ţări străine, ne va fi uşor să înţelegem ce se petrece în propria noastră ţară.
În România, ovreii n-au putut să-şi satisfacă decât numai patima de proprietate şi datorită ei, au ajuns în câţiva ani să pună mâna pe mai toate bogăţiile ţării.
240 C. Albancelli, I. cit, p. 358.
241 Idem, I. cit, p. 352.
242 Idem, I. cit, p. 357.

Dar, ca să ne subjuge cu totul, le mai trebuie să posede şi drepturile de cetăţenie. Pentru a atinge şi acest sfârşit, ei se agită nebuneşte, împinşi fiind de patima de dominaţie.
Aceşti străini, veniţi de ieri, pretind astăzi că sunt stabiliţi în România de când lumea şi pământul, - cu mult mai înainte de formarea acestei ţări,... de la luarea Ierusalimului de către Titus (CREMIEUX)... sau din timpurile lui Decebal (B. LAZARE)243, - şi că, prin urmare, ei trebuie să aibă prerogativele de cetate, ce le sunt contestate pe nedrept.
Pentru ca să probăm că această afirmaţie nu este decât o neruşinată minciună, vom aduce aici cifre exacte, scoase din statisticile oficiale.
La începutul secolului al XVIII-lea, nu se afla în Moldova decât un număr foarte mic de ovrei. Astfel, la Iaşi, ei erau atât de rari, încât contribuţia lor totală se ridica abia la 155 lei, pe trimestru.
Numărul lor însă a crescut progresiv, după împărţirea Poloniei (1772).
În 1803, - când s-a făcut cel dintâi recensământ în Moldova, - s-au găsit, în toată ţara, 12.000 de ovrei;
În 1820, - 19.000;
În 1827, - 24.000;
În 1831, - 37.000;
În 1838, - 80.000;
În 1859, - 120.000;
În 1899, - 200.000 de iudei244.
Comparând între ei anii 1803 şi 1899, constatăm că înmulţirea jidanilor, în Moldova, în această perioadă de 96 ani, a atins cifra colosală de 1.533 la 100.
În Muntenia, numărul ovreilor a fost întotdeauna cu mult mai mic ca în Moldova. Astfel, în Bucureşti, în 1820, nu s-au găsit decât 127 şefi de familii israeliţi.
243 „Legenda (?) povesteşte că ovreii veniră în Dacia în timpurile mithice ale lui Decebal, sub Domiţian” (Bernard Lazare, Les Juifs de Roumanie, p. 17).
244 Cifrele care se referă la o epocă anterioară lui 1859, provin din Arhivele Statului. Cele ce privesc anii 1859 şi 1899, sunt luate din publicaţiile Serviciului statistic. 101

În 1831, - se socotesc în toată ţara, 3.330 ovrei;
În 1838, - 6.000;
În 1860,- 9.000;
În 1899, - 70.000 de jidovi, în urma emigrării lor necontenite din Moldova.
Cifrele acestor statistici245 arată că, în imensa lor majoritate, ovreii, care se află actualmente în România, s-au introdus aici în mod fraudulos în cursul secolului trecut, - venind din Galiţia şi din Polonia rusească, ce constituie un fel de cloacă nesecabilă ce debordează cu îmbelşugare această pestilentă.
Prin urmare, aceşti străini, - care n-au luat parte nici la suferinţele grozave îndurate altădată de poporul român, nici la luptele sângeroase, pe viaţă sau pe moarte, susţinute de el împotriva numeroşilor barbari (turci, tătari, unguri, etc.) ce voiau să-l cotropească, - n-au nici un motiv istoric plauzibil ca să poată pretinde drepturile de cetăţenie, în România.
Iată ce zice în aceasta privinţă, un savant istoric, ERNEST DESJARDINS, membru al Institutului, care a venit în România, în 1867, să studieze chestiunea israelită:
„Majoritatea familiilor evreieşti care locuiesc în România, este prin naştere, - ca şi prin voinţă şi prin moravuri, prin spirit şi prin limbă, - străini de ţară.
Ea a venit aici prin emigraţie, din Austria şi din Rusia. Această invazie a început de ani de zile; dar a devenit foarte activă mai ales în timpul domniei lui Mihail Sturdza (1834-1848)...
Astfel, înmulţirea ovreilor străini luă proporţii înspăimântătoare, - pentru concurenţa de aici înainte neputincioasă şi chiar pentru viaţa materială a adevăraţilor români...
Dar, existau în Moldova regulamente pentru apărarea
245 Cifrele acestor statistici sunt împrumutate din cartea lui Verax La Roumanie et Ies Jutfs, 1904, p. 2-4 (ediţie prescurtată).

fruntariilor împotriva valurilor năvălitoare ale vagabonzilor străini. Numai că, severitatea acestor regulamente, se topi la vederea câtorva gologani, - iar guvernele, făcându-se complicii acestor abateri, dădură pământul naţional pradă cerşetorilor corupători”246.
Dacă examinăm acum statisticile care dau mişcarea totală a populaţiei în oraşele Moldovei, de la 1870 la 1893, vedem că românii prezintă un deficit de 30.000 morţi, asupra naşterilor, pe câtă vreme jidovii (al căror număr este aproape pe jumătate ca acel al creştinilor) au un excedent de 40.000 naşteri, asupra morţilor247.
Naşteri Morţi Diferenţa
Români 140.000 170.000 - 30.000
Ovrei 120.000 80.000 +40.000
Adică, în 22 de ani, o diferenţa de 70.000 de suflete în profitul lui Israel.
De asemenea, în oraşul Iaşi, - fosta capitală a Moldovei, mişcarea populaţiei, de la 1869 la 1875248, se prezintă cu un tablou şi mai înfricoşător.
Naşteri Morţi Diferenţa
Români 7.500 13.000 -5.500
Ovrei 13.000 9.500 +3.500
Şi, numai în anul 1909, românii au pierdut aici 986 indivizi (1.432 naşteri, 2.418 morţi), pe când jidanii au câştigat 120 (894 naşteri, 774 morţi).
D-l A. C. CUZA, profesor de economie politică la Universitatea din Iaşi, calculând asupra datelor statisticilor oficiale, pentru acelaşi oraş, mişcarea populaţiei de la 1866 la 1909, constată:
- pentru români, un deficit de 14.443 de suflete;
- pentru ovrei un excedent de 17.784 de suflete.
246 E. Desjardins, Les Juifs en Moldavie, Paris, 1867 Vezi Verax, I. cit, p. 20.
247 Colescu, Mişcarea populaţiei României, pentru 1901 şi 1902; vezi Verax, I. cit, p. 54.
248 Dr. Agapi, Studii demografice asupra populaţiei oraşului Iaşi. (Verax, I. cit, p. 55).


Cu alte cuvinte, în 43 de ani, s-a produs o diferenţă de peste 30.000 de indivizi în favoarea lui Israel, asupra unei populaţii totale de 77.759 locuitori.
Cu modul acesta, ovreii au ajuns în Iaşi la cifra de 39.488 suflete, - adică la 50,8%.
O asemenea proporţie se întâlneşte în mai toate oraşele Moldovei; astfel la Dorohoi ea este de 53,6%, - la Botoşani, de 51,8%, - la Fălticeni, de 57% - şi aşa mai departe249.
În 1912, s-a făcut un nou recensământ al populaţiei, ale cărui prime rezultate au fost raportate de profesorul CUZA250.

Un ziar politic, publicând aceste date, le rezumă astfel:
„Cifrele recensământului, - pentru moment provizorii, - ne duc la constatări de o excepţională gravitate. Fenomene, - care se petreceau în umbră, neobservate de nimeni, uneori numai bănuite, - apar astăzi în plină lumină...
Într-adevăr, datele referitoare la numărul locuitorilor Moldovei arată că populaţia rurală a crescut, în 13 ani, numai cu 18,8% - pe când a Munteniei s-a înmulţit cu 1%. iar a Dobrogei cu 45,7%.

În acelaşi timp, populaţia urbană a Moldovei a crescut numai cu 5,3% - pe când a Munteniei s-a înmulţit cu 23%, iar a Dobrogei, cu 41,5%.
O asemenea disproporţie, care e enormă, trebuie să aibă cauze profunde, a căror cunoştinţă se impune fără întârziere.

Dar, răul pare şi mai mare, când cercetezi mişcarea fiecărui oraş luat în parte, într-adevăr, se vede atunci că, în 8 din 21 oraşe moldoveneşti, populaţia sa diminuat în mod absolut. Astfel, de exemplu, Iaşii, vechea capitală a ţării, care în 1909 avea 77.759 locuitori, nu mai are astăzi decât 75.882. De asemenea, populaţia Fălticenilor s-a micşorat cu 10,8%, a Mihăilenilor cu 13%, etc. Putem deci să afirmăm că oraşele Moldovei se depopulează şi că această depopulare este cu atât mai intensă, cu cât oraşele sunt situate mai spre nord”.
249 A C. Cuza, „Neamul Românesc”, 1908, 1909, 1910
250 C. Cuza, Unirea, 18 februarie 1913.


Prin urmare, în Moldova, ovreii se înmulţesc în mod prodigios pe când românii se împuţinează din ce în ce, - şi această constatare a smuls profesorului CUZA strigatul de alarmă sau mai bine zis de disperare: pierim - strigăt care s-a răsfrânt, cu o dureroasa nelinişte, în inimile tuturor românilor.

Dar care este cauza istovirii unei populaţii, până atunci foarte prolifică, în faţa năvălirii unor paraziţi?

CUZA, care a studiat bine acest fenomen patologic, a ajuns la condusa că jidanii, acaparând toate mijloacele de subzistenţă, au lipsit pe români de aceste mijloace de trai şi, în consecinţă, aceştia au început să dispară.


Sursa: Prof. Valentina Lupu


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu