miercuri, 25 martie 2020

+ NATHANIEL, Arhiepiscop - Ajunul Bunei Vestiri
Preaiubitului Cler, Credincioșilor și Monahilor
24 Martie 2020

Ajunul Bunei Vestiri„Astăzi sunt bunele vestiri de bucurie: prăznuire feciorească. Cele de jos cu cele de sus se împreună. Adam se înnoiește, Eva se izbăvește de întristarea cea dintâi; iar cortul firii noastre, prin îndumnezeirea lui de către Cel ce a luat asupră-și aluatul nostru, Biserică a lui Dumnezeu se face”.  ---   „Slava” Stihoavnei PrazniculuiPreaiubiți frați și surori întru Domnul nostru Iisus Hristos Cel întrupat,„Cele de jos cu cele de sus se împreună” – aserțiunea ne înștiințează de faptul că, deși „din țărână suntem făcuți și în țărână ne vom întoarce”, potrivit planului lui Dumnezeu, în același timp suntem făcuți și pentru Împărăția Sa, cea veșnică și cerească, în care vom fi primiți. Această speranță să o perpetuăm astăzi, în fața coronavirusului, precum și în toți anii vieții noastre!„Cortul firii noastre […] Biserică a lui Dumnezeu se face” – adică, alcătuirea trupului nostru uman a fost ridicată la cele cerești, deoarece Hristos și-a însușit-o. El a ridicat-o la rangul de templu, un trup pentru El Însuși, un semn al făgăduinței Sale către noi. Hristos Iisus, a doua persoană a Sfintei Treimi, prin conlucrarea Sfintei Fecioare Maria, a devenit vizibil, tangibil; S-a născut în Betleem, a propovăduit printre oameni, a fost răstignit pe cruce; a murit, a fost înmormântat, a înviat și S-a înălțat cu trupul Său omenesc preaslăvit.Astăzi, în întreaga lume, oamenii caută „veștile bune”. Căutăm un sfârșit, capătul dezastrului creat de coronavirus, pentru care nu eram pregătiți și care a produs o suferință fără proporții, iar unora, chiar moartea. În ecteniile noastre cele sfinte, ne rugăm pentru un „sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat, în pace”. Acest pasaj face referință la starea „templului” nostru, a „alcătuirii” noastre, a corpului nostru. În continuare, fragmentul menționează: „și răspuns bun la Înfricoșătoarea Judecată a lui Hristos”, făcând referință la faptele noastre, la deciziile noastre, la viața noastră în Hristos. Suntem pregătiți cu adevărat pentru incertitudinea acestei zile și pentru judecata care va veni?Ori de câte ori teama își face simțită prezența în istoria umană, căutăm „veștile bune”, care să anunțe un sfârșit rapid a ceea ce nu putem controla, iar în acest caz, un sfârșit al efectelor devastatoare ale coronavirusului. Ceea ce putem controla însă, sunt deciziile pe care le luăm. Fundamentându-ne întreaga existență, așadar, pe adevărata și singura Veste Bună, aceea că Dumnezeu S-a coborât asupra noastră, luând asupra Sa existența noastră fragilă, pe care ridicat-o la o viață nouă, fără de sfârșit, împreună cu El, suntem îndemnați să trăim în Hristos ca mădular al trupului Său, Biserica.Astăzi, prăznuim Vestea cea Bună, aceea că Dumnezeu S-a făcut om, pentru ca omul să poată deveni ca Dumnezeu (Sfântul Atanasie cel Mare). Aceasta este vestea cea bună, cea care ar trebui să ne întărească în această perioadă de îngrijorare și de teamă. De asemenea, este o perioadă în care, atât cât este permis de autoritățile civile și medicale, avem ocazia de a sluji unii altora. Acesta este motivul pentru care am luat decizia de a închide bisericile, chiar dacă acest lucru înseamnă că nu există slujbe care să se adune ca Trup al lui Hristos. Este un demers prin care ne-am exprimat îngrijorarea unii față de ceilalți, pentru că nu știm cine poate purta virusul, fără rea voință și în necunoștință de cauză, chiar și în cadrul slujbelor noastre, în edificiile noastre, în bisericile noastre sfinte, încântătoare și frumos împodobite.Trupul lui Hristos, Biserica, nu este un edificiu făcut de mâinile omului; reprezintă unitatea pe care o împărtășim cu Hristos, „Cel ce a luat asupră-și aluatul nostru”. Nimic și nimeni nu ne poate împiedica să ne rugăm, nu ne poate opri de la comuniunea personală cu Dumnezeu, în timp ce ne manifestăm mulțumirile personale, în cadrul sfințeniei căminului nostru, în fața sfintelor noastre icoane, pe care le venerăm, pentru  Vestea cea Bună și Măreață a zămislirii Sale în pântecele Maicii și Fecioarei Maria, cel mai înalt exemplu al ascultării, dar și „izbăvirea Evei”.Prin urmare, să prăznuim în casele noastre, așa cum au făcut primii creștini. Opriți televizorul și, odată cu el, „știrile false”, și sărbătoriți Vestea cea Adevărată! Reuniți-vă în cadrul familiei pentru a citi pericopa evanghelică după Sfântul Apostol și Evanghelist Luca și ascultați cuvintele Sfintei Fecioare (Lc 1,24-38). Când vă așezați să mâncați, dați slavă lui Dumnezeu și, după ce terminați, de asemenea, dați slavă lui Dumnezeu. Când sunteți gata să vă așezați capul pe pernă și să vă odihniți, cereți mai întâi iertare unul altuia, dându-vă sărutul păcii. Haideți să facem din propria noastră casă un altar temporar, precum au făcut evreii în deșert, astfel încât, în momentul în care acest „înger al morții” părăsește această lume, să ne putem reuni în bisericile noastre pentru a prăznui „bunele vestiri de bucurie”, adică Vestea cea Bună conform căreia „Adam se înnoiește”, aceea că Dumnezeu este, că Dumnezeu iubește, că Dumnezeu ne dăruiește harul vieții veșnice.Cu îngrijorare părintească și binecuvântare spre o viață în Hristos, acum și în veacurile ce vor veni,

                                                                                               

+ NATHANIEL, ArhiepiscopP.S. Iată alte lecturi scripturistice de care să vă bucurați!

Isaia 26,21-27,9; Facere 9,18-10,1; Pilde 12,23-13,9; Ieșire 3,1-8; Pilde 8,22-30; Luca 1,39-49, 56; Epistola către Evrei 2,11-18; Luca 1,24-38.

__________________________________

To Our Beloved Clergy, Faithful and Monastics
March 24, 2020

Eve of the Annunciation“Today, the good tidings of joy are proclaimed; today is the festival of the Virgin; things below are joined together with things on high. Adam is made new; Eve is freed from the primal grief; and by the deification of the human nature that the Lord assumed, the tabernacle of our substance has become a temple of God.”   ----   “Glory” of the Aposticha of the FeastBeloved in the Incarnate Lord Jesus Christ,“Things below are joined together with things on high,” informs us that, although we are “made from earth and shall return to earth”, by God’s plan, we are also made for

Heaven, and we shall be received into the heavenly, eternal kingdom.  We have this hope today in the face of the coronavirus and in all the years of our lives!“The tabernacle of our substance has become a temple of God,” that is, the stuff of our human body has been elevated to the heavenly, because Christ has taken it onto himself.

He has elevated it to be a temple, a body for himself, a sign of His promise to us. Christ

Jesus, the second person of the Holy Trinity, through the cooperation of the holy ever-virgin Mary, has become visible, tangible; he was born in Bethlehem, preached among men, nailed to the cross; he died, was buried, rose and ascended in his glorified human body.Today, across the world, human beings are looking for “good news.” We are looking for an end, a closure to the unprepared-for ravages of the coronavirus which has brought widespread suffering, and to some, death. In our holy petitions, we pray for “…an ending to our life, painless, blameless and peaceful.” This part refers to the condition of our “temple,” our “substance,” our body. The petition continues to say, “…and for a good account at the dread judgment seat of Christ,” which refers to our actions, our decisions, our life in Christ. Are we prepared for the uncertainty of this day; are we prepared for the judgment which is to come?Whenever dread enters into human history, we look for “good news,” for the speedy end to that which we cannot control, in this case to the devastating effects of the coronavirus. What we can control are the decisions we make. Basing our lives on the true and only Good News, that God has stooped down to us, taken on our frail existence, elevated it to an unending new life with Him -- this moves us to live in Christ as a member of His body, the Church.Today, we celebrate the Good News, that God became man, so that man can become as God (St. Athanasius). This is the good news that should strengthen us in this hour of concern and dread. It is also a time in which, as much as is allowed by civil and medical directives, we have the opportunity to serve one another. This is why we made the decision to close our churches, even though it means there are no services to gather together as the Body of Christ. It is an action by which we expressed our concern for one another, because we do not know who, unwillingly and unwittingly, may be carrying the virus even into the area of our prayer services, into our edifices, our sacred, beautiful, adorned temples.The Body of Christ, the Church, is not a building made by human hands; it is the unity we have with Christ who “assumed the tabernacle of our substance.” Nothing and no one can prevent us from praying, from personal communion with God, expressing to him in the sanctity of our home, before our holy icons which we venerate, our thanks for the Great and Good News of his conception in the womb of the most obedient and trusting of our race, Mary, Virgin and Mother, and for “… Eve’s freedom from grief.”Therefore, let us celebrate in our homes as the early Christians did.  Turn off the TV and the “distorted news,” and celebrate the True News! Come together as a family to read the account from the Gospel of Luke and hear the words of the Holy Virgin herself (Lk 1:24-38). When you sit down to eat, give thanks to God, and when you finish, give thanks to God. When you are ready to lay your head down and sleep, first ask forgiveness from one another, and kiss one another with the kiss of peace. Let us make of our own home a temporary tabernacle, as the Hebrews did in the desert, so that when this “angel of death” has passed over the world, we may then come together in our churches to celebrate “the good tidings of joy,” the Good News that “…Adam is made new,” that God is, that God Loves, that God gives us the gift of eternal life.

                                                                                              

With paternal concern and blessing for a life in Christ now and in the ages to come,+ NATHANIEL, ArchbishopP.S. Here are other Scripture Readings to enjoy!


Isaiah 26:21-27:9; Genesis 9:18-10:1; Proverbs 12:23-13:9; Exodus 3:1-8; Proverbs 8:22-30; Luke 1:39-49, 56; Hebrews 2:11-18; Luke 1:24-38.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu