sâmbătă, 20 iunie 2020

Valeriu Lupu - Autohtonismul românesc în viziune eminesciană


Autohtonismul românesc în viziune eminesciană

Eminescu este ”sumă a simțirii românești, esență a înțelepciunii cu rădăcini în vremuri imemoriale și simbol al dăinuirii perene a spiritului național”.
                             Dan Toma Dulciu

          În evoluția societății omenești actul de cultură și-a avut locul său civilizator și moralizator, contribuind hotărâtor la emanciparea socială, culturală și spirituală. Indiferent de forma sa de exprimare - mai mult sau mai puțin artistică - actul de cultură a realizat din totdeauna în jurul său o zonă de emulație binefăcătoare prin oferta sa emoțională, prin trăirea pe care o generează, prin calitățile sale estetice, prin semnificația sa socială și nu în ultimul rând, prin mesajul său.
Până la urmă, realizările în plan cultural, indiferent de formă, au mers în paralel cu cultura practică, realizând civilizația zilelor noastre la care au contribuit decisiv societățile mai bine organizate și implicit mai puternice. Aflate în zone mai favorabile dezvoltării și creației, aceste societăți nu rareori au monopolizat avantajul progresului realizat sub diferite forme. Cu toate acestea, evoluția în plan cultural a dus la ceea ce astăzi îndeobște numim patrimoniu cultural universal, pe care, nu puțini îl identifică prin sintagma ”cultură universală”, noțiune abstractă de altfel, pentru că în fapt cultura universală este o sumă de culturi naționale, fiecare cu specificul ei, dar toate la un loc alcătuind zestrea culturală a umanității.

                   Specificul național în cultură

În fapt specificul fiecărei culturi se constitue într-o particularitate a unei societăți date, care ține de tipul de societate, de înclinațiile artistice sau pragmatice ale membrilor săi, de calitățile lor morale și intelectuale, de limbă, de zonă geografică, de împrejurările istorice și desigur, de influiențele culturale de proximitate. De aceea, dacă civilizația este una singură, către care tinde societatea umană în ansamblul ei, cultura este o sumă a tuturor culturilor pe care structuri lingvistice și sociale le presupun ca diversitate (Mircea Malița – Zece mii de culturi o singură civilizație, Ed. Nemira, 1998) .
          Toate aceste particularități vor contura un specific care va individualiza o  cultură națională, situată pe o anumită treaptă al civilizației și care va purta amprenta societății și timpului istoric în care a apărut. Vorbim astăzi de civilizația și cultura egipteană, sumeriană, orientală, greacă, romană, europeană, americană, chineză, japoneză etc. Prin însăși titulatura lor oferă un loc și o semnificație în timp a civilizației umane în general. Mai mult, fiecare tip de civilizație și-a adus aportul său în devenirea societății umane, aport mai mult sau mai puțin important. De aici așa zisele mari culturi, aparținând popoarelor mari și puternice cu impact semnificativ în evoluția societății umane și culturile mai mici care, prin particularitățile și specificul lor își aduc și ele aportul la dezvoltarea marilor culturi prin zonele de interferență, extrem de fecunde sub aspectul creației și progresului.
Or, acest specific, aceste particularități care individualizează o cultură, fie ea mare sau mică, își are originea în ceea ce un popor, o cultură, o civilizație are ca substanță și anume autohtonismul. În linii mari, autohtonismul constă în decelarea, delimitarea și utilizarea elementelor specificului național în actul de creație. Marii creatori și-au alimentat talentul și geniul din resursele nesecate ale folclorului, tradiției, obiceiurilor propriei culturi, imprimând la rându-le ceva din geniul lor. Așa se face că fiecare națiune, fiecare popor are o cultură proprie alimentată din resursele ancestrale ale proprie-i tradiții, limbă și spiritualitate. Aproape că nu există cultură națională fără protagoniștii ei, ctitorii sau fondatorii ei, personalități de referință ale culturii respective, plasându-se astfel în poziția de barzi naționali. Că aria lor de cuprindere și geniul lor poate atinge aripa universalității, este o condiție esențială pentru a propulsa propria cultură în spațiul supranațional. Dincolo de acest aspect, creatorul rămâne produsul și tributarul culturii naționale căreia îi aparține.
Interesant de remarcat este faptul că apariția acestor mari personalități este rezultatul evoluției în timp în plan cultural al societății respective. Este greu de imaginat apariția unui Socrate, Platon sau Aristotel, Toma d’Aquino, Shakespeare, Leonardo da Vinci, Imanuel Kant, Hegel, Francis Bacon, Poincare, Voltaire, Eminescu, fără a lua în considerare numeroasele școli și curente filosofice ale spațiului elen, latin, creștin, apoi bizantin, occidental, angloamerican etc, toate cu sferele lor de influiență, directă (nu rareori prin forța armelor), sau indirectă, prin școlile pe care le creeau sau frecventau.
                  
Eminescu și autohtonismul românesc

          Șansa istorică a poporului nostru a fost de al avea pe Mihai Eminescu, cea mai puternică și reprezentativă personalitate a culturii noastre; ”cel mai cugetător între poeți și cel mai poet între cugetători” după cum îl prezenta Constantin Botez în amintirile sale (Omagiu, 1909). De altfel, așa cum l-au perceput contemporanii, epigonii și posteritatea, Eminescu, prin multitudinea preocupărilor și genialitatea abordărilor în aproape toate domeniile vieții sociale, se situează, cu asupra de măsură, la nivel de arheitate pentru cultura noastră națională (Th. Codreanu – Modelul ontologic eminescian, Ed. Porto Franco, 1992). Aproape că nu există domeniu de activitate a cărui reflectare să nu se regăsească în opera celui care va fi în egală măsură poet, dramaturg, prozator, filosof, istoric, analist politic și economic, critic literar, economist, politolog, enciclopedist, astronom, matematician, dascăl, bibliotecar și jurnalist.
Scurta lui viață a fost dominată de o serie de trăsături care, în analiza unor exegeți și biografi, apăreau ca aparținând unei personalități extrem de puternice, caracterizată prin tărie de caracter, temperament de luptător neînfricat pe tărâm social și literar, viziune și atitudine morală impecabilă, dinamism și corectitudine în gândirea politică și socială, capacitate de a suferi pentru un ideal, optimism nedesmințit pentru viitorul patriei și neamului său și soluții viabile și valabile până astăzi cu privire la existența și evoluția României ca stat.
Impresionat de aceste calități în postumitate Constantin Papanace, în a sa carte ”Destinul unei generații” (Ed. Scara, 2002) va afirma; ”prin prospețimea gândirii sale, prin robustețea morală și optimismul pe care îl degajă scrisul său, Eminescu redă adevăratele valențe și dimensiuni ale sufletului românesc” iar Nicolae Iorga îl definea ca ”al semnelor vremii profet” preluându-i expresia din poezia Epigonii unde însuși poetul îl definea ca profet pe Andrei Mureșanu autorul versurilor imnului nostru național. Și pe drept cuvânt, pentru că în optimismul său, Eminescu prefigura venirea unei generații care ”curățită prin abnegațiune și durere” va reda măreția și grandoarea neamului său, ceea ce s-a și întâmplat prin generația primului război mondial și perioadei interbelice.

                   Fundamentul autohtonist al gândirii eminesciene
  
          Deși Eminescu nu a elaborat studii organice privind neamul și patria sa, prin convingerile sale, izvorâte mai degrabă din activitatea sa de gazetar, se poate constata cu ușurință că el a rămas consecvent principiilor sale, dovedind o unitate de nezdruncinat în gândire și atitudine. Caracterul spontan și eruptiv al poetului când venea vorba de neam și țară, era alimentat de realitățile triste ale timpului său, într-o epocă în care sentimentul național înflorea pretutindeni în Europa și nu numai. De aceea ”nu se sfia să pronunțe adevăruri dureroase și să facă previziuni profetice” (C. Papanace – Destinul unei generații, pg 30).
Istoria societății românești, realitățile istorice și ale momentului, structura socială, pătura superpusă, soarta țăranului, agricultura, economia resurselor și realitățile politice, prindeau conturul unor critici necruțătoare în scrierile sale. Viziunea sa politică, oglindită în numeroase editoreale și articole de fond la ”Curierul de Iași”. ”Timpul”, ”Fântâna Blanduziei” etc, era urmărită cu atenție de contemporani, dar adevărata ei valoare se va regăsi după 50 de ani de la moartea sa (1939), odată cu apariția ediției Crețu a operei sale politice ce va cuprinde și va reda fără comentarii gândirea sa politică.
O expresie a autohtonismului, atât de prezent în opera sa, este preocuparea sa constantă privind spațiul românismului, în egală măsură sub aspect geografic și etnic, cât și sub aspect lingvistic și cultural. Deși nu a cunoscut la modul direct și nemijlocit românii din Balcani de pildă (răspândiți în Macedonia, Pind, Epir, Tesalia, Timoc, Albania, Voevodina), Eminescu evocă prezența lor mai ales sub aspect istoric, cultural și lingvistic, atunci când constată cu surprindere că: ”Ni se pare ciudat că noi Românii care trăim pe lângă Dunăre suntem cu totul cufundați în ideile occidentului, pe când din toate părțile împrejuru-ne pulsează o viață istorică care în dispoziția ei generală se deosebește atât de mult de istoria occidentală” (Opera Politică, vol II). Este și motivul strădaniei sale de a construi o limbă ”bogată și unitară pentru tot neamul”, pornind de la studiile maestrului său Aron Pumnul și studiul gramaticii macedo-române al lui Mihail Boiagi, apărută la Viena în 1813, pentru care autorul a fost afurisit de către patriarhul Constantinopolului.
Autohtonismul românesc este validat în gândirea eminesciană și de propria constatare că; ”Românii nu sunt nicăieri coloniști, venituri, oamenii nimănui, ci pretutindenea unde locuiesc sunt autohtoni, populație nepomenit de veche, mai veche decât toți conlocuitorii ei” (M Eminescu – Între Scyilla și Charybda, Ed. Litera, 2011). Eminescu nu se îndoiește nicio clipă că, fiind descendenții traco-ilirilor în care se contopesc legionarii Romei, românii sunt la ei acasă pe întreaga arie ocupată în antichitate de acest mare popor (cel mai mare după cel al Indiilor – Herodot).
Carpatia sau Balcania, din pusta ungară până în Ukraina, în regiunea Kievului și Carpaților Nordici până la Marea Egee, este teritoriul civilizației tracice de la a căror preoți veneau să se inspire filosofii Eladei. Mai mult, poporul român poartă în ființa sa impulsurile profunde ale excepționalului și dotatului popor trac. De altfel, populația traco-ilirică va oferi suportul populațional al Imperiului Roman de Răsărit (Bizanțul). Însuși Nicolae Bălcescu pleda pentru așezarea între cuțo-vlahi, considerându-i un avanpost al românismului ”fiindcă acești valahi ne vor prinde bine odată și odată”.
Este și motivul pentru care mulți oameni politici ai secolului al XIX-lea și al XX-lea au cutreierat ținuturile Macedoniei și câmpiile Tesaliei, pentru a susține problema elementului românesc în Peninsula Balcanică, devenind chiar o temă majoră a politicii externe românești până la Primul Război Mondial. Conștiința apartenenței românești a acestor populații a fost extrem  de vie chiar în rândurile ei, atâta vreme cât populația românească din Timoc, Voievodina și ținutului istoric al Maramureșului au cerut Adunării de la Alba Iulia unirea cu țara, din nefericire rămasă fără răspuns. De atunci, și mai ales, după instaurarea regimului comunist în România, când Ana Pauker (Hanah Robinsohn) dispune inchiderea tuturor școlilor românești (deschise cu atâta trudă de Alexandru Ioan Cuza și regele Carol I) conștiința apartenenței de neam și limbă pare să se estompeze într-o nepăsare vinovată și condamnabilă din partea autorităților române. (Valeriu Lupu – ”Diaspora românească – între comunitățile istorice și românii de pretutindeni”, ”Meridianul Cultural Românesc”, Vaslui, nr 19, 20, 21, 2019).
         
Autohtonismul și ideea balcanică

Desigur, problema apartenenței acestor ținuturi pare a fi depășită astăzi de realitățile globalizării și aspirației de a face parte din Uniunea Europeană a țărilor pe teritoriul cărora se află comunitățile românești, mai ales că statele respective mici nu recunosc minoritățile naționale. Mai mult, populațiile minoritare sunt etichetate ca slavi romanizați (cazul Bulgariei) sau greci romanizați (cazul Greciei) supuse permanent asimilării forțate. Nu este mai puțin adevărat că și politica românească de după cel de al II-lea Război Mondial, a fost una dezastruoasă, iar în zilele noastre nu depășește nivelul unui formalism birocratic extrem de păgubos.
La vremea sa, Eminescu va sublinia importanța ideei balcanice, văzând în aceasta chiar împlinirea unei misiuni istorice a României ca stat. Autohtonismul devine cu atât mai important, cu cât ideea latinității este considerată de occidentali ca fiind lipsită de fundament, întrucât nu ar fi existat un popor latin. Evident, că această negare este o exagerare nepermisă, atâta vreme cât vorbim de cea mai prolifică civilizație a antichității, civilizația romană (latină), ce avea să lase urme adânci în istoria umanității.
Pentru acești contestatari, latinismul este conceput artificial, doar ca un obstacol împotriva panslavismului. Așa că dimensiunea tracă pare a fi mult mai profundă pentru zona balcanică unde populațiile ce vorbesc idiomuri slave sunt constituite din elemente etnice cu totul diferite (fizice și morale) ale adevăratului element slav. Iată de ce Nicolae Iorga considera că ofensiva panslavistă în Balcani nu poate fi oprită decât prin cultivarea autohtonismului balcanic ”sub bulgar stă de foarte multe ori tracul, sub sârb adeseori românul, sub muntenegrean albanezul iliric, sub grec elemente care nu au de a face cu sângele elen. Limba a dat o coștiință deosebitelor grupe care poartă în unele cazuri numele cuceritorilor”.
De altfel nici Eminescu nu considera român pe cineva numai pentru faptul că vorbește românește; ”limba singură nu constituie însă naționalitatea. Calitățile morale și intelectuale ale nației au o însemnătate mult mai mare. Limba este expresia unui fond, dar nu fondul în sine”, idee care va fi amplu dezvoltată în perioada interbelică. Populația traco-ilirică romanizată oferă suportul demografic al Imperiului Roman de Răsărit (Bizantin) realizând în timp romanitatea orientală (bizantină).
”Torna, torna, fratre”, este prima expresie vlahă în gura unui soldat rumân din armata bizantină din secolul IV – V, perioadă când se semnalează și primele vlahii din istoria bizanțului. Zone geografice extinse, abundent populate, cu organizare socială sub forma unor state de sine stătătoare precum; Vlahia Mare în Tesalia, Vlahia Mică în Acarnania, Vlahia Superioară în Epir, Vlahia Albă în Moesia Inferioară și mai apoi Imperiul Asăneștilor (vlaho-bulgar) în secolul al VIII-lea, ele se vor regăsi până în secolele XI-XII. Abandonarea acestei zone în care se află încă adânc infipte rădăcinile românismului, se face simțită încă din perioada interbelică când orientarea prooccidentală devine tot mai evidentă, iar problema românilor din Balcani devine treptat o problemă periferică, formând subiectul unor politici mai mult decât formale (vezi Diaspora între comunitățile istorice și românii de pretutindeni citată anterior).
          Tăria de caracter, omenia, decența, bunacuviință, capacitatea de a percepe, compasiunea, sunt trăsăturile de bază ale adevăratului român. Înafara țării, indiferent de postura în care se află (oficială sau neoficială) românul este ca un trimis al neamului său, prin urmare trebuie să se comporte în consecință. Din nefericire realitățile timpurilor noastre sunt cu totul altele. Comportamentul unor concetățeni de ai noștri, etichetați la nivel oficial, sau și mai grav în massmedia ca români (ceea ce de fapt nu sunt), se abate flagrant de la tipologia comportamentală a elementului românesc descris mai sus, ceea ce induce un sentiment de frustrare și jenă până la rușine. Trebuie adăugat și faptul că în aceiași categorie, a celor pentru care munca și cultura nu fac parte din setul lor de valori, se includ și caracterele slabe care își târguiesc conștiința, levantinul versatil și poporul lui Caragiale (miticii de conjunctură), sau paraziții de serviciu al neamului cum foarte inspirat îi numește Dan Puric care, din nefericire, se dovedesc a fi foarte prolifici.

                             Perpetuarea autohtonismului eminescian

Autohtonismul, ca doctrină și ideologie pentru români pusă în valoare de Eminescu, va fi preluat și dezvoltat de floarea culturii române interbelice, și chiar mai mult, va fi cultivat la nivel instituțional prin ”Institutul de studii Balcanice” condus de Nicolae Iorga și apoi de Gheorghe Brătianu (ambii savanți, istorici de forță și somități în domeniu) care considerau românismul ca factor hotărâtor în etnogeneza popoarelor balcanice. ”Vlahii sau românii reprezintă elementul etnic care au influiențat pe slavii emigranți de o manieră decisivă”. Vasile Pârvan, la rândul său, spunea ”Noi românii de azi suntem nu numai urmașii romanilor din Dacia, ci în aceiași vreme urmași și ca sânge și ca suflet a întregii împărății Romane de Răsărit” (Getica, Ed. Meridiane, 1982). El a înțeles unitatea pe care o formează teritoriul între granițele geografice; Alpii Nordici, Bosforul Cimarian, Carpații Nordici și Olimpul.
Și sub acest aspect gândirea eminesciană este unitară. Ea privește realitățile timpului său, în fapt, rezultatul acumulărilor de-a lungul vremurilor, în conjuncturi istorice diferite, cu proiecție însă în perspectiva viitorului, pentru că analiza lui are la bază elemente de ordin istoric și biologic. Ajunge astfel, să facă diferența între spiritul autohton și cel imigrat, sesizând în același timp incompatibilitățile evidente și incapacitatea de asimilare a elementului străin. De aici și concluzia existenței unei stări conflictuale latente care poate izbucni oricând într-un conflict deschis, de unde și importanța autohtonismului cultivat atent, fără ostentație, dar cu fermitate și demnitate.
Eminescu reușește să demonstreze cu exemple istorice existența reală a acestei stări latente între spiritul autohton și cel emigrat, începând cu revoluția lui Tudor Vladimirescu când, sub sloganul ”Țara este norodul și nu tagma jefuitorilor”, elementul autohton pune capăt domniilor fanariote. Tinerimea română va prelua din sloganurile și ideile revoluției de la 1848 și va pune bazele statului român modern, desăvârșit apoi prin reformele lui Alexandru Ioan Cuza.
Din nefericire, detronarea domnului pământean, la 11 februarie 1866 prin complotul ”monstruoasei coaliții”, va pune capăt acestei perioade luminoase a istoriei noastre, urmată apoi de o epocă în care balanța evenimentelor va înclina când deoparte, când de cealaltă, până la generația de la 1922. Este anul în care marile mișcări studențești și apariția mișcărilor naționaliste (care bântuiau spiritul european al timpului), readuc în prim plan autohtonismul, puternic susținut de mișcările culturale ale epocii; poporanismul, semănătorismul și gândirismul. Această perioadă de înflorire benefică se oprește brusc însă, odată cu instalarea regimului comunist după cele de al II-lea Război Mondial, când din nou elementul autohton este strivit de elementul străin ajuns în țară pe tancurile sovietice.
Paradoxul istoric face ca tocmai acest regim de inspirație sovietică să readucă la viață autohtonismul, prin celebra mișcare culturală a protocronismului anilor 70-80 ai secolului trecut, în care istoria și cultura este rescrisă prin prisma dominanței elementului autohton în ideea disperată a regimului comunist de ași asigura legitimitatea istorică. Epopeea va fi însă de scurtă durată, pentru că revoluția decembristă a pus din nou în umbră autohtonismul, locul lui fiind luat de lumea intereselor, lume care are puțin de a face cu valorile perene ale neamului.
Pentru că în definiția neamului nu este cuprinsă numai generația prezentă, ci și lungul șir al strămoșilor, precum și a generațiilor care vor veni. De aici și responsabilitatea imensă ce cade pe umerii trăitorilor de astăzi care trebuie să prezerve moștenirea trecutului și să asigure viitorul generațiilor ce vin.

          În loc de încheiere

Din păcate, trebuie să recunoaștem că vorbele lui Eminescu au astăzi aceiași profunzime și penetranță, întocmai ca în timpurile sale, atunci când spune; ”Ei vor să nu rămână nici sâmbure, nici rădăcină din ideile trecutului pentru ca brazda să fie îndestul de înfoiată să primească în ea sămânța noilor idei”. Care sunt noile idei astăzi? le vedem cu ochiul liber sub masca globalizării, a negării valorilor naționale în spiritul politicaly corectness, a dezrădăcinării și înstrăinării spirituale a omului și societății. În așa fel încât, zice Eminescu: ”patria să devină un hotel, poporul o amestecătură, biserica un teatru pentru politicieni, țara un teren de exploatare pentru străini, viața noastră publică ocazie pentru ilustrarea și ridicarea în sus a imigrațiunii din câteși patru colțuri ale lumii” (Opera politică, vol II).
În măsura în care lumea este inundată de idei ”progresiste” în care imoralitatea crasă este ridicată la rang de virtute, în care lipsa de umanitate și de demnitate la rang de normalitate, când o dramă pandemică degenerează într-o dispută rasială cu pretenția reconsiderării valorilor civilizației umane, retragerea pe tărâmul autohtonismului cultural și lingvistic, în perimetrul tradiției și spiritualității neamului tău, rămâne singurul remediu, pentru că numai acolo îți vei găsi rădăcinile, rostul și viitorul tău ca om.
Aș încheia prin a-l cita pe Dan Toma Dulciu care în prefața cărții sale ”Teoria generală a statului și dreptului în opera lui Mihai Eminescu” spune că Eminescu este; ”sumă a simțirii românești, esență a înțelepciunii cu rădăcini în vremuri imemoriale, simbol al dăinuirii perene a spiritului național”.
Este un mare adevăr pe care trebuie să ni-l însușim și să îl perpetuăm cu convingere și curaj, pentru că doar în el ne putem regăsi pe noi înșine.

                   Bibliografie selectivă;
1.Botez, C – Omagiu lui Mihai Eminescu, Ed. Socec, 1909;
2.Codreanu, T – Modelul ontologic eminescian, Ed. Porto Franco, Galați, 1992;
3.Eminescu, M – Opera Politică, vol I și II, Ed. Eminescu, Buc. 2002;
4.Iorga, Nicolae – Bizanț după Bizanț, Ed. Enciclopedică Română, Buc. 1972;
5.Malița, M – 10.000 de culturi o singură civilizație, Ed. Nemira, 1998;
6.Lupu, Valeriu – Diaspora românească între comunitățile istorice și românii
     de pretutindeni, ”Meridianul Cultural Românesc” nr 18,19,20, Vaslui, 2019;
7.Lupu, Valeriu – Generația tânără în istoria neamului, ”Foaia Națională”,
                             nr 1-9, 24 aug. 2010;
8.Lupu, Valeriu – Mihai Eminescu din perspectivă medicală și socială, ediția II,
                             Ed. TipoMoldova, Iași, 2016;
9.Papanace, C – Destinul unei generații, Ed Scara, Buc. 2002;
10.Pârvan, Vasile – Getica, Ed Meridiane, 1982.  


                   Valeriu Lupu -    doctor în științe medicale

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu