sâmbătă, 22 ianuarie 2022

Al. Stănciulescu-Bârda - SCRISOARE PASTORALĂ - 461

    Scrisoare pastorală

Foaie periodică,  gratuită a Parohiei Malovăţ-Mehedinţi

Anul XXIII(2022),  nr. 461(1 –15 Ianuarie)

 

Dragii mei enoriași!

La cumpănă de ani 2021/2022, rog pe Bunul Dumnezeu să reverse asupra Dumneavoastră și celor dragi ai Dumneavoastră sănătate, bucurii, împliniri în toate cele bune, puterea de a nu vă pierde speranța și credința, pace, liniște sufletească, bună înțelegere și trăire creștinească! La mulți și fericiți ani!

*

Rugă de-nceput. Acum, la început de an, se cuvine să rostim fiecare în parte și toți laolaltă o rugăciune către Dumnezeu, lăudându-L, mulțumindu-I și rugându-L să fie cu noi și în noi în toate zilele vieții noastre. Redăm o astfel de rugăciune din tezaurul liturgic al Bisericii noastre Ortodoxe:

,,Doamne Dumnezeul nostru, Preasfântă Treime, ne plecăm, iată, genunchii trupului și sufletului nostru, Ție, Preabunule și fără de păcat, Ție adevăratului  Dumnezeu, Care ai făcut cerul și pământul, marea și izvoarele, toate cele văzute și nevăzute, Ție, Dumnezeule în trei fețe, Te proslăvim, ne închinăm și Te rugăm să cauți  cu milostivire spre smerita noastră rugăciune și să primești mulțumirile, laudele și cererile noastre.

Mai întâi Îți mulțumim pentru că ne-ai păzit până acum, ca să nu cădem în mâinile vrăjmașilor văzuți și nevăzuți. Te lăudăm și-Ți mulțumim pentru toate darurile trupești și sufletești, pe care ni le-ai dat nouă până în clipa de față. Îți mulțumim pentru toate învățăturile pe care ni le-ai dat; Îți mulțumim pentru  sănătate și pentru toate bunătățile trupești și sufletești, pe care ni le-ai dat până în clipa de față! Îți mulțumim pentru toate bucuriile și pentru toate întristările, pe care le-am avut în anul acesta și în toți anii vieții noastre! Îți mulțumim pentru tot ajutorul pe care ni l-ai dat, pentru că ne-ai păzit, Doamne, cu sfinții Tăi  îngeri pe drumul acestui surghiun  în care suntem, căci altfel cine ne-ar fi păzit  pe noi în clipele cele grele și primejdioase, dacă n-ai fi fost Tu călăuzitorul și păzitorul vieții noastre, împreună cu sfinții Tăi îngeri.

Te rugăm  acum, Doamne Cel Mare și Preaputernic, Tată, Fiul și Sfântul Duh, să cauți cu milă și să binecuvântezi tot ce am lucrat noi nevrednicii și necredincioșii întru numele Tău: rugăciunile, cântările,  privegherile și toate ostenelile noastre puține. Iartă-ne, Doamne, de toate păcatele pe care le-am săvârșit până în clipa de față și ne ușurează de ele, dezlegându-ne de ele. Dă-ne har și putere să lepădăm  toate patimile și pornirile cele rele și toate plăcerile pierzătoare de suflet. Te rugăm, Doamne, în clipa aceasta de suspin să-ți aduci aminte de frații noștri, care sunt în surghiun sau asupriți, să-ți aduci aminte, Doamne, de cei bolnavi și care se află în grele suferințe; de toți cei ce se află prin spitale, de cei singuri și amărâți, de văduve și de orfani, de cei săraci și nebucurați. Te rugăm, Doamne, îndepărtează de la noi bolile grele și fără leac, bolile molipsitoare, războaiele și răutățile de tot felul.

Adu-Ți aminte, Doamne, și de vrăjmașii noștri, de toți care ne asupresc, ne prigonesc și ne dosădesc și iartă-i, Doamne, și îmblânzește-i și ajută-i să se cunoască și să Te cunoască pe Tine, Dumnezeul nostru. Adu-Ți aminte, Doamne, și de grijitorii noștri sufletești și trupești, care s-au ostenit și se ostenesc încă pentru noi și le dăruiește darul Tău cel sfânt ca să ne sprijine și să ne întărească mereu în credință. Fii cu ei precum ai fost mereu cu apostolii Tăi, dă-le putere ca lui Moise, ca să ne călăuzească prin pustiul lumii acesteia spre Canaanul cel veșnic. Păzește, Doamne, întreaga Biserică Ortodoxă și scap-o de toate asuprelile și o ocrotește pe dânsa.

Și te mai rugăm, Dumnezeule, să ne dai răbdare, înțelepciune, dragoste desăvârșită, nădejde nezdruncinată și toate celelalte virtuți trebuitoare mântuirii noastre. Apără-ne, Doamne, de  cei gâlcevitori, de oamenii cei rătăciți, robiți și orbiți de păcate! Ajută-ne, Doamne, să nu ne depărtăm de Tine în nici o împrejurare! Scrie, Hristoase, Mântuitorule, și numele noastre în cartea vieții Tale.

Adu-Ți aminte, Doamne, și de toți cei adormiți din neamurile  noastre: de părinții, de frații, de surorile noastre, care au plecat dintre noi, de toți cei care au fost pomeniți la Sfintele Liturghii și la sarindarele de peste an. Pomenește-i încă și încă în ceasul acesta în sfântă împărăția Ta.

Auzi-ne și ne miluiește pe noi, cei ce stăm acum înaintea feței Tale, așa cum i-ai auzit și pe ucenicii Tăi când Te rugau, pe prooroci, pe mucenici și pe ierarhi și cum i-ai auzit  pe toți Sfinții Părinți. Nu ne lepăda nici pe noi de la fața Ta, fiindcă zidirea Ta suntem  și alt dumnezeu nu cunoaștem și nu vrem a ști, ci numai pe Tine, Dumnezeul nostru în Trei Ipostasuri: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, în care credem și Căruia ne închinăm acum și pururea și în vecii vecilor, Amin.

 Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preasfintei Tale Maici, cu ale Sfinților Îngeri, ale Sfinților Apostoli, ale Sfinților Mucenici, ale Sfântului Ierarh Vasile și ale tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.”

*

Rugă pentru cei robiți. În multe ectenii și rugăciuni ale Bisericii Ortodoxe întâlnim formula ,,pentru cei robiți”. Cel ce aude și nu este familiarizat cu învățătura Bisericii noastre, se duce repede la concluzia că rugăciunile respective sunt vechi de secole, de pe vremea când veneau pe aici popoare migratoare și luau robi. Bieții oameni erau duși în captivitate, sacrificați ca drept mulțumire adusă zeilor poporului învingător, sau erau folosiți la cele mai grele munci și, în final, mureau epuizați.

Este adevărat, rugăciunile respective sunt foarte vechi, dar ele nu se referă numai la robii de altădată, ci și la robii de astăzi și la cei din toate timpurile și din toate locurile. Veți spune că nu mai există robi. Vă contrazic. Vă voi aduce în atenție câteva categorii de oameni și poate îmi veți da dreptate, că rugăciunile respective sunt de actualitate și binevenite. Iată-le:

-  Sunt robi ai zilelor noastre trăitorii în țările stăpânite de alte țări. Ocupanții răpesc din țările ocupate toate bogățiile naturale, folosesc populația la tot felul de corvoade neplătite sau la prețuri derizorii, țin țările respective în stare de înapoiere economică, culturală etc.;

-  Sunt robi ai zilelor noastre cei răpiți de bande de infractori și puși la munci grele, neplătite, lipsiți de libertate, violați, schingiuiți, schilodiți, uciși etc.;

-  Sunt robi ai zilelor noastre cei stăpâniți de alcool, droguri, jocuri de noroc, tutun, desfrâu, hoții și alte patimi pierzătoare de suflet și aducătoare de boli trupești și de moarte;

-  Sunt robi ai zilelor noastre cei îndoctrinați oficial de sisteme politice și filozofice, care își uită adevăratul rost al vieții lor pe pământ și își închină zilele și puterile unor idealuri iluzorii, nebunești, care urmăresc orice altceva, numai mântuirea nu;

-  Sunt robi ai zilelor noastre, cei care-și consumă viața, energia și priceperea pentru a aduna avere, a câștiga putere și funcții publice, a-și oferi cât mai multe plăceri lumești.

          Lista ar putea continua. Înțelegem, așadar, că rugăciunile respective nu sunt depășite, sunt foarte actuale și se cuvine să le rostim fiecare din noi pentru noi și pentru semenii noștri.

*

Cuvinte duhovnicești. Regretatul Arhiepiscop al Maramureșului și Sătmarului, Justinian Chira, spunea următoarele despre Rugăciunea Domnească, adică despre Tatăl nostru:

,,Această rugăciune este temelia cultului Bisericii lui Hristos. Numai un Dumnezeu putea să-i învețe pe oameni o rugăciune atât de desăvârșită și atotputernică: de o simplitate cutremurătoare, dar și de o adâncime și perfecțiune amețitoare… ca într-un dumnezeiesc strop de lumină, în rugăciunea „Tatăl nostru” se cuprinde întreg universul spiritual și material al omului. Această rugăciune a aprins sufletele tuturor Sfinților, a dat tărie tuturor creștinilor, a luminat viața strămoșilor, a mângâiat suferințele asupriților, a fost temelia vieții oamenilor desăvârșiți…”

*

La cumpănă de ani. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot și pentru toate, căci fără El suntem praf și pulbere. Atât cât vrea El mai ființăm pe acest pământ, ne mai bucurăm de fiecare zi ce ne-o dăruiește, de fiecare anotimp, de fiecare clipă fericită, pe care mai avem prilejul s-o trăim!

Vă mulțumim cordial tuturor pentru tot sprijinul ce ni l-ați dat în cursul anului 2021! Vă mulțumim tuturor celor care ne-ați primit cu colindul, atât la Crăciun, cât și la Bobotează, după datina străbună, ca niște adevărate  familii de creștini! Vă mulțumim cordial pentru darul ce ni l-ați făcut, fiecare după voia și posibilitățile ce le-a avut, dar mai ales pentru bunăvoința creștinească și românească. Să dea Dumnezeu să vă găsim pe toți sănătoși și cu voie bună mulți ani de aici înainte!

La cumpănă de ani, se cuvine să facem un scurt bilanț  fiecare dintre noi cu privire la viața noastră, la familiile noastre, la speranțele ce le avem de viitor. Dacă n-ar mai fi sărbătorile și rânduielile acestea ale anotimpurilor, viața ar fi ca o lungă călătorie fără popas. Așadar, să ne oprim un pic în lungul drum al trecerii noastre prin lume și să ne facem un examen de conștiință fiecare. Să ne imaginăm că derulăm filmul vieții noastre de până acum, cu toate ale sale bune și rele. Să ne imaginăm, de asemenea, că la acest film ar privi și Dumnezeu. Ia gândiți-vă, ați găsi vreo scenă în acel film de care să vă fie frică, ori să vă roșească obrazul la gândul că va vedea-o  Cel de Sus?  Sau chiar și numai ceilalți semeni ai Dumneavoastră?! E o grea încercare. Căutați, de asemenea, să socotiți dacă ați făcut tot ce a depins de Dumneavoastră, ca propria familie să dureze, ca soțul, soția, copiii, părinții, socrii, cumnații  Dumneavoastră să aibă o rază de fericire, când s-au aflat în preajma Dumneavoastră, când ați vorbit, când ați muncit împreună? Vedeți dacă ați făcut vreo fărâmă de bine cuiva, dacă v-ați făcut întotdeauna rugăciunea, dacă sunteți împăcați cu Dumneavoastră înșivă, cu cei din jur și, mai ales, cu Dumnezeu.

Încercați să vă imaginați, că în clipa următoare ați fi chemați înaintea lui Dumnezeu, că v-ar sosi ceasul cel din urmă. Aveți, oare, bagajul făcut? Sunteți, într-adevăr, pregătiți de marea călătorie?  Aveți suficiente argumente ca să vă apărați la dreapta judecată pentru faptele săvârșite în această viață?  Sunt câteva întrebări, pe care ar trebui să ni le punem fiecare dintre noi la această cumpănă de ani.

Faceți planuri pentru Dumneavoastră, dar țineți seamă și de ceilalți membrii ai familiei. Vedeți dacă și lor le place și sunt de acord cu ceea ce vreți să faceți. Așa va fi armonie și unitate în casa Dumneavoastră și nimănui  lehamite nu-i va fi, că stați sub același acoperiș! 

A fost un an greu nu numai pentru fiecare dintre noi, ci pentru lumea întreagă. Au murit în lume aproape două milioane de oameni, ca la un război mondial. Au murit în țara noastră câteva zeci de mii de semeni ai noștri, aproape un milion au fost infectați. Am avut în parohie patru decese de Covid, multe-multe infectări, spitalizări, izolări, carantinări. Frica de infectare și de moarte am simțit-o fiecare dintre noi mai mult sau mai puțin. S-au închis instituții, firme, am fost obligați să stăm în casă. Noi cei de la țară am fost mai liberi, dar gândiți-vă la cei de la oraș, care au fost obligați să stea într-un apartament luni de zile. Nu a fost ușor! S-au tocat economiile, au crescut datoriile, s-au înmulțit șomerii, s-au desființat locurile de muncă. Nu cred că a fost familie sau individ în lumea aceasta, ca în anii 2020-2021 să nu aibă de suferit de pe urma acestei molime. Luni la rând au fost bisericile închise și preoții au slujit singuri, inclusiv în zilele Sfintelor Paști, au fost închise școlile, bibliotecile, teatrele, muzeele, instituțiile de cultură și artă. Am umblat cu măștile pe față, de-am ajuns să nu ne mai cunoaștem între noi, nu am mai avut voie să dăm mâna unul cu altul, să ne mai întâlnim mai mulți, să participăm la botezuri, nunți, înmormântări, nedei, pomeni, parastase, praznice. Umbra morții s-a întins peste tot!

Și, totuși! Dacă este să vedem și binele în acest val imens de rău și disperare ce s-a abătut asupra Pământului, acela ar fi faptul că situația aceasta ne-a unit mai mult, ne-a solidarizat. Ne-am temut pentru viața și sănătatea noastră, dar ne-am temut și pentru viața și sănătatea celorlalți, fie că au fost membrii familiei noastre, fie că au fost cetățeni ai planetei Pământ. Ne-am temut pentru cei dragi nouă plecați departe, care n-au mai avut voie să se întoarcă acasă. Zi de zi am așteptat cu înfrigurare și teamă să aflăm numărul de infectați, de morți, de internați, de vindecați. Ne-am bucurat copilărește, când am aflat că răul începe să fie alungat, că numărul vindecaților este tot mai mare; am purtat mască pentru a ne proteja pe noi înșine, dar mai ales pentru a-i proteja pe cei din jurul nostru; am avut răgazul să stăm mai mult împreună cu familia noastră, să recuperăm ceasurile, zilele și anii în care, preocupați până peste cap de problemele de serviciu, am uitat de soț, de soție, de copii, am uitat să mai discutăm cu ai casei noastre. În multe cazuri membrii unei familii ajunseseră ca niște străini cazați la un hotel, care doar se văd, se salută și pleacă fiecare la treburile lui.

Am avut prilejul în această perioadă să ne aducem aminte de Dumnezeu mai mult ca oricând și să-i cerem ajutorul. Chiar dacă ne-a fost frică să mergem la biserică pentru ca să nu ne infectăm, dar ne-am rugat în sinea noastră, în casa noastră, în fața icoanei de acasă. Cred că această perioadă a fost ca un filtru moral, care a mai ales  grâul din pleavă. Amintiți-vă cum se făceau mitinguri și demonstrații mai înainte pentru ca să se legifereze familia formată din doi bărbați sau două femei, pentru educația sexuală a copiilor în școală. I-ați mai văzut, i-ați mai auzit pe undeva pe stimabilii ,,progresiști”? Măcar de-ar înțelege cu acest prilej că nu se vor putea lupta niciodată cu Dumnezeu și cu rânduielile pe care le-a lăsat lumii zidite de El!

Să sperăm că va fi bine în anul care a început, că molima va fi învinsă, că nu va mai cade niciunul dintre noi pe câmpul acesta de luptă cu dușmanul nevăzut, că va fi iarăși bine și frumos în lumea aceasta!

Să sperăm, de asemenea, că va rândui Dumnezeu ca cei cu putere de decizie să se înțeleagă și să nu izbucnească un nou război, în urma căruia să rămân munți de cadavre! Dumnezeu să ne ajute  și să fie bine!

*

Starea parohiei (II). În numărul trecut al ,,Scrisorii pastorale” făceam o analiză amănunțită a vieții religioase din parohia noastră din cursul anului 2021. Colindul cu Botezul ne determină să venim cu câteva completări, pe care le considerăm absolut necesare. În primul rând, mulțumim lui Dumnezeu că avem asemenea creștini în parohia noastră, care păstrează atât cât se mai poate tradițiile noastre strămoșești, credința și datinile. Veniți în număr mare la biserică în duminici și sărbători, sunteți atașați de biserică, nu batjocoriți slujitorii bisericești, ci, dimpotrivă, avem semnale că vorbiți chiar mai bine decât ar trebui despre preotul Dvs.

Aveți în casele Dvs. icoane, candele, atmosferă creștinească. În majoritatea caselor icoanele sunt așezate pe peretele dinspre răsărit, pe acel perete nu mai sunt tablouri, postere, decupaje din reviste cu mâțe, câini, lei, șerpi, femei goale și alte bazaconii de acestea. Am găsit case în care cărțile primite de la  parohie în ultimii ani erau așezate pe masă, în mijlocul camerei, ca într-o sală de lectură dintr-o bibliotecă. Aceleași cărți le-am văzut în multe case în biblioteci, în altele formau singure ,,biblioteca” familiei.

Au fost legați cei mai mulți câini, iar cei care au fost dezlegați s-au dovedit a fi bine educați. Anul acesta doar unul  dintre ei a încercat rezistența pantalonilor popii, dar n-a reușit și verifice și gustul cărnii.

Aproape toți enoriașii noștri știu să se închine corect. Am mai întâlnit câteva cazuri, în care oameni în toată firea nu știau acest lucru: fie făceau niște rotocoale cu mâna, parcă s-ar fi apărat de muște, fie dădeau din mână, parcă ar fi tras la ferestrău. Au fost și cazuri, când enoriașilor noștri le-a fost frică să ne primească. I-am înțeles. Au fost cazuri, când le-a fost frică să sărute Sfânta Icoană sau Sfânta Cruce. I-am înțeles și le-am respectat prudența. Am cântat troparul, am schimbat câteva cuvinte și am plecat. Vă mulțumim că ne-ați înțeles și nu ați insistat să intrăm prin toate camerele ca altădată. Vedeți Dumneavoastră! Preotul trece într-o zi prin cca. 150 de case. Dacă într-una din ele este microbul și preotul îl ia, îl duce până seara în casele pe care le mai vizitează și astfel ne putem trezi cu un număr de zeci de case infectate într-o singură zi. E bine să ne protejăm noi înșine, înainte de a ne proteja alții. Autoritățile ne dau instrucțiuni, ne învață ce să facem și cum să facem, dar depinde mult și de noi cum dăm curs acelor instrucțiuni. Putem să le încălcăm, fiindcă nu este câte un polițist la ușa fiecăruia, dar consecințele  sunt pe pielea noastră, iar când vine nota de plată….!

În Malovăț s-au făcut multe construcții noi, s-au consolidat ori s-au extins altele mai vechi, s-au amenajat frumos, au fost dotate cu multă aparatură, ceea ce arată că nivelul de civilizație s-a ridicat simțitor. Mai puțin s-a întâmplat acest lucru în Bârda. Vorbe amuzante, nevinovate, am auzit mai puține anul acesta! Dacă e vorba de porci, remarcăm că și anul acesta au fost destul de mititei. Nu mai sunt porcii de altădată, care umpleau câte două postăvi cu carne! Nu mai sunt nici câinii de altădată! Ehei, pe atunci funcționa crescătoria de păsări din vecinătate! Acum predomină pechinezii! Criza economică se resimte peste tot.

Chiar starea Dvs. de spirit, îngrijorarea față de nevoile de azi, de mâine, spune acest lucru. Mulți, foarte mulți nu aveți serviciu, mulți sunteți plecați în țară sau peste hotare la muncă. Sunt copii lăsați în grija bunicilor, în grija rudelor. Lipsa părinților se resimte în timpul anului, atât la școală, cât și  în viața lor în general. Am găsit multe porți deschise între vecini, între părinți și copii, dar am mai găsit și garduri noi construite între părinți și copii! Expresii de genul ,,- Pe aici nu se trece!” am întâlnit anul acesta, când a fost vorba să merg de la casa părinților la a copiilor pe poteca ce-o cunoșteam din anii trecuți. Expresia mi-a amintit de deviza trupelor române pe frontul de la Mărășești!

Am mai găsit frați și consăteni certați și încrâncenați de ani de zile. Am găsit  și mulți bolnavi, bătrâni, săraci și singuri! Din păcate, parcă mai mult ca-n alți ani, am găsit familii destrămate. Nu sunt familii aflate în luna de miere, ci familii cu copii la școli, alții în prag de căsătorie. Nu analizăm aici cauzele, ci deplângem copiii rămași cu un părinte, gospodăriile frumoase pe care și le realizaseră, viața lor de familie de altădată, care părea atât de armonioasă! Poate că nu e totul pierdut! Dumnezeu să le ajute, să le dea pace, înțelegere, împăcare  și să nu uite că pasărea din mână e mult mai de valoare decât cea de pe gard!

Am întâlnit un enoriaș al nostru, care m-a certat cu vitejie că nu i-am mai trimis demult ,,Scrisoarea pastorală”, pe care, zicea el, ,,o citea cu plăcere”. I-am explicat dumnealui, dar cu siguranță că mai sunt și alții în această situație și de aceea e nevoie să repet. Într-adevăr, acelui enoriaș nu i-am mai trimis de câțiva ani buni ,,Scrisoarea pastorală”. Cam  de când nu m-a mai primit dânsul cu colindul de Crăciun și Bobotează. Nu iau ca reper vremea de când n-a mai achitat un leu măcar pentru contribuția de cult! Eu, mulțumesc părinților mei, am făcut cei șapte ani la zi, nu la fără frecvență și atunci am învățat că nu trebuie să deranjezi un om, să abuzezi de bunăvoința lui. Nu iau în calcul, spre exemplu, că ,,Scrisoarea pastorală” necesită niște cheltuieli: uzura calculatorului, a imprimantei, tonerul, hârtia etc. Nu luăm în calcul nici mintea popii, fiindcă asta nu face doi bani! Luăm în calcul deschiderea, bunăvoința enoriașilor noștri, dorința de a comunica cu preotul. Dacă ne întoarce spatele precum enoriașul în discuție, cum să-l deranjăm din două în două săptămâni cu ,,Scrisoarea pastorală”? Doar și Mântuitorul spune: ,,Iată Eu stau la ușă și bat. Dacă cineva Îmi va deschide, voi intra și voi cina cu el”. Așadar, Mântuitorul nu intră cu forța în casa și în viața nimănui. Mai mult! În ultimii ani numeroși enoriași ai noștri sunt plecați în țară sau în străinătate la muncă. Într-o astfel de situație sigur că întrerupem trimiterea ,,scrisorii”. Așadar, întreruperea pe care ne-o imputa enoriașul nostru nu era numai vina preotului!

Dacă Dumnezeu ne va ajuta și Dvs. îmi veți fi alături, vom reuși să mai facem multe lucruri bune împreună, spre slava lui Dumnezeu. Dorim să continuăm publicarea și răspândirea cărților religioase; să continuăm să scoatem și să vă trimitem ,,Scrisoarea pastorală”; să distribuim gratuit fiecărei familii din parohie și celor ce ne-au  ajutat cartea regretatului Părinte Arhim. Ioanichie Bălan, Călăuză ortodoxă în Biserică de Sfintele Paști;  să găsim resurse ca să publicăm volumul  Folclor din Mehedinți, pentru Sărbătorile Crăciunului de anul acesta și să v-o donăm; să dăm cât mai multe filme cu conținut religios; să fim prezenți în presa scrisă și pe internet cu cât mai multe contribuții; să organizăm mai multe excursii cu caracter religios; să continuăm cu donarea pâinii  în duminici și sărbători; să menținem serviciile gratuite și contribuția de cult la aprecierea fiecăruia; să putem să acordăm ajutoare celor bolnavi, neputincioși și tuturor celor  loviți de nenorociri; să intensificăm activitatea pastorală și misionară; să mărim numărul participanților la slujbe, să vopsim și acoperișul bisericii din Bârda, să construim o cișmea și la biserica de la Malovăț, să facem cât mai mute vizite și daruri la azile, orfelinate și spitale și multe-multe altele, despre care vom vorbi pe parcurs. Doar sănătate să fie și pandemia aceasta să se ducă pe pustii! Dumnezeu să ne ajute!

*

Ajutoare și donații. În această perioadă, parohia noastră a primit câteva donații astfel:

a.   Fii ai satului Malovăț: Dl. Pera Nicolae(Constanța): 300 lei; Dl. Avoc. Vasile Ploștinaru (Caransebeș): 250 lei; D-na Vlădioniu Mariana(Tr. Severin): 210 lei; Dl. Paulețu Iancu(Balotești-MH): câte 200 lei; Dl. Pirici Constantin(Timișoara): 160 lei; D-na Șeitan Silvia(Tr. Severin): 150 lei; Dl. Tărăbâc Gr. Gheorghe(Tr. Severin): 120 lei; Dl. Oproiu Gheorghe(Germania), D-ra Michescu Cernica(Tr. Severin): câte 110 lei; D-na Iordache Sevastița(Tr. Severin), Dl. Popescu N. Mihai(Tr. Severin), Dl. Neagoe Liviu(Tr. Severin), Dl. Voican Nicușor-Marian (Italia), Dl. Voican Dumitru-Adelin (Italia), Dl. Nistor I. I. Ion(Germania), Dl. Munteanu Gheorghe(Tr. Severin), Dl. Bazavan Ion(Tr. Severin): câte 100 lei; Dl. Diaconu Mădălin (Italia), Dl. Nistor Gh. I. Ion(Tr. Severin): câte 50 lei; 

b.  Fii ai satului Bârda: Dl. Ing. Bălu Constantin(Tr. Severin): 300 lei; Dl. Mema Irinel(Tr. Severin): 200 lei; Dl. Stoichină Ionuț(Franța): 170 lei; Dl. Boescu Gabi(Tr. Severin): 120 lei; Dl. Motreanu Constantin(Timișoara), Dl. Boroancă Petrișor(Tr. Severin), D-na Arhire Lili(Tr. Severin), D-na Chircu Ramona(Tr. Severin), Dl. Rolea Nicușor(Timișoara), Dl. Botea Constantin(Șimian): câte 100 lei; Dl. Curea Constantin(Cerneți): 60 lei; Dl. Dragomir Ion(Tr. Severin), Dl. Sfetcu Daniel(Craiova), D-na Rolea Violeta(București) și Dl. Rochian Tudor(Tr. Severin): câte 50 lei;   

c.   Credincioși din afara parohiei: D-na Ing. Melania Caragioiu(St. Constant – Canada): 500 lei; D-na Elisabeta Leferenz(Germania): 244 lei; D-na Nicolae Mihaela(Bragadiru-IF): 100 lei; D-na Bratu Aneta(Sutești – BR): 85 lei.

Dumnezeu să le răsplătească tuturor!

*

În seara zilei de 20 Ianuarie organizăm o acțiune caritabilă la Școala Ajutătoare ,,C. Pufan” din Tr. Severin. Două familii din parohie, care nu voiesc să li se știe numele, suportă cheltuiala pentru cele ce vor fi donate, astfel: masa de seară, constând din ciorbă de perișoare, sarmale cu mămăligă, ceafă la grătar cu piureu, cozonac, suc, apă minerală, mere și bomboane; 14 perechi de ghete de iarnă ,,Guban” și 14 perechi de ciorapi  groși. În afară de acestea, vor mai fi duse haine de copii(5 – 15 ani), care se vor strânge de la enoriașii noștri. Colecta de haine rămâne deschisă și după această dată, urmând să mai facem un transport.

*

Contribuția de cult. La 15 Ian. situația contribuției de cult pe 2022 în parohia noastră se prezintă astfel:

În Malovăț au achitat 91,02% din familii. Cea mai mică a fost de 5 lei(3 familii). Dintre fruntași cităm: I. Dl. Ilinca Alexandru: 500 lei; II. Dl. Coman Vasile: 315 lei; III. Dl. Căprioru Emanoil-Marius: 305 lei;

În Bârda au achitat 89,82%  din familii. Cea mai mică a fost de 15 lei(2 familii). Dintre fruntași cităm: I. Dl. Olteanu Alexandru: 350 lei; II. Dl. Curea I. Gheorghe(Gigi): 345 lei; III. Dl. Botoșan Dumitru: 300 lei.

La nivel de parohie au achitat 90,63 % din familii. Fruntașii sunt următorii: I. Dl. Ilinca Alexandru: 500 lei; II. Dl. Olteanu Alexandru: 350 lei; III. Curea I. Gheorghe(Gigi): 345 lei;

Mulțumim frumos tuturor celor ce au achitat contribuția de cult pentru anul 2022 până acum. Reamintim că-n parohia noastră contribuția de cult nu este stabilită la o sumă fixă, ci fiecare achită dacă vrea și cât vrea. Toate serviciile religioase sunt gratuite pentru toți enoriașii parohiei, indiferent dacă au achitat ceva sau nu pentru contribuția de cult.

*

 Alegerile parohiale. După cum știți, începând de la 1 Decembrie 2021, am convocat Adunarea Parohială în ședință de lucru pentru data de 1 Ianuarie a. c., în vederea alegerii noilor membrii ai Consiliului Parohial și ai Comitetului Parohial pentru următoarea perioadă de patru ani(2022-2026). Ședința a avut loc în ziua de 1 Ianuarie. S-a constatat că există un număr legal de alegători, așa încât alegerile s-au putut desfășura. În urma acestor alegeri au ieșit câștigători următorii enoriași:

- Pentru Consiliul Parohial: Domnii Pera Dumitru, Dima Vasile, Nistor Petre, Crumpei Vasile, Tătucu Grigore, Borcilă Dumitru și Luca Mihai, iar ca membrii supleanți  Domnii Bogdan Gheorghe Gabriel și  Mănescu C. Vasile;

- Pentru Comitetul Parohial: Doamnele Borugă Norica, Paicu Domnica, Haidamac Miroana, Popescu N. Elena, Dima Cornelia, Voican Maria, Oproiu Elisabeta, Borcilă I. Elena, Crăciunescu Paraschiva, Bogdan Andreea și Mănescu Valeria din Malovăț; Doamnele Ivașcu Domnica, Cola Emilia, Mema Păuna, Tănase Maria, Gheran Iuliana, Sfetcu Sabina, Avram Maria și  Domnul Stănciulescu Tănase din Bârda.

Până la data de 14 Ian. nu s-au înregistrat contestații, așa că noul Consiliu Parohial s-a întrunit în ședință de lucru și a ales pe Domnii Pera Dumitru și Dima Vasile ca epitropi ai parohiei, însărcinând totodată pe preotul paroh să înainteze cuvenita documentație organelor superioare bisericești în vederea verificării și aprobării, pentru ca noile organe parohiale să poată să-și înceapă activitatea propriu-zisă. 

*

Publicații. În această perioadă, preotul Dvs. a reușit să mai publice câteva materiale, astfel: ,,Scrisoare pastorală” – 460, în ,,Armonii culturale”, Adjud, 9 ian. 2022, ediție on-line(https://armoniiculturale.ro); în ,,Bibliotheca Septentrionalis”, Baia Mare, 10 ian. 2022, ediție și on-line(https://ebibliothecaseptentrionalis.wordpress.com); Magii din noi, în ,,Obiectiv mehedințean”, Tr. Severin, an. XXIV(2022), nr. 1112(13 ian.), p. 12; Vreme și vremuri(I), în ,,Obiectiv mehedințean”, Tr. Severin, an. XXIV(2022), nr. 1113(20 ian.), p. 12;

Parohia noastră a publicat a doua ediție a vol. Rugăciuni(450 pag.). Cartea cuprinde nenumărate rugăciuni, dar și noțiuni de Catehism, cântări religioase și multe îndrumări. Este scrisă cu literă mare.  Din prima ediție am donat în anii trecuți fiecărei familii din parohia noastră, cât și celor din afara parohiei, care ne-au ajutat. Anul 2022 este dedicat rugăciunii, așa că îl întâmpinăm și noi cum se cuvine.

*

Zâmbete. ☺Dacă eu îți spun că vin în zece minute, de ce mă suni din oră-n oră? ☺Pe lângă plopii fără soț,/ Adesea am trecut,/ Puteam să trec și printre ei,/ Dar n-m mai încăput! ☺Legea termodinamicii: când femeia fierbe, bărbatul se evaporă! ☺O familie avea trei fete. S-au căsătorit. S-au dus cu toții la mare. Soacra a vrut să verifice cât de mult țin ginerii la ea. S-a făcut că se îneacă și a țipat. Ginerele cel mare s-a aruncat în apă și-a salvat-o. A doua zi ginerele cel mare a găsit la poartă o ,,Dacia” – 1300 nouă, cu un bilet pe bord: ,,Bine faci, bine găsești! Soacra”. În ziua următoare, soacra iar a simulat că se îneacă și a țipat. Ginerele mijlociu a sărit în apă și-a salvat-o. Dimineața a găsit și el la poartă o mașină ,,Trabant” nouă cu un bilet pe bord: ,,Bine faci, bine găsești! Soacra”. În ziua următoare, când ginerele cel mic era mai aproape de ea, soacra a căzut în mare și a țipat. Ginerele și-a făcut socoteala: ,,Celui mare i-a dat o ,,Dacia”, celui mijlociu un ,,Trabant”, mie îmi va da o motoretă ,,Mobra”. Pentru atâta nu se merită să risc. S-a făcut că nu aude țipetele și n-a sărit. Soacra a murit  înecată. În dimineața următoare, ginerele cel mic a găsit la poartă o mașină ,,Ford”, nouă, cu un bilet pe bord, în care scria: ,,Bine faci, bine găsești! Socrul” .

*

Botezuri. Înmormântări. În ziua de 9 Ianuarie am oficiat Taina Sf. Botez pentru Rolea Gabriel-Ionuț, fiul  Domnului Rolea Gheorghe și al Doamnei Rolea Maria din Bârda. Să le trăiască! În ziua de 14 Ianuarie am oficiat slujba înmormântării pentru Volintiru Ana(89 ani) din Bârda. Dumnezeu s-o ierte!

*

Program. În cursul lunii februarie avem următorul program de slujbe: 2 Febr. (Malovăț); 5 Febr.(Malovăț-Bârda); 6 Febr.(Bârda); 12 Febr.(Malovăț-Bârda); 13 Febr. (Malovăț); 19 Febr.(Malovăț-Bârda); 20 Febr. (Bârda); 26 Febr.(Malovăț-Bârda); 27 Febr.(Malovăț). În restul  timpului, la orice oră din zi sau din noapte, preotul poate fi găsit la biserică, acasă, la telefon: 0724. 99. 80. 86, ori pe adresa de e-mail: stanciulescubarda@gmail.com.

Sănătate, pace și bucurii să vă dea Dumnezeu! La mulți ani!

     Pr. Al. Stănciulescu-Bârda

                      


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu