miercuri, 10 noiembrie 2021

GHEORGHE CONSTANTIN NISTOROIU - OLTENIA de sub CER (partea a IV-a)

 OLTENIA de sub CER

(partea a IV-a)

 

 

 

      „OLTENIA a fost numită

      uneori VALAHIA MICĂ.”

         (Mihail Diaconescu)

 

 

   Pământul VETREI Străbune este aşezare, refugiu, odihnă, meditaţie, creaţie, poezie, metafizică, dragoste, jertfă, câmp de luptă, neatârnare, continuitate, dăinuire.

 

   Sub pogorârea Cerului sfânt pe pământul geto-dac se înfiripă Satul cu Veşnicia, Credinţa, Curajul, Binele, Răbdarea, Frumosul, Adevărul, Libertatea, Ruga, Crucea, Suferinţa, Cântarea, Jertfa, Eroismul, Martiriul,  Mărturisirea, Învierea şi Prietenia.

 

   PRIETENIA creştin ortodoxă la dacoromâni seamănă cu DUMNEZEU, Care înţelege totul fără explicaţii. Dacă ele apar, atunci ajung mari mirări şi desfătări. Prietenia are toate însuşirile Dragostei divine. Deci, Ea rămâne pururea veşnică!

 

   Valahul – Românul pur, care a odrăslit în Dumbrava minunată a SATULUI, se naşte deopotrivă, poet, prozator, artist, rapsod, filosof, înţelept, terapeut şi preot.

 

   Se poate spune deci fără nici o ezitare, cultura românească s-a născut la Sat, în Vatra aprinsă a ţăranilor drepţi, aprigi, sănătoşi, inimoşi, omenoşi, frumoşi şi înţelepţi, prin gândirea lor profundă, prin exprimarea artistică, metaforică ori prin slujirea cultică.

       „Şi tot aşa despre modul împărătesc de a se îmbrăca şi despre gestul hieratic, solemn de a păşi în biserică, într-un spaţiu sacru, ca şi despre modul domnesc în care îşi cinsteşte musafirii, el, stăpânul gospodăriei lui.” (Antonie Plămădeală, De la Alecu Russo, la Nicolae de la Rohia, Sibiu-1997, p. 70)

 

   Ţesăturile, broderiile, cusăturile mâinilor gingaşe, măiastre şi sfinte ale mamelor ori bunicelor care au frământat sacrul şi au netezit buclele aurii ale pruncilor, nepoţilor prin îmbrăţişarea dragostei lor, au imortalizat apoi expresii artistice sublime pe costumul lor princiar, popular. „Acestea amintesc de veşminte imperiale şi se iau la întrecere cu veşmintele bisericeşti, frumuseţea, diversitatea şi modul lor de a se completa, iie, brâu, cămaşă, fustă şi acel şorţ ca un epitrahil, întotdeauna brodat şi colorat în roşu, negru, portocaliu, albastru, verde, rivalizând cu ornatele complicate cu care diaconii îşi îmbracă arhiereul.”(ibid., p. 72)   

 

   Satul valah aşezat pe întreaga sa Vatră românească pulsează de simbol, făcând ca poporul drept măritor creştin să fie încă din leagănul ancestral, geniul artistic - autorul doinelor, baladelor, colindelor, zicerilor, umorului fin şi proverbelor iscusite.

 

   „O, dacă aţi şti câte bogăţii rupte dintr-un suflet, cât zbucium, cât vis, cât fior sau cât uriaş cântec interior, stau concentrate, ascunse, sintetizate, într-un singur chenar de chilim românesc, în singura unduire a liniei unei amfore străvechi, într-un singur stih de doină legănată, în singura înflorire a troiţelor noastre, pe drum prăfuit de ţară!...”  (Radu Gyr, Balade, Ed. Lucman, 2006, p. 6)

 

 

   Omar Kayyam (1040-1123), marele poet, matematician, astronom, medic şi filosof persan, din gena tracă, a rămas uimit la vederea unui ulcior/ urcior din dinastia Horezu, asemuindu-i arcuirea toartei care leagă pântecele de gură cu braţul îndrăgostitului rămas întipărit pe forma iubitei, lăsată mărturie pe sacrul pământ.

 

   Artistul olar vâlcean a cules lumina din soare şi a frământat-o în lutul primenit, răcoros, făcând-o să cânte romanţa îmbrăţişării îndrăgostitului, pentru a o reda omenirii, ascunsă tainic în rotunjirea sublimă, aproape umană a braţului de urcior.   

 

   Olarul provenea dintr-un sat de basm, acolo, unde, „Lumina şi cîntul nuntesc peste fire/ În zvon de evlavie sfîntă/ Cu bîrne de aur e bolta încinsă/ Şi iarba livezilor cîntă.” (Octavian Goga, Lumina şi cîntul, Revista Transilvania-Sibiu, 1981)

 

   Cine ştie câte taine se ascund în mâinile făuritorilor de artă care au potrivit armonios lumina şi cântul, umbrele şi luminişurile, visurile şi trăirile, cutezanţele şi zvâcnirile, frângerile şi biruinţele adâncimilor de suflet ale unui Neam drept, viteaz şi  credincios, care s-a săltat din natura sa etnică înspre coloana spirituală, euharistică.

 

   La Valahii dintotdeauna, de pretutindeni, până mai ieri, PĂMÂNTUL era o entitate ce îşi avea sacralitatea sa inefabilă, considerat în Tradiţie CERUL DE-ACASĂ!

 

   Din plămada sacră a Pământului şi din oglindirea Cerului divin, pogorâte pre Mâinile dumnezeeşti ale Atotcreatorului, când le-a modelat a odrăslit ŢĂRANUL – OMUL!

 

   Ţăranul român nici nu e ţăran ca la alte popoare. Cuvântul e de origine urbană. Ţăranul nu-şi zice niciodată ţăran. Ţăranii numesc pe ţărani, simplu, oameni. De fapt, ţăranul n-are nume pentru că nu e nici clasă, nici breaslă, nici funcţie, ci poporul însuşi – omul român.” (Liviu Rebreanu, Laudă ţăranului român, Discurs de recepţie la Academia Română rostit în ziua de 29 mai 1940, în Discursul Oratoric Românesc, Ed. Coresi, Bucureşti, 2003, p. 191)

 

   Aşadar, ŢĂRANUL valah – OMUL pelasg primordial este consubstanţial cu Cerul şi Pământul Creaţiei LOGOSULUI dumnezeescÎmpăratul Cosmosului.

 

   „Pentru ţăranul nostru pământul nu e un obiect de exploatare, ci o fiinţă vie, faţă de care nutreşte un sentiment straniu de adoraţie şi de teamă. El se simte zămislit şi născut din acest pământ ca o plantă fermecată care nu se poate stârpi în vecii-vecilor. De aceea pământul e însuşi rostul lui de-a fi. Pământul nostru are un glas pe care ţăranul îl aude şi-l înţelege. E „sfântul pământ inspirator”, care ne-a modelat trupul şi sufletul, prin care soarele, şi apele, şi munţii, şi şesurile lui ne-a dăruit toate calităţile şi defectele cu care ne prezentăm azi în lume. Pământul acesta parcă nu poate produce decât numai români.” (ibid., p. 193)

 

    Tocmai de aceea toţi marii noştri artişti, poeţi, prozatori, filosofi, teologi creştin-ortodocşi, dacoromâni în frunte cu Luceafărul EMIN, au cântat această osmoză sfântă, această sublimă înfrăţirea dintre pământ – ţărâna sacră străbună şi ţăranul - om pe care inegalabilul Petre Ţuţea l-a reînnobilat, făcându-l ţăran imperial.

 

   Numai la dacoromânii ortodocşi s-a păstrat această Sfântă VATRĂ -Tradiţie, trinitară: OM – PĂMÂNT – SAT, suişul mistic înspre Transcendentul ceresc.

 

   „Pentru noi, românii, tradiţia – ca şi dorul, mărturiseşte medicul Cristina Trifu, fiica părintelui Gheorghe Lungu, vlăstare ale Gruiului – Snagov - Dacoromânia, de pildă – sunt aspecte complexe şi ineluctabile unei existenţe cum puţine popoare se pot mândri. Pentru că în profunzimea lor poartă veşnicia înaintaşilor şi perenitatea unor fapte fără asemuire în alte colţuri ale lumii. Iar dacă la noi, veşnicia s-a născut ori s-a perpetuat la sat, numai filosoful şi poetul de stirpe o pot certifica. În ceea ce ne priveşte, o simţim cu fiecare pas tremurând din perioada celei mai fragede copilării şi o resimţim cu fiecare gest în adaos din anii maturităţii depline.

 

   Tradiţia noastră populară, tradiţia noastră rurală, vedeţi cât de simbiotic, afectiv şi semnificativ se îngemănează aceste două cuvinte; „popular” şi „rural”, încât rostindu-l pe unul, celălalt se presupune fără nici un fel de efort. Aşa, precum şi acea analogie de aleasă simţire dintre cuvintele „ţară” şi „sat”, adică „la ţară”...

 

   Pentru că la noi, „la ţara” aceasta românească, tradiţia are ceva în plus. Un ceva inconfundabil, dumnezeesc de frumos şi de sfânt, ca şi existenţa noastră multimilenară, ca şi graiul nostru matern...

 

   Ce minunată corolă de datini şi obiceiuri are drept fundament tradiţia noastră! Ce joc dumnezeiesc de cuvinte înfloresc între petalele sale! „Populară”, adică „de ţară”; „rurală”, adică „de sat”.

 

   Şi, peste tot, şi peste toate – dacă acceptaţi – acel „dor”, acea intraductibilă trăire în alte limbi ale pământului. Ca un dar al Domnului pentru sufletul ospitalier şi plin de bunătate al neamului nostru.” (Cristina Trifu-Lungu, Tradiţiile Gruiului-Pledoarie pentru tradiţie – element de personalitate, în volumul II, Grigore Stamate/ Teodor Petre/ Ion Samoilă, Personalitatea şi personalităţile GRUIULUI, Ed. Axioma Print, Buc., 2013, p.35)  

 

   În acest SAT paradisiac din MATCA Creaţiei divine a aşezat Dumnezeu, DORUL – Darul Său părintesc în VATRA Străbunilor şi a Strămoşilor noştrii, ca să ardă FRUMUSEŢEA veşniciei de la începutul omenirii şi până întru eternitatea ei. 

 

   „ Mi-aduc aminte: vedeam satul înadins aşezat în jurul Bisericii şi al cimitirului, adică în jurul lui Dumnezeu şi al morţilor (adormiţilor moşi şi strămoşi G.C.N.)... Localizam pe Dumnezeu în spaţiul ritual de după iconostas, de unde Îl presimţeam iradiind în lume... Satul era astfel situat în centrul existenţei şi se prelungea prin geografia sa de-a dreptul în mitologie şi în metafizică... Satul, reprezintă un <<axis mundi>>, un spaţiu al legăturii cu cosmicul, al apropierii de absolut, un tărâm al veşniciei: Eu cred că veşnicia s-a născut la sat./ Aici orice gând e mai încet,/ şi inima-ţi zvâcneşte mai rar,/ ca şi cum nu ţi-ar bate în piept/ ci adânc în pământ undeva./ Aici se vindecă setea de mântuire...” (Lucian Blaga, Elogiul satului românesc, Discurs de recepţie la Academia Română rostit în ziua de 5 iunie 1937, în Discursul Oratoric Românesc..., p. 172, 175)

 

   Aici, în veşnicia SATULUI, unde ni se vindecă setea sufletului de mântuire, tronează arealul valah, adică Ispita dacică, cum inspirat a scris eseul său de aur marele filosof – martir Mircea Vulcănescu. „Ispită – identificare – adâncirea şi descoperirea realităţii noastre proprii, a configuraţiei autohtone a sufletului nostru... Şi dacă NOI SUNTEM DACI ! – reînvierea spiritului dac e astfel menită să fie REÎNVIEREA VIRTUŢIILOR NEAMULUI NOSTRU, reînvierea zărilor de munte.” (c.f. Mihail Diaconescu, Istorie şi Valori, Ed. Ministerului de Interne, Bucureşti, 1994, p. 40)

 

   Trebuie să luăm aminte  la clauza DEMNITĂŢII noastre pentru totdeauna !

 

   Toţi VALAHII şi toată omenirea trebuie să ştie, să respecte şi să cinstească cu sfinţenie VATRA Străbună – Neamul nostru (după cum şi noi respectăm toate neamurile pământului), adică CERUL şi PĂMÂNTUL primordial, CEL DE-ACASĂ, fiindcă numai AL NOSTRU ESTE şi AL NOSTRU VA FI VEŞNIC – AL CELOR CARE ÎL APĂRĂ, ÎL MĂRTURISESC, ÎL PREŢUIESC, ÎL IUBESC, ÎI POARTĂ CRUCEA şi se JERTFESC pentru EL întru ÎNVIEREA mântuirii noastre!

 

   Români, nu sunt cetăţenii care îşi spun doar români, dar uneltesc prin profanări, ideologii, doctrine, liber cugetări, libertinaj, ateism, anarhie, violenţă, ură şi nihilism.

 

   Niciodată un ATEU, indiferent de scara socială sau de patologia sa, nu poate primi girul AUTORITĂŢII moral-spiritual-religioase al unei NAŢIUNI creştin-ortodoxe!

 

    Indivizi de teapa Cîinelui Turbat Pavlovian, care stârnesc repulsie, dar şi rating canalelor care îi acceptă, trebuie ”tratați” cu sabia Cuvântului de reprezentanţii spirituali ai instituţiilor fundamentale ale Naţiei creştin ortodoxe, de Sinodul Bisericii Ortodoxe Sfinte, nu Sfântul Sinod, de Academia Română, nu Academia din România, de CULTURA ortodoxă - Cultura DUHULUI, purcesă din CULTUL creştin, nu de Institutul Cultural din România, condus de neromâni şi anticreştini, de Armata Română – urmaşa testamentară a falnicei OŞTIRI, care şi-a vărsat sângele şi viaţa pentru integritatea, suveranitatea, suzeranitatea, demnitatea şi onoarea acestui PĂMÂNT şi CER strămoşesc, de mass media creştin-ortodoxă, întru dăinuire pururea.  

 

   ROMÂNII sunt DACII nemuritori care iubesc PĂMÂNTUL şi CERUL străbun -  PĂMÂNTUL DE-ACASĂ, BISERICA Mântuitorului HRISTOS, PANTHEONUL sacru al Eroilor – Martirilor – Mărturisitorilor – Profeţilor - Sfinţilor încununaţi cu AURA serafică asceto –mistico – isihasto – filocalico - sofianică!

 

   „Acei consăteni minunaţi şi frumoşi, de aleasă simţire şi desăvârşită omenie, cărora le păstrez, în raiul amintirilor personale, o consideraţie aparte şi o imensitate de dor.

 

   Este o comoară dumnezeiască OLTENIA noastră, atât de românească; este o bijuterie de nepreţuit GORJUL, în care STEJARUL – satul tinereţii noastre – va rămâne, cel puţin pentru mine, un DIAMANT de SUFLET niciodată de egalat.” 

   (Grigore Stamate, Stejarul Tinereţii Mele, Ed. Axioma Print, Bucureşti, 2017, p. 33)

 

   Cel mai adânc şi rafinat tâlcuitor al sufletului oltean a fost cel mai mare Poet mistic al Crucii, Eroul, Martirul, Mărturisitorul Radu Demetrescu Gyr, în fiinţa căruia – Candelă musceleană de Câmpulung, ardea strălucind scânteia olteană, ca un gigantic Rug aprins al spiritualităţii dacoromâne - universale.

 

   „Să luam, de pildă, sufletul oltenesc în arta populară. Veacurile l-au răsfrânt, lumină şi vis, în scoarţe şi chilimuri, i-au unduit neliniştile în doină, l-au izbucnit în vechea arhitectură, l-au înălţat pe la răspântii, în braţele de rugă ale troiţelor. Peceţile lui în arta populară sunt: volbură şi visătorie, năvală şi alean, vigoare şi tângă, freamăt şi leneşe melancolie, îngândurare şi răzvrătire...

 

   Pe plan estetic, cea mai măiastră sinteză a specificului sufletesc oltean e Doina. Doina de pe Olt sau de pe Jiu.

 

   Tumult şi tristeţi. Fierberi de suflet cu ape înstelate, vârtejuri şi dor. Mai ales dor. Melancolii adânci, aplecate ca nişte ceruri suferinde peste văi care visează...

 

   Arhitectura bisericească – ancorează în plastica cultului specificul sufletesc oltean: avântul, luminozitatea, tradiţia... Troiţele olteneşti înalţă braţe rugătoare spre luceafăr sau visează îngândurate ca o doină ridicată în picioare. Sunt, rând pe rând, avânturi, elegii, vis...

 

   O mare poezie oltenească, respiră, însă, pe scoarţe şi chilimuri. Curcubee se aprind, se potolesc, se întunecă. Energia roşului se îmbină cu lingoarea de visătorie a galbenului, cu doina haiducească a verdelui întunecat de codru...

 

   Duhul Olteniei, cu marile lui aprinderi şi cu umbrele lui de dor şi tristeţe, trece în toate aceste manifestări de artă populară, imprimându-le un specific sufletesc ţâşnit din vâlvoi şi amurguri interioare, din alean, tristeţe, dor şi vitejie haiducească. Tot acest specific se răstoarnă apoi în doine şi balade bătrâneşti...”

    (Radu Gyr, Balade..., p. 6-9)

 

   Toţi VALAHII de seamă, creştini ortodocşi mărturisitori să-l invocăm pe singurul ROMÂN, trimis de DUMNEZEU, care ne-ar mai putea încă salva, Vodă ŢEPEŞ.

  

- Vino, iar, Tu, ŢEPEŞ Doamne,/ striveşte-n ţepe pe ciocoi,/ ca să ne luăm Ţara înapoi!

 

          ŢEPEŞ

 

   „Aşa, ca să petrecem împreună,/ în cinstea dumneavoastră, boieri mari,/ am tras în ţepi cinci tururi de şalvari/ şi-un paşă cu turbanul cât o lună.// Aici, scânceşte încă un vlădică/ proptit într-o prăjină de arţar./ Alături, se holbează un tâlhar,/ că vârful ţepii i-a ieşit prin chică.// Ciorchinii graşi de hoţi şi pierde-vară/ îi sprijin, să nu cadă, în araci,/ şi-n lungi frigări cioplite din copaci/ înfig curvari şi vânzători de ţară...// Să-nceapă cina! Toarnă-mi în bardacă,/ tu, Doamnă, vinul ochilor tăi clari,/ să beau pentru jupânii puşi în pari/ şi pentru fierul care zburdă-n teacă.”  (Radu Gyr, Balade, Lucman-2006)

 

   8 Noiembrie 2021

   + Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil – Voievozii Oştirilor Cereşti

   + Mihai Viteazul – Voievodul – Rege al Dacoromânilor

   + Mihail Eminescu, Mihail Diaconescu, Gabriel Artur Silvestri –

      Profeţii spiritualităţii dacoromâne.

 

   Tuturor purtătorilor sfintelor nume har, lumină, sănătate întru mulţi ani!

 

                     GHEORGHE CONSTANTIN NISTOROIU 
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu