duminică, 19 martie 2023

Valentina Teclici - Ode to My Girlfriends = Cântare prietenelor mele

 Ode to My Girlfriends

 

 

~*~

 

My girlfriends, amazing women,

those whose life’s light has been switched off

those whose light still shines on Earth.

Different from me and yet just like me

- shadows and lights, bridges of thoughts

mirrors of conscience, dialogue of colour –

the same essence.

 

Our shoulders supported each of us

when life’s whip

bent the spine of our hopes

and disappointment made its nest in our souls.

Our arms have protected us

while falling into the black hole of depression.

They lift us to the light, like Phoenix’s wings.

We flew together, flights of dreams,

toward new horizons and giddy heights.

 

My girlfriends, amazing women,

those whose life’s light has been switched off

those whose light still shines on Earth,

Lotus flowers, wildflowers, edelweiss,

united by the motherhood spirit, and

profound, unconditional love,

I sing you a song

for crewing together on our destiny ship

on the quiet and stormy seas

of our blessed lives.

 

I sing for you a song without melody,

without words.

Only you can hear

the deep silence of positive energy

that weaves us intricately

into a magic heart-shaped carpet of love.

 

 

***

Cântare prietenelor mele

 

Prietenele mele, femei uimitoare,

cele care v-aþi stins, cele ce încã luminaþi,

diferite de mine ºi asemenea mie

- umbre ºi lumini, poduri de gânduri,

oglinzi ale cugetului,

dialog al culorilor – aceeaºi esenþã.

 

Umerii noºtri ne-au sprijinit pe rând

când biciul vieþii

a încovoiat spatele speranþelor

ºi dezamãgirea ºi-a fãcut cuib.

Braþele noastre ne-au protejat pe rând

în cãderea neagrã în vãgãuna depresiei.

Ne-au tras la luminã, aripi renãscute din cenuºã.

Am zburat împreunã, stol de vise

spre noi orizonturi ºi culmi

 

Prietenele mele, femei uimitoare,

cele care v-aþi stins, cele ce încã luminaþi,

dãruite de Domnul

în cãlãtoria spre necunoscut

ca litere din alfabet, paragrafe,

capitole ale cãrþilor scrise-mpreunã,

pietre de temelie.

Flori de lotus, flori de câmp, flori de colþ,

unite prin spiritul matern,

dragostea necondiþionatã,

iubirea de aici, iubirea de departe.

 

Prietenele mele, femei uimitoare,

cele care v-aþi stins, cele ce încã luminaþi,

vã cânt pentru tot ce-am visat

ºi construit împreunã.

Pentru comorile ce le-am descoperit

în ungherele timpului

când dereticam prin amintiri.

Pentru cã ne-am vâslit împreunã corãbiile

pe marea liniºtitã ori învolburatã

a vieþilor noastre binecuvântate.

 

Vã cânt un cântec fãrã melodie,

fãrã cuvinte.

Doar voi puteþi auzi

liniºtea adâncã a energiilor pozitive

ce ne þese la infinit

covor fermecat

în formã de inimã.

 

 

~*~

Valentina Teclici,

Napier, New ZeelandNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu