miercuri, 14 iulie 2021

Mihai Vinereanu - Originea limbii române INTRODUCERE (Prima parte) argument

 Originea limbii române

INTRODUCERE

Prima parte

 

Originea limbii române şi adevărata ei structură nu au fost înţelese până acum decât, în cel mai bun caz, parţial. Motivele sânt, desigur, multiple şi nu le putem analiza în detaliu aici. În primul rând este vorba de ipoteza falsă că limba română ar fi de origine latină în baza unor asemănări certe cu limba latină și cu limbile romanice. Pornind de la această ipoteză, toată cercetarea privind originea limbii române și stabilirea etimologiei a mii de cuvinte românșeti a urmat o cale greșită. Limba română poate fi înțeleasă numai și numai dacă este studiată din perspectivă indo-europeană, întrucât poporul traco-dac nu s-a romanizat, iar limba pe care aceștia o vorbeau nu a dispărut, fiind de fapt limba din care provine limba română. Limba traco-dacă a fost şi a rămas puţin cunoscută, în mod nemijlocit, iar abordarea ei mereu subminată de prejudecăţi.

 

În ceea ce privește apartenența limbii române, de cele mai multe ori datele au fost interpretate tezist în funcţie de conjunctura socio-politică sau pur şi simplu abordate superficial. Evident, de-a lungul celor aproximativ 200 de ani care au trecut de când a apărut lingvistica indo-europeană au existat personalităţi preocupate de aspectele mai obscure ale limbii române, dacă ar fi să menţionăm chiar şi numai câteva nume ca Bogdan Petriceicu Hasdeu în secolul XIX, iar din sec. XX, amintim pe Ion I. Russu, Grigore Brâncuş, George Mihăilă. Alţii în schimb, şi aceştia reprezintă marea majoritate, au ignorat segmentul traco-dac, punând accentul pe comparația  cu  latina, limbăcu care româna nu are în comun decât un mic segment din lexicul său. Cu toate acestea, menționăm că majoritatea limbilor indo-europene se confruntă cu aceeași lipsă a documentelor vechi în aceste limbi.

În plus, în cazul limbii române, adevărata problemă a înțelegeriii limbii române nu este lipsa documentelor, ci obstinația de a rămâne cantonați într-o ipoteză falsă, veche de secole, aceea a originii latine a limbii române.

 Cihac, autorul primului dicționar etimologic al limbii române, arată că româna ar avea 20% elemente latine, 40% elemente slave, 20% turceşti şi încă 20% de alte origini. Prin urmare, 80% din lexicul limbii române ar fi constituit numai din împrumuturi. În consecință, sântem puși în fața unei situaţii pe cât de bizară, pe atât de neadevărată, fapt care necesită o analiză detaliată și fără prejudecăți a limbii române. La Cihac, care şi-a publicat dicţionarul în două volume între 1870-1879, nu există niciun cuvânt de origine dacică, deși limba română are mai multe mii de cuvinte de origine traco-dacă.

Din păcate, lucrurile nu s-au schimbat prea mult nici până azi, întrucât dicţionarul etimologic al lui Cioranescu, al doilea dicţionar etimologic complet care cuprinde şi elementele aşa-zis nelatine, (publicat în anii ’50 ai secolului trecut în limba spaniolă, tradus şi publicat în limba română în 2002), de asemenea, nu recunoaşte niciun cuvânt ca fiind de origine traco-dacă, deoarece, în ceea ce priveşte elementele așa-zis nelatine, Cioranescu îl urmează îndeaproape pe Cihac. Amintim că cei doi autori atribuie un număr relativ mic de cuvinte influenţei albaneze, şi niciunul fondului traco-dac, cu toate că mai mulți lingvişti de azi, români și nu numai, le consideră cuvinte traco-dace.

 În sfârșit, Dicționarul Academiei reușește să identifice vreo 10 sau 11 cuvinte de origine dacă, în timp ce mai multe mii de cuvinte rămân cu origine necunoscută sau cu origine greșit atribuită, iar după alți autori, româna n-ar avea mai mult de 180-200 de origine traco-dacă. Domniile lor cred că aşa-zisa moştenire latină, precum şi influenţa slavă au fost bine determinate de cercetările de până acum. Prin tradiţie, comparaţia s-a făcut, în mare măsură, doar cu lexicul latin şi, respectiv, cel slav. Această stare de lucruri, cu totul anormală, ne-a determinat să elaborăm acest dicţionar etimologic al limbii române, mai ales după ce ne-a devenit familiară structura generală a dicţionarelor etimologice ale limbii române.

 Și dacă asta n-ar fi fost suficient pentru umilirea limbii române, este necesar a fi știut că aceste  câteva dintre cele mai importante dicționare etimologice ale limbii române (Cihac, Puşcariu, Tiktin, Cioranescu) n-au fost publicate în limba română ci, în limbi de circulaţie atunci, precum franceza, germana şi, respectiv, spaniola. Astfel, aceste dicţionare etimologice prin conținutul și limba de editare, dau impresia cercetătorului străin că limba română este o mixtură bizară care, deşi ar avea la bază o oarecare componentă romanică, tot o mixtură rămâne. De aceea, în concepţia acestora, limba română nu prezintă vreun interes ştiinţific deosebit. După mulţi, poporul român, departe de a fi de origine italică, și-ar avea originea într-un nucleu provenit dintr-o populaţie romanizată cândva, peste care au venit alte populaţii de cele mai diverse origini.

După cum se poate vedea, este foarte grav că ne confruntăm cu o percepţie total eronată privind originea limbii şi a poporului român, dar mai grav este că nu se face mai nimic pentru a o schimba, deoarece „ștințificii” noștri habar nu au pe ce lume trăiesc sau poate nu vor să schimbe nimic din percepția actuală despre limba română. În realitate, atât studiile de genetică, precum și rezultatele cercetărilor publicate aici și în alte lucrări semnate de același autor, dovedesc că atât din punct de vedere genetic, dar și lingvistic, marele popor traco-dac nu a dispărut.

 

Dicţionarul de faţă cuprinde aproape 5700 de cuvinte-titlu provenite din fondul mai vechi sau tradițional, cu alte cuvinte nu am analizat neologismele intrate în limbă în epoca modernă, adică începând cu secolul al XIX-lea încoace. După cum am menționat deja, elementele comune cu latina nu depăşesc 8%, cele slave reprezintă 4,7%, cele turceşti 4,5%, greceşti 3%, maghiare 0,6% şi germane 1%. Am putut identifica, de asemenea, un număr de 10-12 cuvinte vechi germanice provenite din gotă sau, mai precis, din dialectul gepid, ceea ce atestă convieţuirea geto-dacilor cu gepizii, în Transilvania. Aceste cuvinte reprezintă un procent de aproximativ 0,2%. Se ştie că, spre deosebire de ostrogoţi şi vizigoţi, gepizii nu au emigrat, fiind asimilaţi de strămoşii noştri. Un număr de cca 95 de cuvinte au rămas cu origine incertă, deşi, în general, sânt altele decât cele considerate ca atare de dicţionarele etimologice anterioare, reprezentând mai puțin de 2% din lexic. În sfârşit, cca 280 de cuvinte sânt de origine onomatopeică sau imitativă şi reprezintă un procent de  4,8%.

Făcând calculul, constatăm că un procent de peste 71% reprezintă fondul pre-latin sau traco-dac al limbii române care se ridică la 4050 de cuvinte. Dacă la acest procent adăugăm și cele 4,8% de cuvinte de natură onomatopeică, ajungem la un procent de 76% de elemente lexicale autohtone. Un număr de 97 de cuvinte au rămas cu etimologie incertă sau necunoscută, acestea reprezentând 1,7%. Dicţionarul demonstrează că aceste elemente lexicale provin din proto-indo-europeană prin traco-dacă. La acest fond se poate adăuga şi majoritatea elementelor lexicale de natură imitativă care sânt și ele de o vechime considerabilă, care au echivalente în multe alte limbi indo-europene. În plus, multe dintre cuvintele rămase cu origine incertă provin, probabil, din acelaşi fond pre-latin, aşa că apreciem că fondul autohton depășește 70%. Menționăm că din cca 8% comune cu latina, doar jumătate din ele sânt realement latine, cele mai multe fiind înrudite pe fond indo-european, dar nu am avut suficiente argumente să demonstrăm că nu sânt latine și ca atare nu am vrut să forțăm lucrurile. În ultimă instanţă, această abordare statistică a lexicului limbii române clarifică misterul numeroaselor cuvinte cu origine necunoscută sau incertă care abundă în dicţionarele româneşti. Desigur, această stare de lucruri trebuia să aibă o explicaţie, însă aceasta nu se putea găsi ca  soluție corectă prin rătăcirile slavo-latiniste ale lingvisticii româneşti.

 

Se pot imagina trei ipoteze cu privire la originea limbii române şi anume:

1. origine latină, cu cca 8% elemente latine şi aprox. 92% împrumuturi;

2. origine latină cu foarte multe elemente traco-dace, dar şi slave sau de altă natură;

3. origine traco-dacă cu ceva influenţe latine, slave sau de altă natură.

Prima ipoteză este cea clasică, devenită doctrină oficială în cultura română de peste 200 de ani, reprezentând o dogmă ideologică, fără niciun suport științific. De aceea, această ipoteză nu rezistă unui examen știinșific ceva mai riguros. Dacă limba română ar avea peste 90% elemente de împrumut, ar fi existat influenţe foarte puternice nu numai la nivel lexical, ci şi morfologic şi sintactic. Acest lucru ar fi însă produs o creolizare a limbii române, cu pierderea totală sau aproape totală a flexiunii morfologice, aşa cum se întâmplă în asemenea situaţii. Cazul cel mai cunoscut este cel al limbii engleze care, la nivel lexical, este un amestec (în proporţii sensibil egale) de elemente anglo-saxone şi franceze (sau latine), nu de cca 1 la 8 ca în această ipoteză a orignii limbii române. Prin urmare, ipoteza în cauză nu poate fi acceptată pentru limba română, întrucât aceasta are o morfologie foarte bogată atât în cazul substantivelor, dar mai ales la conjugarea verbelor.

A doua ipoteză derivă din prima care, într-o oarecare măsură, ţine cont de structura lexicală a limbii române. Conform acestei ipoteze, originea latină a limbii române nu poate fi contestată, întrucât o bună parte din lexicul de bază este de origine latină. Este ştiut că româna are certe corespondenţe cu latina în ceea ce priveşte lexicul de bază, care însă este destul de redus și în principiu are o altă explicație, anume aceea a unor rădăcini comune. Lingvistul american Morris Swadesh arată că există un vocabular de bază care rămâne stabil pe o perioadă foarte lungă timp. La început cercetătorul a alcătuit o listă de 100 de cuvinte aparținând lexicului de bază. Din această listă româna are în comun cu latiua 70 de cuvinte, în timp ce 30 dintre acestea sânt diferite, ceeace plasează originea comună a celor două la peste 3000 de ani în urmă.

Se ştie că latino-faliscii, strămoşii romanilor, au emigrat de pe cursul mijlociu al Dunării, cu cca 3 400 de ani în urmă, din Pannonia, o  regiune locuită acum 2000 de ani de panoni şi geto-daci. Aceștia vorbeau, de fapt, aceeaşi limbă. Conform aceluiași principiu, româna împărtăşeşte un anumit lexic de bază cu toate limbile indo-europene, nu numai cu latina, în funcţie de timpul care s-a scurs de la separarea lor de trunchiul indo-european.  Prin urmare, dacă un anumit cuvânt din limba română are un cognat în latină, nu înseamnă că provine neapărat din latină ci, doar că este un cognat al său. În antichitate, în peninsula italică au existat mai multe limbi înrudite cu latina. Toate popoarele italice migraseră  din răsăritul sau din nordul peninsulei italice, din regiuni unde locuiau traco-iliri sau celți.

Cea de a treia ipoteză susţine că limba română este, în principiu, urmaşa limbii traco-dace care, de-a lungul timpului, a suferit diverse influenţe din partea limbilor cu care a venit în contact, iar asemănările cu latina provin, în mare parte, din fondul comun traco-iliro-italic, precum și un anumit număr de împrumuturi. Aceste influenţe au avut loc mai ales la nivel lexical, fără efecte considerabile asupra structurii morfo-sintactice a limbii. Menţionăm faptul că la nivel morfologic, asemănările cu latina nu afectează ipoteza în cauză, întrucât acelaşi gen de corespondenţe le regăsim în greacă, sanscrită, în limbile baltice şi chiar în cele slave, toate limbi indo-europene care au, de asemenea, o morfologie bogată. În acest caz, elementele cu adevărat latine reprezintă, în cea mai mare parte, lexicul legat de biserica creştină, precum şi de o serie de elemente generale de civilizaţie. Prin urmare, multe din elementele aşa-zis latine nu sânt, de fapt, de origine latină, ci reprezintă un fond comun indo-european și fac parte din fondul principal de cuvinte. În marea lor majoritate, acestea sânt cuvinte care nu se împrumută de la o limbă la alta, printre care se includ şi cele din categoriile gramaticale închise cum sânt prepoziţiile, conjuncţiile şi adverbele. Aici trebuie să ținem cont de faptul că un dicționar etimologic analizează doar cuvintele-titlu, nu și derivații. Este cunoscut faptul că aceste elemente lexicale au mult mai mulți derivați, iar o statistică care ia în considerare și derivații nu a fost realizată nici de autorul acestor rânduri. Trebuie precizat faptul că, de câte ori am apelat la procente, ne-am referit doar la numărul cuvintelor-titlu din dicţionar, fără să ţinem cont de derivaţi al căror număr, după cum am spus, nu l-am contabilizat. Astfel, numărul de derivaţi ai cuvintelor de origine traco-dacă (incluzând o parte din cele comune cu latina) este cu mult mai mare decât al celor de origine slavă, greacă, turcă sau de alte origini, acestea fiind îndeosebi cuvinte periferice, în marea lor majoritate, substantive cu puţini derivaţi sau fără derivaţi, pe când fondul lexical principal este prepodenrent dacic și prin urmare are mult mai mulți derivați. În acest sens, un excelent exemplu sânt cuvintele de origine turcă, care, deşi în statistica noastră reprezintă 4,5%, atunci când ţinem cont şi de derivaţi ponderea lor scade sub 1%. Menţionăm că, la elementele lexicale de bază există, în medie, cam 6-7 derivaţi, în timp ce la cuvinte din fondul lexical principal, în timp ce numărul derivaţilor se ridică în general la 10-12 sau chiar mai mulți derivați. O statistică exactă care să includă şi derivaţii este mai greu de realizat în cazul de față, deşi aceasta ar reda situaţia lexicală reală. Cu toate acestea, putem estima că elementele autohtone, calculate în virtutea celei de-a treia ipoteze enunţate mai sus, se ridică la peste 90% dintr-un total de cca 40 000 de cuvinte. Nu mai este cazul să comentăm frecvenţa acestora şi importanţa lor în evoluţia limbii.

 

Ipoteza originii traco-dace a poporului şi a limbii române a fost susţinută, la noi, pentru prima oară, de Nicolae Densuşianu, cu peste 100 de ani în urmă. Cercetătorul şi-a susţinut teoria cu argumente istorice valide, dar cu prea puţine date lingvistice sau arheologice, lucru firesc la acea vreme. Mai puţin cunoscut este faptul că aceeaşi teorie a fost susţinută, cu peste 150 de ani în urmă, de Felix Colson, diplomat francez care a scris mai multe cărţi despre Ţările Române, înainte şi imediat după Unirea Principatelor. Nu putem şti dacă Densuşianu a fost sau nu influenţat de ideile lui Colson. De altfel, nici Colson nu aduce argumente lingvistice, ci doar istorice, dar este, ca şi Densuşianu, foarte convins de originea traco-dacă a poporului şi a limbii române.

 

În afara graniţelor României, puţini ştiu, în afara specialiștilor despre aşa-zisa noastră origine latină, Așadar, o reîmprospătare a teoriei cu date şi argumente noi despre originea limbii şi poporului român nu poate fi decât benefică și, la acest nivel, mai ales că nu este vorba de o propagandă de imagine, ci de restabilirea unui adevăr istoric din păcate ignorat sau aproape uitat. In ţările occidentale există fonduri speciale, din care se oferă burse de studii celor interesaţi să cunoască limba şi cultura poporului respectiv, chiar dacă este vorba de limbi şi culturi bine cunoscute, cum ar fi cea franceză, germană sau italiană, întrucât fiecare generaţie are nevoie de noi specialişti. La noi nu sânt, de parcă istoria și cultura română ar trebui să rămână necunoscute.

 

Am arătat cu altă ocazie (cf. Vinereanu, 2002) că limba română a fost comparată cu franceza despre care se consideră, de asemenea, că are trei straturi lexicale: un substrat celtic, stratul latin şi un adstrat germanic. În limba română ar exista cca. 100-180 de cuvinte de origine traco-dacă, cam tot atâtea câte cuvinte de origine galică se crede că există în limba franceză modernă, dar în realitate lucrurile stau cu totul altfel. Ceea ce se uită însă este faptul că, din punct de vedere istoric, între cucerirea şi stăpânirea romană în Galia şi, respectiv în Dacia, sânt diferenţe extrem de mari. Vom menţiona aici doar diferențele cele mai importante: romanii nu au fost prezenți la nordul Dunării decât cel mult 165 de ani, o perioadă mult mai scurtă comparativ cu prezenţa romană în Galia, care a durat peste 500 de ani. Apoi, în Dacia, romanii au stăpânit o arie geografică restrânsă, cca. 1/5 din regatul dacic, iar majoritatea geto-dacilor au trăit în afara provinciei romane Dacia, atât cei care aparţinuseră regatului lui Decebal, cât şi cei din afara acestuia, întrucât regatul dacic nu includea pe toţi geto-dacii și nici pe tracii și ilirii din sudul Dunării care vorbeau aceeași limbă. Nu este lipsit de interes să arătăm că, după spusele lui Eutropius, provincia romană de la nordul Dunării avea o circumferinţă de un milion de paşi, adică cca 900 de km, remarcă din care se pot stabili cu destulă precizie graniţele şi suprafaţa totală a provinciei romane Dacia. Apreciem că teritoriul de la bordul Dunării stăpânit de romani a fost de cca 20% din întregul regat dac condus de Decebal. Cum bine ştim, romanii s-au retras oficial din Dacia în anul 271 d.Ch., dar din Galia o astfel de retragere oficială nu a avut loc niciodată. Odată cu retragerea autorităților din Dacia s-au retras toți cetățenii romani de teamă să nu cadă în mâinile barbarilor.

O altă deosebire fundamentală între provincia Dacia şi alte provincii romane este aceea că Dacia a fost provincia unde în decursul celor 165 de ani de stăpânire romană la nordul Dunării, situaţia politico-administrativă aici a fost întotdeauna nesigură din cauza invaziilor dacilor liberi  şi ale altor popoare migratoare, cu preponderenţă goţii, fapt dovedit din plin de scrierile istorice din vremea respectivă. În ceea ce privește Galia, acolo romanii au stat peste cinci sute de ani. Din Dacia, ultima captură a imperiului roman și prima pe care au părăsit-o, romanii au plecat în 271, pe vremea lui Aurelian. Din Galia, romanii n-au plecat niciodată oficial. În plus, mărturiile arheologice din sec. II-XII atestă o bogată prezenţă geto-dacă la nordul Dunării. În anii 50-60 ai sec. XX s-au făcut săpături arheologice în mai multe locuri din România, dar interesul pentru arheologie a scăzut în anii 70-80. După 1990, acest interes pare să fi crescut din nou. Cimitirele nr. 1 şi 2 de la Bratei, judeţul Sibiu (cf. L. Bârzu, 1973) atestă prezenţa dacilor în Transilvania. Cimitirul nr. 1 datează din sec. IV-V d.Ch., secole imediat următoare retragerii lui Aurelian. Această populaţie practica în exclusivitate incinerarea, pe când romanii practicau atât incinerarea, cât şi înhumarea. În ceea ce priveşte cimitirul nr. 2 de la Bratei, acesta atestă o fază timpurie a culturii Dridu. În această perioadă începe să apară şi înhumarea, dar este practicată pe scară redusă. Astfel, mormintele de incineraţie de la cimitirul nr. 2 de la Bratei au multe asemănări cu cele 1 600 de morminte de incineraţie de la Sărata-Monteoru, care aparţin culturii Ipoteşti-Cândeşti din sec. VI-VII d.Ch. Cultura Dridu (cf. E. Zaharia, 1967) din sec. IX-XII continuă culturile anterioare din Dacia şi se prezintă ca o cultură unitară, răspândită pe un teritoriu vast care cuprinde actualul teritoriu al României (inclusiv al Republicii Moldova), al Bulgariei şi al Ucrainei de astăzi, unde ritualurile de înmormântare sânt încă predominant de incineraţie, chiar în sec. IX-XII, ceea ce dovedeşte că la acea vreme practicile creştine erau încă puţin răspândite. Cu alte cuvinte pe tot acest vast teritoriu au locuit tracii și geto-dacii și după retragerea romanilor. După cum vedem datele arheologice aruncă în derizoriu teoria romanizării dacilor. În plus, nu există dovezi ale creștinării dacilor până în sec. XII-XIII, din moment ce riturile de incinerare sânt predominante.

Acestea sânt doar câteva dintre cele mai importante date istorice şi arheologice ce apar ca premise şi condiții socio-istorice ale ne-romanizării dacilor, date care contrazic flagrant teoria susținută de istoricii şi lingviştii români despre romanizarea  ce ar fi avut loc în Dacia de la cucerirea Daciei de către romani, dar mai ales după anul 271. Din cele arătate până aici este evident că populația dacă din provincia romană Dacia nu s-a romanizat.  Este puţin probabil ca populaţia satelor să fi venit în contact cu vorbitori de limbă latină care au trăit la orașe și care au fost retrași la 271. Prin urmare, putem afirma fără să greșim că cei din regiunile mai retrase nu au avut deloc contacte directe cu vorbitorii de latină. Astfel, cei care nu aveau nevoie să circule, mai ales femeile, nu cunoşteau latina. Este evident că puţinii vorbitori de latină erau bilingvi. Prin urmare, dacii care învățaseră latină nu au putut romaniza restul populaţiei nevorbitoare de latină din fosta provincie romană şi, cu atât mai puţin, pe cei din afara ei, care erau cu mult mai numeroşi. Aceasta numai şi pentru simplul motiv că bilingvii comunică cu ceilalţi bilingvi în limba pe care o cunosc mai bine, mai precis în limba lor maternă, iar cu persoanele monolingve, în limba comună, adică limba lor maternă. Orice persoană bilingvă ştie bine acest lucru, fapt complet ignorat de lingvistica românească. Autorul acestor rânduri a trăit și a putut observa el însuși acest lucru pe o perioadă lungă de timp, atât cât a trăit în afara României.

Pe de altă parte, este important să arătăm că s-a făcut prea mult caz cu privire la inscripţiile latine din Dacia, întrucât prezenţa acestora pe teritoriul Daciei romane nu este deloc o dovadă a romanizării. Se ştie că inscripţii latine s-au găsit peste tot în fostul Imperiu Roman, chiar şi în regiuni unde populaţia nu a fost romanizată. În plus, inscripţiile latine atunci (ca și declinarea citatelor celebre în limba latină azi), erau o modă a celor mai avuţi, puţini la număr.  Unii dintre ei erau bilingvi sau alții chiar neştiutori de latină. Th. Capidan (Aromânii) arată că, în secolele trecute, datorită prestigiului limbii greceşti, aromânii mai înstăriţi îşi puneau pe pietrele de mormânt inscripţii în neogreacă, chiar şi aceea care nu ştiau o boabă greceşte. În cultura română, s-a făcut mult caz de aşa-zisa linieJireček. Această teorie susţine că la sud de această linie, s-ar fi vorbit greceşte sau prepoderent grecește, iar la nord s-ar fi vorbit latineşte, judecând numai după inscripţiile din această zonă, care la nord erau latineşti sau preponderent latineşti, iar la sud erau greceşti sau prepoderent greceşti. Accentuăm însă ideea că limba vorbită şi limba inscripţiilor (sau limba oficială) existente într-o regiune, la un anumit moment istoric, de mule ori pot să nu coincidă. Limba inscripţiilor coincide cu limba oficială sau cu limba de prestigiu (prestige language), fapt bine cunoscut cercetătorilor care studiază societăţile bilingve. Mult mai încoace, în perioada Evului Mediu românesc, în Ţărilor Române, limba slavonă a fost limbă oficială şi de cultură câteva sute de ani şi unde avem multe inscripţii în limba slavonă. Când este vorba de morminte, aceste inscripţii apar pe mormintele domnitorilor şi ale boierilor din acea epocă. Era limba slavonă limba lor maternă? S-a vorbit oficial prin târguri și sate limba slavonă?  Oricine va răspunde: nicidecum! Ca să nu mai vorbim de restul populaţiei româneşti din Ţara Românească şi Moldova. Ştim bine că limba lor maternă era limba română, dar ca orice persoană educată din acea vreme, mulţi dintre boieri ştiau şi slavonă sau chiar latină, mai mult sau mai puţin. Oamenii simpli însă nu ştiau slavonă şi nici nu-şi puneau pe morminte inscripţii în limba slavonă, iar dacă îşi vor fi pus, acelea au fost pe cruci de lemn şi nu au ajuns până la noi. Mutatis mutandis, acelaşi lucru s-a întâmplat şi în provincia Dacia, dar şi în jurul faimoasei linii Jireček, unde nu se vorbea de fapt nici greacă, nici latină, decât în mică măsură, ci s-a vorbit  prepoderent limba traco-dacă, atât înainte de invazia slavilor în Balcani, dar și mult timp după aceea, până în epoca modernă, odată cu înființarea statelor naționale sud-slave când s-a dus și se duce încă o dură politică de deznaționalizare a românilor de aici, urmașii direcți ai traco-ilirilor. Prin urmare, inscripţiile nu oferă informaţii cu privire la limba vorbită într-o anumită regiune, atunci, la momentul în care au fost scrise.

Gamillscheg şi Reichenkron înțelegând că romanizarea nu putea avea loc în mai puțin de 165 de ani făceau referire la aşa numitele „nuclee de romanizare”care ar fi continuat procesul de romanizare şi după retragerea oficială a romanilor din Dacia. După cum am văzut, aceste nuclee practic au dispărut ori s-au diminuat considerabil, odată cu retragerea populaţiei de la oraşe, astfel încât puținii vorbitori de latină care au mai rămas după retragerea lui Aurelian s-au topit în masa de vorbitori de limbă dacă, lăsând în limbă un număr relativ mic de cuvinte din care o parte nu au mai ajuns până la noi.

Prin urmare, doar studiul atent al limbii române mai vechi şi mai noi, cu deosebită atenție și profesionalism, doar știința analizării și interpretării limbilor cu măsurile actuale este în măsură să ne lămurească cu acuratețe originea ei. Ordinea analizelor despre care facem vorbire, are în vizor  în primul rând, structura ei fonologică şi respectiv lexicală care sânt cele mai stabile și într-o măsură mult mai mică structura morfologică.

 

            Lingviştii români și străini consideră limba traco-dacă ca fiind o limbă de tip satem, dar acest lucru nu corespunde realităţii, întrucât traco-ilira are multe asemănări cu limbile celtice, limbi care aparțin grupului centum. În plus, am arătat cu diverse ocazii că toate elementele lexicale din limba română de azi care derivă din anumiți radicali proto-indo-europeni care conțin sunetele PIE *k’,*g’și *g’hau un comportament centum și nu satem, indiferent că au sau nu corespeondente în limba latină (v. infra).

Comparând datele fonologice ale unor grupuri de limbi indo-europene şi în special ale limbilor italice şi cele celtice, se poate trage concluzia că limba strămoşilor noştri de acum 2000-3000 de ani avea o serie de trăsături fonetice comune cu limba osco-umbrică, dar şi cu celticele continentale.

Desigur că, fiind toate limbi indo-europene, împărtăşeau, aveau în comun, o bună parte din lexic. Este de presupus că, pe la sfârşitul mileniului II, î.Ch., traco-ilira a început să se dezvolte ca limbă individuală față de dialectele celtice. La începutul epocii fierului (cf. H. Wagner, 1971) traco-ilirii şi celţii ocupau cea mai mare parte a Europei, de la Lacul Meotic (Marea de Azov) până cel puţin în Pirinei, exceptând părţile cele mai de sud şi, respectiv, de nord ale Europei. Cu alte cuvinte, teritoriul de origine al proto-celţilor, înainte de a se răspândi în întreaga Europă de vest, se afla undeva mai la est şi în continuarea teritoriului de formare a dacilor şi illirilor, ținând cont de faptul că din regiunea carpato-danubiană au migrat toate celelalte popoare indo-europene.

 

O linie de demarcaţie a limbilor acestor grupuri etnice este destul de uşor de stabilit întrucât, cum am văzut, fragmentarea unităţii lor trebuie să fi avut loc către sfârşitul mileniului II, î.Ch. În plus, Pytheas Massiliotul (cf. O. Schrader, 1890), un navigator grec care a călătorit în Marea Nordului, vorbeşte de populaţia celtică, dar şi de cea „scitică” aşezată la răsărit de Rhin. Navigatorul grec îi menţionează pentru prima oară pe germanici ca teutoni, însă, fără să-i poată localiza cu exactitate. Volcae este primul trib celtic cu care germanicii au venit în contact la coborârea lor din peninsula scandinavică, după numele cărora au numit ulterior pe toţi celţii, dar şi pe italici (v.vlah). Menţionăm că pe vremea lui Burebista, cât şi după aceea, geto-dacii se învecinau la apus cu germanicii care creaseră la acea vreme o breșă în continuumul daco-iliro-celtic.

Istoricul francez Arbois de Jubainville (1889-1894), citând pe Eusebius Pamphilius, arată că pe la 1200-1100 î.Ch. osco-umbrii au migrat de pe cursul superior al Dunării (sudul Germaniei de azi) în Italia centrală. La acea vreme triburile traco-ilire şi celtice erau încă insuficient diferenţiate din punct de vedere lingvistic. Tot în aceeaşi perioadă, triburile traco-ilirice ale dorienilor au migrat tot înspre sud, în Grecia, grecizându-se. Astfel unele dialecte greceşti (cele de vest şi de nord) au cunoscut labializarea labio-velarelor din proto-indo-europeană (trecerea sunetelr *kw și *gw la p, respectiv b) spre deosebire de dialectul ionian, vorbit în Asia Mică. Astfel, PIE *kwetuor> dor. πέτταρες, lesb. πέττυρες, precum şi hom. πίσυρες, sânt forme care presupun influenţa iliro-tracică asupra acestor dialecte greceşti, spre deosebire de ion. τέτταρες.

Toate aceste triburi, plecate de undeva de la Dunăre, au păstrat în dialectele lor, care mai târziu au devenit limbi de sine stătătoare, câteva particularităţi fonetice comune mult prea apropiate între ele ca să fie simple coincidenţe. Acest fapt duce la concluzia că vorbitorii lor trăiseră până nu demult în acelaşi loc sau în regiuni învecinate. Autorul latin de origine galică Marcus Antonius Gnipho (cf. de Jubainville) atribuie galilor şi osco-umbrilor o origine comună (cf. A. de Jubainville, 1894). M.A. Gnipho, care a trăit în sec. I, î.Ch., susţine că umbrii sânt o veche ramură a galilor. Prin urmare, Gnipho, care ştia limba galică, nu putea să nu observe o serie de apropieri fonetice şi lexicale între galică şi umbrică, trăsături pe care latina nu le împărtăşea cu cele două. Astfel, putem spune că limbile oscă și umbrică făceau parte din limbile celtice continentale, deși ele sânt astăzi considerate limbi italice, pentru că au destule asemănări cu alte limbi din Peninsula Italică din acea vreme. În plus, este posibil ca acest autor să fi avut și alte informaţii şi din anumite surse mai vechi, romane sau galice, privitoare la originea umbrilor. Cert este că asemănările între umbrică şi galică sânt evidente pentru orice cercetător familiarizat cu aceste două limbi.

În ceea ce priveste latino-faliscii, este extrem de important să arătăm că strămoșii lor au migrat de pe cursul mijlociu al Dunării, mai precis din Panonia sau Ungaria de astăzi (cf. Ist. lumii în date, 1972), fiind purtătorii culturii Villanova din Italia. Velleius Paterculus (1924, 11. 110) remarca la începutul sec. I, d.Ch. că panonii aveau nu doar obiceiuri romane, ci și  cunoştinţe de limbă romanică, zice autorul, nu de latină. Prin romanică, autorul înţelegea desigur acea lingua romana rustica, acea lingua franca vorbită în Imperiul Roman, ca limbă de comunicare între diversele popoare din Penisnsula Italică, apoi dusă mai departe în tot imperiul. Velleius Paterculus spune: „omnibus autem Pannonis non disciplinae tantum modo, sed linguae quoque notitia Romanae” (toți panonii nu aveau doar obiceiuri romane, dar și cunoștiințe de limbă romană), fapt care l-a făcut pe Vasile Pârvan să conchidă că panonii (dar şi traco-dacii) începuseră să se romanizeze încă înainte de cucerirea romană, ceea ce este o absurditate. Explicaţia afirmaţiilor lui Paterculus este cu totul alta. Strămoşii latino-faliscilor emigraseră cu câteva secole înaintea osco-umbrilor, întrucât în latină şi faliscă nu se întâlnesc o serie de inovaţii fonetice pe care le întâlnim în traco-illiră, osco-umbrică, galică şi dialectul dorienilor care, după cum am văzut, sânt traco-illiri grecizaţi. Astfel se explică asemănările între traco-iliră şi latină. Nu este lipsit de interes să arătăm că Priscus Panites (Amb.), autor bizantin din sec. V, d.Ch., care a făcut parte dintr-o delegaţie bizantină care l-a vizitat pe Atilla, în Panonia, afirmă că la curtea acestuia se vorbea limba hună, limba gotă şi limba ausonică (nu latină), ausonii fiind consideraţi în antichitate cei mai vechi locuitori ai Peninsulei Italice, cu alte cuvinte strămoşii latino-faliscilor şi ai altor triburi italice vechi. Prin urmare, autorul bizantin făcea clar distincţia între latină şi ausonică, astfel că în accepţiunea lui Priscus, panonii vorbeau limba strămoşilor latino-faliscilor sau ai italicilor în general.

 

După această încadrare genetică şi geografică a limbii traco-dace, considerăm oportun să facem o scurtă prezentare a celor mai importante teorii referitoare la originea limbilor indo-europene.

În a doua jumătate a sec. XVIII, Sir William Jones (1746-1794), judecător englez stabilit la Calcutta, fiind nevoit să cunoască legislaţia din India, a trebuit să înveţe limba sanscrită, ajungând astfel să facă o descoperire istorică. Bun cunoscător al limbilor greacă şi latină, Jones a constatat că acestea din urmă au multe asemănări cu limba sanscrită, atât la nivel lexical cât şi la nivel morfologic. După acest moment crucial, încep cercetările de lingvistică comparativ-istorică legate de limbile indo-europene, realizări considerabile în acest domeniu datorându-se lingviştilor germani din sec. XIX şi prima jumătate a sec. XX. Astfel a apărut teoria originii orientale a limbilor şi popoarelor indo-europene, de unde provine şi termenul de indo-european, azi larg folosit, deşi ultimele teorii cu privire la originea acestora nu mai justifică pe deplin termenul.

Pe la sfârşitul sec. XIX, arheologi germani de prestigiu, precum Otto Schrader, au ajuns la concluzia că indo-europenii s-au format undeva la Nordul Mării Negre, de unde s-au răspândit la vest şi la est. Este vorba de purtătorii culturii kurganelor, care într-adevăr au migrat spre vest în trei valuri succesive, începând de pe la 5500, î.Ch.. şi terminând pe la 2700-2500, î.Ch. Conform aceleaşi teorii, o parte dintre aceştia au migrat spre sud, iar alţii spre est. Din aceștia din urmă provin popoarele şi limbile indo-ariene care se vorbesc azi din Iran până în India.

Această teorie este continuată în sec. XX de alţi cercetători, între care a excelat Marija Gimbutas. Cercetătoarea americană de origine lituaniană a dezvoltat teoria în cauză, acordând o atenţie deosebită istoriei regiunii carpato-danubiene. Conform teoriei mai sus menţionate, vechii locuitori ai Europei erau ne-indo-europeni, fiind asimilaţi de triburile războinice ale purtătorilor culturii kurganelor, fapt în care Gimbutas crede cu tărie. Ea face tot timpul distincţia între Vechea Europă şi Europa ulterioară indo-europeană.

Cu toate acestea, teoria Marijei Gimbutas, a fost contrazisă pentru prima oară de către arheologul american W. H. Goodenough (1970) care demonstrează, pe baze arheologice, că purtătorii culturii kurganelor sânt, de fapt, o prelungire a culturii Cucuteni, cultură a cărei rădăcină s-a născut la noi, în Moldova. Menţionăm că, după teoria susţinută de M. Gimbutas, cultura Cucuteni, ca toate culturile aşa-zisei Europe Vechi, era o cultură ne-indo-europeană. După cum vedem, Goodenougth nu contrazice în totalitate teoria anterioară, ci doar o lărgeşte şi o modifică în mod fundamental, considerând că cel puţin o mare parte a vechilor locuitori ai Europei erau tot indo-europeni. Această idee a fost cu totul nouă la acea vreme. Ulterior, Colin Renfrew bazându-se pe date arheologice mai noi arată că primii indo-europeni au sosit în Europa cu mult timp înainte şi anume după ultima eră glaciară, pe la începutul mileniului VII î.Ch., din Asia Mică în regiunea balcanică. Ei au introdus primele elemente de agricultură, cum ar fi o serie de cereale şi unele animale domestice. Este ştiut astăzi că mai multe cereale, precum şi unele animale domestice (ex. oaia şi capra) îşi au originea în Asia Mică. Răspândirea agriculturii în toată Europa, din Balcani până în Insulele Britanice, a durat cca 2000 de ani, deplasându-se cam 1 kilometru pe an, conform constatărilor specialiştilor.

Datele lingvistice susţin aceeaşi ipoteză, şi anume că limbile indo-europene s-au răspândit pornind de undeva din Asia Mică. După ultimele cercetări lingvistice, limba-mamă indo-europeană din care se trag toate limbile indo-europene face parte dintr-o macro-familie, numită de lingvişti, nostratică. Din această macro-familie fac parte familiile: afro-asiatică (sau hamito-semitică), uralică, altaică, dravidiană, kartveliană (caucazienele de sud) şi sumeriană, pe lângă cea indo-europeană.

 O parte din triburile nostratice s-au îndreptat spre nord oprindu-se în Caucaz, din care provin provin popoarele din Caucaz; dravidienii s-au îndreptat spre India, iar triburile proto-uralice și altaice s-au îndreptat spre nord-est. Triburile proto- hamito-semitice s-au răspândit spre sud-vest, în timp ce vorbitorii de sumeriană s-au aşezat ceva mai la est, iar indo-europenii trecând prin Asia Mică au ajuns în Balcani. Menţionăm că aceste migrări nu au avut loc în mod simultan, cu alte cuvinte aceste familii de limbi s-au desprins pe rând din trunchiul comun nostratic. Prin urmare, numai din Asia Mică sau Orientul Mijlociu s-au putut răspândi familiile de limbi aparţinând macro-familiei nostratice. Acesta este încă un argument, de data aceasta lingvistic, că indo-europenii şi-au făcut apariţia mai întâi în Balcani venind din Asia Mică. Conform cercetătorilor din domeniul geneticii şi arheologiei, omul modern îşi are originea în Africa, de unde a trecut în Orientul Mijlociu, în urmă cu mai multe zeci de mii de ani şi apoi s-a răspândit în Asia şi Europa. Din Asia, în urmă cu cca 10000-12000 de ani, omul a trecut pe continentul nord-american, apoi pe cel sud-american (cf. L.L. Cavalli-Sforza, 2000). Acestea sânt ultimele descoperiri cu privire la originea indo-europenilor, care în principiu contrazic teoriile formulate în sec. XIX și XX. Cu alte cuvinte, traco-dacii sânt urmaşii primilor indo-europeni veniţi în Europa în urma ultimei ere glaciare. Prin urmare, culturile neolitice (Cucuteni, Starčevo-Criş, Gumelniţa și celelalte) care s-au dezvoltat în regiunea carpato-danubiană şi în Balcani, pot fi numite proto-tracice şi nu pre-indo-europene (sau ne-indo-europene), cum aprecia M. Gimbutas. Din regiunea carpato-danubiană, indo-europenii au migrat apoi la est, la vest și la nord, unde în mare parte se regăsesc și astăzi. Am considerat necesară prezentarea acestor teorii mai vechi şi mai noi pentru a înţelege evoluţia istorică a acestora şi a cunoaşte actualul stadiu al cercetărilor cu privire la originea limbilor indo-europene.

 

Revenind la discuţia anterioară, privind situaţia lingvistică şi istorică din Europa mileniului II, î.Ch., vom analiza raporturile lingvistice ale limbii traco-dace cu limbile indo-europene din proximitatea ei geografică. În acest scop, facem o trecere în revistă a asemănărilor şi deosebirilor fonologice dintre aceste grupuri de limbi. Pentru a înţelege mai bine aspectele fonologice ale acestora, trebuie să arătăm cum au evoluat ele din proto-indo-europeană. Astfel, una din trăsăturile distinctive ale acestei limbi a fost prezenţa oclusivelor sonore aspirate (*bh, *dh, *gh). Sanscrita are, un caracter aparte în acest sens, întrucât a păstrat multe elemente ale sistemului fonetic indo-european, păstrând consoanele aspirate proto-indo-europene spre deosebire de toate celelalte limbi indo-europene care au pierdut consoanele aspirate.

Mihai VinereanuIulie, 2021

Sursa: ION LAZU


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu